Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov. Dátum konania dražby: 09.07.2019. Čas konania dražby: 10,00 hodine.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

06.06.2019 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        -<;:. 
r 
~ .... , .... 
" L J j 
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe 
17 zákona č. 527/2002 
Označenie dražobníka DDHC 001/2019 · 
L Obchodné meno 
Dom Dražieb s.r.o. 
II. Sídlo/ bydlisko 
a) Názov verejného priestranstva Podzámska 
súpisné číslo 37 
c) 
Názov obce Hlohovec 920 01 
Slovenská republika 
v 
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro; Vložka číslo: 26178/T 
45 
711 933 
a) Názov ulice/verejného priestranstva 
b) Orientačné/ súpisné číslo 
c) Názov obce Bratislava 813 54 
Slovenská republika 
Obchodnom registri OS Bratishtva I, oddiel Sa, vložka. 335/B 
dátum narodenia 31 318 916 
Notársky úrad JUDr. Ján 
Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov 
09.07.2019 
10,00 
hodine 
prvé 
Predmet dražby 
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2683 v katastrálnom území: Nižná 
SPII"•~t""'~ obec: Prešov, okres: Prešov, vedené Okresným 
úradom 
Prešov, katastrálny odbor ako: 
-parcela reg. C 
č. 2767/3 o výmere 1 290m2-zastavaná plocha a nádvorie -parcela reg. C č. 2767/6 o výmere 4 765m2-zastavaná plocha a nádvorie 
-parcela reg. C č. 2767/7 o výmere 2 532m2-zastavaná plocha a nádvorie 
Vo 
vlastníctve: 1. Jozef Hreha, rod. Hreha, nar. 24.06.1960, trvalé bydlisko: Župčany 323, 080 01 Prešov, SR 
v spoluvlastníckom podiele 1/2 
Opis predmetu dražby a jeho stavu 
l 
Poloha pozemkov v • v 
Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v k.ú. Nižná Sebastová. Nižná Sebastová je mestskou Časťou mesta Prešov. Zije v nej 
okolo 3 
000 obyvateľov. V tejto mestskej časti sa nachádza Letecká základňa generálpllLI,:ovníka Jána Amhmša v Prešove. Leží v 
severovýchodnej 
časti mesta Prešov vo vzdialenosti cca 7 km od centra mesta. Dopravné spojenie je automobilovou, 
autobusovou dopravou SAD a 
MHD. Na okraji obce je aj vlaková zastávka. Trh s nehnuteľnosťami v danej lokalite -dopyt, 
ponuka, 
je ovplyvnená pomerne ľahkou dostupnosťou a blízkosťou do mesta. Ohodnocované pozemky registra C-KN sú 
situované 
na konci obce, na rovinatom teréne, ktorý je neupravený, neudržiavaný a nachádza sa v okrajovej časti zastavaného 
územia obce. V minulosti tvorili pozemky areál 
kúpeľov Išľa, ktoré od konca 90.tých rokov minulého storočia nie sú v prevádzke 
a areál chátra. 
O oživenie areálu sa pokúšalo viacero podnikateľov. Reálne však funguje len reštaurácia. Kúpeľný dom ako aj 
ubytovacie kapacity nie sú zrekonštruované do teraz. Na pozemkoch sa nachádzalo päť prameňov s liečivou vodou. V súčasnosti 
sa vedľa budovy postavenej na parc. č. 2764, na pozemku parc. č. 2767/2 nachádzajú tri studne. Pozemky sú pristupné z miestnej 
spevnenej cestnej komunikácie ulice 
Fintická. Pozemky sú napojené na miestne rozvody inžinierskych sieti -elektriny, plynu a 
vody. 
Na pozemku sa nachádza čistička odpadových vôd. V danej lokalite je možnosť napojenia na sporrúnané miestne rozvody 
inžinierskych sietí. V dosahu je kompletná občianska a technická vybavenosť obce a tiež blízka dostupnosť krajského mesta 
Prešov. 
Nehnuteľnosť sú pozemky parcely registra C-KN, parc. č. 2767/3, 2767/6, 2767/7 druhu zastavaná plocha a nádvoria, 
nachádzajúce 
sa v zastavanom územi obce. Pozemky sú v osobnom vlastníctve, v súčasnosti sú využívané ako póstupové a 
okolité pozemky reštaurácie 
Išľa, ktorá leží na parc. č. 2765, v strede medzi hodnotenými parcelami, a sama nie je predmetom 
ohodnotenia. Parcela č. 2766, ktorá nie je predmetom ohodnotenia je zastavaná garážami a je oplotená. V skutočnosti jej 
zastavanosť sa nezhoduje s katastrálnou mapou a zasahuje na okolité parcely č. 2767/7 a 2767/6. V zadnej časti hodnoteného 
celku na parc. č. 2767/6 je bývalý park so starými listnatými stromami. Terén je miestami upravený, miestami neupravený. V 
prednej 
časti hodnoteného celku-na parcela č. 2767/3 je svahovitý terén. 
