Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na inžinierskú Iíniovú stavbu: "VTS-Prešov, Haniska, Záborské".

Oznámenie začatia územného konania

11.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
1
1. D6. lrgObecHaniskaVyvesenédňa_
StavebnýúradZvesenédňa------~~--
Hlavná73,Prešov)1))*?TIdRX
?TRV'a'3@B(1.,/(+)*2&@WVybavuje:Mgr.EgonSuchár,č.tel.051/3100533
e-mail:egon.suchar@presov.skVPrešovedňa:10.06.2019
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujezačatieúzemnéhokonaniana
inžinierskúIíniovústavbu:
!CA@&?TIdRX%9EQLUNE%D\FRTUN]!
Dňa16.05.2019podalCondorNet,s.r.o.,Kováčska1,08001Prešov,nastavebnomúrade
návrhnavydanieúzemnéhopovoleniainžinierskejlíniovejstavby:"VTS-Prešov,Haniska,
Záborské".
VareáliPPZ(PriemyselnýParkZáborské)parceleč.KN-C1426,budezriadenýbod
napojeniaprenavrhovanúOptickúprípojkuzexistujúcehoKáblovéhotelekomunikačného
rozvoduoptickejsietiCondorNET.Trasajed'alejvedenávzelenompaseokolocestyv
súbehusvedeniamiplynu,kanalizácieavodovodu.Podcestouparceleč.KN-C1425/1v
areáliPPZ,budeoptickáprípojkapretlačenáriadenýmprepichom,ktorýpokračujepoparcele
č
.KN-C1425/1vovzdialenostiImeterokolocesty,kdebudekrižovaťvedeniakanalizáciea
verejnéhoosvetlenia.Trasapokračujepoparceleč.KN-C1576,kdebudevedenávsúbehus
existujúcimvedenímVN,ktoréhoochrannépásmovzemije1meter.Trasaprechádzana
parceluč.KN-C1636/2vkatastrálnomúzemíHaniska.TrasavkatastrálnomúzemíZáborské
prechádzacezparcelyspríslušnýmparcelnýmčíslomvzmyslenáslednéhozoznamu:
KN-C1426,KN-C1425/1,KN-C1576,k.ú.Záborské.
Zparcely1576zkatastraZáborské,prechádzatrasaoptickejprípojkynaparceluč.KN-C
1636/2vkatastriHaniska,kdebudevedenávsúbehusexistujúcimvedenímVN,ktorého
ochrannépásmovzemije1meter.Naparceleč.KN-C1636/2,budezriadenášachta
prepichu/Šl/cesty,privádzačakdial'niciDl.Pretláčaniepodcestou,parcelač.KN-C
3642,budeprevedenáriadenýmprepichom.Šachtypretláčania,budúzriadenév
minimálnejvzdialenosti8,2cmodtelesaštvorprúdovejcesty.Pretláčanieminieajparcelu
č
.KN-C3649,avyústinaparceleč.KN-C603/40/šachtaŠ2/.Trasad'alejpokračujepo
parceleč.KN-C3642ač.KN-C3661,kdebudevedenávovzdialenosti1meterodhranice
susednejparcely.TrasaprechádzanaparceluKN-C3641/14apokračujepoparceleKN-C
602/49.Výkopnaparceleč.KN-C3641/14ačastinaparceleč.KN-C602/49,bude
vedenýpodvedenímvel'mivysokéhozNVN/ napatia110kV.Vdanomúsekumusiabyť
zemnépráceurobenébezpoužitámechanizmov,vzmyslezásadprácpodVVN.Na
parceleč.KN-C602/49dojde2krátkukrižovaniuzemnéhovedenia22kV.Trasa
pokračujenaparceleč.KN-C602/116.Trasaprechádzanaparceluč.KN-C602/64cez
ktorújenaplánovanádial'nicaDI.Vdanomúsekubudúvbudúcnostiprevedenénásypy
podcestou,pretojenutnéuložit'vúsekuparcelyč.KN-C602/116optickú
prípojkudochráničkyDN125mm,ktorásaocitnepodbudúcoucestou.Trasaprechádza
naparceluč.KN-C602/114,kdebudekrižovaťexistujúcevedeniev22kVA.Trasad'alej
prechádzanaparceluč.KN-C602/15aKN-C602/147abudeukončenánarozvodnom
zariadeníCondorNetvobjekteSPINEA,parcelač.KN-C602/170.Trasavkatastrálnom


