Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Solivarská - č.d. 45A, 45, 49, 50, 56, 58, 60, 62, 64, ul. Palackého úsek od č. 1 po č.d. 9, ul. Opavská úsek od č.d. 1 po č.d. 8 v termíne 14. jún 2019 od 06:50 h do 15:30 h.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

29.05.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Vášlistčíslo/zadňa:
Našečíslo:
Vybavuje:
Telefón/E-mail:
Miesto/Dátum:1 
9/319799/2019 
LinkaVSD
0850123312
l<ošice/28.05.2019 E6:8ECEE6978E 
MESTOPREŠOV
Hlavná73
Prešov
08001
HcqNWhacTJaWeT%
^WJ[UNM]SgLRLQ\NZVeWXLQJjJ[XLQSNWJYUcWX^JWdYZNZ]nNWRNMR[\ZRKgLRNNUNT\ZRW`
^UXTJUR\N%kterásanachádzanaúzemíVášhomestaresp.obce:
jJ[oVN[\JCZNnX^&]U'EXUR^JZ[Tc&j'M'-.5%-.%-2%.)%./%.1%/)%/+%/-%]U'
CJUJLTdQXg[NTXMj'*YXj'M'2%]U'BYJ^[Tcg[NTXMj'M'*YXj'M'1
^\NZVeWN
*-'SgW+)*2XM)/3.)QMX*.3,)Q
=NWcVřúto.žepráce,ktorébezprostrednesúvisiasopravouapravidelnou
údržboudistribučnejsústavy,obmedziananevyhnutnýčasvyužívanieelektrinyvo
vašejobci.Údržbajevšakkl'účováprezabezpečeniespol'ahlivejabezpečnej
distribučnejsústavy.Jezároveňúčinnouprevencioupredneplánovanými
poruchaminakteré,narozdielodplánovanejodstávky,Vásnedokážemevopred
upozorniť.
ZároveňsanaVásobraciamesprosbouospoluprácupriinformovaníobčanovo
plánovanejodstávkemiestneobvyklýmsp6sobom(napr.vyhlásenímvmiestnom
rozhlase,umiestnenímoznamunainformačnejtabuli,zverejnenímoznamuna
Vašomwebovomsídleapod.).Totooznámenievzhl'adomnajehocharakter
považujemezaoznámenievoverejnomzáujme.
Urobímevšetkopreto,abyboledistribúciaelektrinyvtejtooblastiobnovenáčo
najskór.Pokial'tookolnosti umožnia,budemesasnažiťskrátitplánované
prerušeniananevyhnutnéminimum.Aktuá1neinformácieoprípadnomskoršom
ukončeníprácnájdetenaportálieVSD(www.vsds.skvčastíPlánovanéodstávky).
Akpreferujteelektronickúformukomunikácie,dávamevámdopozornostiportál
eVSD.PozaregistrovaníbudetemaťviaceréinformácieoVašomodbernom
miestekdispozíciiajzpohodliaVášhodomova.Zároveňsiakouživatel'portálu
m6žetenastaviteKomunikáciusVSD.Informácieoplánovanomprerušení
distribúcie,čijehozrušeníakoajďalšied61ežitéinformácietýkajúcesaVášho
odbernéhomiestabudedostávate-mailom.ČlenO
Oinnogy
Kontakty
TLinkaVSO:
0850123312Einfo@vsds.sk
Iwww.vsds.sk
F+42155678-6516
CXZ]LQX^cURWTJHE83
)1))*+,,,+
5MZN[JYZNYe[XVWhTXW\JT\3
HhLQXMX[UX^NW[Tc
MR[\ZRK]jWc%J'['
@U`W[Tc,*%)-+2**"XnRLN
EUX^NW[TcZNY]KURTJ
Spclcčnost]eaeotsenévObchodnom
regtstdOkresnéhcsúduKošiceI,
oddiel58,vložka1411/V
IČD:3659936110:(-2022082997
IČDPH:SK2022082997
BankovésoojerůeCmbenkEcrooepic.
pobočkazahraničnejbanky,
č.ů:2008480108/8130
IBAN:SK0781300000002008480108
BIC:CITlSKBA

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)