Oznámenie vydania stavebného povolenia na líniovú inžinierskú stavbu: Prešov - Solivar - Gápl'ová ulica - úprava TS, VN a NN siete.

Oznámenie vydania stavebného povolenia

29.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
v
MESTOPRESOV
stavebnýúrad
Hlavnául.ě,73,Prešov>@d)1))*
Císlo:SU/2337/2019-SuC>UIhSYIHgE3+)').'+)*2
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujevydaniestavebnéhopovoleniana
líniovúinžinierskústavbu:
!>UIhSY&@SPMYEU&6_TP"SY_XPMGE&bTUEYEA@%C<E<<VMIWI!
MestoPrešov,akopríslušnýstavebnýúradvzmysle§117zákonaČ.50/1976Zb.
oúzemnomplánovaníastavebnomporiadku(d'alejvtextelen"stavebnýzákon")vznení
jehozmienadoplnkovprejednalžiadosť,spoločnostiVýchodoslovenskádistríbuěnáa.s.,so
sídlomMlynská31,04291Košiceovydaniestavebnéhopovolenianastavbu:"Prešov-
Solivar-Gápl'ováulica-úpravaTS,VNaNNsiete"vstavebnomkonanísdotknutými
orgánmiasoznámymiúčastníkmikonaniaarozhodoltakto:
:aRMSY_MRjMRMIUVOEVWEYFE3"Prešov-Solivar-Gápl'ováulica-úpravaTS,VNaNN
siete"napozernkochparc.Č.KN-C2274/1,KN-C3267/4,KN-C3267/5,KN-C3267/3,KN
C3253/1,KN-C3253/6,KN-C2043,KN-C3546/1,KN-C3546/62,KN-C3269/11,KN-C
3269/8,KN-C1876/3,KN-C1876/1,KN-C3269/2,KN-C3269/1,KN-C3232/3,KN-C
1888,KN-C3269/6,KN-C1998,KN-C1886,KN-C3233,KN-E1-922,KN-E1-971/1,KN
E1-402/1,KN-E2311k.ú.Solivar,prestavebníkaVýchodoslovenskádistribučnáa.s.,so
sídlomM1ynská31,04291Košicesapodl'a§66ods.1stavebnéhozákona
povol'uje.
Stavbapozostávaztýchtostavebnýchobjektov:
SO01Silnoprúdovéelektrickérozvody
úsek01-VNvedenievzduch,montáž
úsek02-VNvedenievzduch,demontáž
úsek03-VNvedeniezem,montáž
úsek04-NNvedenievzduch,montáž
úsek05-NNvedenievzduch,demontáž
úsek06-NNvedeniezem,montáž
PS01Trafostanica
úsekOI-TS,montáž
úsek02-TS,demontáž
úsek01-VNvedenievzduch,montáž
úsek02-VNvedenievzduch,demontáž
úsek03-VNvedeniezem,montáž
NavrhovanýmikáblorymiVNprípojkamivzemi(náhradazavzdušnéVNprípojky)z
existujúcejVNlinkyC.479sanapojajestvujúcetransformačnéstanice(TS0695-0007,TS
0695-0009,TS0695-0017aTS0695-0073).NovékáblovéVNprípojkypovedúvtrase


2
IZMVWXNbGILS<<O_FPEYGLSHRMOX#XP'DPEWSFERVO_$%YOSUMHSUINIVWY'Y\HXhR`LS<<YIHIRME
#XP'6_TP"SY_$UIVT'YRSYINWUEVITS\HPjQMIVWRINOSQXRMO_GMI#XP'<EFUILX$'C<TUaTSNO[Vb
REYULRXW`O_FPSQ<k+o@+pPZP@=?;(+@'nIVWYXNbGIY\HXhR`C<TUaTSNO[VETSUIEPM\_GMM
RSYcGLC<O_FPSYcGLTUaTSNSO\HIQSRWXNb'>UIO_FPSY`YIHIRMINITSWUIFR`XUSFMiYcOST
O_FPSYINU[L[VShaUOSXELPFOSXTUIHTaVERSX@A<,-*).)(*20)EYVbPEHIVWIGLRSPSKMGOcQ
TUIHTMVSQA>+))')*#CcVWEYFEO_FPSYcGLUcLEXOPEHERMIO_FPSY$TSHP"ETSeWXO_FPSY%
VTsVSFX%SGLUER[EQMIVWEXPSjIRME#GLSHRMO%GIVWE%\IPIg$'>UMXOPEHERaO_FPENITSWUIFR`
UIhTIOWSYEiY\HMEPIRSVWMSHSVWEWRcGLTSH\IQRcGLYIHIRMTUIHTaVER`@A<0,/)).3*21.'
