Vyhláška Okresného súdu Prešov v právnej veci prejednania dedičstva po poručitel'ke: Helena MAŤAŠOVÁ, rod. Štinčiková.

Vyhláška Okresného súdu Prešov

12.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Vyvesenédňa___,;.1..:;.7..•••..•••rS;.;..',_l_f_1_
Zvesenédňa_,0*)+++/),*+2'.*
AWX\+1),*+3
;jC2++2,+1//0
FG:>bn=7
ATZO[Wi[hNBZOoX^^YZd^WOS^OMRYZOSONWKWRKNONRk[\^KYXYXZ]kR\OU$TO4:OUOWK
?7p7nAFb&ZXN(n\RWkRTX^d&WKZ(,.(+,(+3-2Z(k(-20,,.)1.-&WKYX[UON_\Z^KUiYXL_\
>RYWfT_'DKPTK+-0&T\XZd`XVZOUK,+(*0(,*+/
I. u P ov ed omu je:p.MatúšaPetrišina,nar.15.12.1984,naposledyznámaadresaPrešov,KStarejtehelni
6,ktoréhosúčasnýpobytniejeznámy,žeakovnukporučitel'kyprichádzadoúvahyako
dedičpoporučitel'keažededičvzmysle§463anasl.Občianskehozákonníkamaže
dedičstvoodmietnuť.Odmietnutiesamusístaťústnymvyhlásenímnasúdealebopísomným
vyhlásenímjemuzaslaným.Zástupcadedičamažezanehodedičstvoodmietnuťlenpodl'a
plnomocenstva
,ktoréhonatovýslovneoprávňuje.Vyhlásenieoodmietnutídedičstvamaže
dedičurobiťlendojednéhomesiacaodedňa,keďbolsúdomoprávededičstvoodmietnuťa
onásledkochodmietnutiaupovedomený.Zdčležitýchdčvodovmažesúdtútolehotu
predlžit
'
,Dedičstvonemóžeodmietnuťdedič,ktorýsvojímpočínanímdalnajavo,že
dedičstvonechceodmietnuť.Kodmietnutiudedičstvanemóžededičpripojiťvýhradyalebo
podmienky,takistonernóžeodmietnuťdedičstvolensčasti.Takétovyhlásenianemajú
účinkyodmietnutiadedičstva.Naneznámehodedičaalebonadediča,ktoréhopobytnieje
známy,ktorýbolosvojomdedičskompráveupovedomenývyhláškousúduaktorývurčenej
lehotenedalosebevediet',sapriprejednanídedičstvaneprihliada.Jehoopatrovníknemóže
vyhlásenieoodmietnutíčineodmietnutídedičstvaurobiť.
Vyhlásenieoodmietnutídedičstvanemožnoodvolat'atoistéplatí,akdedičvyhlási,
žededičdedičstvoneodmieta.Pr_ávn_~následkomodmietnutiadedičstvaje,žedopráv
.Cfedlča-ystUpuJLijeho-právninástupcova.
Akvurčenejlehotesaneprihlási,priprejednávanídedičstvanadediča,ktorýo
svojomdedičskomprávebolupovedomenýverejnouvyhláškousúdusaneprihliada.
Tovšakneznamená,žeprestalbyt'dedičom.Oedičomzostávaaprislúchamu
...
.~"'.ranapodfaust.§485OZ.Tomutodedičovlsúdustanoviprocesnéhoopatrovníka
v súlaoe. '!st.§190CMP
1/. v y zýv a:
p
.MatúšaPetrišina,nar.15.12.1984,naposledyznámaadresaPrešov,KStarej
t
ehelni6,ktoréhosúčasnýpobytniejeznámy,abysavlehote30dníodadňazverejnenia
tejtoverejnejvyhláškynaúradnejtabulisúduprihIásiInaOkresnomsúdePrešov,na
NotárskomúradeJUDr.KatarínyPetrovej.
III. P ou ču je:
p
.MatúšaPetrišina,nar.15.12.1984,naposledyznámaadresaPrešov,KStarej
tehelni6,ževzmysle§468OZ,nadediča,ktoréhopobytniejeznámy,ktorýbolosvojom
dedičskompráveupovedomenýverejnouvynláškousúduaktorývurčenejlehotenedal
osebevediet',sapriprejednanídedičstvaneprihliada.
FBZOoX^ONmK+*(*0(,*+3
.":,\~n{~ú\~./:..~......L\'"O)TÁ c/.'<.\Vyvesené:~'"~'.1) .p\\,
MEST
.OPREŠOVc,~.~~\\Mestsk.ý.úr..,adl:;::J;;,~
Z'Hlavnac.Y. ~\ /. 
vesene
:080OIPREV:»:j -1--*7'.!Jh o':~~~:~~~.JUDr,KatarínJrAtrová
SÚdnYkomr'
/

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)