Zrušenie - upustenie od vykonania dražby: Pôvodný dátum a čas vykonania dražby: 30.05.2019.

Zrušenie - upustenie od vykonania dražby

30.05.2019 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
dvodnii str6nka
Upln6 znenia z6konov!
DraiobnS vyhlSSka
Draiobn6 vyhl63ka ,zrjenle Lpustenie od vykonania o;;;ov ''
tislo ex. konanla ttx aiai)obs - ' 
,
zru5enle dra;obnel l-; ^, -;,:.."' ,ltr,U4,,aUl9vynrasKy zo ona L - ".-.
Uverelnenej 
v obchodnomvestniku cfslo
Typ dralobnej vyhlA6ky
Poradie dra:by
Exekftorskt nrad
f's11Lrrr11". -*:]--J]i{r[c-------,-- . -,-,,"---"-l
sidny exeklitor q,9t1".1i_f5"5i6;ta;, luo;.
ur"u lgFfr?i" lllllJor"" li*:ly lll- *.'J
Zastupujtcl exekttorskt rirad
ulcai3r9,-e:r-s*Gi$"lil
ot.c fE$i--*-**l
Miesto konanla drarby
urrca piJt'i6"--:" ----:,::job"" i+,"s.9r -*-" - . ".- 
,
Povoclnt d6tum a ias konania draZby
oat'- ffi)ii!-l
P6vodni d6tum vyhl6senia termlnu 
dra:by
Datum vyhlisenia ffi _tl*9:9_l
D6vody zaktadajice zrugenie / upustenie od vykonania draibv
Uhrada vymdhanej pohlbdiivky s prislugenslvom,
DStum zrudenia draiobnej vyhl6ky
oat'- [ri.-ogiri"s"]
DalSle lnform6cie
Spat na zoznam
nse igaoor"-* '-i
s(dnyexekdtor |iffi9-g9t19.t;!.".1;**-...^ -::i
rsd 
S991_**'lrse ioano_i --- j
ias li o6,"l
ExNErvelzia 1.6.6, Copyrighi @ 2008 TechPolnt s.io. Powered by fechPolnt Framework.
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)