>UIGLSHC<O_FPSYGI\IZMVWXNbGIOSQXRMO_GMIFXHIUMIhIRcQIWsHSXUMEHIR`LSTUIWPEOX'>S
XPSjIRaO_FPEHSYcOSTXENILS\EV[TERaVETSYUGLXYIHMIHSTsYSHR`LSVWEYXVTIYRIRaQ
GIVW[%R_V[TX%SVMEWaQWU_YSX'
bVIO)-&<<YIHIRMIY\HXGL%QSRW_j
bVIO).'''<<YIHIRMIY\HXGL%HIQSRW_j
bVIO)/&<<YIHIRMI\IQ%QSRW_j
<ETSNIRMIREIZMVWXNbGXY\HXhRb<<VMIi\RSYINA@VE\UIEPM\XNIO_FPEQM<kpC&n-Z8@=
Y\IQMGI\REYULSYERcTSHTIQcFSH#R_LUEHE\EIZMVWXNbGM>l$'CU_QGMbTUEY<<VMIWIVEY
RIY[LRXWRSQUS\VELXRELUEHMEIZMVWXNbGIk8mIYSHMeIO_FPSYcQYIHIRaQ<mk+o-Z*+)'C
US\VELXbTUEY[<<YIHIRMEVETUIYIHMIUIOSRhWUXOGMEIZMVWXNbGMGL<<TUaTSNSO'>UIO_FPSY`
YIHIRMINITSWUIFR`XUSFMW"YcOSTO_FPSYINU[L[VShaUOSXELqFOSXTUIHTaVERSX@A<,-
1050/1970 avsúladestechnologickýmpredpisomTP200.01(Výstavbakáblovýchrýha
ukladaniekáblov)podl'apočtukáblov,spósobu,ochranyamiestauloženia(chodník,cesta,
zeleň).Priukladaníkáblajepotrebnérešpektovaťvzdialenostiodostatnýchpodzemných
vedenípredpísanéSTN736005/1985.
Pouloženíkábladovýkopuajehozasypanísapovrchuvediedopóvodnéhostavuspevnením
cesty,násypu,osiatímtrávou.
>@)*AUEJSVWERMGE
bVIO)*&A@%QSRW_j
bVIO)+&A@%HIQSRW_j
CU_QGMYcQIR[NIVWYXNbGINWUERVJSUQEeRINVWERMGI#A@)/2.&)))06_TP"SY_@SPMYEU$E\QIR[
OSR3WMKXU_GMIHMVWUMFXeRINVMIWIVESVEHaRSY_OMSVOSY_WUERVJSUQEeR_VWERMGEC<8<<
#-))OCk$REYIUINRITUaVWXTRSQQMIVWIRETEUGIPIČ.1888.VNprívodaNNvývodybudú
káblovévzemi.Trafostanicajeurčenápreinštaláciudovonkajšíchlaikomvol'neprístupných
priestorovbezďalšíchdodatočnýchopatrení.Vpriestorochtrafostaniceniesúpoužité
horl'avéstavebnémateriály.
TrafostanicasplňapožiadavkySTN920201-4/2000 zhl'adiskapožiarnejbezpečnostistavby,
akoajpožiadavkyvyhl.č.94/2004 Z.z.zhl'adiskaprotipožiarnehozabezpečenia.
Transformátorajehopomocnézariadenievyhovujehygienickýmpožiadavkámzhradiska
dodržaniahladinyhluku.
ExistujúcatrafostanicaTS0695-0007Gápl'ováSolivarvrátaneVNprípojkysaporealizáciia
zapojenínovejTSzdemontuje.
:aRMSY_MRjMRMIUVOEVWEYFE!>UIhSY&@SPMYEU&6_TP"SY_XPMGE&bTUEYEA@%C<E<<
VMIWI!NIXQMIVWRIR_YMRWUEYM*_RIQIVWE>UIhSY'
>UIXYIHIRbVWEYFXFSPSY[HER`;IVWSQ>UIhSYb\IQR`US\LSHRXWMISXQMIVWRIRaVWEYF[
\Sdňa26.10.2018,podčíslomSÚ/6755/2018-Su.


3
Preuskutočneniestavbysastanovujútietopodmienky:
*'@WEYIFRaONITSYMRRcTSjMEHEiYHSVWEWSeRSQTUIHVWMLX;IVWS>UIhSY&=HFSU
HSTUEY[Eu>SY[HERMIUS\OST_YOSY`LSTSYSPIRME'@T_WR`TSYUGLSY`bTUEY[NI
TSWUIFR`UIEPM\SYEiYVbPEHIVWcQWSUS\LSHRXWaQ'
+'@WEYIFR`TU_GIVEFXHbUIEPM\SYEiYVbPEHIVSYIUIRSXTUSNIOWSYSXHSOXQIRW_GMSX%
OWSUbY[TUEGSYEP8RK'CPEHMVPEY>PSGEU'>USNIOWSY_HSOXQIRW_GMEWYSUa
RISHHIPMWIP"RbVbeEVW"WSLWSUS\LSHRXWME'
,'@WEYIFRaONITSYMRRcHSHUjEW"TSHQMIRO[US\LSHRXWMESXQMIVWRIRaVWEYF[%OWSU`
Y[HEPS;IVWS>UIhSY%HgE26.10.2018,podčíslomSÚ/6755/2018-Su.
