Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov. Dátum konania dražby 09.07.2019. Čas konania dražby 10,30 hodine.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

06.06.2019 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                -n c0. zn 
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe 
(podľa§ 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) 
A. Označenie dražobníka DDHC 002/2019 
I. Obchodné meno 
Dom Dražieb s.r.o. 
-· 
II. Sídlo/ bydlisko 
a) Názov ulice/ve•·pinPh" priestranstva Podzámska 
b) Orientačné/ súpisné číslo 37 
c) 
Názov obce Hlohovec 
l d) PSé 1920 01 
e) Štát Slovenská republika 
III. Zapísan)•: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro; \'ložka číslo: 26178/T 
IV. IéO 45 711 933 
ms:.~ 
Ozna
enie navrhovateľov 
l. p. Obchodné 
OTP Banka Slvv-ensko, a. s. 
II. Sídlo/ bydlisko 
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štúrova 
b) Orientačné/ súpisné číslo 5 
c) Názov obce Bratislava 
l cl) PSé 1813 54 
e) Štát Slovenská republika 
III. Zapísaný: Obchodnom registl'Í OS Bratislava l, oddiel Sa, vložka. 335/B 
IV. IČO/ dátum narodenia 31 318 916 
Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov 
Dátum konania dražby 09.07.2019 
Čas konania dražby 10,30 hodine 
Kolo dražby 
prvé 
Predmet dražby 
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1346 v katastrálnom území: :\íižná Šebastová, obec: Prešov, okres: Prešov, vedené Okresn)•m 
úradom Prešov, katastráh1y odbor ako: 
-parcela reg. C č. 2790 o v)•mere 94 m
2-
zastavaná plocha a nádvorie 
-parcela reg. C č. 2791 o v)•mere 2 644m
2-
trvalý trávnatfr porast 
Vo vlastníctve: Jozef Hreha, rod. Hreha, nar. 24.06.1960, ttvalé bydlisko: Župčany 323, 080 01 Prešov, SR 
v spoluvlastníckom podiele 1/1 
-Opis predmetu dražby a jeho stavu 
Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v k.ú. Nižná šebast:ová. Nižná Šebastová je mestskou časťou mesta Prešov. Zije v nej 
okolo 3 
000 obyvateľov. V tejto mestskej časti sa nachádza Letecká základi1a generálplukovníka Jána 
"-\mbruša v Prešove. Nižná 
Šebastová leží v severovýchodnej 
časti mesta Prešov vo vzdialenosti cca 7 km od centra mesta. Dopravné spojenie je 
automobilovou, autobusovou dopravou SAD a l\IHD. Na okraji obce je aj vlaková zastávka. Trh s nehnuteľnosťami v danej 
lokali
te-dopyt, ponuka, je ovplyvnená pomerne ľahkou dostupnosťou a blízkosťou do mesta. 
Dražené 
pozemky registra C-KN sú situované na 
konci obce, na rovinatom teréne, ktorý je neupraven)r, neudržiavaný a nachádza 
sa v okrajovej časti zastavaného územia obce oproti b)rvalému areálu kúpeľov Išl' a, ktoré od konca 90.tfrch rokov minulého 
storočia nie sú v prevádzke a areál chátra. Pozemky sú prístupné z miestnej spevnenej cestnej komunikácie ulice Fintická. Na 
hranici pozemku sa nachádzajú miestne rozvody inžinierskych sieti-elektl'Íny, pl
ynu, vody a kanalizácie. Pozemok nie je na tieto 
rozvody napojený. 
V danej lokalite je možnosť napojenia na spomínané miestne rozvody inžinierskych sietí. V dosahu je kompletná občianska a 
technická 
vybavenosť obce a tiež blízka dostupnosť krajského mesta Prešov. 
Pozemky sa nachádzajú v susedstve obytnej zóny na predmestí, oproti bfrvalého kúpeľného zariadenia a parku. 