V susedstve z južnej strany sa nachádza druhá 
časť bývalého kúpeľného areálu Išľa, z východnej strany sa nachádzajú pozemky s 
ornou 
pôdou využívané na poľnohospodárske účely. Zo severnej strany sa nachádza cca z 1/5 zástavba rodinných domov, cca 
4/5 tvoria 
poľnohospodárske pozemky, ktoré sú účelovo určené pre obytné plochy rodinných domov. Predná časť areálu, 
severná a západná sú oplotené. Medzi severnou a južnou 
časťou celého bývalého areálu nie je oplotenie. 
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby 
2 
-C ľ.i. 
Po~ám~: 
-P-71/13-U'{!zesenie Okresného súdu Prešov č. t4CI 12912012 zo dňa 30.8.2012 o ryporiadanie BSM a návrhu na nariadenie predbežného 
opatrenia, ktorym sa ukladá ~ržat' sa nakladania s nehnut. !{flpísaf!Ými na LV 2683 -pozemky reg. C KN parc. č. 2766,2767/3,276717 na 
podiel podB 1 v t l 2, a to až do právoplatného skončenia konania 
P-1/14-Upovedommie o začatí exekúcie Ex 49312013 zo dňa 05.t2.20t3 ifiadením exekučného zálof!tého práva na nehnut. na LV 2683 
pod 
Bt (Hreha Jozef) v podiele t l 2, EÚ Prešov, JUDr. RGibarti, s.e., Konštantínova 6, 080 01 Prešov 
P-787 /14-Upovedomenie o začatí exekúcie EX 8381 20t4 zo dňa 06.t1.20t4 ifiadením exekučného záložného práva na nehnut. na LV 2683 
pod 
Bt (Hreha Jozef) v podiele 1 l 2, EÚ Bardq'ov, MVDr.Mgr.Pavol Kovaľ, s.e., Radničné námestie t5, 085 01 Bardejov poLvz,434l20t4 
O'{!zámenie o začatí tjkonu zálo:f: práva pre OTP Banka S fovensko a.s.,Štúrova 5,8t3 54 Bratislava,/ IČ0:31318916 l na parc. CKN 2 7 66, 
276713,2767 l 6,276717 v podiele 1 l 2 pod Bt, zo dňa 5.10.20t5, V 2987108, V 150t l tO, P-679l20t5,-3561 t5 P-5712017-
Upovedomenie o spôsobe rykonania exekúcie EX 8t l20t6 zo dňa 3t.Ot.20t7 ZJiadením exekučného zálof!tého práva na nehnut. na LV 2683 
pod 
Bt (Hreha Jozef) v podiele t /2, EÚ Revúca, JUDr. Marko Rus, Žele~ičná 257 lt9, 050 Ot Revúca-poLvz, 461 20t7 
P-232/2017-Upovedomenie o spôsobe I(Ykonania exekúcie EX t3 l 20 t7 zo dňa Ot.06.20t7 z:t'adením exekučného '<fÍiožného práva na ne hnut. 
