Vyhláška Okresného súdu Prešov v právnej veci prejednania dedičstva po poručitel'ke: Helena MAŤAŠOVÁ, rod. Štinčiková.

12.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)