4.Stavebníkjepovinnýoznámiťzačatiezemnýchprácvpredstíhu3pracovnýchdní
KrajskémupamiatkovémuúraduPrešov.
5.Stavebníkjepovinnývzmysle§11ods.6zákonaČ.251/2012Z.z.oenergetikepri
vykonávanístavebnýchpráckonaťtak,abynespósobilujmunaprávachvlastníkom
dotknutýchnehnutel'nostíaaksajejnedávyhnúťobmedzit'ujmunanajmenšiu
možnúmieru.Poskončenínevyhnutnýchpozemnýchprácjestavebníkpovinnýuviesť
pozemkydopóvodnéhostavualebo,aktoniejemožné,jepovinnýuhradit'
vlastníkovipozemkuspčsobenúškodu.
6.Stavebníkjepovinnýdodobykolaudáciestavbymajetkovoprávnevysporiadať
pozemkydotknutévýstavboupredmetnejstavby.
7.PredzačatímstavebnýchprácjestavebníkpovinnýlOdnívopredpísomneoznámit'
vlastníkomdotknutýchpozemkovichzačatie.
8.Stavebníkjepovinnýpredzačatímprácdohodnúťsvlastníkmipozemkovpodmienky
vstupunapozemok,dohodnút'termínprevádzaniaprácanevyhnutnýčasnaodstávku
el.prúduapoukončenístavebnýchprácuviesťkaždýdotknutýpozemokdo
póvodnéhostavu.Stavebnéprácesamóžuprevádzaťažpodohodesvlastníkom
konkrétnehodotknutéhopozemku.
9.Poskončenístavebnýchprácbudeokoliestavbyadotknutépozemkyuvedenédo
póvodnéhostavu,začozodpovedástavebník.Terénneúpravyjepotrebnézrealizovat'
tak,abynespósobiliškodytretímosobám.Zaškodyspósobenérealizácioupredmetnej
stavbyzodpovedástavebník.Prípadnépoškodeniaoplotení,resp.inýchdrobných
staviebjestavebníkpovinnýuviest'dopčvodnéhostavu.
10.Predzačatímstavebnýchprácmusístavebníkzabezpečit'vytýčeniestavbyfyzickou
osoboualeboprávnickouosobouoprávnenouvykonávat'geodetickéakartografické
činnostipodl'a§75ods.1stavebnéhozákona.
11.Počasstavebnýchprácsamusiadodržaťvšeobecnétechnicképožiadavkyna
uskutočňovaniepozemnejstavbyvzmyslestavebnéhozákonaavyhláškyMŽPSR
č.532/2002Z.z.bezpečnostnépredpisy,príslušnétechnickénormyanávody
stavebnýchvýrobkovnaspósobichpoužitia.
12.Stavebníkjepovinnýtunajšiemustavebnémuúradupísomneoznámit'začatievýstavby
vzmysle§66ods.2písmoh)stavebnéhozákona.
13.Stavbubudeuskutočňovat'zhotovitel':zhotovitel'budeurčenývýberovýmkonaní.Po
skončenívýberovéhokonaniajestavebníkpovinnývlehote15dníoznámit'písomne
stavebnémuúradumenoaadresuzhotovitel'astavby.
14.Vedenieuskutočňovaniastavbybudevykonávat'stavbyvedúci,ktoréhočinnost'
zabezpečízhotovitel'stavby.
15.Stavebnýdenníkvedieosobavykonávajúcastavebnýdozoralebostavebníkodprvého
dňaprípravnýchprácaždoukončeniastavebnýchprácnapozemnejstavbepodl'a
§46dods.2stavebnéhozákona.
16.Stavbabudeukončenávlehotedo36mesiacovodnadobudnutiaprávoplatnostitohto
rozhodnutia.


4
*0'<EXVOXWSegSYERMITS\IQRINVWEYF[QSjRSTSXjMiMFEVWEYIFRcYcUSFSO%OWSUcNI
TSHP"ESVSFMWRcGLTUIHTMVSYYLSHRcRETSXjMWMIYTS\IQRINVWEYFIRE\EURchP"ERcbeIP
TSHP"E]-,JVWEYIFR`LS\_OSRE'
*1'@WEYIFRcQMTU_GEURMVbENQSRW_jRITU_GI%OWSU`QXVaY[OSR_YEiJ[\MGO_SVSFE%OWSU_
Q_TSjEHSYERbSHFSURbOYE*MJMO_GMXE\HUEYSWRbVTsVSFMPSViTSHP"E§43g
stavebnéhozákona.
