Oznámenie o ponuke prenájmu nebytových priestorov.

Oznámenie o ponuke prenájmu nebytových priestorov

29.05.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
":r.
Ponuka prenájmu nebytových .prlestorov,~\f~:}S~;r-i.';,:">',:',~;
Obchodnáverejnásúťaž
MestoPrešov,Hlavná73,08001Prešov,vyhlasujeobchodnúverejnúsúťažnaprenájomvol'ných
nebytovýchpriestorovvovlastníctvemestaPrešov:viďpríloha.Zoznarnvofnýchnebytovýchpriestorov
vovlastníctvemestaPrešovk20.5.2019".
<\^ZaYi^[N]\QibN[VR[ib^U\b$]^VUYis\X%Q\_muNvR&X`\^n\O_NUaWR]\Q_`N`[j[iYRvV`\_`V
NQ\WRQ[N[VNdZYabc\OaQmP\Z]^R[iWZR[ROc`\bnPU]^VR_`\^\bb\bYN_`[kP`bRZR_`NE^Rs\b&WR
]^k_`a][n[NV[`R^[R`\bRW_`^i[XNZR_`NE^Rs\bN[N\QQRYR[k_YavVRO\OoN[\ZBR_`_XjU\m^NQa
bE^Rs\bRbXN[PRYi^VV]^bjU\X\[`NX`a(
LiaWRZPN\Q\bdQi_b\Wa]k_\Z[m]\[aXa&X`\^mOaQm`b\^Vu[VvsVRabRQR[j]^kY\Uc&Q\]\QN`RY#[R
BR_`_XjU\m^NQabE^Rs\bR&=YNb[i1-&NYRO\?N^X\bi,0$XYVR[`_XRPR[`^aZ%&bdNYR]R[RW\OiYXR
_[idbRZ"EDCI@8EF;Cf?BIC;9KHDJh:=EF>;GHDFDJ'C;DHJfF8t'X^aXiZ]^RQ_RQa
X\ZV_VR"b`R^Zk[RQ\13.JÚN2019do15.00hod.
Písomnéponukybezprílohbudúzosúťaževylúčené.
Prílohytvoria:
vyplnenýformulár-prihláškadoobchodnejverejnejsúťaženaprenájomnebytových
priestorovvovlastníctvemestaPrešov(vprílohe),
súhlassospracúvanímosobnýchúdajov(fyzickáosoba-nepodnikatel'),
E^RQY\vR[j]\[aXcOaQmX\ZV_V\[iY[R\`b\^R[j&]^Vo\ZUYNb[nZX^V`j^V\ZU\Q[\`R[VNOaQR[NWbcssVN
]\[mX[a`iPR[NdNZ2,zároveňponúkanácenabynemalabyťnižšiaakonajnižšiacenanájmu
vzmysle§9aods.9zákonaČ.138/1991Zb.omajetkuobcívzneníneskoršíchpredpisov(uvedené
vprílohe.Zoznarnvol'nýchnebytovýchpriestorovvovlastníctvemestaPrešovk20.5.2019").
JcUYN_\bN`RY#_VbcOR^VR[NWbnU\Q[RWskd]^RQY\vR[nPU[ib^U\bN\d[iZVbn_YRQ\XbcU\Q[\`R[VN_muNvR
diaWRZP\ZbYRU\`RQ\/]^NP\b[nPUQ[k\QWRWbcU\Q[\`R[VN(JcU\Q[\`R[VR_muNvRbcUYN_\bN`RY#
a_Xa`\o[k[NW[R_Xl^Q\+*]^NP\b[nPUQ[k]\a]Yc[a`k`R^Zk[a[N]^RQXYNQN[VR[ib^U\b(
JcUYN_\bN`RY#_VbcU^NQdaWR]^ib\]\QZVR[Xc_m`#NvRZR[Vu&_muNvd^asVu&\QZVR`[aubsR`Xc]^RQY\vR[j
[ib^Uc&]^ib\dZR[Vu`R^Zk[]\QibN[VN[ib^U\bN]^ib\[R]^Vd[NudiaWRZP\bV[i^\X[N[iU^NQa
[iXYNQ\b_]\WR[nPU_moN_u\ab_muNvV&N`\_]l_\O\ZNdN]\QZVR[\Xa_`N[\bR[nPU§281anasl,
zákonaČ.513/1991Zb.Obchodnýzákonníkvzneníneskoršíchpredpisov.
