Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia: na líniovú inžinierskú stavbu: "FTTH_PO_IBV_Záhradné sady I".

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

14.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        1 i. l lrJ 
v VyVeséné dňa ________ _ 
MESTO PRESOV 
Stavebný úrad Zvesené dňl1 ~--------
So sídlom Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/2349/2019-Su. V Prešove dňa: 10.6.2019 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na 
líniovú inžinierskú stavbu: 
Navrhovateľ: 
adresa: 
"FTTH_PO_IBV_Záhradné sady I" 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v 
zastúpení Nevitel, a.s. 
Kračanská cesta 40, 929 Ol Dunajská Streda 
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 04.02.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
líniovej inžinierskej 
stavby: 
v katastrálnom území: 
na pozemku parc. č. 
"FTTH PO IBV Záhradné sady I" 
Prešov 
KN-C 1399/52, KN-C 1399/174, KN-C1399/173, KN-C 
1399/172, KN-C 1399/171, KN-C 1399/53, KN-C 1399/170, 
1399/169, KN-C 1399/168, KN-C 1399/167, KN-C 1399/166, 
KN-C 1399/165/, KN-C 1399/164, KN-C 1399/163, KN-C 
1399/162, KN-C 1399/161, KN-C 1399/160, KN-C 1399/159, 
KN-C 1399/158/, KN-C 1399/157, KN-C 1399/156, KN-C 
1399/155, KN-C 1399/154, KN-C 1399/153, KN-C 1399/152, 
KN-C 1399/151, KN-C 1399/150, KN-C 1399/54, KN-C 
1399/148, KN-C 1399/147, KN-C 1399/146, KN-C 1399/90, KN
C 1399/55, KN-C 1399/91, KN-C 1399/93, KN-C 1399/94, KN-C 
1399/95, KN-C 1399/96, KN-C 1399/97, KN-C 1399/98, KN-C 
1399/99, KN-C 1399/100, KN-C 1399/101, KN-C 1399/102, KN
C 1399/103, KN-C 1399/105, KN-C 1399/106, KN-C 1399/107, 
KN-C 1399/108, KN-C 1399/109, KN-C 1399/111, KN-C 
1399/112, KN-C 
1399/113, KN-C 1399/120, KN-C 1399/121, 
KN-C 1398, KN-C 9657/3, KN-C 14208/3, KN-C 14215/2, KN-E 
3417/3, KN-E 3417/2, KN-E 1493/2, k.ú. Prešov. 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa§ 117 zák. č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení 
jeho noviel (ďalej len stavebný zákon), 
príslušný stavebný úrad, posúdil predložený návrh 
podľa §37 a ďalších stavebného zákona. Na 
základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a§ 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok 
l 
2 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ STAVBY 
"FTTH_PO _
IBV _Záhradné sady I" 
Líniová inžinierska stavba "FTTH_PO _IBV _Záhradné sady l" sa bude realizovať na pozemku 
_podľa evidencie nehnuteľnosti parc. č.: KN-C 1399/52, KN-C 1399/174, KN-C1399/173, KN-C 
13991172, KN-C 1399/171, KN-C 1399/53, KN-C 13991170, 1399/169, KN-C 1399/168, KN-C 
13991167, KN-C 1399/166, KN-C 1399/165/, KN-C 1399/164, KN-C 1399/163, KN-C 
1399/162, KN-C 1399/161, KN-C 1399/160, KN-C 1399/159, KN-C 
13991158/, KN-C 
1399/157, 
KN-C 1399/156, KN-C 1399/155, KN-C 
13991154, KN-C 1399/153, KN-C 1399/152, 
KN-C 1399/151, KN-C 1399/150, KN-C 1399/54, KN-C 1399/148, KN-C 1399/147, KN-C 
1399/146, KN-C 1399/90, KN-C 1399/55, KN-C 1399/91, KN-C 1399/93, KN-C 1399/94, KN
C 1399/95, KN-C 1399/96, KN-C 1399/97, KN-C 1399/98, KN-C 1399/99, KN-C 
13991100, 
KN-C 1399/101, KN-C 13991102, KN-C 1399/103, KN-C 1399/105, KN-C 1399/106, KN-C 
1399/107, 
KN-C 1399/108, KN-C 1399/109, 
KN-C 13991111, KN-C 1399/112, KN-C 1399/113, 
KN-C 1399/120, KN-C 1399/121, KN-C 1398, KN-C 9657/3, KN-C 14208/3, KN-C 14215/2, 
KN-E 3417/3, KN-E 3417/2, KN-E 1493/2, k.ú. 