19.Stavebníkjepovinnýriešit'staveniskovzmysle§43istavebnéhozákona§13
vyhlášky532/2002Z.z.
20.Stavebníkjepovinnýnaviditel'nommiesteoznačit'pozemnústavbuštítkom"Stavba
povolená".Naštítkumusíbyťuvedené,ktorýorgán,kedyapodakýmčíslom
pozemnústavbupovolil.
21.Skladovaniestavebnéhomateriálupočasvýstavbynaverejnýchpriestranstvách,t.j.na
uliciach,chodníkovapodobnesazakazuje.
22.Stavebníkjepovinnýdbaťnato,abypriuskutočňovanístavebnýchprácnedošlo
kspósobeniuškodnacudzíchnehnutel'nostiachamajetku.
23.Stavebníkjepovinnýpredzačatímzemnýchprácpožiadat'jednotlivýchsprávcov
inžinierskychsietíoíchvytýčenieapráceuskutočňovat'tak,abynedošlokich
poškodeniu..
24.Odpad,ktorývzniknestavebnýmiprácamipočasvýstavbystavbyjestavebník
povinnýlikvidovat'vsúladesozákonomNRSRč.79/2015Z.zoodpadochazmene
adoplneníniektorýchzákonovavsúladesvšeobecnezávaznýmnariadenímMesta
Prešov.
25.Zmenuvprojektovejdokumentáciímóžetunajšístavebnýúradpovolit'podl'a§68
stavebnéhozákonalenvodóvodnenomprípadepredprevedenímatonažiadost'
stavebníka.
26.Ak:sasostavebnýmiprácamidodvochrokovododňanadobudnutiaprávoplatnosti
rozhodnutianezačne,totostrácaplatnost'podl'a§67ods.2stavebnéhozákona.
27.Sostavbousanesmiezačat',pokial'rozhodnutienenadobudneprávnumocvzmysle
§52zákonaČ.71/1967Zb.osprávnomkonaní(správnyporiadok).
Osobitnépodmienky:
oúPrešov,Odborcestnejdopravyapozemnýchkomunikácií,(č,OU-PO-OCDDPK-
2018/013955-002,zodňa31.05.2018)určil:
1.Vprípadeobmedzeniacestnejpremávkyžiadamedokumentáciudoplnit'oprojekt
dočasnéhodopravnéhoznačenia(zvláštneužívanie,státiemechanizmovvpracovnej
polohenaceste,nakladanieaskladaniemateriálu,príp.čiastočnúuzávierku,určenie
dočasnéhodopravnéhoznačeniaapod.)atentoodsúhlasiťskrajskýmdopravným
inšpektorátom,KRPZvPrešove,Pionierska33,08005Prešov.
2.Stavebnéprácevdotykuscestouvykonávaťmimoobdobievýkonuzimnejúdržby
ciest,t.j.mimomesiacenovember-marec.
3.Úpravouelektrickéhovedenianesmiedójsťkzhoršovaniubezpečnostiaplynulosti
cestnejpremávky,modernizáciicestyast'ažovaniujejúdržby.Pevnénadzemné
objektystavby(trafostanicu,RS,stlpyapod.),stavebníkjepovinnýumiestniťvtakej
vzdialenostimimohlavnýdopravnýpriestorcesty.abynetvorilipevnúprekážkuna
pozemnýchkomunikáciáchpodľaustanovenia§20ods.1cestnéhozákona.Jestvujúce
objekty,ktorétvoriapevnúprekážkumusiabyťpreložené.
4.Pritrasovaníkáblovéhovedeniavsúbehuscestouajejkrižovanížiadamev
dokumentáciistavbypresnevyznačiťvzdialenost'objektovstavby(podpernýchbodov,
trafostanice,kábla,atd'.)odokrajavozovkyresp.,odosicesty.Jednotlivévzdialenosti
odsúhlasiťsosprávcomcesty-SprávouaúdržbouciestPSK,Jesenná14,08005


5
>UIhSY%UIVT'VNINYPEVWRaOSQ&>UIhSYVOcQVEQSVTU_YR[QOUENSQ%<_Q'QMIUX+%
)1))*>UIhSY%
.'9UMjSYERMIYIHIRMEVGIVWSXUIEPM\SYEiVHSVWEWSeRSXTSHNE\HRSXYchOSXYVbPEHIV
TPEWRSX@A<'
/'@WEYIFR`TU_GIUIEPM\SYEW"WEO%EF[TSeEVYcVWEYF[RIHShPSO\RIeMVWIRMXYS\SYO[
GIVW[%TUaT'ONINTShOSHIRMX'Póvodnépodpernébodyumiestnenévcestnomteleseav
cestnomochrannompásmežiadameodstrániť.
