Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. KNC 15430/1, záhrada o výmere 403 m2 , LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jelenia.

Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

04.06.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                -4. rs. z:n 
Vyvesené ana _________ _ 
Zvesenľ ~H;! ----~-----
MESTO 
PREŠOV na základe uznesenia z 2. Zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
č. 38/2018 zo dňa 12.12.2018 
zverejňuje 
podľa ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI: 
pozemku parc. č. KNC 15430/1, záhrada o výmere 403 m
2, 
LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Jelenia 
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet predaja na adresu Mesta Prešov, 
Hlavná 
73, 080 Ol Prešov, Odbor správy majetku, majetkovo-právne oddelenie v zalepenej 
obálke s označením" Neotvárat'-priamy predaj pozemku por.č. 6/2019" 
v termíne 
do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná kúpna 
cena nesmie byť nižšia ako 35€/ m
2 
Bližšie informácie ohľadom predaja nehnuteľnosti budú poskytnuté prostredníctvom MsÚ 
v Prešove, odbor správy majetku mesta, majetkovo-právneoddelenie, č. tel.: 051/3100282 
~~ 
JUDr. Ľudmila Var vá 
poverená riadením odboru sprá majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)