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby 
l 
Pn7n<ltnkv: 
-P-71 l t3-Uz11esellie Okrcsnébo stÍdu Prešov č. 14CI t29l 20t2 zo dlla 30.8.20t2 o vyporiadaNie BSM a 11ávrb11 11a 11ariadmie predbefpébo opatreNia, kto:JÍ'n sa 
ukladá iflržať sa nakladania s nehmli. zapísm!ÝmÍ 11a LV t346-pozemky reg. C KN pard 275t, 276711, 276712, 276714, 2767 l 5, 2790, 279t a 
35t0/4, a to až do právoplat11ébo skončenia ko11a11ia . 
P-7991 13-0pravné 11::;}/esellie Okresného súdu Prešov č. t4CI 1291 20t2 zo diía 30.8.20t2 o 11ávrb1111a 11ariadenie predbe~jiébo opatre11ia, ktolý111 dopliía 
pôvod11é uz11ese11ie qj 11a rozostaval/tÍ stavb11-KaviamJ Išla 11a pozetllkll reg. C KN č.2767 l 11 
P-1 l 14-Upovedomellie o if!Čati exektíáe Ex 4931 20t3 zo dtía 05.12.20t3 zriadeNím exek11čnébo záloe(pébo práva 11a 11eb11ut. 11a LV 1346 pod Bt (Hreba 
Jozef) v podiele t l 1, EÚ Prešov, JUDr. RGibarti, s.e., Koi/Štal/tÍIIova 6, 080 Ot Prešov 
P-787 l 14-Upovedomellie o začatí exekúcie EX 83812014 zo dtla 06.11.2014 zriadeNím exekm'ného :;;:ílofpébo práva 11a nebmtt. na LV t346 pod Bt (Hreba 
Jozef) v podiele t l t, EÚ Bardejov, MVDr.Mgr.Pavol Kovaľ, s.e., Radnič11é 11ámestie 15, 085 01 Bardejov-pol.vi;434l 2014 
OZfiálltellie o začati výkonu zálof: práva pre OTP Banka S love11sko a.s.,.ŠttÍrova 5,813 54 Bratislava,/ IČ0:313189t6 l 11a pan:CKN 
2751,2767 l t,2767 l 2,276714,2767 l 5,2767 l tt,2790,279t,3510I4 v podiele t l t, zo dtla 5.t0.2015, V 2987 I08,V 1501 l 10, P-6791 20t5,-3561 t5 
P-571 20t7-Upovedomellie o sposobe vyko11a11ia exektítie EX 8t l 2016 zo d!Ía 3t.01.2017 :;;:iade11ím exekttt'l1ébo zálofpébo práva 11a 11ebnut. 11a LV 1346 pod 
Bt (Hreba Jozef) v podiele 1 l t, EÚ Revtíca, JUDr. Marko R11s, telez11iéi1á 257 l 19, 050 Ot Revtíca-po!. vz. 4612017 
P-2321 2017-Upovedolllellie o sposobe ryko11a11ia exektície EX 1312017 zo d!Ía Ot.06.2017 :viade11Í111 exekuéi1ébo záloť(pébo práva 11a 11ebmtt. 11a LV 1346 
podB 1 (Hr
eba Jozef) v podiele 1 l 1, EÚ ReviÍm, JUDr. Marko Rus, a. s., telezlličllá 257 l t9, 050 01 Revtím -pol. vi: 203 l 20t7 
P 
175 l 20t8 -Upovedome11ie 409EX 180118 o spôsobe vyko11ania exektÍcie :;;:iadenim exekuč11ébo zálo~fpébo práva, od: Mgr. Ing. J11rqj Korim, D11klianskycb 
brdil10v 2473, 093 Ot Vrr111ov 11ad Topľou, parce!J CKN 2751, 276711, 276712, 276714, 2767 l 5, 27671 tt, 2790, 279t, 351014 a rozostaval/á stavba
KavianuJ Išla 11c1 parcele CKN 2767 l t1 v podiele 1 l t vlastníka pod Bt, zo d1ía 23.05.2018-číslo zmeny 250I20t8 
Ťarchy: 
- V
ecné bremeno:právo prechodu a prejazdu po pozemku parc.č.2767 /2 v prospech vlastníka pozemkov parc.č.2763, 2764,2765, 
podl'a Rozhodnutia 
č.j.OPÚ 2006/69-42/Fe zo dňa 18.4.2006 
-V-2987 /08-Zmluva o zriadení záložného práva pre OTP Banku Slovensko, a.s., Štúrova 5, 81354 Bratislava, IČO: 31318916 na 
pozemky 
parc.č. 2751,2767/1,2767/2,2767/4,2767/5,3510/4,2790,2791,2767/11 
-
V-1501/10-Zmluva o uiadení záložného práva pre OTP Banku Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916 
na pozemky reg. 