7.Vprípadenutnostiobmedzeniacestnejpremávkynacestejestavebníkpovinnýešte
predzačatímstavebnýchprácpožiadaťtunajšícestnýsprávnyorgánovydanie
povolenínazvláštneužívaniepozemnejkomunikácie,uzávierkucestyaurčenie
dočasnýchdopravnýchznačiekadopravnýchzariadenísdostatočnýmčasovým
predstihom(min.15dnípredsamotnourealizácioustavby).
8.Plánovanástavbajenavrhovanávextravilánevochrannompásmecesty,stavebníkje
povinnýpožiadaťtunajšícestnýsprávnyorgánoudelenievýnimkynastavebnú
činnost'vochrannompásmepozemnejkomunikácievštádiuprípravnejdokumentácie.
CC@%E'V#e'*)*.+.(+)*1()%\SHgE*+'*+'+)*1$XUeMPE3
*'>UMUIEPM\_GMMVWEYIFRcGLTU_GjMEHEQIUIhTIOWSYEiT_VQESGLUER[TSWUXFaYIUINR`LS
YSHSYSHXEYIUINRINOEREPM\_GMIYVTU_YIR_hLS\_YSHX%OWSU`NI*x.QRESFMHYI
VWUER[SHYSROENhMILSSOUENETSWUXFMETUMTUMIQIUIHS.))QQYU_WERI'<EHTSWUXFaQ
EYNILSSGLUERRSQT_VQINI\EO_\ER`VWEYEiVWEYF[VTIYRcQM\_OPEHQMEUIEPM\SYEi
eMRRSVWM%OWSU`F[SLUS\MPMTUIY_H\OXYIUINR`LSYSHSYSHXEPIFS\LSUhMPMTUaVWXTO
TSWUXFMX'
+'>UMOUMjSYERMEGLeMVbFILXjMEHEQIUIhTIOWSYEiRSUQX@A<0,/)).3>UMIVWSUSY_
bTUEYEYIHIRaWIGLRMGO`LSY[FEYIRME'
,'>UIVR`Y[WceIRMIMRjMRMIUVO[GLVMIWaYWIU`RIC_QRE\_OPEHISFNIHR_YO[\EFI\TIeME
TUEGSYRaGMR_hLS\_YSHX#GEPPGIRWUXQ%e'WIP'3).*(0.0+000$'9SFNIHR_YOINI
TSWUIFR`TUIHPSjMiOsTMXWSLWSY[NEHUIRMEVTSPXVJEUIFRIY[\REeIRcQQETSYcQ
TSHOPEHSQ'AIUQaRY[WceIRMENITSWUIFR`HSLSHRbiWIPIJSRMGO[GIVWSXHMVTIeMRKXRE
Č.tel.051/7572421.
4.Prirealizáciiprácpásmeochranynašichvodohospodárskychzariadenížiadame
prizvaťzástupcunašejorganizácieIng.Strelca,Č.tel.:051/7572520.
5.Upozorňujemeinvestora,ževprípadeakpredvypracovanímprojektovej
dokumentácienebolvytýčenýverejnývodovodaleboverejnákanalizácia,tedanebola
upresnenátrasavodovoduakanalizácie,našaspoločnosťneručízainformáciuo
situovaníverejnéhovodovoduakanalizácie,čojevsúladesoStavebnýmzákonomČ.
50/1979Z.z..Vprípade,žesižiadatel'neobjednáyytýčenieISnenesieVVS,a.s.
zodpovednosťzaprípadnéškodynamajetkuinvestoraaleboVVS.
@TU_YEE\MQR_bHUjFETUIhSYVOcGLGMIVWVU'S'#\SHgE**'),'+)*2$XUeMP3
*'>SjEHXNIQIVTEWRybTUEYXREGIPSQbVIOXUS\OST_YO[YGIPINhaUOIEdlžke.
2.Vzhl'adomktomu,žebo1apodanáinformácianazámeruloženiaďalšíchlS(voda,
kanál)doporučujemeprejednaťsozainteresovanýmimožnost'realizácievjednejryhe,
@PSYEOAIPIOSQ%E'V'#e'//**1,.*+,%\SHgE+1'*+'+)*1$XUeMP3
*'5ZMVWXNbGI\EUMEHIRMEVbGLU_RIR`SGLUERRcQT_VQSQ#]/1\_OSREe',.*(+)**D'\'$
E\_USYIgNITSWUIFR`HSHUjEiXVWERSYIRMI]/.\_OSREe',.*(+)**D'\'SSGLUERI
TUSWMUXhIRMX'
+'@WEYIFRaOEPIFSRaQTSYIUIR_SVSFENITSYMRR_YTUaTEHIEO\MVWM*%jINILS\_QIUNIY
OSPa\MMVS@59@PSYEOAIPIOSQ%E'V'%EPIFS\EVELXNIHSSGLUERR`LST_VQEWcGLWSVMIWa%
Y[\YEW"VTSPSeRSVW"@PSYEOAIPIOSQ%E'V'REVWERSYIRMIOSROU`WR[GLTSHQMIRSO


6
SGLUER[EPIFSTUIPSjIRME@59TUSVWUIHRaGWYSQ\EQIVWRERGEVTSPSeRSVWMTSYIUIR`LS
VTU_YSXVMIWM3vEROE4LSYERSY_%HEROE'GLSYERSYE{WIPIOSQ'VO%.*(00**..*
,'C\Q[VPI]//SHV'0\_OSREČ.351/2011Z.Z.oelektronickýchkomunikáciáchsado
projektustavbymusízakresliťpriebehvšetkýchzariadenívmiestestavby.Zasplnenie
tejtopovinnostizodpovedáprojektant.
