Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Eduard Kmec, Hlavná 73, Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

30.04.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                ~ ~. 04. Z018 
Vyvesené dha---------
'!"!!!lt'né dňa -----------
Číslo: l 00803323/2018 
Dátum: 24.04.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Eduard Kmec 
Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 
73, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100790242/2018 zo dúa 23.04.2018 je uložená na Daúovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 7, 
080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daúového úradu Prešov číslo 
100790242/2018 zo dúa 23.04.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daúový poriadok) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dúa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 210 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
MESTO PREŠOV Potvrdenie o dobe vyvesenia: Mestský úrad 
Hlavná č. 73 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 
2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................ QS.Q.QLľ:,-ľ:.~·~ .. Q.Y ..
................................ . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
~ 1 04. 2018 
od ................................ do .................................. . 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)