Prešov. 
Inžinierska líniová stavba v kat. úz. Prešov, ako je zakreslené v situačnom výkrese v 
mierke 
M=1:1000 ktorý vypracoval hl. projektant Ing. Katarína Kolenčiak aje súčasťou 
dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a tvorí nedeliteľnú súčasť 
tohto rozhodnutia. 
Účelom stavby je vybudovanie optickej siete v meste Prešov na ulici k Surdoku pre 
lokalitu s novou zástavbou ako 
aj zastavanou časťou ulice. Do zeme budú uložené multirúry, do 
ktorých sa následne zafúknu zväzky optických vlákien. Tieto sa následne ukončia v zákazníckych 
bodoch 
(ZB). Nová sieť bude sústredená v pasívnom optickom distribučnom bode (optickom 
rozvádzači PODB), ktorý bude vybudovaný na parcele KN-E 1493/2, k. ú. Prešov 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
l. So vznikajúcim odpadom je stavebník povinný nakladať v zmysle zákona o odpadoch, 
Vyhlášky 
MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti 
a Vyhlášky 
MŽP SR č. 365/2015 Z.z" ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
2. Stavba musí spÍňat' podl'a § 15 vyhl. č. 532/2002 Z. z. požiadavky požiarnej bezpečnosti 
podl'a osobitného predpisu vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
technické požiadavky na požiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb. 
3. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. 
uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek 
správcov týchto sietí. 
4. Pred začatím stavebných prác, je navrhovateľ povinný včas zaistiť si u príslušných 
organizácii priebeh inžinierskych sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. 
5. 
Po ukončení stavebných prác na týchto prípojkáchje navrhovateľ povinný upraviť povrch 
verejnej komunikácie a chodníka 
do pôvodného stavu, v celej šírke a dÍžke chodníkov. 
6. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby 
dažďové vody nezatekali na susedné pozemky. 
2 
3 
7. Počas realizácie stavby ajeho prípojok na TI je navrhovateľ povinný zabezpečiť také 
opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na 
vedľajších nehnuteľnostiach. 
8. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné 
náklady. 
9. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 odst. 3) stavebného 
zákona a v súlade s 
§ 22 vyhl. č. 532/2002 Z.z .. Pri zemných prácach nenarušiť stabilitu 
vedľajších stavieb a svahu .. 
10. Stavebník je povinný v zmysle §40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona, 
oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove každý archeologický nález a urobiť 
nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 
ll. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť také opatrenia, aby pri realizácii výstavby nedošlo k 
znehodnocovaniu prirodzených vlastností okolitej 
poľnohospodárskej pôdy. Min. 30 dní 
pred 
začatím zemných prác je nutné požiadať tunajší odbor dopravy, životného prostredia 
o povolenie 
na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, verejného priestranstva a verejnej 
zelene. 
12. Stavenisko 
je navrhovateľ povinný zabezpečiť v zmysle§ 43i stavebného zákona a§ 
13 yhl. č. 532/2002 Z.z. 
13. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom 
úrade po uplynutí 
15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 
Osobitné podmienky: 
MsÚ Prešov, Odbor hlavného architekta mesta (OHAM/16787/2018, zo dňa 31.12.2018)určil: 
l. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov a STN 
837010 o ochrane prírody žiadame výkopy situovať nie bližšie 2,5 mod 
päty kmeňov existujúcej vzrastlej zelene. V dokumentácii pre územné rozhodnutie 
vyznačiť vzrastlú zeleň. 
