Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby 09.07.2019, Čas konania dražby 11,00 hodine.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

06.06.2019 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                -6. '''). 7 ľ1 
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe 
(podľa§ 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) 
A. Označenie dražobníka DDHC 003/2019 
I. Obchodné meno 
Dom Dražieb s.r.o. 
II. Sídlo/ bydlisko 
a) Názoy ulicet '"'"Jného priestranstva Podúmska 
b) Orientačné/ súpisné číslo 37 
c) N<ízov obce Hlohovec 
l d) PSČ 1920 Ol 
e) Štát Slovenská republika 
III. Zapísan)r: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro; \Tložka číslo: 26178/T 
IV. IČO 45 711 933 
1;~:~.; 
Ozna
enie navrhovateľov 
1 L Obchorln,; 
OTP Banka Slovensko a. s. 
II. Sídlo/ bydlisko 
a) N<ízov ulice/verejného priestmnstva Stúrova 
b) (),.;,."t,.f'nP/ súpisné číslo 5 
c) Názov obce Bratislava 
l d) PSČ 1813 54 
e) Štát Slovenská republika 
III. Zapísan fr: Obchodnom registt1 OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka. 335/B 
IV. IČO/ dátum narodenia 31 318 916 
S: 
-·~ 
Miesto konania dražby Notársky íuad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 Ol Prešov 
-~ ':~ 
Dátum konania dražby 09.07.2019 
~Cas konania dražby 
11,00 hodine 
~ Kolo dražby prvé 
; 0-.__~~ Predmet dražby 
Nehnutel'nosti zapísané v katastrálnom území: Nižná Šebastová, obec: Prešov, okres: Prešov, vedené Okresn)rm úradom Prešov, 
katastrálny odbor ako: 
LV 1346: 
parcela reg. 
C č. 2751 o výmere 132 m2 -orná pôda 
parcela reg. C č. 2767/1 o výmere 11 358 m
2-
zastavaná plocha a nádvorie 
parcela reg. 
C č. 2767/2 o výmere 2 187m2-zastavaná plocha a nádvorie 
parceb reg. C č. 2767/4 o výmere 1 350 m
2-
zastavaná plocha a nádvot-ie 
parcela reg. C č. 2767/5 o výmere 729 m2-zastavaná plocha a nádvorie 
parcela reg. C č. 2767/11 o v)rmere 265 m2 -zastavaná plocha a nádvorie 
parcela reg. 
C č. 3510/4 o výmere 392m
2-
orná pôda 
Vo vlastníctve: Jozef Hreha, rod. Hreha, nar. 24.06.1960, trvalé bydlisko: Župčany 323, 080 01 Prešov, SR 
v spoluvlastníckom podiele 1/1 
LV 2745: 
parcela reg. 
C č. 2767/9 o v)rmere 381 m
2-
zastavaná plocha a nádvot-ie 
parcela reg. C č. 2767/10 o výmere 326 m
2-
zastavaná plocha a nádvot-ie 
Vo 
vlast!Úctve: Ľubomír Hreha, rod. Hreha, nar. 12.09.1968, trvalé bydlisko: Podhradík 52,080 06 Prešov 6, SR 
v spoluvlastníckom podiele 1/1 
Opis predmetu dražby a jeho stavu 
l 
Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v k. ú. Nižná Sebastová. Nižná Sebastová je mestskou časťou mesta Prešov. Zije v nej 
okolo 3 
000 obyvateľov. V tejto mestskej časti sa nachádza Letecká základňa generálplukovníka Jána Ambruša v Prešove. Nižná 
Šebastová leží v severovýchodnej 
časti mesta Prešov vo vzdialenosti cca 7 km od centra mesta. 
Dopravné spojenie je automobilovou, autobusovou dopravou SAD a 
lVIHD. Na okraji obce je aj vlaková zastávka. 
Trh s nehnuteľnosťami v danej lokalite-dopyt, ponuka, je ovplyvnená pomerne ľahkou dostupnosťou a blizkosťou do mesta. 
Dražené pozemky registra 
C-KN sú situované na konci obce, na rovinatom teréne, kto1ý je neupravený, neudržiavaný a nachádza 
sa v okrajovej časti zastavaného územia obce. V minulosti tvorili pozemky areál kúpeľov lšľa, ktoré od konca 90.tých rokov 
minulého 
storočia nie sú v prevádzke a areál chátra. O oživenie areálu sa pokúšalo viacero podnikateľov. Reálne však funguje len 
reštaurácia. 
