Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ing. Slavomír Horský, naposledy bytom 08001 Prešov - 2x.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
Vyvesené ária ___ -_
3
_· _rv_' _
7
_J_] __ _ 
Zvesené dň~:~ --------
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 2305/2019 Prešov, 29. 5. 2019 , , v 
VEREJNA VYHLASKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Ing. 
Slavomír Horský 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2305/2019 zo dňa 29.05.2019 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2305/2019 zo dňa 29.05.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 
Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie 
sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň 
lehoty sa považuje za deň doručenia. 
..• 
.... 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
-1 rs z:rg 
Vyvesené tillii--__;;.;._";~....~o.-•-..L-----
Zvesené dňa------='-=-~
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 1235/2016 Prešov, 29. 5. 2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Ing. Slavomír Horský 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 1235/2016 zo dňa 29.05.2019 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 1235/2016 zo dňa 29.05.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú 
písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
v: 
(Vt/vYv.M/ 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)