Pritzv.prechodneobsadenýchnebytovýchpriestorochmádoterajšínájomca/podnájomcaprávo
pokračovaťvichprenájmezanajvyššiucenuponúknutúzapríslušnénebytovépriestoryvrámci
súťeže,aksitotoprávouplatnínajneskórdo15kalendárnychdníoddoručeniavýzvyzatýmtoúčelom;
uplatnenietohtoprávaniejepodmienenéúčasťoudoterajšiehonájomcu/podnájomcuvsúťaži.
Vprípadezáujmuoobhliadkunebytovýchpriestorov,jepotrebnésitútodohodnúťpriamososprávcami
uvedenýchnebytovýchpriestorov,ato:
EF;rDJF;8A&_(^(\(&GY\bR[_Xi.*&E^Rs\b'Č.t.7732084-Mgr.Nadzonová
Oddelenieškolstva,mládežeašportu-MsÚvPrešove,Jarková26,PrešovČ.t.3100543-
Kollárová
Oddeleniemestskéhomajetku-MsÚvPrešove,Jarková24,PrešovČ.t.3100240-Tureková
Pt<OPrešov,Hlavná50,Prešov-Č.t.7723741,0905797449-Mgr.Ferenc
ZSVažecká-Č.t.7706755-Mgr.Baník
JE^Rs\bRQqN28,MAJ2019
,-~.~-".}
Ing.AndreaTurčanová
primátorkamestaPrešov
F-MsÚ/SP-22/113


MESTOPREŠOV
MestskýúradvPrešove,Hlavnául.č.73,08001Prešov
DNY0YSdc/.M[G/NhW[N
WMKW/YX/_[]U.RN0SZUNY0.
A./SW[_'8
%*%%&G/NhW[
GHT?C^gB;
MWWKLPWMVNR[N/NRVNRYc04.jNV.X/NV_RWUVNK]0W[dLPX/QNY0W/W[[W[T.Y0VaL0[NUNY0.G/NhW[
&$>]1QLS_WYWK.
ENXWMVQS.0NT4YSdYZKRNS0:
DNVW.X/QN1[QYSWjQ.M.0NT4.:$
I/[.T`K]MTQYSWjQ.M.0NT4.:$
(ufyzickejosoby,nepodnikatel'skéhosubjektujepotrebnédoložiťsúhlassospracúvanímosobnýchúdajov,
ktoréhoformulárjeprílohouprihlášky)
Podnikatel'skýsubjekt:
Menoapriezviskožiadatel'a:IČO:.
Obchodnémeno:.
Miestopodnikania:.
Stručnácharakteristikasubjektuajehočinnosti:.
'$G/_[VQLS_WYWK.
FKLPWMV`UNVW:@3F:$
-aMTW:$
BW/NhXWVMNVeV_.M/NY.:$
FYWK.WX/_[VNV_SWV.04[UNVNYZKRNS0Z:$
-0/ZeV_LP./.S0N/QY0QS.YZKRNS0Z.RNPWeQVVWY0Q:$
($GWj.MW[.V`VNK]0W[`X/QNY0W/]:
#.M/NY.X/NMUN0V`PWEG"WS0W/djQ.M.UN
ZTQL.:$
#XW/.MW[`eaYTWXWMS0W/dURNEG[NMNVd[1W1V.UN[WT4VdLPEG$
#XWj.MW[.V_XTWLP.[U2:.....................................•..................•.....••.....•......•......•.....•....•••....•••...••••...
-účelvyužitiaNP:.
V·hTTVkT.2/k-armnavrovanavysanajmuzamro:.
-navrhovanádobanájmu:.
-kontakt/telefón,fax,mobil,e-mail/:.
Čestneprehlasujem,ženemámkdnešnémudňužiadnezávazkyvočiMestuPrešov,anikinýmobchodným
spoločnostiamsúčasťoumesta(dane,poplatky,nájomné)anenachádzamsavkonkurze,príp.vIikvidácii.
