Stavebné povolenie: "OBNOVA BYTOVÉHO DOMU NA Ul. EXNÁROVA č. 1-4 PREŠOV".

Stavebné povolenie

14.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        14. rs. zn 
Vyvesené dňa __________ . 
Mesto Prešov 
Zvesené dňa --------
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SU/6862/2019-Fa V Prešove dňa: 12.06.2019 
Vec 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia ..:. Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol 
Prešov (správca BD) na základe splnomocnenia vlastníkmi bytov a nebytových 
priestorov v bytovom dome ulici Exnárova 1,2,3,4 v Prešove. 
Stavebné povolenie 
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA) 
Mesto Prešov stavebný úrad podľa § 117ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel na základe podanej 
žiadosti 
žiadateľa (stavebníka)-Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol 
Prešov 
(správca BD) na základe splnomocnenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov 
v bytovom dome 
na ulici Exnárova 1,2,3,4 v Prešove (na základe výsledku písomného 
hlasovania 
dňa 28.-29.3.2019) o vydanie stavebného povolenia na stavbu pod označením: 
"OBNOVA BYTOVÉHO DOMU NA Ul. EXNÁROVA č.l-4 PRESOV", miesto stavby
bytový dom na ulici Exnárorova vchod č. 1,2,3,4" Prešov, súpisné číslo 6620, na 
pozemku parcelné 
č. KN C 14347, katastrálne územie Prešov preskúmal podanú žiadosť 
stavebníka v stavebnom konaní podľa § 62 ods. l stavebného zákona s dotknutými orgánmi 
a 
so známymi účastníkmi konania a rozhodol takto: 
Zmena 
dokončenej stavby pod označením : "OBNOV A BYTOVÉHO DOMU NA Ul. 
EXNÁROVA č. 1-4 PREŠOV", miesto stavby-bytový dom na ulici Exnárova vchod č. 
1,2,3,4, Prešov, súpisné číslo 6620, na pozemku parcelné č. KN C 14347, katastrálne 
územie 
Prešov pre stavebníka Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov 
(správca BD) 
na základe splnomocnenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v 
bytovom dome na ulici Exnárova 1,2,3,4 v Prešove (zo dňa 28.-29.3.2019) sa podľa § 66 
stavebného zákona 
povoľuje. 
Obnova zahŕňa: 
zateplenie fasády a strechy, úprava vstupov, výmena konštrukcií: mreží 
anglických 
dvorčekov, zábradlí lodžií ... 
Pre uskutočnenie stavebných prác stavebný úrad určuje tieto podmienky : 
l. Stavebné práce sa budú realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou (08.2018), ktorú 
vypracoval: ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Ing. arch. Ján 
Katuščák-autorizovaný 
architekt, 
M. Nešpora č. 39, 080 Ol Prešov, ateliér: Moyzesova 55, 080 Ol Prešov 
overenou v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, 
prípadné zmeny sa nesmú 
uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 
2. Stavebník je povinný 
dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny, v znení neskorších predpisov(§ 
35 ods. 1). 
3. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. 
z., bezpečnostné predpisy, slovenské technické normy a návody stavebných výrobkov na 
spôsob ich použitia. 
4. Stavebné práce treba ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
5. Zhotoviteľ stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je 
stavebník najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu 
zhotoviteľa stavby v zmysle § 62 ods. l písm. d) stavebného zákona. 
6. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie stavebných prác 
v zmysle 
§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
7. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. 
8. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až 
do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
9. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný na použitie v stavbe na 
zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona. 
10. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť podľa § 43g stavebného 
zákona. 
ll. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na 
štítku musí 
byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil. 
12. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo 
zodpovedá stavebník. 
13. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku. V opačnom prípade je povinný 
tieto škody 
nahradiť. 
14. Okolie stavby nesmie byť stavebnou činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované 
a zároveň ani neprimerane obmedzované bežné užívanie bytov. 
15. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas realizácie stavebných úprav na stavbe je 
stavebník povinný likvidovať v súlade so zákonom NR SR č.79/2015 Z. z. o odpadoch 
a v zmysle všeobecného záväzného nariadenia Mesta 
Prešov o odpadoch v súlade s 
osobitnými právnymi predpismi 
a opatreniami určenými vo vyjadreniach dotknutého 
orgánu 
-Okresného úradu Prešov odboru starostlivosti o životné prostredie -oddelenia 
ochrany 
prírody a vypraných zložiek životného prostredia 
-odpady pod č. OU-PO
OSZP3-2019/016069-02 
zo dňa 21.03.2019 .. 
16. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na 
žiadosť stavebníka. 
17. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
18. So stavebnými prácami sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc 
v zmysle§ 52 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
19. Stavebník je povinný požiadať o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, 
resp. na osobitné užívanie /záberu/ verejného priestranstva na umiestnenie stavebného 
zariadenia 
l lešenia, veľkoobjemového kontajnera, skládky materiálu, eko WC, stavebnej 
techniky/ Mesto 
Prešov-MsÚ Prešov príslušný odbor. 
20. Stavebník pri uskutočňovaní stavebných úprav je povinný postupovať v súlade s 
osobitnými právnymi predpismi a opatreniami 
určenými vo vyjadreniach dotknutého 
orgánu 
-Okresného úradu Prešov odboru starostlivosti o životné prostredie -oddelenia 
ochrany 
prírody a vypraných zložiek životného prostredia 
-"zákon o ochrane prírody 
a 
krajiny" pod č. OU-PO-OSZP3-2019/016048-02 zo dňa 29.03.2019 v predmetnej veci. 
Stavebník je povinný písomne požiadať stavebný úrad po ukončení stavebných prác na 
stavbe 
o vydanie 
kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona. 