2. Pri realizácii nesmie dôjsť k poškodeniu vzrastlej zelene a jej koreňového systému. 
3. Pred začatím výkopových prác na pozemkoch mesta požiadať Mestský úrad v Prešove, 
Odbor 
dopravy a životného prostredia o povolenie na zvláštne užívanie miestnych 
komunikácií, verejného priestranstva a verejnej zelene najneskôr 
30 dní pred začatím 
prác. 
4. Po zrealizovaní stavby odovzdať Odboru hlavného architekta mesta potvrdenie správcu 
Digitálnej technickej mapy mesta 
Prešov, t.j. spoločnosti Progres CAS Engineering, s.r.o., 
Masarykova 16, 
Prešov, o odovzdaní porealizačného zamerania stavby. Porealizačné 
zameranie stavby vypracuje oprávnená osoba v súlade so zásahmi tvorby a upratňovania 
Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a jej prílohou čl. l "Metodika tvorby 
a aktualizácie Digitálnej technickej mapy mesta 
Prešov", ktoré sú prístupné na 
internetovej stránke mesta 
Prešov www.presov.sk (občan -klientske centrum -
pracovisko 
3-stavebné činnosti-kolaudačné rozhodnutie-prílohy). 
MÚ 
Prešov, Odbor dopravy a životného prostredia 
(ODažP/5465/2019/JLe, zo dňa 25.3.2019) určil: 
l. Časové a technické podmienky samotného uloženia telekomunikačnej siete v k. ú. Prešov 
na parcelách C-KN č. 9657/3, 14208/3, 1398 budú spresnené v povolení na zvláštne 
užívanie miestnych komunikácií 
a verejného priestranstva, ktoré vydá Mestský úrad 
v 
Prešove, odbor dopravy a životného prostredia na základe žiadosti, ktorú stavebník 
uplatní min. 
30 dní pred začatím stavebných prác. 
3 
4 
2. O výkopové práce realizované na súkromných pozemkoch je potrebné požiadať súhlas 
vlastníka pozemkov. 
3. Výkopové práce na komunikáciách sa nepovoľujú do 5 rokov od ukončenia výstavby 
novej komunikácie alebo 
ukončenia celoplošnej výmeny spevneného krytu vozovky a do 
3 rokov od ukončenia celoplošnej výmeny spevneného krytu chodníka. 
4. Priečne rozkopávky na miestnych komunikáciách (cesta, chodníky) budú realizované 
pretláčaním. 
5. Líniové rozkopávky na miestnych komunikáciách (chodníky) budú realizované 
pretláčaním. 
6. Podmienky realizácie výkopových prác na verejnej zeleni Vám určí správca verejnej 
zelene mesta 
Prešov, t.j. Mestský úrad v Prešove, organizačný odbor -oddelenie 
komunálnych služieb. 
7. Spätné povrchové úpravy po zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a verejného 
priestranstva 
odovzdať v rámci preberacieho konania cestnému správnemu orgánu, 
správcovi komunikácie 
SaZÚPC, s.r.o. Prešov a správcovi verejnej zelene organizačný 
odbor -oddelenie komunálnych služieb Mestského úradu v Prešove. Ku preberaciemu 
konaniu stavby sa bude 
vyžadovať doklad o zhutnení pred pokládkou konečnej 
povrchovej vrstvy asfaltu. 
8. V rámci preberacieho konania spätných povrchových úprav po vykonaných rozkopávkach 
je potrebné odovzdať cestnému správnemu orgánu porealizačné zameranie stavby, 
vypracované oprávnenou osobou 
vykonávať geodetické a kartografické činnosti, 1x 
v tlačenej a l x v digitálnej forme. 
Krajský pamiatkový úrad 
Prešov (č. KPUP0-20 18/23328-02/97995/Ul, zo dňa 06.12.20 18) určil: 
l. Stavebník je povinný v zmysle§ 40 pamiatkového zákona a§ 127 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý 
archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu 
Prešov a urobiť nevyhnutné 
opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo 
nezničil. 
