Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: LA BOOK s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Tarasa Ševčenka 35, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 101317723/2019 
Dátum: 31.05.2019 
-3 nr· z:J'·1 
. Ul. .J 
Vyvesené ana __________ _ ZvesenP. dňa _______ ...._",.._._ 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: LA 
BOOK s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Tarasa Ševčenka 35, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101205582/2019 zo dňa 21.05.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hurbanistov 
3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101205582/2019 zo dňa 21.05.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 509 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň 
tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
_,_,. •• --c~-=-=-c_.P-0 / 
~~;:·i~ct;i[ Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)