Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ľuboš Giňa naposledy bytom 08001 Prešov, Ľuboš Giňa naposledy bytom 08001 Prešov, Dávid Giňa naposledy bytom Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

12.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
12,rsZ'J'"Vyvtlseneona__~.....;..;__;;,,;;...;;_1_
MESTOPREŠOVZvesenécfňa.
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborekonomikyapodnikania
Oddeleniedaní,poplatkovapodnikania
J
GB<?;?>6>:6+#(%&*'$"%#$*VPrešove10.6.2019
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
A
d
r
esátpísomností:
Ilubo
šGiňa
naposledybytom
08001Prešov
>^URPQRUfč.k.0523941/2019zodňa10.6.2019jeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,080DlPrešov.
CH_XRHW$gIUST]XGRXLHEQIQLIMIZQ]PYSRFYVEHTIU]VE$HRTWbWMIUES^URPQRUf;IUVE
>TIeRXč.k.0523941/2019zodňa10.6.2019verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§
35zákonač.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorých
zákono
vvzneníneskoršíchpredpisov.
2
HTIU]VULmóžeuloženúpísomnosťprevziaťvlehote15dníodvyveseniaoznámeniana
MestskomúradePrešov,Jarková24,Prešovvkanceláriič.303vúradnýchhodinách.
=ZQ
]
PIQLIUEXYXIUWMISRHRFW(,HQ^%2NULEHTIU]VWORgIQ`S^URPQRUfXOIKRVI
QISTIXIZPI
$SRUOIHQaHIcOIKRVYUESRXEgWMIZEHIcHRTWbIQLE%
7QJ%;]TLE?WeLQRX]
XIH`GERHHIOIQLEHEQ^$SRSOEVNRXESRHQLNEQLE
QEZ]NOEHISRXITIQLE7QJ%2QHTIY@WTbEQRXIM
STLP]VRTNYPIUVE>TIeRX


Vyve
s
e
n
ec:lna_I2.GS.2:)]
MESTOPREŠOV
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborekonomikyapodnikania
Oddeleniedaní,poplatkovapodnikania
J
G
B
<?;?>6>:6+#(%&*M$"%#$*VPrešove10.6.2019
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
A
d
res
átpísomností:
Bubo
šGiňa
naposledybytom
08001Prešov
>^URPQRUfb%N%',)*0-(&)'(0ZRHcE('%-%)'(08IWORgIQ]QE;IUVUNRP`TEHI>TIeRX$
6OEXQ].*$'/''(>TIeRX%
CHlXRHW$gIUST]XGRXLHEQIQLIMIZQ]PYSRFYVEHTIU]VE$HRTWbWMIUES^URPQRUf;IUVE
>TIeR
Xb%N%',)*0-(&)'(0ZRdňa10.6.2019verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§
35zákonač.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorých
z
ákono
vvzneníneskoršíchpredpisov.
2
HTIU]VULPlgIWORgIQ`S^URPQRUfSTIXZLEfXOIKRVI(,HQ^RHXYXIUIQLERZQ]PIQLEQE
;IUVUNRP`TEHI>TIeRX$8ETNRX])+$>TIeRXXNEQGIO]TLLb%*'*X`TEHQaGKKRHLQ]GK%
=
Z
Q
]
PIQLIUEXYXIUWMISRHRFW(,HQ^%2NULEHTIU]VWORgIQ`S^URPQRUfXOIKRVI
Q
I
STI
X
IZPI
$SRUOIHQaHIcOIKRVYUESRXEgWMIZEHIcHRTWbIQLE%
/
/
~
Ing.MáriaRušinová
v
edúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátorkymestaPrešov


12.es.21']'Vyll~~i:llt:I.md_
MESTOPREŠOVZvesenéciňa~_
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborekonomikyapodnikania
Oddeleniedaní,poplatkovapodnikania
Číslokonania:0523951/2019VPrešove10.6.2019
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
A
dresátpisomnosti:
DávidGiňa
naposledybytom
Prešov
>^URPQRUV
mč.k.0523951/2019zodňa10.6.2019jeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
CH_XRHW$gIUST]XGRXLHEQIQLIMIZQ]PYSRFYVEHTIU]VE$HRTWbWMIUES^URPQRUVm;IUVE
>TIeR
XČ.k.0523951/2019zodňa10.6.2019verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§
3
5zákonaČ.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorých
z
ákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
2HTIU]VULP_gIWORgIQ`S^URPQRUVmSTIXZLEVmXOIKRVI(,HQ^RHXYXIUIQLERZQ]PIQLEQE
;IUVUNRP`TEHI>TIeRX$8ETNRX])+$>TIeRXXNEQGIO]TLLb%*'*X`TEHQaGKKRHLQ]GK%
=ZQ]PIQLIUEXYXIUWMISRHRFW(,HQ^%2NULEHTIU]VWORgIQ`S^URPQRUVmXOIKRVI
Q
I
STIXIZPI
$SRUOIHQaHIcOIKRVYUESRXEgWMIZEHIcHRTWbIQLE%
7QJ%;]TLE?WeLQRX]
XIH`GERHHIOIQLEHEQ^$SRSOEVNRXESRHQLNEQLE
QEZ]NOEHISRXITIQLE7QJ%2QHTIY@WTbEQRXIM
STLP]VRTNYPIUVE>TIeRX

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)