Oznámenie o mieste uloženia písomnosti: Štefan Vaľko, Prešov.

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

29.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
MESTOPREŠOV
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73,08001 Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslokonania:EX2286/20197J?[HN#(-$*$(&'.
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresát písomnosti: 
ŠtefanVal'ko
naposledybytom08001Prešov
Písomnosťč.k.EX2286/2019zodňa22.05.2019JeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
:>UNH>M#]?IH<OL>;ZHNSAH>E]GTD;GB?C?PGRFO#>HJMYMC?K;ITKHFGHK\5?KL;7J?[HN
č.k.EX2286/2019zodňa22.05.2019verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91
ods.3písmoc)zákonač.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmenea
doplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
0>J?KRLKBmaže uloženúpísomnosťprevziaťvlehote15dníodvyveseniaoznámeniana
MestskomúradePrešov,Jarková24,Prešovvkanceláriič.303vúradnýchhodinách.
6PGRF?GB?K;NON?KMC?IH>H<M15dní.Aksiadresátuloženúpísomnosťvlehote
neprevezme,poslednýdeňlehotysapovažujezadeňdoručenia.
Ing.MáriaRušinová
vedúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátorkymestaPrešov

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)