Oznámenie o mieste uloženia písomnosti: Miroslav Biroš, Prešov.

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

29.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73,080 01 Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslokonania:0245951/2019 VPrešove28.5.2019
VEREJNÁVYHLÁŠKA
O oznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpisomnosti:
MiroslavBiroš
naposledybytom
Prešov
6RJGEFGJZč.k.0245951/2019zodňa24.5.2019JeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,080OlPrešov.
9=SMG=L#\>JHIQM<GMA=:F>FA>B>OFQENHG;NK:=I>JQK:#=GILWLB>J:HRJGEFGJZ4>JK:
6I>YGMč,k.0245951/2019zodňa24.5.2019verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§35
zákonaČ.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorých
zákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
0=I>JQKJAE[\>LDG\>FTHRJGEFGJZHI>MOA:ZMD>@GK>'+=FRG=MNM>J>FA:GOFQE>FA:F:
MestskomúradePrešov,Jarková24,Prešovvkanceláriič.303vúradnýchhodinách.
5OFQE>FA>J:MNM>JLB>HG=G;L15dní.Aksiadresátuloženúpísomnosťvlehote
neprevezme,poslednýdeňlehotysapovažujezadeňdoručenia.
Ing.MáriaRušinová
vedúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátorkymestaPrešov

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)