Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: WAWE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, WELEK s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: 080 01Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Číslo: 101422330/2019 
Dátum: 11.06.2019 
14. ~'D. z.n 
vyvesene dna ________ _ 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: W A WE s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt:, 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101406764/2019 zo dňa 10.06.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, 
že sídlo adresáta nie je 
známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu , 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov číslo 101406764/2019 zo dňa 10.06.2019 verejnou vyhláškou 
podľa 
§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 214 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň 
doručenia. \ 
l 
J 
·············~··········· ou 
Mgr. Eva Bartková 
správca 
II 
poverená zastupovaním vedúceho 
oddelenia správy daní 2 
Číslo: 101422039/2019 
Dátum: 11.06.2019 
H rB. zn 
Vyvesené ana _______ _ 
Zvec;e"t5 rfň:~ ------
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: WELEK s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: ., 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101406332/2019 zo dňa 10.06.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, 
že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu , 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov číslo 101406332/2019 zo dňa 10.06.2019 verejnou vyhláškou 
podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hvieidoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 214 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
......................... M ...................... . 
Mgr. Eva Bartková 
správca II 
poverená zastupovaním vedúceho 
oddelenia správy daní 2 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)