Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: "Prešov Solivar-IBY na Brehu".

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

04.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        v 
MESTO PRESOV 
-4. CS. z:n 
Vyvesené dňa ________ _ 
Stavebný úrad 
'ZvesenP. rlň:t ----------
So sídlom Hlavná 73, 080 O l Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/3951/2019-Su. V Prešove 
dňa: 22.05.2019 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na 
líniovú inžinierskú stavbu: 
Navrhovateľ: 
adresa: 
"Prešov Solivar-IBY na Brehu" 
Východoslovenská distribučná, a.s., v zastúpení Ing. 
Pribula Jozef 
Mlynská 31,042 91 Košice, Lesnícka 17, 080 Ol Prešov 
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 12.02.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
líniovej inžinierskej 
stavby: 
"Prešov Solivar-IBY na Brehu" . 
v katastrálnom území: 
Solivar 
na pozemku parc. č. : 
KN-C 3267/4, KN-C 3267/5, KN-C 2268/3, KN-C 2268/23. 
Pozemky parc. 
č. KN-C 3267/4, 
KN-C 3267/5, KN-C 2268/3 kat. úz. Solivar sú vo 
vlastníctve: Mesta Prešov, Hlavná 73, 
Prešov-Výpis z LV č. 2065. Navrhovateľ má s mestom 
Prešov uzavretú 
Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 23/2017. 
K pozemku parc. 
č. KN-C 2268/23, č. L V 3306, kat. úz. Solivar má navrhovateľ uzavretú 
Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Stavebník je povinný po 
správoplatnení rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby majetkoprávne 
vysporiadať všetky 
pozemky, 
na ktorých je stavba umiestnená. Ku stavebnému konaniu musí stavebník preukázať, 
že má k uvedeným pozemkom iné právo podľa§ 139 odst. l zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení príslušných noviel. 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad 
podľa§ 117 zák. č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len stavebný zákon), 
príslušný stavebný úrad, posúdil predložený návrh 
podľa §37 a ďalších stavebného zákona. Na 
základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a§ 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ 
STAVBY "Prešov Solivar-IBV na Brehu" 
Líniová inžinierska stavba "Prešov Solivar-IBY na Brehu" sa bude realizovať na 
pozemku podľa evidencie nehnuteľnosti parc; č. KN-C 3267/4, KN-C 3267/5, KN-C 2268/3, 
KN-C 2268/23, k.ú. Solivar. 
Inžinierska líniová stavba v kat. úz. Solivar, ako je zakreslené v situačnom výkrese v 
mierke M= 
l: l 000 ktorý vypracoval Ing. František Kyseľ, Višňová 11, 080 Ol Prešov a je 
súčasťou dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a tvorí 
nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 
Členenie stavby: 
SO Ol-Rozšírenie DS Brehy (VSD) 
SO 03 -Odberné elektrické zariadenie 
Objekt: SO O l -Rozšírenie distribučnej siete Brehy (VSD) 
Na parcele 
č. KN-C 3267/4, k. ú. Solivar, vedľa jestvujúcej TS sa osadí nová rozpojovacia skriňa 
SR4(312) (R0695-) v konfigurácii 3/2. Jestvujúce kábelové vývody č. 6 z rozvádzača TS sa cez 
spojky presmerujú 
do SR4. 
Vývod pre 
RVO káblom AYKY4x25 sa presmeruje cez spojku lkV do návrhovanej rozpojovacej 
skrine 
SR. 
Vývod pre bytový dom č. 29, káblom A YKY 4x50 sa presmeruje cez spojku l kV do 
návrhovanej rozpojovacej skrine SR. Z takto uvoľneného vývodu sa napojí návrhovaná SR4 
káblom NA YY J 4x240. Na parcele 
č. KN-C 2268/23, k.ú. Solivar sa osadia nové rozpojovacie 
skrine SR6(2/
5) (R0695-, R0695-, R0695-) v konfigurácii 2/5. Z návrhovanej 
rozpojovacej skrine 
vedľa TS káblom NA YY J 4x240 sa napoja návrhované skrine SR6. Kábel 
sa uloží na pozemkoch 
p.č. KN-C 3267/4, KN-C 3267/5, KN-C 2268/3, KN-C 2268/23, k.ú. 
Solivar. 
SO 03-0dberné el. zariadenie p.č.2268/18, 2268/21, 2268/10 
Pri 
parcele č. KN-C 2268/18, KN-C 2268/21, KN-C 2268/ 10, k.ú. Solivar sa v oplotení na 
verejne prístupnom mieste osadia 
rozvádzače merania RE-2268/ ..... (3ks). 