OÚ Prešov, Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia 
(č. OU-PO-OSZP3-2018/048860-02, zo dňa 06.12.2018) určil: 
l. So stavebnými odpadmi a odpadmi demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s § 77 
zákona o odpadoch, 
2. Zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti -terénne 
úpravy alebo uložením na skládku interných odpadov alebo na skládku, ktorá 
je v 
rekultivácii, 
3. Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich 
zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere 
nebezpečných odpadov a ďaľších 
dokladov potrebných ku kolaudácií, 
4. Práce s nebezpečným odpadom je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou firmou, 
4. V prípade zneškodnenia odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie odpadov 
na povolených a prevádzkových skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle zákona o 
odpadoch. 
4 
5 
Mestský úrad v Prešove, Organizačný odbor, Oddelenie komunálnych služieb (č. 
00/1343/5729/2019, zo dňa 21.1.2019) určil: 
l. Dreviny v trase stavby je nevyhnutné chrániť pri stavebnej činnosti a to dodržaním normy 
STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 
V zmysle normy STN 83 7010 výkop nesmie byť vedený bližšie ako 2,5 m od bázy 
kmeňa, pričom sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm, tenšie korene sa môžu 
prerušiť jedine hladkým rezom, pričom rezné rany sa zahladia a ošetria. Pre ošetrenie 
odporúčame použiť stromový balzam a koreňový stimulátor. V prípade, že nie je možné 
viesť výkop ďalej ako 2,5 m od bázy kmeňa, je potrebné realizovať podpich koreňovej 
sústavy drevín v zmysle podmienok normy STN 83 7010. Pri priemere rúr do 30 cm musí 
byť minimálny zostávajúci pôdny prekryv 0,8 m, pri väčších priemeroch rúr sa ponechá 
prekryv viac ako l m hrúbky. Podpich drevín sa 
vyznačí v projektovej dokumentácií. 
2. Vedenie rozkopávky bližšie ako 2,5 m od päty kmeňov stromov budeme považovať za 
poškodenie 
dreviny. 
3. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo úhynu drevín, budeme žiadať finančnú náhradu 
vo výške spôsobenej 
spoločenskej škody alebo náhradnú výsadbu drevín. 
4. V prípade kolízie rozkopávky s krovitými drevinami, tieto je potrebné vybrať 
s dostatočným koreňovým balom, ktorý po dobu realizácie rozkopávky bude uložený na 
pritienené miesto, zasypaný zeminou a udržiavaný 
dostatočne vlhký po dobu dokončenia 
rozkopávky, kedy budú krovité dreviny znova vysadené na pôvodné miesto, prípadne na 
miesto, ktoré 
určí správca verejnej zelene, ktorým je Oddelenie komunálnych služieb. 
Nadzemná 
časť presádzaných krov bude orezaná redukčným rezom. 
5. Z povrchu rozkopávky budú odstránené kamene, stavebná suť, odpad, drôty a pod., ktoré 
by 
sťažovali kosbu verejnej zelene. 
6. Rozkopávku žiadame uviesť do pôvodného stavu zasypaním a primeraným zhutnením 
zeminy s výsevom trávneho semena. 
V prípade poklesu terénu tento je potrebné 
vyrovnávať dosypaním zeminy po dobu minimálne 3 rokov od realizácie rozkopávky, 
v prípade 
nevyklíčenia trávneho semena, toto je potrebné dosiať. 
7. Žiadateľ odovzdá spätne upravenú rozkopávku správcovi verejnej zelene (Oddeleniu 
komunálnych služieb), o čom bude vyhotovený písomný záznam. 
8. Najneskôr ku územnému konaniu 
vyznačiť v situácii v navrhovanom dopravnom 
priestore chodníky, trasy existujúcich a novovavrhovaných vedení technického vybavenia 
-iízemia, vrátane optickej siete, a ich umiestnenie vo vzorových priečnych rezoch. 
Mestský úrad v 
Prešove, Odbor správy majetku mesta, Oddelenie mestského majetku (č. z. 