4.Zároveňupozorňujemestavebníka,ževzmysle§66ods.10zákonač.35112011 Z.z.
jepotrebnéuzavrieťdohoduopodmienkachprekládkytelekomunikačnýchvedenís
vlastníkomdotknutýchSEK.Bezuzavretiadohodyniejemožnépreložiťzrealizovať
prekládkuSEK.
5.Upozorňujemežiadatel'a,ževtextovejčastivykonávaciehoprojektumusífigurovať
podmienkaSTozákazezriaďovaniaskládokmateriáluazriaďovaniastavebných
dvorovpočasvýstavbynaexistujúcichpodzemnýchkáblochaprojektovanýchtrasách
prekládokpodzemnýchtelekomunikačnýchvedeníazariadení.
6.VprípadeaknaVamidefinovanomúzemívžiadostiovyjadreniesanachádza
nadzemnátelekomunikačnásiet',ktorájevovlastníctveSlovakTelekom.a.s.,je
potrebnézostranyžiadatel'azabezpečit'nadzemnúsiet'protipoškodeniua1ebo
narušeniuochrannéhopásma.
7.Nedodržanievyššieuvedenýchpodmienokochranyzariadeníjeporušenímpovinnosti
podl'a§68zákonač,351/2011Z.z.oelektronickýchkomunikáciáchvplatnomznení.
8.Vprípade,žežiadatel'budesozemnýmiprácamialebočinnosťouzakýchkol'vek
dóvodovpokračovat'potom,akovydanévyjadreniestratíplatnost',jepovinný
zastavit'zemnépráceapožiadat'onovévyjadrenie.Predrealizáciouvýkopovýchprác
jestavebníkpovinnýpožiadat'ovytýčenieTKZ.Vzhl'adomktomu,ženaValom
záujmovomúzemísamažunachádzat'zariadeniainýchprevádzkovatel'ov.akosú
napr.rádiovézariadenia,rádiovétrasy,televíznekáblovérozvody,SlovakTelekom,
a.s.,týmtoupozorňuježiadatel'anapovinnost'vyžiadaťsiobdobnévyjadrenieod
prevádzkovatel'ovtýchtozariadení.
9.VytýčeniepolohytelekomunikačnýchzariadenívykonanéSlovakTelekoma.s.na
základesamostatnejobjednávkydotrochtýždňovodjejdoručenianaadresu
spoločnostialebojuodovzdátetechnikovi:Fabul'aFrantišek,Ing.
frantisek.fabula@telekom,sk,+421517712188,0902614733.Vobjednávkevdvoch
vyhotoveniachuveďtečíslotohtovyjadreniaadátumjjehovydania.
10.Stavebníkalebonimpoverenáosobajepovinnábezohraduvyššieuvedenýchbodov
dodržat'prisvojejčinnostiajVšeobecnépodmienkyochranySEKspoločnostiSlovak
Telekom,a.s.
11.Žiadatel'maževyjadreniepoužit'ibapreúčel,prektorýmubolovystavené.Žiadatel'
niejeoprávnenýposkytnutéinformácieadátaďalejrozširovať,prenajímaťalebo
využívat'bezsúhlasuspolečnostiSlovakTelekom,a.s.
12.Žiadatel'azároveňupozorňujeme,ževprípadeakplánujenapojiťnehnutel'nost'na
telekomunikačnúsiet'úložnýmvedením,jepotrebnédoprojektupreúzemné
rozhodnutiedoplnit'ajtelekomunikačnúprípojku.
13.Poskytovatel'negarantujegeodetickúpresnost'poskytnutýchdát.Poskytnutiedátv
elektronickejformenezbavuježiadatel'apovinnostípožiadat'ovytýčenie.
Stavbasamažeužívat'ibanazákladekolaudačnéhorozhodnutia,ktorénapodanýpísomný
návrhstavebníkapodl'a§79stavebnéhozákonavydátunajšístavebnýúrad.