<_0ZU:$
podpisžiadatel'a
G/aTWP]:
#YcPT.YYWYX/.Lc[.VaUWYWKVdLPcM.RW[5O]1QLS_WYWK.#VNXWMVQS.0NT46"


~~_OlMESTOPREŠOV,.MestskýúradvPrešove,Hlavnául.č.73,08001Prešov
PRÍLOHAČ.1KPRIHLÁŠKE
doobchodnejverejnejsúťaženaprenájom
nebytovýchpriestorovvovlastníctvemesta
Prešov
SÚHLASSOSPRACÚVANÍMOSOBNÝCHÚDAJOV
[1U]YTNeT$mWMY$&XaYUW.6.eT$9E./Q.MNVQ.=Z/bXYSNPWX./T.UNV0Z.H.M]5=t6'%&m7m9+
1'9".X/aT.'%&mWWLP/.VNO]1QLSdLPWYWKX/QYX/.Lc[.VaWYWKVdLPcM.RW[.W[WT4VWUXWP]KN0.SdLP0W
cM.RW["S0W/dUY.1/ZhZRNYUN/VQL.+)78m7=-5[hNWKNLV`V./Q.MNVQNWWLP/.VNcM.RW[6
5IQ0ZT"UNVW"X/QN1[QYSW6
.SWYci.jQ.LQY[WRQUXWMXQYWUZMNT4ZRNUX/N[_M1SW[.0NT4W[Q#DNY0WG/NhW["?T.[V_9("%*%01 Prešov,
IČO:00327646(d'alejlen:"prevádzkovatel"')súhlassospracúvanímmojichosobnýchúdajovformou
získavania,vyhotovovania,zhromažd'ovania,uchovávania,zhrávanianadátovénosičeosobnýchúdajov
azverejňovanianawebovomsídleprevádzkovatel'a,vinternýchpriestoroch,príp.inýchzmluvných
médiáchpreúčelvrámciISOrganizovaniesúťažívspojenísISMajetkovévzťahyatonaúčel
organizovaniaobchodnejverejnejsúťaže,vedenieevidenciesúťažiacich,vzájomnejkomunikáciesnimi,
zasielanieinformáciitýkajúcichsasúťaže,prípadnéhodoplneniaalebovysvetleniapodmienoksúťaže,
zmien,vysvetl'ovaniaaodpovedanianaotázky,vyhodnoteniapriebehusúťažeavyhláseniavýsledkovato
vrozsahuposkytnutýchúdajov.
Tentosúhlassospracúvanímosobnýchúdajovjeslobodnedaným,konkrétnym,informovanýma
jednoznačnýmprejavommojejvole,ktorýudel'ujemnaobdobie2rokovponaplneníúčeluspracúvania,
resp.30dnípomojomodvolanísúhlasu.Pouvedenejlehotebudúmojeosobnéúdajemechanicky
zlikvidované(skartované)anebudúd'alejspracúvanévžiadnejdatabáze.
Predudelenímsúhlasusombol/-ainformovaný/-áonasledujúcichskutočnostiach:
mojeosobnéúdajebudúposkytovanépríjemcom-orgánomverejnejmoci,kontrolnýmorgánom,
orgánomverejnejsprávyinýmosobám,vrámciposkytovanejsúčinnostiainýmoprávneným
subjektom.
mojeosobnéúdaje,ktorýchposkytnutiejedobrovol'né,budúuchovávanépočasobdobiaplatnosti
súhlasuanebudúspracúvanénažiadeninýúčel,nežnaten,naktorýbolizískané.
akodotknutáosobamámprávopožadovat'odprevádzkovatel'aprístupkmojimosobnýmúdajom,
ktorésamatýkajú,právonaichopravualebovymazaniealeboobmedzeniespracúvania,právo
namietat'protispracúvaniu,akoajprávonaprenosnosťúdajov.
vodóvodnenomprípademámakodotknutáosobaprávopodat'st'ažnosťdozornémuorgánu,ktorýmje
ÚradnaochranuosobnýchúdajovSlovenskejrepubliky.
beriemnavedomie,žecezhraničnýprenosmojichosobnýchdotretejkrajinysaneuskutočňuje.
beriemnavedomie,ženedochádzakautomatizovanémurozhodovaniu,vrátaneprofilovania.