C KN parc.č.2751, 2767/1, 2767/2, 2767/4, 2767/5, 2790, 2791, 3510/4, 2767/11 
V-4477 
/11-Zmluva o zriadení záložného práva v prospech Ľubomír Hreha r. Hreha (12.09.1968), 080 06 Podhradík 52 na 
poze
mky reg. C KN parc.č. 2751,2767/1,2767/2,2767/4,2767/5,2790,2791,351014,2767/11 
Z-6734113-Rozhodnut:ie Mesta Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, č.k. 36012013 zo dňa 30.9.2013 o zabezpečení nedoplatku 
zriadením záložného práva na nehnut. na L V 
1346-pozemok reg. C KN parc.č. 2767/11 
Z-3289114-Exekučný príkaz Ex 493/2013 zo dňa 29.05.2014 podľa zák. NR SR č. 233/1995 Z.z. na zriadenie exekučného 
záložného práva na nehnut. na LV 1346 Oozef Hreha), EÚ Prešov, JUDr. Richard Gibarti, s.e.,Konštantínova 6, 080 Ol Prešov 
Z-79/15-Exekučný príkaz Ex 4730/2013 zo dňa 07.01.2015 podľa zák. NR SR č. 233/1995 Z.z. na vykonanie exekúcie 
zriadením 
exekučného záložného práva na všetky nehnut. na LV 1346 Oozef Hreha) v podiele 1/1, EÚ Banská Bystrica, i\1gr. 
JozefDeák, s.e., Horná 23,974 Ol Banská Bystrica-pol.vz. 6/2015 
Z-93/15-Exekučný príkaz Ex 838/2014 zo dňa 08.01.2015 podľa zák. NR SR č. 23311995 Z.z. na vykonanie exekúcie 
zriadením 
exekučného záložného práva na nehnut. na LV 1346 pod Bl Oozef Hreha) v podiele 111, EÚ Bardejov, MVDr.Mgr. 
Pavol 
Kovaľ, s.e., Radničné námestie 15,085 Ol Bardejov-pol.vz.7 /2015 
Z 
7011/2018-Exekučný príkaz č. 278EX 510/18-10 na zriadenie exekučného záložného práva od: JUDr. Marko Rus, 
Železničná 257/19,050 Ol Revúca, na parc. CKN 2751,2767 /l, 2767/2,2767/4,2767/5,2767/11,2790,2791,3510/4 a 
rozostavaná 
stavba-Kaviareň Išľa na parc. 2767/11 v podiele 1/1 vlastníka podB 1 zo dňa 26.11.2018-číslo zmeny 
57312018 
[·ll<!~':··;f Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby 
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku č. 26/2019 vypracovanom znalcom: Ing. Evou Hakajovou zo 
dňa: 28.03.2019 na sumu 28 000,00 EUR (Slovom: Dvadsaťosem tisíc EUR)) 
I
J'~ Najnižšie podanie 28 000,00 EUR (Dvadsaťosem tisíc EUR) 
Minimálne prihodenie 300 € 
;1.~ Dražobná zábezpeka a) výška IS 000 € 
b) spôsob zloženia dražobnej Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená buď bezhotovostným 
zábezpeky bankovým prevodom alebo vkladom na 
účet dražobníka, alebo poštovou poukážkou. 
