Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Magdaléna Bobková naposledy bytom 08001 Prešov, Adela Bíleková naposledy bytom 08001 Prešov, Simona Petiková naposledy bytom 08001 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        v~v@§Onä dHa ___ -...l:5._ • .-r.li:.:.S._.Zul-J.'·J __ _ 
MESTO PREŠOV 
ZvesenP. tiň11 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 2300/2019 Prešov, 31. 5. 2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomnosti: 
Magdaléna Bobková 
naposledy bytom 
08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2300/2019 zo dňa 29.05.2019 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy doručuje sa písomnosť Mesta Prešov č. 
k. EX 2300/2019 zo dňa 29.05.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 ods. 
3 písm. c) zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 
dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/o 
~ 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
-5. CS. Z.J'J 
vyvesené tina _________ _ 
Zvesené dňa---------
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 2299/2019 Prešov, 31. 5. 2019 
, , v 
VEREJNA VYHLASKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Adela Bíleková 
naposledy 
bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2299/2019 zo dňa 28.05.2019 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2299/2019 zo dňa 28.05.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak 
si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
-5. CS. z.n 
vy ~~::sc:ne ana _________ _ 
~v~c;f'.nt4 riH~ --------
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: 0523801/2019 V Prešove 4. 6. 2019 
Adresát písomností: 
Simona Petiková 
naposledy bytom 
0800 l Prešov 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Písomnosť č. k. 0523801/2019 zo dňa 4. 6. 2019 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že správcovi dane nie 
je známy pobyt adresáta, doručuje sa písomnosť Mesta 
Prešov 
č. k. 0523801/2019 zo dňa 4. 6. 2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 35 
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)