Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prešov Šidlovec, Ul. K Okruhliaku, rozšírenie bytovej výstavby".

Oznámenie o začatí stavebného konania

06.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná ul. č. 73, Prešov 
Císla: SU/8779/122438/2019-Cj 
Mesto Prešov 
stavebný úrad 
Oznámenie 
-6 cs. rn 
Vyvesené dna __________ _ 
'Zvesené dňa -----------
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 06.06.2019 
o začatí stavebného konania 
verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho 
pojednávania Dňa 29.05.2019 podal A -typ, architektonický atelier, s.r.o., Strojnícka súp. č. 
8550, 080 06 Prešov, na stavebný úrad žiadosť na stavebné povolenie na stavbu: "Prešov
Šidlovec, Ul. K Okruhliaku, rozšírenie bytovej výstavby" na pozemku parc. č. KN-C 
14103/22, 14103/25, 14103/29, 14103/34, 14103/37, 14103/42, 14103/81, 14103/89, katastrálne územie Prešov. 
Na predmetnú stavbu bolo vydané mestom Prešov rozhodnutie o umiestnení stavby 
pod číslom SÚ/3419/98430/2019-Čj dňa 25.04.2019. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. l zákona č. 50/1976 
Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení 
jeho zmien a doplnkov oznamuje podľa §61 ods. l stavebného zákona začatie stavebného 
konania §61 ods. 4 stavebného zákona. Pretože stavebnému úradu 
sú dobre známe pomery na 
stavenisku a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej j stavby, 
upúšťa v zmysle §61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatniť najneskoršie 
do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na neskoršie podané 
námietky v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne. 
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli 
byť uplatnené v územnom konaní 
alebo 
pri prerokúvaní územného plánu obce alebo územného plánu zóny sa neprihliada. 
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej 
môžu uplatniť 
svoje pripomienky a námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje 
na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, predÍži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu 
pred jej 
uplynutím. 
Ak dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko 
k 
povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí 
podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona. 
Účastníci konania, dotknuté orgány a orgány spolupôsobiace v konaní môžu po 
predchádzajúcom telefonickom dohovore (so zodpovedným referentom SÚ) nahliadnuť do 
podkladov 
pre vydanie rozhodnutia na stavebnom úrade. Ak sa nechá niektorý z účastníkov 
konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc v zmysle § 17 ods. 4 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len "správny poriadok"). 
2 
Verejná vyhláška bude vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 
dní na úradnej tabuli mesta a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli, ktorá sa nachádza na 
stránke www.presov.sk 
Úradný záznam: 
l~ 
Ing. Joze 
vedúci staveb 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou 
pre stavbu: "Prešov -Šidlovec, Ul. K Okruhliaku, rozšírenie bytovej výstavby", bola 
vyvesená 
na úradnej tabuli mesta Prešov 
-b ťS. ZrJ 
dňa ....................................................... . 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad 
......................... .1 la;''. ·č-... 73""""""'' .... 
:Pe~~afťlta~ft>&cl$>i® V 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou 
pre stavbu: "Prešov -Šidlovec, Ul. K Okruhliaku, rozšírenie bytovej výstavby", bola 
zvesená z 
úradnej tabuli mesta Prešov 
Vybavuje: Martin Čajka 
dňa ...................................................... . 
MESTO PREšo 
...................... M ý·····äd ... Y ........ . 
JQečid".bvzai~g~jJlS 
8001 PREšov 
-l-
e-mail: mmtin.cajka@presov.sk ii 051/3100531 
Na vedomie: 
l. Stavebník a projektant stavby: A -typ, architektonický atelier, s.r.o., Strojnícka súp. č. 
8550, 080 06 Prešov 
2. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
3. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
4. SPP -distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
5. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
6. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
8. 
Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova l O, 080 O l Prešov 
9. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
10. OR HaZZ v Prešove, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
ll. Mesto Prešov-stavebný úrad-pre spis 3 
Vybavuje: Martin Čajka e-mail: martin.cajka@presov.sk M 051/3100531 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)