c) doklad preukazujúci zloženie 
dražobnej zábezpeky 
Dražobnú zábezpeku je možné zložiť aj v hotovosti v mieste konania dražby. Prípustné je aj 
zloženie dražobnej zábezpeky vo forme bankovej záruky. Číslo účtu na zloženie dražobnej 
zábezpeky: 
IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. Ako variabilný 
symbol uvedie 
0022019 
ľJčastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky (výpis 
z 
účtu o odpísaní čiastky z účtu, bankou potvrdený vklad v hotovosti, poštovú poukážku, 
záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku), pdjmový pokladničný blok dražobnej 
spoločnosti Dom Dražieb s.r.o. Následne sa zapíše do listiny "Zápis do dražby" a bude mu 
· lP dražobné číslo. 
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky l Lehota začína 30.05.2019 a končí otvorením dražby 
2 
e) vrátenie dražobnej zábezpeky 
6 
(li' ')'t• 
-. 1.0. L .1 
u<-a~•u'-''v'u dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka 
bankovým prevodom v prospech 
účtu, ktorý účastník písomne oznarru 
dražobníkovi, a to 
do troch pracovných dní odo dňa konania dražby. Účastníkom 
dražby, ktorý zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti v mieste dražby a ktorí sa 
nestanú vydražiteľmi, bude dražobná zábezpeka vrátená po skončení dražby. 
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením 
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením nasledovne: 
Ak nie 
je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 €, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po 
skončení dražby. 
Ak 
je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 €, tak najneskôr do 15 dní od skončenia dobrovoľnej dražby, a to 
bankovým prevodom v prospech 
účtu dražobníka vedeného v OTP Banka Slovensko a.s.: IBAN SK17 5200 0000 00001773 
6006, 
BIC: OTPVSKBX. Ako variabilný symbol uvedie 0022019. Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím 
dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny 
preukazujúcej vydanie bankovej zámky, 
je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote jej 
splatnosti, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi zámčné 
listiny osvedčujúce bankovú záruku. 
Cenu dosiahnutú vydražením nie 
je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná. 
Obhliadka predmetu 19.06.2019 o 11,15 hod 
dražby (dátum) 20.06.2019 o 11,15 hod 
Miesto obhliadky 
Organizačné opatrenia 
Pred predmetom dražby, ulica Fintická, Oproti areálu bývalých kúpeľov Išľa, Nižná 
Šebastová 
V 
prípade záujmu o účasť na obhliadke, žiadame záujemcov o prihlásenie sa 
a kontaktovanie našej spoločnosti na tel. čísle 0905 343 254, najneskôr 1 deň pred 
termínom obhliadky. 
K obhliadke je potrebné si priniesť úradný doklad totožnosti /napr. občiansky 
preukaz, pas/, právnické osoby aj úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého 
bude 
vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného 
registra). 
Pokiaľ vlastník alebo osoba, ktorá má predmet v nájme, neumožní riadnu obhliadku 
predmetu dražby, 
bude obhliadka uskutočnená v rámci možnosti. 
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spÍňa podmienky ustanovené zákonom 
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. 
Ostatné osoby platia vstupné 3 
€. 
Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 30 
minút 
pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej 
zábezpeky a zápisu do zoznamu 
účastníkov dražby. 
Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byt' len osoby, ktoré spÍňajú zákonné 
podmienky v zmysle 
§ S zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré 
pred 
začatím dražby predložia dražobníkovi : 
doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle 
bodu 8.4 tohto oznámenia, 
čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách (formulár je k dispozícii aj u dražobníka), 
doklad totožnosti (napr. platný 
občiansky preukaz, cestovný pas a pod.), 
ak ide právnickú osobu, aktuálny úradný výpis z registra, kde 
je zapísaná a z ktorého 
bude 
vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného 
registra) 
v 
prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom -špeciálne splnomocnenie 
s úradne 
osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia 
musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na 
dobrovoľnej dražbe. 