územíHaniskaprechádzacezparcelyspríslušnýmparcelnýmčíslomvzmyslenáslednéhozoznamu:
K
N
-
C1636/2,KN-C3642,KN-C3649,KN-C603/40,KN-C3661,KN-C3641/14,KN-C.
602/49,KN-C602/116,KN-C602/64,KN-C602/114,KN-C602/150,KN-C602/147,k.ú.
Haniska.
KN-C3635/2,KN-C3642,KN-C3661,KN-C3641/14,k.ú.Solivar
ObecHaniska,určenýak:opríslušnýstavebnýúradOÚPrešov,odboromvýstavby
abytovejpolitikyč.OU-PO-OVBPI-2019/024910/0051096zodňa12.05.2019,podl'a§119
odst.2)stavebnéhozákonaavsúlades§36odst.4)stavebnéhozákona,vzneníjehonoviel
oznamujezačatieúzemnéhokonaniavšetkýmúčastníkomkonaniaoumiestneníinžinierskej
líniovejstavby:"VTS-Prešov,Haniska,Záborské"verejnouvyhláškou.Zároveňobec
Haniska,ak:opríslušnýstavebnýúradnariaďujevsúlades§36odst.1stavebnéhozákona
ústnekonaniespojenésmiestnymzist'ovaním,ktorésabudekonat'
Dňa09.07.2019O 9,00hodsostretnutímna:
<IUVUNRP_TEHIX?TIdRXI%WO'iETNRXEa'+/%X[EUEHEGIMPLIUVQRUVLQEO'SRUGKRHL^%
PLIUVQRUea'+*0'
'7RSRHNOEHRXQEXZHEQLITR[KRHQWVLERWPLIUVQIQ^O^QLRXIMLQfLQLITUNIMUVEXFZMI
PRfQ]QEKOLEHQWV"STIHUVEQRXIQ`PVITP^QRP_UVQIKRMIHQEQLEQE<UÚvPrešove,
Stavebnomúrade,Jarkovej26,Prešov,2.poschodie,kanceláriač.306,nazáklade
vopreddohodnutéhotermínu.
Akúčastníkkonaniachcenahliadnut'doprojektovejdokumentácienavrhovanejstavby
jepotrebnésavopredtelefonickyobjednat'natel.číslo051/3100533.
Týmbudeumožnenévsúlade§33ods.2)zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní
(správnyporiadok)vplatnomzneníúčastníkomkonania,abysapredvydanímrozhodnutia
mohlivyjadriťkjehopodkladuikspósobujehozistenia,prípadnenavrhnúťjehodoplnenie
auplatnit'námietky.
Účastníciúzemnéhokonaniamažusvojenámietkyapripomienkyknávrhuuplatniť
QEMQIUNRTdLIHRVITP^QW_UVQIKRSRMIHQ\XEQLE%LQ\aUENQLPQISTLKOLEHQI'
laEUV
Q
^GLNRQEQLE%TIUS'LGK[\NRQQ^zástupcoviaaopatrovnícisamažudaťzastupovať
advokátomaleboinýmzástupcom,ktoréhosizvolia.Splnomocnenienazastupovanieje
potrebnéstavebnémuúradupreukázat'písomnýmplnomocenstvom,aleboplnomocenstvom
vyhlásenýmdozápisnice.
Stavebnýúradzároveňupozorňuježevsúlades§42stavebnéhozákonavodvolacom
konanísaneprihliadananámietkyapripomienky,ktoréneboliuplatnenévprvostupňovom
konanívurčenejlehote,hociuplatnenémohlibyť.Nanámietkyuplatnenépokonaní
stavebnýúradneprihliadne.
Tátovyhláška;ktorousaoznamujezačatieúzemnéhokonaniaoumiestnenílíniovej
inžinierskejstavby,musíbyt'vyvesenávsúladesustanovením§26odst.2)zák.č.
71/1967Zb.osprávnomkonaníapodl'a§36odst.4)stavebnéhozákonapodobu15dní
naúradnejtabulimestaPrešov,obceHaniskaaobceZáborskéazverejnenána
internetovejstránkemestaPrešov,obceHaniskaaobceZáborské.
Poslednýdeňtejtolehotyjedňomdoručeniaoznámeniaozačatíúzemnéhokonania..
Dolehotysanezapočítavavsúlades§27odst.2zákonaČ.71/1967Zb.osprávnom
konanívzneníjehonovieldeň,ked'došlokuskutočnostiurčujúcejzačiatoklehoty.


