Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Serafín, bytom Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.04.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list číslo l zo dňa 
Vec 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo Vybavuje /linka 
Karol Malinovský 
05113100120 
Oznámenie o doručení písomností 
Prešov 
26.04.2018 
'-_--; 
'· ~' '·' 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej 
republiky v znení neskorších 
predpisov oznamuje 
Jozefovi Serafínovi bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môže 
prevziať denne počas úradných hodín 
od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
MestskY úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov l Tel. +421(51)31001111 
Fax .. +421(51)77336651 E-mail: rnesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
-:-, 
~ .-_-. 
-...:0-:f J. .•. 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)