na LV 2683 pod Bt (Hreha Jozef) v podiele t l 2, EÚ Revúca, JUDr. Marko Rus, s.e., Želeijzičná 257 l t9, 050 Ot Revúca-poL vz, 
20312017 
P 
175/2018-Upovedomenie 409EX t80I 18 o spôsobe I(Ykonania exekúcie i[iadením exekučného zálof!tého práva, od: Mgr. Ing. Jurqj Korim, 
Duklianskych hrdinov 2473, 093 Ot Vranov nad Topľou,parcefy CKN 2766, 276713, 276716, 2767 l 7 v podiele t l 2 vlastníka pod Bt, zo 
dňa 23.05.20t8-éislo '{!lZetry 2501 20t8 
Ťarchy: 
Por. č.: 
1. Vecné bremeno:právo prechodu a prejazdu po pozemku parc.č.2767 17 v prospech vlastníka pozemkov parc.č.2763, 
2764,2765, podľa Rozhodnutia č.j.OPÚ 2006I69-421Fe zo dňa 18.4.2006 na podiel pod B1 
1. V-2987 /OS-Zmluva o zriadeni záložného práva pre OTP Banku Slovensko, a.s., Štúrova 5, 81354 Bratislava, IČO: 
31318916 na pozemky parc.č. 276713, 276716, 2767/7 na podiel pod Bt v 112 
1. V-1501/10-Zmluva o zriadeni záložného práva pre OTP Banku Slovensko, a.s., Štúrova S, 813 54 Bratislava, IČO: 
31318916 na pozemky reg. C KN parc.č. 276716, 276717, 276713 na podiel pod B1 v Y2 
1. Z-3289114-Exekučný príkaz Ex 49312013 zo dňa 29.05.2014 podľa zák. NR SR č. 23311995 Z.z. na zriadenie 
exekučného záložného práva na nehnut. na L V 2683 pod B1 Qozef Hreha) v podiele 112, EÚ Prešov, JUDr. Richard 
Gibarti, s.e., Konštantínova 
6, 080 01 Prešov 
1. Z-93/15-Exekučný príkaz Ex 83812014 zo dňa 08.01.2015 podľa zák. NR SR č. 23311995 Z.z. na vykonanie exekúcie 
zriadeniin exekučného záložného práva na nehnut. na LV 2683 pod B1 Qozef Hreha) v podiele 112, EÚ Bardejov, 
MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ, s.e., Radničné námestie 15, 085 01 Bardejov-pol.vz.7 12015 
1. Z-7602/14-Rozhodnutie Mesta Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov č.k.700I2014 o zabezpečeni daňového nedoplatku 
zriadenim záložného práva na pozemok reg. C 
KN paJ:c.č. 2766 pod B1 (Hreha Jozef) v podiele 112 pol. vz. 5512015 
1. Z 7011/2018-Exekučný príkaz č. 278EX 510118-10 na zriadenie exekučného záložného práva od: JUDr. Marko Rus, 
Železničná 257/19,050 01 Revúca, na parc. CKN 2766,276713,276716,276717 v podiele 1/2 vlastníka podB 1 zo dňa 
26.11.2018-číslo zmeny 57312018 
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby 
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku č. 2512019 vypracovanom znalcom: Ing. Evou Hakajovou zo 
dňa: 28.03.2019 na sumu 111000,00 EUR (slovom: Jeden stojedenásťtisíc EUR) 
Najnižšie podanie 111 000,00 EUR (Jeden stojedenásťtisíc EUR) 
Minimálne prihodenie 1000€ 
Dražobná zábezpeka a) výška 10 000 € 
b) spôsob zloženia dražobnej 
zábezpeky 
c) doklad preukazujúci zloženie 
dražobn~zábezpeky 
Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená buď bezhotovostným 
bankovým prevodom alebo vkladom na 
účet dražobníka, alebo poštovou poukážkou. 
Dražobnú zábezpeku 
je možné zložiť aj v hotovosti v mieste konania dražby. Prípustné je aj 
zloženie dražobnej zábezpeky vo forme bankovej záruky. Číslo účtu na zloženie dražobnej 
zábezpeky: 
IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. Ako variabilný 
symbol uvedie 
0012019 
častník dražby pri záptse do dražby doklad o zaplateni dražobnej zábezpeky (výpis 
z účtu o odpísani čiastky z účtu, bankou potvrdený vklad v hotovosti, poštovú poukážku, 
záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku), príjmový pokladničný blok dražobnej 
spoločnosti Dom Dražieb s.r.o. Následne sa zapíše do listiny "Zápis do dražby" a bude mu 
dražobné číslo. 
Lehota začína 30.05.2019 a končí otvoi:enim dražby 
3 
e) vrátenie dražobnej zábezpeky častníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka 
bankovým prevodom v prospech 
účtu, ktorý účastník písomne oznámi 
dražobníkovi, a to 
do troch pracovných dtú odo dľta konania Jražuy. Účastníkom 
dražby, ktorý zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti v mieste dražby a ktorí sa 
nestanú vydražiteľmi, bude dražobná zábezpeka vrátená po skončení dražby. 
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením 
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením nasledovne: 
Ak nie 
je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 €, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po 
skončení dražby. 
Ak 
je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 €, tak najneskôr do 15 dní od skončenia dobrovoľnej dražby, a to 
bankovým prevodom v prospech 
účtu dražobníka vedeného v OTP Banka Slovensko a.s.: IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 
6006, BIC: OTPVSKBX. Ako variabilný symbol uvedie 0012019. Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím 
dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak bola vydražiteľom ziožená dražobná zábezpeka vo forme listiny 
preukazujúcej vydanie bankovej záruky, 
je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote jej 
splatnosti, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné 
listiny osvedčujúce bankovú záruku. 