-[WRNX/_[WSNM]SWT4[NSWM[WT.04YcPT.Y".0W.RX/NMZXT]VZ0aUMWK]"V.S0W/cKWT0NV0WYcPT.YZMNTNVd"
UbjNU.SWMW0SVZ0_WYWK.ZXT.0VQ04V.YTNMZRcLQUQYXbYWKUQ:
ajemailovoužiadosťouzaslanounaadresunikol.turekova@presov.sk.marta.dolha@presov.sk.
b)zaslanímpísomnejžiadostinaadresusídlaprevádzkovatel'asuvedenímtextu"GDPR-odvolanie
súhlasu"naobálke.
-WUYQ[NMWUd"jNWM[WT.VQNYcPT.YZVNU_[XT][V.1_SWVVWY04YX/.Lc[.VQ.[]LP_M1.RcLNPW1WYcPT.YZ
X/NMRNPWWM[WT.VaU$
JG/NhW[Ndňa:.
podpisdotknutejosoby
Vprípadeakýchkol'vekotázoksúvisiacichsochranouVašichosobnýchúdajovvrátaneuplatneniaVašich
právvzmysleNariadeniaazákonaoochraneosobnýchúdajovVásprosíme,abystenáskontaktovali.


Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctvemesta Prešov k 20. 5. 2019 
najnižšiacenamožnost'
por.č.adresaNPčíslovchoduposch,plochavm'kategóriapriestorovnájmu/vol'néodzníženiacenysprávcoviavol'nýchpodnájmuvnájmuo
€/m'/rok*
hodnotunebytovýchpriestorov
I
Hlavná67LNP79,0975,00vol'néPREŠOVREAL,s.r.o.kancelárskeúčely,služby,vzdelávanie
2
Hlavná67I.NP21,2obchod,služby120,00vol'néod6/2019PREŠOVREAL,S.r.o.
3
Hlavná67II.NP548,41reštauračnéslužby55,00vol'néPREŠOVREAL,S.r.o.
4
Hlavná67III.NP517,18apartmány55,00vol'néPREŠOVREAL,S.r.o.
S
Hlavná***69I.PP157,67a!obchodně,služby40,00vol'né50%PREŠOVREAL,S.r.o.b/verejnoprospešnéčinnosti8,30
6
Hlavná69podkrovie170,37a!obchodné,služby55,00vol'né50%PREŠOVREAL,s.r.o.b/verejnoprospešnéčinnosti8,30
7
Hlavná***72I.pp211reštauračnéslužby40,00vol'né50%PREŠOVREAL,S.r.o.
s
Hlavná***122podkrovie202,72a!služby55,00vol'né50%PREŠOVREAL,s.r.o.b/verejnoprospešnéčinnosti8,30
a!obchodnéakancelárskeúčely,33,009Jarková2II.NP21,2službyvol'néPREŠOVREAL,s.r.o.
b/verejnoprospešnéčinnosti8,30
a!obchodněakancelárskeúčely,33,00IDJarková2III.NP19,40službyvol'néPREŠOVREAL,s.r.o.
b/verejnoprospešnéčinnosti8,30I
a!obchodnéakancelárskeúčely,33,0011Jarková,2III.NP20,80službyvol'néPREŠOVREAL,s.r.o.
b/verejnoprospešnéčinnosti8,30
a!obchodněakancelárskeúčely,33,0012Jarková2III.NP25,40službyvol'néPREŠOVREAL,S.r.o.
b/verejnoprospešnéčinnosti8,30
a!obchodnéakancelárskeúčely,33,0013Jarková2II1.NP23,80službyvol'néPREŠOVREAL,S.r.o.
b/verejnoprospešnéčinnosti8,30
14
Požiarnická17LPP-sklad10,08a!služby20,00vol'néPREŠOVREAL,s.r.o.