11.es.2:]'J Akkonieclehotypripadnenadeňpracovnéhopokoja,jeposlednýmdňomlehoty
n
ajbližšíbudúcipracovnýdeň.
ME
ST
OPR1EŠOW
STA
VE
BNÝÚRAD
H
la
v
n
á73,08001Prešov_1~
Ing.
vedúcistavebnéhoúradu
Úradnýzáznam
V
erejnávyhláškabolavyvesenánaúradnejtabuliobceHaniskaazverejnenánaelektronickejúradnejtabuliobce
Haniska
.Dňa.
?
Ia
LEVN
EESRHSLU
l
TEHQ`[\[QEPCITIMQ\XZKO\dNEFROE[XIUIQ\[rTEHQIMVEFWOIRFGI9EQLUNEE[XIUIQ\[IOINVTRQLGNIM_TEHQIM
VEFWOIRFGI9EQLUNE'
7b
E'
?
Ia
L
E
V
N
EESRHSLU
l
T
EHQ
`[\[QEP
CITIMQ
\XZKO\dNEFROEXZXIUIQ\QE_TEHQIMVEFWOLRFGID\FRTUN]E[XITIMQIQ\QEIOINVTRQLGNIM_TEHQIMVEFWOLRFGI
D\FR
T
UN]
'
7
bE'
?Ia
L
E
VNEESRHSLU
l
TEHQ
`[\[QEPCITIMQ\XZKO\dNEFROE[XIUIQ\[_TEHQIMVEFWOIRFGID\FRTUN]E[XIUIQ\[IOINVTRQLGNIM_TEHQIM
V
E
FWOIRFGID\FRTUN]'
7
bE'
?
Ia
LEVN
EESRHSLU


Úradnýzáznam
V
erejnávyhláškabolavyvesenánaúradnejtabulimestaPrešovazverejnenánaelektronickejúradnejtabulimesta
P
r
e
šov.
DňaJ.JP.9.'n::l.
lV
.
~E
.
S
....:L...~.d~.'·.v..lVi('~~rdt~áÉp~~s
H
la
v
n
áČ.73
ÚradnýzáznamVerejnávyhláškabolazvesenázúradnejtabulemestaPrešovazv~~.Qá<t.leI~f-oiiCŠ{I(j)ÓVadnej
tabulemestaPrešov.
Dňa.
MESTQ..P..R""'OV.J\.í?eě'iátlka3Íllf19<mY>
Hla
vnáČ.73
0
8001PREŠOV-1-


·...------.\._-_.-----:;;:,"'--.'"
-
-
-
--
-
-_
.
_••__.•,,=.::....--::;:::.::..-:...;::J-.-:.--.---'";
[.-
.
_-
--
-..
.
:';'-.-..
I.~.
j!;,!,
1.
1 ::_.~;"~J -:-'--_.?~_:~:__.~::::=:.._-=-_.--....------_.":.::.-::-,._---.__::..::.._----_:....•.~~-'_.;,'--.::::=._--
"
-
-..
.
.. _ •.• i 
---:
_
.
_-
.
'::
:
-
=
-
'-
,
.
_-
-
~::
:
:
-
-_,
,
-
-
."-"
.'~-'-"-~
;;:
"-
.
I
, 

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)