Nadobudnutie vlastnickeho práva k predmetu dražby 
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby 
momentom udelenia 
príklepu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním spôsobenú a dražobník je oprávnený 
požadovať od vydražiteľa úhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil (úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej 
zábezpeky, prípadne bude požadované plnenie bankou poskytujúcou bankovú záruku). 
V 
prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi osvedčený odpis notárskej 
zápisnice, ktorou bol 
osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva 
k predmetu dražby 
momentom udelenia príklepu licitátorom. Zároveň dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre 
vydražiteľa v príslušnom Okresnom úrade, katastrálnom odbore záznamom. 
3 
R. l Podmienky odovzdania predmetu dražby 
Ak nadobudol vydražitel' vlastnícke právo k predmem dražby, je dražobník podl'a § 29 zák. č. 527/2002 z. z. povinný odovzdať 
predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú 
iné práva vydražitel'a k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľo,·i. .-\k ide o nehnuteľnosť, odovzdá 
predchádzajúci vlasuúk predmet dražby vydražiteľovi bez zbytočn)rch prieeaho,· za prítomnosti dražobníka, na základe 
predloženia 
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vyclražireľa. O odondaní predmetu dražby sa spíše 
"Zápisnica o odovzdaní predmen1 dražby", ktorú podpíše predchádzajúci dasuúk predme,· ražby, vydražitel' a dražobník. 
Všetky náklady spojené s 
odovzdaním a prevzatím predmeru dražby nesie ':·dražiteľ. Tá o _ oY::-.::o; ' sa nevzt'ahuje na náklady, 
ktoré vznikli z 
dôvodov na strane predchádzajúceho vlastníka alebo dražobru'ka. ~ebezpeče:::::...-o ~kody na predmete dražby 
prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dúom odovzdania predmem dnžb:.-. · :e:: :~::·· .:e:': rechádza na vydražiteľa 
zodpovednost' za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražb,·. :\k ie' .·drú:i e:· ·,· -::-::~~:-J.:-..: = ?=e -z.1tim predmeru dražby, 
nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ. 
S. l Poučenie podl'a § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrO\·oľn~-ch dražbách: 
1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli boli pomšené us ano ·e:::1 z::;;c::' -;:: : ·-::-·.·'Jrn~·ch 
dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že r)·m bola dotknutá na svojich práYach, požiadať súd, ab_· urC: ::e::.:::-.: =-· ::.:i::;:. Právo 
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa pnldepu, a· 'ó·.-c:::· ::::-:.1·-:os:i 
dražby súvisia so spáchanim trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predcháäza".:.~: ;·::r:;:_:-..:::_._ 
predmetu dražby v čase príklepu hlásen)· trval)r pobyt podl'a zákona č. 253/1998 Z.z. o hhise1ú pobym občano'" o\·en:n:· 
republiky a registri obyvatel'oy SloYenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa 
neplatnosti dražby aj po uplmuú tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto 
rozsudok týka. 'oíii 
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podl'a bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnému 
Okresnému úradu začatie súdneho konania. 
3. 
Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podl'a bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovate!' dražby, 
dražobník, vydražitel', 
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podl'a bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe. 
4. Ak vydražitel' zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku d1'í.u príklepu. 
S. Neplatnost' dražby nie je možné '!·slovit' z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia 
dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj 
osoba, ktorá má k predmem dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. 
T. l Notár 
a) titul JCDr. 
b) meno 
Ján 
c) priezvisko ~farušin 
cl) sídlo Slm·enská 69, 080 01 Prešm· 
V Hlohovc:4· dňa : /. J. /'-0/9 
"drnžobm'k";/, 
~~:l!:~;;;í?-lJ 
Mgr. Wter Kysucký, 
konateľ spoločnosti 
\ · Bra ·ishn·e dna : 
.. 
:1:n·=ho,·::re:··· 
... .., ............................ . 
0-:? :9:<:: ::: O\·ensko, a.s. 
Ing. Ale. ·an der Kmeť 
w íci oddelenia Corporate \.'{/ork out 
OTP Banka Slovensko, a.s. 
Mgr. Michal Blaho, 
poverený zamestnanec 
4 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)