Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: odborný referent, oddelenie komunálnych služieb, na dobu určitú (počas dlhodobej práceneschopnosti zamestnanca).

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

12.06.2019 / Výberové konania

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

         
 
MESTO PREŠOV 
 
 
OZNÁMENIE O
 
92ď12035$&291200,(67( 
 
     
9RĐQpSUDFRYQpPLHVWR:  odborný referent 
                     
oddelenie 
komunálnych služieb 
                     
QDGREXXUþLW~(SRþDVGOKRGREHMSUiFeneschopnosti zamestnanca) 
 
 
   
  
 
 
.YDOLILNDþQpSUHGSRNODG\: PLQLPiOQHXNRQþHQp stredoškolské vzdelanie, 
                            
stavebného smeru
 
 
    
 
 
PRSLVSUDFRYQHMþLQQRVWL: 
       
- zDEH]SHþHQLH~GUåE\DRSUiYPLHVWQ\FKNRPXQLNiFLt~GUåE\GDåćRYHMNDQDOL]iFLH]LPQej údržby 
       
 
PLHVWQ\FKNRPXQLNiFLtćDOHM"MK") v súlade s uzatvorenými zmluvami 
       
- odborná príprava podkladov na rozhodovanie na úseku cestných komunikácií v stanovenom 
        rozsahu na úrovni obce 
       
- VSUDF~YDQLHSUHKĐDGRYYêND]RYDOHERãWDWLVWtNY samospráve ako podklad na riadenie, 
        rozhodovanie, alebo kontrolu 
       
- VSUDFRYDQLHSRGNODGRYSUHSUtSUDYXUR]SRþWXPHVWDQD úseku MK a GDåćRYHMNDQDOL]iFLH 
        
kontrola faktúr po vecnej a þtVHOQHMVWUiQNH 
       
- spracovanie písomnej agendy - VĢDåQRVWLSRGQHW\2GND]SUHVWDURVWX
åLDGRVWLREþDQRYILULHP
 
        a poslancov MsZ, poskytovanie informácií v ]P\VOH]iNRQDþ=. z. 
       
- zDEH]SHþHQLHLQYHQWDUL]iFLHPDMHWNXPHVWD- cestného fondu, ktorý spravuje pre mesto na základe 
        
zmluvy firma SaZÚPC, s.r.o., Prešov 
       
- úþDVĢQD~]HPQêFKD stavebných konaniach, kRODXGiFLiFKDNRQWUROQêFKGĖRFKYypracovanie 
        stanovísk k predloženým projektovým dokumentáciám 
       
- pRVN\WRYDQLHV~þLQQRVWLSUL]DEH]SHþRYDQtD aktualizácii pasportu miestnych komunikácií a 
        
GDåćRYHMNDQDOL]iFLH 
       
- pRVN\WRYDQLHV~þLQQRVWL pri poškodení alebo odcudzení majetku mesta na zariadeniach cestného 
        fondu a ]DVWXSRYDQLHPHVWDSUHGRUJiQPLþLQQêPLY trestnom konaní 
       
- poskytovaniHV~þLQQRVWLSULSUtSUDYH]PO~YD dodatkov k QLPSUHþLQQRVWL~GUåE\0.D GDåćRYHM 
        
kanalizácie; pRVN\WRYDQLHV~þLQQRVWLSULYHUHMQRPREVWDUiYDQtSUiFVOXåLHED tovarov na údržbu 
        MK a ~GUåEXGDåćRYHMNDQDOL]iFLH 
      
 
- YêNRQVWDYHEQpKRGR]RUXQDXUþHQêFKREMHNWRFK 
     Predpokladaná základná mzda v rozpätí: od 728,00 do 1 294,00 eur 
 
    
 
Predpokladaný nástup do pracovného pomeru: SRGĐDGRKRG\ 
 
 
Zoznam požadovaných dokladov: 
x
 žLDGRVĢR prijatie do zamestnania (s uvedením telefónneho kontaktu, alebo e-mailovej 
adresy 
x
 životopis 
x
 kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
x
 súhlas k SRXåLWLXRVREQêFK~GDMRYSRGĐD]iNRQDþ8/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  
 Uvedené doklady je potrebné ]DVODĢ na adresu: 
 
Mestský úrad Prešov 
2GGHOHQLHSRGSRUQêFKþLQQRVWt 
Hlavná 73 
080 01 Prešov
,
 
      
aOHERGRUXþLĢRVREQHGRSRGDWHĐQH0HVWVNpKR~UDGXY Prešove, Hlavná 73 
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)