b/verejnoprospešnéčinnosti8,30


15
Požiarnieká17I.PP-skladČ.323,94aJslužby20,00vol'néPREŠOVREAL,S.r.o.blverejnoprospešnéčinnosti8,30
16
Požiarnieká17I.NP-kaneelária21,96aJkaneelárskeúčely,služby40,00vol'néPREŠOVREAL,S.r.o.blvol'nočasovéaktivity,vzdelávanie8,30
17Požiarnická171I.NP-kane.Č.2922,07aJkaneelárskeúčely,služby30,00vol'néPREŠOVREAL,S.r.o.blvol'nočasovéaktivity,vzdelávanie8,30
18
Požiarnická171I.NP-kane.Č.3425,53aJkaneelárskeúčely,služby30,00volnéPREŠOVREAL,s.r.o.blvol'nočasovéaktivity,vzdelávanie8,30
19
Požiarnieká17II.NP-kane.Č.3725,75aJkaneelárskeúčely,služby30,00vol'néPREŠOVREAL,S.r.o.blvol'nočasovéaktivity,vzdelávanie8,30
20
Požiarnická17III.NP-kane.Č.4129,82aJkancelárskeúčely,služby30,00vol'néPREŠOVREAL,S.r.o.blvol'nočasovéaktivity,vzdelávanie8,30
21
Požiarnická17III.NP-kane.Č.4329,94aJkaneelárskeúčely,služby30,00vol'néPREŠOVREAL,s.r.o.blvol'nočasovéaktivity,vzdelávanie8,30
22
Požiarnická17III.NP-kane.30,93aJkaneelárskeúčely,služby30,00volnéPREŠOVREAL,s.r.o.blvol'nočasovéaktivity,vzdelávanie8,30
23
Požiarnieká17III.NP-kane.27,82aJkaneelárskeúčely,služby30,00vol'néPREŠOVREAL,S.r.o.blvol'nočasovéaktivity,vzdelávanie8,30
24
Požiarnieká17III.NP-kane.4429,98aJkaneelárskeúčely,služby30,00vol'néPREŠOVREAL,s.r.o,blvol'nočasovéaktivity,vzdelávanie8,30
25
Požiarnieká17III.NP-kane.Č.4828,76aJkaneelárskeúčely,služby30,00vol'néPREŠOVREAL,S.r.o.blvol'nočasovéaktivity,vzdelávanie8,30
26
Prostějovská33!B/7931I.NP61,04zdravotníckeúčely50,00volnéPREŠOVREAL,s.r.o,
27
Prostějovská33!B/7931I.NP55,54zdravotníekeúčely50,00vol'néPREŠOVREAL,s.r.o.
28
Prostějovská33!B/7931I.pp48,93zdravotníckeúčely30,00vol'néPREŠOVREAL,s.r.o.
29
Slovenská40I.NP43,70aJkaneelárskeúčely,služby50,00vol'néPREŠOVREAL,s.r.o,blvol'nočasovéaktivity,vzdelávanie8,30
30
Slovenská-vodvore40II.NP16,19aJkaneelárskeúčely33,00vol'néPREŠOVREAL,s.r.o.blvol'nočasovéaktivity,vzdelávanie8,30
31
Slovenská40II.NP71,16aJkaneelárskeúčely33,00vol'néPREŠOVREAL,s.r.o.
blverejnoprospešnéčinnosti8,30
32
Slovenská401I.NP37,41aJkaneelárskeúčely33,00vol'néPREŠOVREAL,S.r.o.I
-_._-----blvol'nočasovéaktivity,vzdelávanie8,30'------~--


aJkancelárskeúčely33,00
33
Slovenská-vodvore40III.NP76,61vol'néPREŠOVREAL,s.r.o.
blverejnoprospešnéúčely,vzdelávanie8,30
34
Čsl.Armády**29II.NP82,7obchodnéúčelyaslužby30,00vořné/prechodnePREŠOVREAL,S.f.O.obsadené
aJkancelárskeúčely,služby40,00PREŠOVREAL,S.r.o.35Bemoláková17II.NP329,34vol'né
blvol'nočasovéaktivity,vzdelávanie8,30
36Raymanova4III.NP45,32zdravotníctvo40,00vol'néPREŠOVREAL,S.f.O.
37Raymanova41.NP66,22zdravotníctvo50,00vol'néPREŠOVREAL,S.f.O.
38
Švábska411AII.NP42,43zdravotníctvo40,00vol'néPREŠOVREAL,S.f.O.