@WEYIFRaONITSYMRRcOXOSPEXH_GMaTS\IQRINVWEYF[HSPSjMW"EWIVW[EGIUWMJMO_W[YhIWOcGL
YcUSFOSYEQEWIUM_PSYTSXjMWcGLREVWEYFIEKISHIWMGO`\EQIUERMIVWEYF['
<_QMIWO[beEVWRaOSYOSRERMERIFSPMY\RIVIR`'>UMTSQMIRO[HSWORXWcGLSUK_RSYFSPM
\ETUEGSYER`HSTSHQMIROSYINeEVWMUS\LSHRXWME'


7
Odóvodnenie
SpoločnosťVýchodoslovenskádistribučnáa.s.,sosídlomMlynská31,04291
Košice,podaladňa14.01.2019žiadosťovydaniestavebnéhopovolenianalíniovú
inžinierskústavbu:"Prešov-Solivar-Gápl'ováulica-úpravaTS,VNaNNsíete"
Stavebnýúradpreskúmalpodanúžiadosťstavebníkaavšetkydokladyrozhodnutia
podl'a§62stavebnéhozákonprejednalsostavebníkomaostatnýmiúčastníkmikonania
vstavebnomkonanídňa11.03.2018,ktoréboleoznámenéverejnouvyhláškouzverejnenou
naúradnejtabulimestaPrešovod11.02.2019do27.02.2019.
PreuvedenústavbubolovydanéMestomPrešovúzemnérozhodnutieoumiestnenístavbyzo
dňa26.10.2018,podčíslomSÚ/6755/2018-Su..
@WEYIFRcbUEHYVbPEHIV§62a§63stavebnéhozákonapredmetnústavbuposúdil
adospelkzáveru,žepovolenímstavbynedójdekohrozeniuverejnéhozaujmu,práv
aoprávnenýchzáujmovúčastníkov,záujmovstarostlivostioživotnéprostredie,bezpečnosti
aochranyzdravial'udíapožiarnejbezpečnosti.
@WEYIFRaOX\EYUIPVQIVWSQ>UIhSY!DQPXYXSX\EYUIWaFXHbGIN\QPXY[S\UMEHIRa
YIGR`LSFUIQIRE!HgE),')-'+)*1%Č.1/2019.
<_QMIWO[HSWORXWcGLSUK_RSYRIFSPMY\RIVIR`'>UMTSQMIRO[beEVWRaOSYOSRERMEE
HSWORXWcGLSUK_RSYFSPMVOSSUHMRSYER`E\ELURXW`HSTSHQMIRSOWSLWSUS\LSHRXWME'
<EWSQWSVWEYIFRSQOSRERaVWEYIFRcbUEH\MVWMP%jIREYULSYER_VWEYFEsplňavšeobecné
technicképožiadavkynavýstavbupodl'a§47stavebnéhozákonaanebudeohrozovat'verejný
záujem,predovšetkýmzhl'adiskaochranyživotazdraviaosóbaaniživotnéprostredie.
Taktiežstavebnýúradzistil,žestavebníkdostatočnepreukázalinéprávokpozemkommimo
zastavanéhoúzemiaobcevzmysle§139ods.lpísm.c)stavebnéhozákona,vyplývajúcezo
zákonač.251/2012Z.z.oenergetike.
<_QMIWO[beEVWRaOSYOSRERMEEnámietkydotknutýchorgánovštátnejsprávyneboli
vznesené.
9VWEYFIVEY[NEHUM*M3;IVWS>UIhSY=?k;%;IVWS>UIhSY=vu>%;IVWS>UIhSY))&
9@%=OUIVRcbUEHY>UIhSYISHFSUjMYSWR`LSTUSVWUIHME&SHTEH[%=OUIVRcbUEHY>UIhSYI
SHFSUjMYSWR`LSTUSVWUIHME&SGLUERETUaUSH[%=OUIVRcbUEHY>UIhSYISHFSUjMYSWR`LS
TUSVWUIHME%=?7EDD>UIhSYI%C@v%E'V'9ShMGI%CC@E'V'\_YSH>UIhSY%='@'C'='GSQT'
E'V'%@PSYEOAIPIOSQE'V'%@>>&HMVWUMFbGME%=UERKI@PSYIRVOSE'V'%9>r>UIhSY'
ASWSUS\LSHRXWMINIYVbPEHIVS\_OSRSQ<?@?e'*-.(*22.DF'SVTU_YR[GL
TSTPEWOSGLY\RIRaTUaVPXhRcGLRSYMIPEFSPSVTSTPEWRIR`TSHP"ETSPSjO[e'/)TaVQIREK$
VXQSXYSYchOI-))€.BoldoloženýdokladozaplatenísprávnehopoplatkumestuPrešov
bankovýmprevodomdňa17.05.2019.
>SXeIRMI3
A_WSY[LP_hOE%OWSUSXVES\REQXNIY[HERMIUS\LSHRXWMESXQMIVWRIRaPaRMSYINMRjMRMIUVOIN
VWEYF[%QXVaF[iY[YIVIR_YVbPEHIVXVWERSYIRaQ§26odst.2)zák.č.71/1967Zb.