Kúpeľný dom ako aj ubytovacie kapacity nie sú zrekonštruované doteraz. Na pozemkoch sa nachádzalo päť 
prameňov s liečivou vodou. V súčasnosti sa vedľa budovy na parc. č. 2764, na pozemku parc. č. 2767/2 nachádzajú tri studne. 
Pozemky sú prístupné z miestnej spevnenej cestnej komunikácie ulice Fintická. Pozemky sú napojené na miestne rozvody 
inžinierskych sieti-elektriny a vody. 
Na pozemku sa nachádza čistička odpadových vôd a prípojka plynu, ktorá je v súčasnosti 
odpojená. V danej lokalite je možnosť napojenia na spomínané miestne rozvody inžinierskych sietí. V dosahu je kompletná 
občianska a technická vybavenosť obce a tiež blizka dostupnosť krajského mesta Prešov 
Nehnuteľnosť sú pozemky parcely registra C-KN, parc. č. 2767/1, 2767/2, 2767/4, 2767/5 a 2767/11 druhu zastavaná plocha a 
nádvoria, parc. 
č. 2751 orná pôda, nachádzajúce sa v zastavanom území obce. Pozemok parc. č. 3510/4 o výmere 392m2 orná 
pôda mimo zastavaného územia obce, nachádza 
sa za oplotením v zadnej časti areálu. Pozemky sú v osobnom vlastníctve, nie sú 
využívané, sú zarastené náletovými drevinami a v zadnej 
časti je bývalý park so starými neudržiavanými listnatými stromami. 
Terén je neupravený, miestami mierne svahovitý. 
V susedstve z južnej a juhovýchodnej strany sa nachádzajú pozemky s ornou pôdou využívané na poľnohospodárske účely. Zo 
severnej strany sa nachádza druhá časť bývalého kúpeľného areálu Išľa, v súčasnosti s prevádzkou reštaurácie Išľa a zázemím. 
Táto časť nie je oddelená oplotením. 
1 ~~~-~·-, Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby 
2 
LV1346 
Poznámky: 
-6 pr• 71'·1 
, r1, 1 -1 
P-71/13-U'Ifiesmie OkresNého súdtt Prešov č. 14C/129/2012 zo diía 30.8.2012 o vyporiadaNie BSM a 11ávrh11 Na 11ariadmie predbe:fpého opatrmia, ktorym sa 
rtkladá zdržať sa ttaklada11ia s 11ehmtt. zapísmrymi na LV 1346-pozemky reg. C KN pan:č. 2751, 2767/1, 2767/2, 2767/4, 2767/5, 2790, 2791 a 
3510/4, a 
to až do právoplatného sko11émia kona11ia 
P-799/13-0pravllé tl'lfleseNie Okremého stídu Prešov č. 14C/129/2012 zo d1fa 30.8.2012 o 11ávrhu 11a nariadmie predbe:f.pého opatrmia, ktorym dopÍiía 
pôvod11é tl'{!'esenie qj na rozostavami stavb11-Kaviaml Išl'a na pozemktf reg. C K1V ,:2767/11 
P-1/14-Upovedomellie o zaéatí exek1icie Ex 493/2013 zo dlía 05.12.2013 zriadením exekučného záložjiého práva 1za nehnut. 110 LV 1346 pod BI (Hreha 
Jozef) v podiele 1/1, EÚ Prešov, JUDr. RGibarti, s.e., Ko11štantínova 6, 080 Ol Prešov 
P-781/14-Upovedomenie o zaéatí exektície EX 838/2014 zo diía 06.11.2014 zriadellítll exekttéllého zálo:f.pého práva 11a mhmtt. na LV 1346 pod BI (Hreha 
Jozef) v podiele 1/1, EÚ Bardo/ov, MVDr.Mg1:Pavol Kovaľ, s.e., Rad11iéné námestie 15, 085 Ol Bardejov -po!.v:{:434/2014 
O'lfzámmie o zaéatí tjkomt zálož, práva pre OTP Ba11ka S love11sko a.s.,Šttírova 5,813 54 Bratislava,/ Ié0:31318916/ 11a parc.CKIV 