Cenu dosiahnutú vydražením nie 
je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná. 
Obhliadka predmetu 19.06.2019 o 11,00 hod 
dražby (dátum) 20.06.2019 o 11,00 hod 
Miesto obhliadky 
Organizačné opatrenia V prípade záujmu o účasť na obhliadke, žiadame záujemcov o prihlásenie sa 
a kontaktovanie našej spoločnosti na tel. čísle 0905 343 254, najneskôr 1 deň pred 
termínom obhliadky. 
K obhliadke je potrebné si priniesť úradný doklad totožnosti /napr. občiansky 
preukaz, pas/, právnické osoby aj úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého 
bude 
vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného 
registra). 
Pokiaľ vlastník alebo osoba, ktorá má predmet v nájme, neumožní riadnu obhliadku 
predmetu dražby, 
bude obhliadka uskutočnená v rámci možností. 
Účastníkom dražby môže byt' osoba, ktorá spfňa podmienky ustanovené zákonom 
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. 
Ostatné osoby platia vstupné 3 
€. 
Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 30 
minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovanía totožnosti, zloženia dražobnej 
zábezpeky a zápisu 
do zoznamu účastníkov dražby. 
Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byt' len osoby, ktoré spfňajú zákonné 
podmienky v zmysle 
§ S zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré 
pred 
začatím dražby predložia dražobníkovi : 
doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle 
bodu 8.4 to),lto oznámenia, 
čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách (formulár je k dispozícii aj u dražobníka), 
doklad totožnosti (napr. platný 
občiansky preukaz, cestovný pas a pod.), 
ak ide právnickú osobu, aktuálny úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého 
bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného 
registra) 
v prípade zastúpenia 
účastníka splnomocnencom -špeciálne splnomocnenie 
s úradne 
osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia 
musí výslovne 
vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného oa 
dobrovoľnej dražbe. 
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby 
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby 
momentom udelenia príklepu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním spôsobenú a dražobník je oprávnený 
požadovať od vydražiteľa úhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil (úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej 
zábezpeky, prípadne bude požadované plnenie bankou poskytujúcou bankovú záruku). 
V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi osvedčený odpis notárskej 
zápisnice, ktorou bol 
osvedčený prieLdt Jražuy a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva 
k predmetu dražby 
momentom udelenia príklepu licitátorom. Zároveň dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre 
vydražiteľa v príslušnom Okresnom úrade, katastrálnom odbore záznamom. 
4 
1!\R:.~~\.:SSI Podmienky odovzdania predmetu dražby 
Ak nadobudol ''}'dražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa§ 29 zák. č. 527/2002 Z. z. povinný odovzdať 
predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú 
iné práva '')'dražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu ")'dražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá 
predchádzajúci 
vlasttúk predmet dražby ")'dražiteľovi bez zbytočných prieťahov za prítomnosti dražobníka, na základe 
predloženia 
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše 
"Zápisnica o odovzdaní predmetu 
dražby", ktorú podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. 
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie ")'dražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, 
ktoré 
vznikli z dôvodov na strane predchádzajúceho vlastníka alebo dražobníka. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby 
prechádza z 
navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa 
zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je ")'dražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, 
nesie 
nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ. 
~Wi.il'i\d Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovol'ných dražbách: 
l. V prípade, ak sa spochybt'í.uje platnosť záložnej zmlu")' alebo boli boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných 
dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo 
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak-dôvody neplatnosti 
dražby súvisia so spáchaním trestného 
činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník 
predmetu dražby v 
čase pdklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej 
republiky a registri 
obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa 
neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto 
rozsudok 
t}rka. 
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnému 
Okresnému úradu 
začatie súdneho konania. 
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, 
dražobník, 
")'dražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe. 
4. Ak ")'dražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dt'íu príklepu. 
S. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia 
dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj 
osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. 
-Notár 
a) titul 
JUDr. 
b) meno 
Ján 
c) priezvisko Marušin 
d) sídlo Slovenská 69, 080 01 Prešov 
v Hlohovci dňa: 3·1· r -'Z-DIJ 
"dražobník" 
~~7.i=5~;;;r1; 
konateľ spoločnosti 
V Bratislave dt'ía : 
OTE anka Slovensko, a.s. 
Ing.AJexanderKJncť 
vedúci oddelenia Corporate Work out 
.......... ~ ............................. . 
OTP Banka Slovensko, a.s. 
Mgr. Michal Blaho, 
poverený zamestnanec 
s 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)