Návrhované 
rozvádzače merania RE budú napájané káblom NA YY J4x25 z vyprojektovaných 
rozpojovacich skrini R0695-(SR6-2/5). 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
l. 
So vznikajúcim odpadom je stavebník povinný nakladať v zmysle zákona o odpadoch, 
Vyhlášky 
MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti 
a Vyhlášky 
MŽP SR č. 365/2015 Z.z" ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
2. Stavba musí spÍňat' podľa § 15 vyhl. č. 532/2002 Z. z. požiadavky požiarnej bezpečnosti 
podľa osobitného predpisu vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
technické požiadavky na požiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb. 
3. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. 
uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek 
správcov týchto sietí. 
4. Pred začatím stavebných prác, je navrhovateľ povinný včas zaistiť si u príslušných 
organizácii priebeh inžinierskych sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. 
5. 
Po ukončení stavebných prác na týchto prípojkách je navrhovateľ povinný upraviť povrch 
verejnej komunikácie a chodníka 
do pôvodného stavu. 
6. Po ukončení výstavby bude terén riadne upravený a vysadený vhodnou zeleňou. Terén je 
potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby dažďové 
vody nezatekali na susedné pozemky. 
7. Počas realizácie stavby a jeho prípojok na TI je navrhovateľ povinný zabezpečiť také 
opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na 
vedľajších nehnuteľnostiach. 
8. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné 
náklady. 
9. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 odst. 3) stavebného 
zákona a v súlade s § 22 vyhl. 
č. 532/2002 Z.z .. Pri zemných prácach nenarušiť stabilitu 
vedľajších stavieb a svahu .. 
10. Stavebník je povinný v zmysle §40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona, 
oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove každý archeologický nález a urobiť 
nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 
ll. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť také opatrenia, aby pri realizácii výstavby nedošlo k 
znehodnocovaniu prirodzených vlastností okolitej 
poľnohospodárskej pôdy. Min. 30 dní 
pred 
začatím zemných prác je nutné požiadať tunajší odbor dopravy, životného prostredia 
o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, verejného priestranstva a verejnej 
zelene. 
12. Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác vykonať skrývku kultúrnej vrstvy 
pôdy a získanú ornicu 
rozložiť na tú časť parcely, ktorá sa bude aj naďalej 
poľnohospodársky využívať. V prípade výrubu stromovej zelene resp. krovia nad l O m2 
navrhovateľ je povinný si vopred vyžiadať súhlas od mesta Prešov. V zmysle zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a STN 83701 O 
o ochrane prírody je stavebník povinný trasu situovať minimálne 2,5 mod päty kmeňov 
existujúcej vzrastlej zelene. 
13. Stavebník resp. investor stavby do 30 dní odo dňa núteného obmedzenia vlastníckeho 
práva mesta Prešov ako vlastníka 
nehnuteľností dotknutých predmetnou stavbou je 
povinný doložiť uzatvorenú dohodu s mestom Prešov o náhrade za obmedzenie 
vlastníckeho práva spolu s dokladom o zápise vecného bremena do katastra 
nehnuteľností 
na základe porealizačného zamerania. V prípade, že zo strany investora a vlastníka stavby 
nebude vyššie uvedená podmienka splnená, bude mesto sa mesto Prešov náhrady za 
obmedzenie svojho vlastníckeho práva 
domáhať súdnou cestou a do doby jej vymoženia 
alebo zaplatenia nebude 
súhlasiť s umiestňovaním ďalších stavieb stavebníka na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov. 
14. Stavenisko je navrhovateľ povinný zabezpečiť v zmysle§ 43 i stavebného zákona a§ 
13 vyhl. č. 532/2002 Z.z. 
15. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom 
úrade po uplynutí 
15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 
Osobitné podmienky 
MsÚ Prešov, Odbor hlavného architekta 
(zo 
dňa 17.04.2019) určil: 
l. Navrhované káblové rozpájacie a istiace skrine a elektromerové rozvádzače situovať mimo 
vymedzeného dopravného priestoru 
2. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
a 
STN 837010 o ochrane prírody žiadame trasu NN vedenia situovať nie bližšie ako 2,5 m 
od päty 
kmeňov existujúcej vzrastlej zelene 
3. Pred začatím výkopových prác na pozemkoch vo vlastníctve mesta požiadať Mestský úrad 
v Prešove, 
Odbor dopravy a životného prostredia o povolenie na zvláštne uz1vanie 
miestnych komunikácií, verejného priestranstva a verejnej zelene najneskôr 
30 dní pred 
začatím prác 
4. Stavebník v rámci kolaudačného konania odovzdá Stavebnému úradu mesta Prešov 
potvrdenie správcu Digitálnej technickej mapy 
mesta Prešov, t.j. spoločnosti Progres CAD 
Engineering, s.r.o., Masarykova 16, Prešov, o odovzdaní porealizačného zamerania stavby. 