2751,2767/1,2767/2,2767/4,2761/5,2167/ll,2790,2791,3510/4 v podiele 1/1, zo diía 5.10.2015, V 2987/08,V 1501/10, P-679/2015,-356/15 
P-57/2017-Upovedommie o spôsobe vyko11ania exekrície EX 81/2016 zo d1ía 31.01.2017 zriadmim exekué11ého zálo:f.pébo práva na nebmtt. 11a LV 1346 pod 
BI (Hreba Jozef) v podiele 1/1, EÚ Revtíca, JUDr. Marko Rlts, iele'lftiéllá 257/19, 050 Ol Revúca-po!. vi: 46/2017 
P-232/2017-Upovedomellie o spôsobe vyko11ania exektície EX 13/2017 zo dtía 01.06.2011 zriadením exektténého zálo:f.Jiébo práva na neb1mt. 11a LV 1346 
pod 
Bt (Hreha Jozef) v podiele 1/1, EÚ Revúca, JUDr. Marko Rlts, a. s., iele'l!tié11á 257/19, 050 01 Revríca-pol. vz. 203/2017 
P 
175/2018 -Upovedommie 409EX 180/18 o spo"sobe vykona11ia exektície zriadmím exekuéného záložného práva, od· Mgr. Ing. Jur'!} Korim, Duklianslrych 
brdi110V 2473, 093 01 VraNOV 1/ad Topl'ott,parce!J CKN 2751, 2767/1, 2767/2, 2767/4, 2767/5, 2767/11, 2790, 2791, 3510/4 a rozostaval/á stavba
Kaviarní Išľa na parcele CKN 2767/11 v podiele 1/1 vlast11íka pod Bt, zo dtía 23.05.2018 -éislo iJHCI!J 250/2018 
Ťarchy na C: 
-Vecné bremeno:právo prechodu a prejazdu po pozemku parc.č.2767 /2 v prospech vlastníka pozemkov parc.č.2763, 2764,2765, 
podľa Rozhodnutia č.j.OPÚ 2006/69-42/Fe zo dňa 1S.4.2006 
V-29S7 /OS-Zmluva 
o zriadení záložného práva pre OTP Banku Slovensko, a.s., Štúrova 5, S1354 Bratislava, IČO: 3131S916 na 
pozemky parc. 
č. 2751, 2767/1, 2767/2, 2767/4, 2767/5, 3510/4,2790,2791,2767/11 
V-1501/10-Zmluva o zriadení záložného práva pre OTP Banku Slovensko, a.s., Štúrova 5, S13 54 Bratislava, IČO: 3131S916 
na pozemky reg. C 
KN parc.č.2751, 2767/1,2767/2,2767/4,2767/5,2790,2791,3510/4,2767/11 
V-4477 /11-Zmluva o zriadení záložného práva v prospech Ľubomír Hreha r. Hreha (12.09.196S), 080 06 Podhradík 52 na 
pozemky reg. C 
KN parc.č. 2751,2767/1,2767/2,2767/4,2767/5,2790,2791,3510/4,2767/11 
Z-6734/13-Rozhodnutie Mesta Prešov, Hlavná 73, OSO 01 Prešov, č.k. 360/2013 zo dňa 30.9.2013 o zabezpečení nedoplatku 
zriadením záložného práva na nehnut. na 
LV 1346 -pozemok reg. C KN parc.č. 2767/11 
Z-3289/14-Exekučný príkaz Ex 493/2013 zo dňa 29.05.2014 podľa zák. NR SR č. 233/1995 Z.z. na zriadenie exekučného 
záložného práva na nehnut. na L V 1346 Qozef Hreha), EÚ Prešov, JUDr. Richard Gibarti, s.e., Konštantínova 6, OSO 01 
Prešov 
Z-79/15-Exekučný príkaz Ex 4730/2013 zo dňa 07.01.2015 podľa zák. NR SR č. 233/1995 Z.z. na vykonanie exekúcie 
zriadením 
exekučného záložného práva na všetky nehnut. na LV 1346 Qozef Hreha) v podiele 1/1, EÚ Banská Bystrica, Mgr. 
JozefDeák, s.e., Horná 23,974 01 Banská Bystrica-pol.vz. 6/2015 
Z-93/15-Exekučný príkaz Ex 83S/2014 zo dňa 08.01.2015 podľa zák. NR SR č. 233/1995 Z.z. na vykonanie exekúcie 
zriadením 
exekučného záložného práva na nehnut. na LV 1346 pod B1 Qozef Hreha) v podiele 1/1, EÚ Bardejov, MVDr.Mgr. 
