Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: IMAGINE VISION, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Masarykova 22, 080 01 Prešov,

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

30.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        •) '} f5. 7JJ 
Vyvesené dna __________ _ 
Číslo: 101239674/2019 
Dátum: 23.05.2019 
Zvesen~ dňa --------
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: IMAGINE VISION, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Masarykova 
22, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101079219/2019 zo dňa 09.05.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hurbanistov 
3, Prešov Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101079219/2019 zo dňa 09.05.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si 
môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, Prešov v kancelárii č. 511 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty 
sa považuje za deň doručenia. 
/ 
~~.~ .. : ......... . 
lfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)