Porealizačné zameranie stavby vypracuje oprávnená osoba v súlade so zásadami tvorby 
a uplatií.ovania Digitálnej technickej mapy mesta 
Prešov a jej prílohou čl. l "Metodika 
tvorby a aktualizácie Digitálnej technickej mapy mesta Prešov", ktoré sú prístupné na 
internetovej stránke mesta Prešov www.presov.sk 
(občan-klientske centrum-pracovisko 3 
-stavebné 
činnosti-kolaudačné rozhodnutie-prílohy). 
Krajský pamiatkový úrad 
Prešov (č. KRUP0-2019/4080-02/4479/Ul, zo dňa 18.1.2019)určil: · 
l. Stavebník vo veci ukončenia pamiatkového -archeologického výskumu dodrží podmienky 
rozhodnutia KPÚ 
Prešov Č. KPUP0-2017/20336-03/7990/UI zo dňa 16. októbra 2017. 
Okresný 
úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek 
ŽP (č. OU-PO-OSZP3-2017/038286-002, zo dňa 27.09.2017) určil: 
l. So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s §77 
zákona o odpadoch, 
2. Zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti -terénne úpravy 
alebo uložením na skládku inertných odpadov alebo na skládku, ktorá 
je v rekultivácii, 
3. Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich 
zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere 
nebezpečných odpadov a ďalších 
dokladov potrebných ku kolaudácií, 
4. Práce s nebezpečným odpadom je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou firmou, 
5. V prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie odpadov 
na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle zákona o 
odpadoch. 
6. Počas prác a po ukončení stavby je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, tzv. divokých 
skládok. 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek 
ŽP (č. OU-PO-OSZP3-2017/038284-02, zo dií.a 11.10.2017) určil: 
l. V predmetnom území rešpektovať existujúce potrubia vodovodu a potrubia a kanalizácií. 
2. Ak sa v dotknutom území nachádzajú stavby, resp. stavebné úpravy určené pre odvádzanie 
zrážkových vôd 
je potrebné ich rešpektovať. 
SPP-Distribúcia , a. s. (č. TD/NS/0580/2017/Ve, zo dňa 20.11.20 17) určil: 
l. Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné 
zaslať na adresu: SPP
distribúcia, a.s. Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 ll Bratislava, alebo 
elektronicky , prostredníctvom online formuláru zverejneného na webe (www.spp
distribucia.sk 
2. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky 
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti l OO m, alebo ak doba vytyčovania 
nepresiahne l hodinu. 
3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení zástupcovi 
prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel. č. 055/242 55 09) 
najneskôr 7 dní pred zahájením 
plánovaných 
prác. 
4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. 
5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie 
činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 
6. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 mna 
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN73 3050 až 
po predchádzajúcom 
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne, bez použitia 
strojových mechanizmov. 
7. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia 
výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný 
do stavebného denníka. 
8. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený 
a manipulácia s nimi 
je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 
povolenie 
SPP-D. 
9. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu. 
10. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by 
zmenili jeho doterajšie krytie a hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 
požadujeme všetky zariadenia a poklopy inžinierskych zariadení 
osadiť do novej 
úrovne terénu. 
ll. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byt' 
ihneď ohlásené SPP-Dna tel. č. 0850 ll l 727. 
12. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení 
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 
bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia 
uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € až 
150 000,-€. 
13. Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako 
aj 
podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia 
Technických pravidiel pre plyn 
(TPP) najmä TPP 702 Ol, TPP 702 02. 
14. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 
a/alebo 
bezpečnostných pásiem. 
15. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami 
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 
73 6005 a TPP 906 Ol. 
16. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty 
apod. 
VVS, a.s. (8831/2019/0, zo dňa 29.01.2019) určil: 
l. Žiadame rešpektovať pásmo ochrany potrubia projektovaného a existujúceho verejného 
vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré 
je l,Sm na obidve strany od vonkajšieho okraja 
potrubia pri profile 
do 500 mm vrátane a 2,Sm nad priemer 500mm, v zmysle §-u 19 
Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 
neskorších predpisov. 
V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, 
umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, 
ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo ktoré by 
mohli 
ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, 
vykonávať terénne úpravy. 