Pavol 
Kovaľ, s.e., Radničné námestie 15, 085 Ol Bardejov-pol.vz.7 /2015 
Z 7011/201S-Exekučný príkaz č. 278EX 510/1S-10 na zriadenie exekučného záložného práva od: JUDr. Marko Rus, 
Železničná 257/19,050 01 Revúca, na parc. CKN 2751,2767/1,2767/2,2767/4,2767/5,2767/11,2790,2791,3510/4 a 
rozostavaná stavba-
Kaviareň Išľa na parc. 2767/11 v podiele 1/1 vlastníka podB 1 zo dňa 26.11.201S-číslo zmeny 
573/201S 
LV2745 
Poznámky: 
-O'lfiámenie o zaéatí tjkotm zálož. práva pre OTP Ba11ka Slovensko a.s.,Šttírova 5,813 54 Bratislava,/ IČ0:31318916/ 11a parc.CKN 2767/9,2767/10 v 
podiele 1/1, zo dlía5.10.2015, V 2987/08,V 1501/10, P-679/2015, -356/15 
Ťarchy na C: 
-Vecné bremeno:právo prechodu a prejazdu po pozemku parc.č.2767 /9 v prospech vlastníka pozemkov parc.č.2763, 2764,2765, 
podľa Rozhodnutia č.j.OPÚ 2006/69-42/Fe zo dňa 1S.4.2006 
-V
-29S7 /OS-Zmluva o zriadení záložného práva pre OTP Banku Slovensko, a.s., Štúrova 5, S13 54 Bratislava, IČO: 3131S916 
na pozemky 
reg. C KN parc.č. 2767/9,2767/10 V-1501/10-Zmluva o zriadení záložného práva pre OTP Banku Slovensko, 
a.s., Štúrova 
5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916 na pozemky reg. C KN parc.č.2767 /9, 2767/10 
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby 
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku č. 24/2019 vypracovanom znalcom: Ing. Evou Hakajovou zo 
dňa: 2S.03.2019 na sumu 354 000,00 EUR (slovom: Tristopäťdesiatštyri tisíc EUR) 
Naj nižšie podanie 354 000,00 EUR (Tristopäťdesiatštyri tisíc EUR) 
Minimálne prihodenie 3 000€ 
Dražobná zábezpeka a) výška 20 000 € 
3 
b) spôsob zloženia dražobnej Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená buď bezhotovostným 
zábezpeky bankovým prevodom alebo vkladom na 
účet dražobníka, alebo poštovou poukážkou. 
Dražobnú zábezpeku je možné zložiť aj v hotovosti v mieste konania dražby. Prípustné je aj 
zloženie dražobnej zábezpeky vo forme bankovej záruky. Číslo účtu na zloženie dražobnej 
zábezpeky: 
IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. Ako variabilný 
symbol uvedie 
0032019 
c) doklad preukazujúci zloženie Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky (výpis 
dražobnej zábezpeky z 
ÚČhl o odpísaní čiastky z účtu, bankou potvrdený vklad v hotovosti, poštovú poukážku, 
záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku), príjmový pokladničný blok dražobnej 
spoločnosti Dom Dražieb s.r.o. Následne sa zapíše do listiny "Zápis do dražby" a bude mu 
pridelené dražobné číslo. 
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky l Lehota začína 30.05.2019 a končí otvorením dražby 
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka 
bankovým prevodom v prospech 
účtu, ktorý účastník písomne oznámi 
dražobníkovi, a to do troch pracovných dní odo 
dňa konania dražby. Účastníkom 
dražby, ktorý zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti v mieste dražby a ktorí sa 
nestanú vydražiteľmi, bude dražobná zábezpeka vrátená po skončení dražby. 
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením 
Vydražiteľ je povinn~ uhradiť cenu dosiahnutú ~dražením nasledovne: 
Ak 
nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 €, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po 
skončení dražby. 
Ak 
je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 €, tak najneskôr do 15 dní od skončenia dobrovoľnej dražby, a to 
bankovým prevodom v prospech 
účtu dražobníka vedeného v OTP Banka Slovensko a.s.: IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 
6006, BIC: OTPVSKBX. Ako variabilný symbol uvedie 0032019. Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím 
dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny 
preukazujúcej vydanie bankovej záruky, 
je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote jej 
splatnosti, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné 
listiny osvedčujúce bankovú záruku. 
Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná. 
o. Obhliadka predmetu 19.06.2019 o 11,30 hod 
dražby (dátum) 20.06.2019 o 11,30 hod 
Miesto obhliadky 
Pred predmetom dražby, ulica Fintická, 
Šebastová 
Areál bývalých kúpeľov Išľa, Nižná 
4 
Organizačné opatrenia 
-6 1'3 7n 
V prípade zauJmu o účasť na obhliadke, žiadame zauJemcov o prihlásenie sa 
a kontaktovanie našej spoločnosti na tel. čísle 0905 343 254, najneskôr 1 deň pred 
termínom obhliadky. 
K obhliadke je potrebné si priniesť úradný doklad totožnosti /napr. občiansky 
preukaz, pas/, právnické osoby aj úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého 
bude 
vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného 
registra). 
Pokiaľ vlastník alebo osoba, ktorá má predmet v nájme, neumožní riadnu obhliadku 
predmetu dražb
y, bude obhliadka uskutočnená v rámci možností. 
Účastníkom dražby môže byt' osoba, ktorá spfňa podmienky ustanovené zákonom 
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. 
Ostatné osoby platia vstupné 3 €. 
Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 30 
minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej 
zábezpeky a zápisu 
do zoznamu účastníkov dražby. 
Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spfňajú zákonné 
podmienky v zmysle § 5 zák. 
č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré 
pred 
začatím dražby predložia dražobníkovi : 
doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle 
bodu 8.4 tohto oznámenia, 
čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách (formulár je k dispozícii aj u dražobníka), 
doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.), 
ak ide právnickú osobu, aktuálny úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého 
bude 
vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného 
registra) 
v prípade zastúpenia 
účastníka splnomocnencom -špeciálne splnomocnenie 
s úradne 
osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia 
musí výslovne 
vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na 
dobrovoľnej dražbe. 
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby 
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby 
momentom udelenia príklepu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním spôsobenú a dražobru'k je oprávnený 
požadovať od vydražiteľa úhradu škody, ktotú týmto konaním spôsobil (úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej 
zábezpeky, 
pt"Ípadne bude požadované plnenie bankou poskytujúcou bankovú záruku). 
V prípade úhrady ceny dosiahnutej 
vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražíte!' ovi osvedčený odpis notárskej 
zápisnice, ktorou bol 
osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva 
k predmetu dražby 
momentom udelenia príklepu licitátorom. Zároveň dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre 
vydražiteľa v príslušnom Okresnom úrade, katastrálnom odbore záznamom. 
Podmienky odovzdania predmetu dražby 
Ak nadobudol vydražíte!' vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa§ 29 zák. č. 527/2002 Z. z. povinný odovzdať 
predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú 
iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražíte!' ovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá 
predchádzajúci vlastník predmet dražby 
vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov za prítomnosti dražobníka, na základe 
predloženia 
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše 
"Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby", ktorú podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražíte!' a dražobník. 
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu 
dražby nesie vydražíte!'. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, 
ktoré vznikli z dôvodov na strane predchádzajúceho vlastníka alebo dražobníka. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby 
prechádza z 
navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa 
zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražíte!' v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, 
nesie 
nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražíte!'. 
Poučenie podl'a § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: 
5 
-
1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľn)rch 
dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo 
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa pdklepu, ak dôvody neplatnosti 
dražby súvisia so spáchaním trestného 
činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlasuúk 
predmetu dražby v čase príklepu hlásený trval)' pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hhísení pobytu občanov Slovenskej 
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa 
neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto 
rozsudok týka. 
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnému 
Okresnému úradu 
začatie súdneho konania. 
3. Účasmíkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, 
dražobník, 
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe. 
4. 1\k ")'dražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku diiu príklepu. 
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia 
dražby konanie inej dražby tým ist)rm dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj 
osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, V)
7
konať riadnu obhliadku predmetu dražby . 
1!. 
. l Notár 
a) titul 
JUDr. 
b) meno 
Ján 
c) priezvisko Marušin 
d) sídlo Slovenská 69, 080 01 Prešov 
V Hlohovci dňa : :JI. ~~,/tJ// 
"dražobník" 
~~~t;ff!:t) 
k natel' spoločnosti 
V Bratislave diia : 
OTP anka Slovensko, a.s. 
Ing. Alexander Kmeť 
vedúci oddelenia Corporate Work out 
-..~ll~ 
............. ~ ......................................... . 
OTP Banka Slovensko, a.s. 
Mgr. Michal Blaho, 
poverený zamestnanec 
6 
" 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)