Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Solivarská č.d. 55, 55A, 61, 63, 222, ul. Bohúňova úsek od č.d. 1 po č.d. Č. 8, č.d. 10, 11, 12, 14. v termíne 14. jún 2019 od 07:00 h do 15:30 h.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

29.05.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Vášlistčíslo/zadňa:
Našečíslo:
Vybavuje:
Telefón/E-maíl:
Miesto/Dátum:1 
7/319888/2019 
LinkaVSD
0850123312l(ošice/28.0S.20197/319888/2019 
MESTOPREŠOVHlavná73
Prešov
08001
Váženýzákazník,
aZM^XQP`VjOUOT_Q]YhZ[OTMmM^[OTVQZM\XfZ[aMZg\]Q]`rQZUQPU^_]UNjOUQQXQW_]UZc
aX[WMXU_Q&W_Q]f^MZMOTfPdMZMjdQYhJfrT[YQ^_M]Q^\([NOQ4
mM^sYQ^_ME]Qr[a'`X(G[XUaM]^Wfm(P(//&//7&0+&0-&,,,&`X(8[Tjo[aMj^QW[P
m(P(+\[m(P(Č.8,č.d.10,11,12,14.
a_Q]YhZQ
+.(VjZ,*+3[P*14**TP[+/4-*T
?QZfYpj_[&tQ\]fOQ&W_Q]gNQd\][^_]QPZQ^jaU^UM^[\]Ma[`M\]MaUPQXZ[`
jP]tN[`PU^_]UN`mZQV^j^_Mac&[NYQPdUMZMZQacTZ`_ZkmM^ac`thaMZUQQXQW_]UZcaM
aMrQV[NOU(eP]tNMVQarMWklúčováprezabezpečeniespol'ahlivejabezpečnej
distribučnejsústavy.Jezároveňúčinnouprevencioupredneplánovanými
poruchaminaktoré,narozdielodplánovanejodstávky,Vásnedokážemevopred
upozornit,
ZároveňsanaVásobraciamesprosbouospoluprácupriinformovaníobčanovo
plánovanejodstávkemiestneobvyklýmspósoborn(napr.vyhlásenímvmiestnom
rozhlase,umiestnenímoznamunainformačnejtabuli,zverejnenímoznamuna
Vašomwebovomsídleapod.).Totooznámenievzhl'adomnajehocharakter
považujemezaoznámenievaverejnomzáujme.
Urobímevšetkopreto.abyboladistribúciaelektrinyvtejtooblastiobnovenáčo
najskór.Pokial'tookolnostiurnožnia,budemesasnažitskrátitplánované
prerušeniananevyhnutnéminimum.AktuáJneinformácieoprípadnomskoršom
ukončeníprácnájdetenaportálieVSD(www.vsds.skvčastíPlánovanéodstávky).
Akpreferujteelektronickúformukomunikácie,dávamevámdopozornostiportál
eVSD.PozaregistrovaníbudetemaťviaceréinformácieoVašomodbernom
miestekdispozíciiajzpohodliaVášhodomova.Zároveňsiakouživatel'portálu
m6žetenastaviťekornunlkáclusVSD.Informácieoplánovanomprerušení
distribúcie,čijehozrušeníakoajďalšied61ežitéinformácietýkajúcesaVášho
odbernéhomiestabudedostávaťe-mailom.ČlenO
Oinnogy
Kontakty
TLinkaVSD:
0850123312
Einfo@vsds.sk
Iwww.vsds.sk
F+42155678-6516
E[]`OT[afXUZWMJG:4
*2**+,---,
7P]Q^M\]Q\h^[YZkW[Z_MW_4
JkOT[P[^X[aQZ^Wf
distribučně,a.s.
Mlynska31,042911<ošíce
Slovenskárepublika
SpolečnostJeaeptsenévObchodnom
registriOkresnéhosuduKošíceI,
oddiel56,vložka1411/V
IČO:365993611Dit;2022082997
IČDPH:$\(2022082997
Beokcvéspojenie-CitibankEuropepic,
ccbočkezahraničnejbanky,
Č.Ú.:2008480108/8130 
J8AN:SK0781300000002008480108
BIC:CITISKBA

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)