8
SVTU_YRSQOSRERaETSHP"E]/2SHVW'+$VWEYIFR`LS\_OSRETSHSFX*.HRaREbUEHRINWEFXPM
QIVWE>UIhSYE\YIUINRIR_REMRWIURIWI&IPIOWUSRMGOINWEFXPMQIVWE>UIhSY'#'TUIVSY'VO$
>SVPIHRcdeňtejtolehotyjedňomdoručeniarozhodnutiaoumiestnenílíniovej
inžinierskejstavby.
Dolehotysanezapočitávavsúlades§27odst.2zákonač.71/1967Zb.osprávnom
konanívzneníjehonovieldeň,ked'došlokuskutočnostiurčujúcejzačiatoklehoty.
Akkonieclehotypripadnenadeňpracovnéhopokoja,jeposlednýmdňomlehoty
najbližšíbudúcipracovnýdeň.
Poslednýdeňtejtolehotyjedňomdoručeniatohtorozhodnutia.
Vprípadepodaniaodvolaniatotojepotrebnévsúlades§ 54odst.1)zák.č.
71/1967Zb.osprávnomkonanípodat'namestoPrešov,správnyorgán,ktorý
rozhodnutievydal.
Vsúlades§54odst.2)zák.Č.71/1967Zb.osprávnomkonaníjemožnéodvolanie
podat'vlehote15dníododňadoručeniaúzemnéhorozhodnutia.
Totorozhodnutiejepreskúmatel'nésúdomažpovyčerpaníriadnychopravných
prostriedkov.
/I
\/Ir 
/(/.?····,Lr/l,i./j/l.
Ing.Andre~.Turčanová
primáto~kamestai
i1
I
J


9
Úradnýzáznam:
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujevydanierozhodnutiaoumiestnenílíniovejinžinierskej
stavby:"Prešov-Solivar-Gápl'ováulica-úpravaTS,VNaNNsiete",bolavyvesenána
úradnejtabulimestaPrešov.
vgE3
CIUINR_Y[LP_hOE%OWSUSXVES\REQXNIY[HERMIUS\LSHRXWMESXQMIVWRIRaPaRMSYINMRjMRMIUVOIN
VWEYF[3.Prešov-Solivar-Gápl'ováulica-úpravaTS,VNaNNsiete",bolazvesenáz
úradnejtabulemestaPrešov.
vgE3
>IeMEWOEETSHTMV


stovbv
v~.....>f 
LEGENDA 
0. II . I ft 
(•.::;I,l,.(.I~J\\/I.'~~ICIItLI(J'C!(1',-,.\__,'''__.o,.)\..~._,'--'íOOOO----__o--_.--projektovanéVNvedenie(vzemi)
-.--.-----jestvujiceVNvedenie(vzduch)
...0_.--.-.---o'••jeslvujiceVNvederie(vzemi)
5,V`a!bjUC€VNvedenievzdušné,demontóz\
-jestvujúcolrcnsformočnóstonicoVN/NN
5Vc+`R(podpernýbod,bezzrneny
5Vcm`m(]%#]V_\oT%#4#V[%\ab,V`"
epe-exis].podpernýbod,úpravoPB
NÁMRAZOVÁOBLASŤ1-1(VN),LAHKÁ(NN)
ZNEČISTENIEOBLASTI:MALÉ-ZI.o(výmeno)
\ I j'i:3~"\._.221/' I snw,_,y,'\;'"'.\1rrz.I"•~..J V
/
/
:(:~r-. \'..-~,;',j
\/I \) 
OCHRANAPREDÚRAZOMELEKTRICKÝMPRÚOOM:
>APJApHILMChIJ=MKA71//=OWQ2L+HA*Q/96988:LMm1(;A+Q;6í936--i):
..ochranapredpriomymdotykom..umiestnenÍmmimodosahu
..ochranoprednepriomymdotykem-uzernnenim
-samočinnéodpojenienapájanioYj'd\1}QuS!OVBiiÚOdiSIHiHltnor\1.\
..dvajitóolebozosilnenáizolácia:':'li;;f<~
.Mapovépodklady:Infqrmačnýsystémkctostronehnutehosti
©Urodgeoclézie,-iťartografie/okclostroSlovenskéjrepubliky'j):
VEDÓ:.IPROJ-SKTUIVId'IPfď.Jr-I1_--,-__-____;;_n"'9c..,...:.aISevooar//CJ!~-i'PROJEKT;':.nJ VI d~ I Pf 7L:r~--IVWŮCIÚiVt,o;U1~11g9'.p",at~rS°FVr_a'koca~//J'jď,_.,,;_.::::,••••"'_~~_~~)-lo
(""..-;-----IČDe;avvavlilJ@gySrA\fEBN'o.Východoslovenskódistribučnáo.s..II.

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)