39Švábska411AI1.NP45,35zdravotníctvo40,00vol'néPREŠOVREAL,S.f.O.
40Švábska411AII.NP78,75zdravotníctvo40,00vol'néod6/2019PREŠOVREAL,S.f.O.
41Švábska411AII.NP52,18zdravotníctvo40,00vol'néod6/2019PREŠOVREAL,S.r.o.
42
Kováčska-MUČO15podkrovie79,00archívneúčely3,00vol'néPREŠOVREAL,S.f.O.
43
Kováčska-MUČO15podkrovie19,80archívneúčely3,00vol'néPREŠOVREAL,S.f.O.
44
Kováčska-MUČO151.PP136,33zdravotníctvo40,00vol'néPREŠOVREAL,s.r.o.
45Nám.Osloboditel'ov15I.NP53,84zdravotníctvo50,00vol'néPREŠOVREAL,S.r.o.
46Nám.Osloboditel'ov151.NP58,24zdravotníctvo50,00vol'néPREŠOVREAL,S.r.o.
47Nám.Král'ovnejpokoja31.PP51,78skladČ.I20,00vol'néPREŠOVREAL,S.r.o.
48Nám.Král'ovnejpokoja3LPP46,19skladČ.220,00vol'néPREŠOVREAL,s.r.o.
49
Nám.Král'ovnejpokoja31.PP16,12skladČ.320,00vol'néPREŠOVREAL,S.r.o.
50Nám.Král'ovnejpokoja31.PP16,26skladČ.420,00vol'néPREŠOVREAL,S.f.O.
51Nám.Král'ovnejpokoja3LPP15,30skladČ.520,00vol'néPREŠOVREAL,S.LO.
52Nám.Král'ovnejpokoja31.PP39,68skladČ.620,00vol'néPREŠOVREAL,S.LO.
53Nám.Král'ovnejpokoja31.PP26,32skladČ.720,00vol'néPREŠOVREAL,S.r.o.
54
Nám.Král'ovnejpokoja31.PP8,26skladČ.920,00vol'néPREŠOVREAL,s.r.o.
55Nám.Král'ovnejpokoja3I.PP36,10skladČ.1020,00vol'néPREŠOVREAL,S.r.o.
56Nám.Král'ovnejpokoja3I.PP14,92skladČ.II20,00vol'néPREŠOVREAL,s.r.o.
57
Nám.Král'ovnejpokoja3I.PP18,44skladČ.1320,00vol'néPREŠOVREAL,S.r.o.
58
Justičná15I.NP3,50bankomat250/rokvol'néPREŠOVREAL,S.f.O.-
-~-----------L________~


59
Košická18I.NP16,50skladovépriestory25,00vol'néPREŠOVREAL,s.r.o.
60Solivarská2I.pp18,63skladovépriestory20,00vol'néPREŠOVREAL,s.r.o.
61Záborskéč.504kanceláriač.2.04II.NP42,93kancelárskeúčely25,00vol'néPREŠOVREAL,s.r.o.
62Záborskéč.504kanceláriač.2.05II.NP29,58kancelárskeúčely25,00.vol'néPREŠOVREAL,s.r.o.
63Záborskéč.504kanceláriač.2.06II.NP44,03kancelárskeúčely25,00vol'néPREŠOVREAL,s.r.o.
64
Záborskéč.504kanceláriač.2.07II.NP28,84kancelárskeúčely25,00vol'néPREŠOVREAL,s.r.o.
65
Važecká11LNP29,50zdravotníctvo/zubnáambulancia!50,00vol'néZŠVažecká
66Važecká11LNP12,00obchodnéúčely,služby50,00volnéZŠVažecká
67Važecká11LNP69,00kancelárskeúčely50,00volnéZŠVažecká
*všetkycenysúuvedenébezslužiebspojenýchsnájmom,resp.podnájmomabezDPH 
**prechodneobsadenénebytovépriestory
***nebytovépristoryvzlomtechnickomstave
#X/QZXT.0VNVa1T4.[]1LNV]V_RUZ[W[dhSN)%%vzmyslesmerniceSP22sanebytovépriestoryoznačujúako
"prechodneobsadeně"
,,
Schválil:Ing.AndreaTurčanová
primátorkamestaPrešov

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)