2. Pri uložení NN kábla v zemi riešiť križovanie s projektovaným vodovodným a 
kanalizačným potrubím kolmo na os vodovodného a kanalizačného potrubia s uložením 
kábla do 
chráničky a to v celom rozsahu pásma ochrany vodovodu a kanalizácie. Pri 
súbehu a križovaní žiadame rešpektovať normu STN 73 6005. 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle 
§ 40 odst. l stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy 
nadobudlo 
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia. 
PredÍženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3 
stavebného zákona , len na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej 
lehoty. 
Toto rozhodnutie 
je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa aj účastníkov 
konania. 
Odôvodnenie: 
Navrhovateľ-Východoslovenká distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, v zastúpení 
Ing. 
Pribula Jozef, Lesnícka 17, 080 Ol Prešov, podal dňa 20.02.2019 návrh na vydanie 
územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 
"Prešov Solivar-IBV na Brehu" na pozemku parc. 
č. KN-C 3267/4, KN-C 3267/5, KN-C 2268/3, KN-C 2268/23, k.ú. Solivar -líniová inžinierska 
stavba kat. úz. Solivar. 
K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov 
a organizácií. 
Mesto 
Prešov -stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 19.03.2019 
začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej 
správy a 
dňa 17.04.2019 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Konanie bolo 
oznámene verejnou vyhláškou v meste 
Prešov od 22.03.2019 do 08.04.2019. 
Pozemky 
parc. č. KN-C 3267/4, KN-C 3267/5, KN-C 2268/3 kat. úz. Solivar sú vo 
vlastníctve: Mesta 
Prešov, Hlavná 73, Prešov-Výpis z LV č. 2065. Navrhovateľ má s mestom 
Prešov uzavretú Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 23/2017. 
K pozemku parc. č. KN-C 2268/23, č. LV 3306, kat. úz. Solivar má navrhovateľ uzavretú 
Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Stavebník 
je povinný po 
správoplatnení rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby majetkoprávne 
vysporiadať všetky 
pozemky, 
na ktorých je stavba umiestnená. Ku stavebnému konaniu musí stavebník preukázať, 
že má k uvedeným pozemkom iné právo podľa § 139 odst. l zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení príslušných noviel. 
Svoje súhlasné 
stanoviská oznámili tieto orgány štátnej správy: 
MsÚ Prešov -Odbor 
hlavného architekta mesta, OÚ Prešov -Odbor starostlivosti o ŽP, Krajský pamiatkový úrad 
Prešov, SPP-Distribúcia, a.s., Slovak Telekom, a.s., VVS, a.s., OR HaZZ v Prešove. Ich 
požiadavky nie 
sú zamietavé ani protichodné a sú zahrnuté do podmienkovej časti rozhodnutia. 
Neboli uplatnené žiadne námietky 
účastníkov konania. 
Toto rozhodnutie 
je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch 
v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 59 písmena a) sumou vo výške 
100 €. Bol doložený doklad o zaplatení správneho poplatku mestu Prešov č. 47207/2019, dňa 
20.02.2019. 
Stavebný úrad preskúmaním návrhu s prílohami v územnom konaní a výsledkov konania 
zistil, že navrhova11á stavba a jej umiestnenie nie 
je v rozpore s územným plánom mesta Prešov, 
zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., tým hľadiskám neodporuje, 
neohrozuje životné prostredie, verejné záujmy a právom chránené záujmy 
účastníkov konania. 
Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby. Preto, na 
základe výsledkov konania, bolo rozhodnuté tak, ako 
je uvedené vo výroku územného 
rozhodnutia. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej 
stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní a 
podľa§ 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov 
a zverejnená na internete-elektronickej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk) 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení inžinierskej 
stavby. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. l) zák. č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní podať na mesto Prešov, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s 
§ 54 odst. 2) zák. 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie podať 
v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: 
"Prešov Solivar-IBY na Brehu", bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk) 
-4 rs z:n 
dňa .................................................... . 
MESTO Pn:;~::,:~h' 
Pe
iatlala'Pu'dpis73 
080 Ol PRE Š O V 
-l-
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: 
"Prešov Solivar-IBY na Brehu", bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov (www.presov.sk) 
dňa .................................................... . 
MESTO PRr,i:·
1··
-... ,./ 
" .J ~ _,! \ ~;. 'f' 
.................... o §.t 't. ~ .. " ··~··· ........... . 
PečiatRäla\pl.ldpi~3 
080 O l P R E š 0 V 
-l-

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)