Stavebník 
je povinný ku kolaudácií stavebných prác na stavbe doložiť atesty a certifikáty 
všetkých výrobkov a materiálov použitých 
na stavbe, doklady o bezpečnej prevádzke el. 
rozvodov a zariadení ak boli 
uskutočnené v rámci obnovy bytového domu. 
V stavebnom konaní neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania ani so strany 
dotknutých orgánov. 
Odôvodnenie 
Žiadateľ (stavebník)-Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov (správca BD) 
na základe splnomocnenia (dňa 28.-29.3.2019) vlastníkmi bytov a nebytových priestorov 
bytového domu 
na ulici Exnárova č. 1,2,3,4, -Prešov podalo dňa 03.04.2019 na tunajšom 
stavebnom úrade 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu pod označením: 
"OBNOV A BYTOVÉHO DOMU NA UL EXNÁROVA č. 1-4 PREŠOV" miesto stavby -
bytový dom na ulici Exnárova vchod č. l, 2, 3, 4 v Prešove, súpisné číslo 6620, na parcele 
číslo 14347, katastrálne územie Prešov. 
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie . 
Tunajší stavebný úrad oznámil listom zo 
dňa 30.04.2019 pod. č. SÚ/6862/2019-Fa začatie 
stavebného konania dotknutým orgánom, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných 
predpisov jednotlivo a 
vzhľadom na to, že ide o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, 
títo boli o 
začatí stavebného konania upovedomení formou verejnej vyhlášky. Podaná žiadosť 
poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie žiadosti, stavebný úrad upustil v súlade s §61 
ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania. 
V dokladovej časti stavebník doložil: 
-súhlasné stanovisko Mesta 
Prešov MsÚ v Prešove Odboru hlavného architekta mesta zo 
zo 
dňa 09.01.2019 pod č.OHAM/4261/2018 20929/2018 v predmetnej veci, 
-súhlasné stanovisko 
OR Ha ZZ v Prešove pod č. ORHZ-P02-2019/000282-002 zo dňa 
20.03.2019 v predmetnej veci, 
-vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny OÚ Prešov odboru starostlivosti o ŽP odd. 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia zo 
dňa 29.03.2019 pod. č. OU
PO-OSZP3-2019/016048-02-
opatrenia zapracované v bode č. 20 podmienkovej časti 
rozhodnutia , 
-vyjadrenie OÚ Prešov odboru starostlivosti o ŽP odd. ochrany prírody a vybraných zložiek 
/odpady/ pod 
č. OU-PO-OSZP3-2019/016069-02 zo dňa 21.03.2019-opatrenia 
zapracované 
v bode 
č. 15 podmienkovej časti rozhodnutia. 
Stavebný úrad v 
uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 ods. 
l a 2 stavebného zákona a konštatoval, že 
uskutočnením l ani budúcim užívaním l stavby nie 
sú ohrozené záujmy 
spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené 
záujmy 
účastníkov konania. StavebníCi majú k bytom v bytovom dome vlastnícke právo -L V 
č. 11823. Dokumentácia stavby spÍňa požiadavky určené vyhláškou MŽP SR č. 453/200 Z. 
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj s ním súvisiacich 
právnych predpisov. Podmienky rozhodnutia boli stanovené najmä za 
účelom zabezpečenia 
ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe , komplexnosti výstavby , dodržania 
všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, predpisov a technických noriem, 
požiadaviek 
určených dotknutými orgánmi a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby a jej 
užívania na životné prostredie ako 
aj na zabezpečenie ochrany zdravia a osôb. 
Stavebný úrad takto dospel k záveru, že 
žiadateľ-Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 
080 
Ol Prešov (správca BD) na základe splnomocnenia (na základe výsledku písomného 
hlasovania 
dňa 28. -29.3.2019) vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu 
na ulici Exnárova 
č. 1-4 v Prešove spÍňa všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto 
bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Žiadosť o stavebné povolenie bola v súlade so zákonom NR SR č. 14511995 Zb .. 
o správnych poplatkoch v znení príslušných noviel spoplatnená podľa položky č. 60 písmena 
c) sumou vo výške 100,00 €. Správny poplatok žiadateľ uhradil v pokladni Mestského úradu 
v 
Prešove 
dňa 03.04.2019-doklad č. 47/380/2019. 
Poučenie 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle 
§ 26 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) po dobu 
15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk). Posledný 
deň tejto lehoty je 
dňom doručenia rozhodnutia. Do lehoty sa nezapočítava v súlade s §27 ods.2 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Podľa § 54zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní l správny poriadok/ proti tomuto 
rozhodnutiu možno 
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na 
správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal-Mesto Prešov, Hlavná 73, 
PSČ 080 Ol. Včas podané 
odvolanie má 
podľa ustanovenia § 55 ods. l správneho poriadku odkladný účinok. 
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej ža.loby vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov. 
· / 
Prílohy 
Overená projektová dokumentácia 
l l x pre stavebníka, l x pre mesto/ 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie-zmena dokončenej stavby: "OBNOV A 
BYTOVÉHO DOMU NA Ul. EXNÁROVA č. 1-4 PREŠOV" bola vyvesená na úradnej 
tabuli Mesta 
Prešov 
· rb z:n 
dňa ........................ ~· ........................................... . 
MESTO PREŠOV 
....................... M!':~.~~.~.Ý .. ~r.:;t.~ ..................... . 
~~čtľ<f~~či@aiv 
-1-
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie-zmena dokončenej stavby: "OBNOV A 
BYTOVÉHO DOMU NA Ul. EXNÁROVA č. 1-4 PREŠOV" bola zvesená z úradnej tabule 
Mesta 
Prešov 
dňa ................................................................... . 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad 
·······················~f~~~~~~~§~~················ 
-1-
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)