Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: Obnova bytového domu Švábska Prešov.

Oznámenie o začatí stavebného konania

29.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Mes1l:oPrešov
Stavebnýúrad
<WL`Yf1-&Prešov08001Prešov
D\Z^(m(4Fe)2.*0),*+3';L
IaML`_UP4=YR(;\LYVZ`fXf\TL&Č.tel.051/3100535
e-mail:maria.frankova@presov.skID\PqZ`POoL4,2(*/(,*+3
VEREJNÁVYHLÁŠKA,
ktorousaoznamujezačatiestavebněhokonaniaprestavbu:
"ObnovabytovéhodomuŠvábskaPrešov"
BLAP]^ZD\PqZ`&[\h]W_qYk]^L`PMYkj\LO`]jWLOP]_]^LYZ`PYhXc++1ZO]^(+%bfV(
Č.50/1976Zb.oúzemnomplánovaní,stavebnomporiadku,vzneníneskoršíchpredpisovbola
podanádňa24.04.2019žiadatel'om-SPRAVBYTKOMFORT,a.s.,Prešov,Volgogradská
88,08001Prešov(správca)nazákladesplnomocneniavlastníkmibytovanebytových
priestorovbytovéhodomunaUl.Švábska41vPrešovežiadosťovydaniestavebného
povolenianastavbupodoznačením:"ObnovabytovéhodomuŠvábska41Prešov",miesto
stavbybytovýdomUl.Švábska41,Prešov,sůpisněč,6724,napozemkuparc,č.KNC
2600/55,vkatastrálnomúzemíSolivar.
F^L`PMYkj\LO[ZOW#Lc,0ZO]^(+%zák.Č.71/1967Zb.osprávnomkonaníavsúlades
§61odst.4)stavebnéhozákona,vzneníjehonovieloznamujezačatiestavebnéhokonania
všetkýmúčastníkomkonaniaovydaniestavebnéhopovolenianastavbupodoznačením:
"ObnovabytovéhodomuŠvábska41 Prešov"verejnouvyhláškou.
D\P^ZtP]^L`PMYgX_j\LO_]jOZM\PbYfXP[ZXP\aYL]^L`PYT]V_LtTLOZ]^#[Z]Va^_UP
OZ]^L^ZmYk[ZOVWLO[\P[Z]jOPYTPYL`\SZ`LYPU]^L`Ma&upúšťavzmysle§61ods.2stavebného
zákonaodmiestnehozist'ovaniaaústnehopojednávania.
Účastnícikonaniamažusvojenámietkyknavrhovanejstavbeuplatnit'najneskoršiedo
7pracovnýchdníododňazveseniaverejnejvyhláškyzúradnejtabulemesta,inaksana
neskoršienámietkyvzmysle§61stavebnéhozákonaneprihliadne.
Podl'a§61ods.5stavebnéhozákonasúdotknutéorgánypovinnéoznámit'svoje
stanoviskovrovnakejlehote,vktorejmažuuplatnit'svojenámietkyúčastnícikonania.Do
pokladovrozhodnutiamožnonahliadnut'naMsÚvPrešove-stavebnomúrade!Ul.Jarkova
č.26,2.poschodie,č.d.302,popredchádzajúcejdohodespracovníkomČ.tel.051/3100535/.
Stavebnýúradvsúlades§33ods.2správnehoporiadkuumožňujeúčastníkomkonania,aby
sapredvydanímrozhodnutiamohlivyjadriťkjehopodkladuikspósobujehozistenia,
prípadnenavrhnút'jehodoplnenie.
Gf^Z`aSWfqVL&V^P\Z_]LZbYLX_UPbLmL^TP]^L`PMYnSZVZYLYhLYL]^L`M_4
"CMYZ`LMa^Z`gSZOZX_p`fM]VL.+D\PqZ`"X_]hMa^#`a`P]PYf`]jWLOP]_]^LYZ`PYhX
c,0ZO]^(,%bfV&Č.71/1967Zb.osprávnomkonaníapodl'a§61odst.4)stavebného


2
zákonapodobu15dunnaúradnejtabuliazverejnenánaelektronickejúradnejtabulí
mestaPrešov,ktorásanachádzanastránkewww.presov.sk,
Poslednýdeňtejtolehotyjedňomdoručeníaoznámeníaozačatistavebného
konanía.
Dolehotysanezapoěitávavsůlades§27odst.2zákonaě.71/1967ZlO.
osprávnomkonanívzneníjehonovieldeň..ked'do.šlokuskutočnostňurčujúce]začiatok
lehoty.
Akkonieclehotypripadnenadeňpracovnéhopokoja,jeposlednýmdňomIehoty
uajbližšíbudúcipracovnýdeň,
:\-.
\\
Ing.Jozef':f·uka
vedúcistavebnéhoúradu
Úradnýzáznam:
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujezačatiestavebněhokonaniaprestavbu:
"ObnovabytovéhodomuŠvábska41Prešov",holavyvesenánaůradnejtabuliMěsta
Prešov
OoL&(("""(&"&((&(&"((4("("&&(
Í'il-'" . ",,'
...··················T"!"'~····_;..·~,·~·..,"1···.
~~tk{i~ľp<iIpj5J.I·
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujezačatiestavebněhokonaniaprestavbu:
"ObnovabytovéhodomuŠvábska41Prešov",bolazvesenázúradnejtabuleMesta
Prešov
OoL(&((&("&(((("(((&(&(((&((&((((&((((&(((&((&((("((&

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)