177348i2018, 
zo 
dňa 18.12.2018) určil: 
l. Stavebník dodrží podmienky MsÚ Prešov, odboru hlavného architekta mesta a odboru 
dopravy a životného prostredia 
2. Stavebník resp. investor do 30 dní odo dňa núteného obmedzenia vlastníckeho práva 
mesta Prešov ako vlastníka 
nehnuteľností dotknutých predmetnou stavbou je povinný 
doložiť uzatvorenú dohodu s mestom Prešov o náhrade za obmedzenie vlastníckeho 
práva spolu s dokladom o zápise vecného bremena do katastra 
nehnuteľností na základe 
porealizačného zamerania 
3. V prípade, že zo strany stavebníka resp. investora nebude vyššie uvedená podmienka 
splnená, bude sa mesto Prešov náhrady za obmedzenie svojho vlastníckeho práva 
domáhať súdnou cestou a do doby jej vymoženia alebo zaplatenia nebude súhlasiť 
s umiestňovaním ďalších stavieb stavebníka na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov. 
5 
6 
SPP-Distribúcia, a.s. (č. TD/NS/0024/2019/Uh, zo dňa 10.1.2019) určil: 
l. Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú 
je potrebné zaslať na adresu: SPP
distribúcia, a.s. Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 
ll Bratislava, alebo 
elektronicky , prostredníctvom online formuláru zverejneného 
na webe (www.spp
distribucia.sk 
2. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky 
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti l OO m, alebo ak doba vytyčovania 
nepresiahne l hodinu. 
3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení zástupcovi prevádzkovatel'a SPP-D (p. Marcel Šálka, tel. 
č. 055/242 55 09) 
najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác. 
4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. 
5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie 
činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 
6. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na 
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN73 
3050 až 
po predchádzajúcom 
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne, bez použitia 
strojových mechanizmov. 
7. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia 
výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. 
8. Prístup k akýmkol'vek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený 
a manipulácia s nimi 
je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 
povolenie 
prevádzkovateľa. 
9. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu. 
l 
O. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by 
zmenili jeho doterajšie krytie a hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 
požadujeme všetky zariadenia a poklopy inžinierskych zariadení 
osadiť do novej 
úrovne terénu. 
ll. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byt' 
ihneď ohlásené SPP-Dna tel. č. 0850 111 727. 
12. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení 
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia 
uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € až 
150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného 
cmu všeobecného ohrozovania 
podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu 
poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 
286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon. 
6 
7 
13. Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj 
podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia 
Technických pravidiel pre plyn 
(TPP) najmä TPP 702 Ol, TPP 702 02. 
14. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 
a/alebo 
bezpečnostných pásiem. 
15. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami 
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 
73 6005 a TPP 906 Ol. 
16. V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona 
o energetike nie 
je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé 
porasty a pod. 
O.S.V.O. comp, a.s. (č.l4/12/2018/LS, zo dňa 14.12.2018) určil: 
l. Vo vyznačenom úseku projektu "FTTH_PO_IBV _Zahradne sady I" sa nachádzajú 
zariadenia a vedenia verejného osvetlenia. Vedenia verejného osvetlenia v oblasti na 
ul. 
K Surdoku sú realizované zemným aj vzdušným vedením. Pred začatím výkopových prác 
je potrebné vytýčiť zemný kábel a zachovať ručný výkop. 
IL Prešov s.r.o. (č.14/12/2018/LS, zo dňa 14.12.2018) určil: 
l. Vo vyznačenom úseku projektu "FTTH_PO_IBV _Zahradne sady I" sa nachádzajú 
zariadenia a vedenia verejného osvetlenia. Vedenia verejného osvetlenia v oblasti na ul. 
K Surdoku sú realizované zemným 
aj vzdušným vedením. Pred začatím výkopových prác 
je potrebné vytýčiť zemný kábel a zachovať ručný výkop. 
Slovak Telekom, a.s. 
(č. 6611833586, zo dňa 3.12.2018) určil: 
l. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) 
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti 
rušeniu. 
2. Vyjadrenie stráca 
platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 
v prípade zmeny 
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 
uvedené parcelné 
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo si stavebník 
nesplní 
povinnosť podľa bodu 3. 
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je 
v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do 
ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie 
stavby), 
vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie povereného správcu sieti. 
4. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 
Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného 
pásma týchto sietí, 
je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom a.s. 
povinný 
zabezpečiť: · 
-ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 
zamestnancom Slovak Telekom, a.s. 
7 
8 
vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia 
odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia 
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením 
sietí (alebo vybudovaním 
telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner SPOJSTAV, 
spol. s.r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177 
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) 
s rôznou 
funkčnosťou. 
5. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 
žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 
Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrch 
terénu 
Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 
s 
vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli 
na jeho ochranu stanovené 
Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
pracovali s 
najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné proti 
akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti l ,5 m na každú stranu 
od 
vyznačenej polohy zariadenia 
Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 
Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne 
číslo 
0800123777 
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť 
Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny 
priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) 
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie 
tel. káblov 
je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 
6. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 
potrebné si podať ziadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 
7. Žiadame dodržat' platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 
v plnom rozsahu. 
Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s. (č. 52/2019/0, zo dňa 21.12.2018) určil: 
l. V záujmovej lokalite navrhovaného optického kábla sú trasované PIS verejného 
vodovodu 
OC DN l 000 mm, LT DN 400 mm, PVC DN 80 mm, OC DN 300 mm, 
PVC DN 200 mm a verejnej kanalizácie PVC DN 300 mm, PVC DN 200 mm v správe 
našej 
spoločnosti (priložené situácie -orientačné vyznačené). Pri pokladaní línie 
optických káblov a 
umiestňovaní podperných bodov v súbehu s PIS v správe našej 
spoločnosti žiadame rešpektovať Zákona č. 442/2002 Z. z. (Zákon o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona 
č. 276/2001 Z.z. 
o regulácií v 
sieťových odvetviach). Podľa § 19 sú ochranné pásma verejných 
vodovodov a kanalizácií nasledovné: odstavec (2) pásma ochrany sú vymedzené 
vodorovnou 
vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodorovného, alebo 
kanalizačného potrubia na obidve strany a to: l ,5 m pri verejnom vodovode a verejne 
8 
9 
kanalizácií do priemeru 500 mm vrátane, 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej 
kanalizácii nad priemer 
500 mm. 
Nad potrubím a jeho ochrannom pásme 
je zakázané: vykonávať zemné práce, 
umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať 
činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii 
alebo, ktoré by mohli 
ohroziť technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať 
skládky a vykonávať terénne úpravy. 
2. Pásmo ochrany zariadení v správe našej spoločnosti je z dôvodu dodržania BOZP 
a v súlade s vyhláškou č. 14 7/2013 Z.z. (Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a 
rodiny SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach s nami súvisiacich a podrobnosti odbornej spôsobilosti 
na výkon niektorých pracovných 
činností) a jej Prílohou č. 2 Podrobnosti na mieste 
zaistenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri zemných prácach" bod 5.5. Zvislé steny 
ručne kopaných výkopov sa musia zabezpečiť proti zavaleniu do hÍbky vačšej ako l ,3 
mv zastavanom území obce a od hÍbky väčšej ako l ,5 mv nezastavanom území obce. 
3. Pri krížení V arni navrhovaných optických káblov s PIS vodovodu a kanalizácie 
v správe našej 
spoločnosti žiadame Vaše vedenie v týchto miestach uložiť kolmo na os 
vodorovného .a 
kanalizačného potrubia do chrániči ek v celej šírke ochranného pásma 
vodorovnej a 
kanalizačnej siete. 
4. Presné vytýčenie týchto IS v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci 
nášho závodu (call centrum, 
č. tel.: 051/7572777). K objednávke je potrebné predložiť 
kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vytlačeným mapovým podkladom. Termín 
vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na tel. č. 051/7572421. 
5. V prípade, že žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednosť za 
prípadné škody na majetku investora alebo VVS. 
6. Upozorňujeme na existenciu vodovodných a kanalizačných prípojok, ktoré sú 
v majetku a správe 
majiteľov napájaných nehnuteľností. 
7. Pri realizácii prác v ochrannom pásme našich vodohospodárskych zariadení žiadame 
prizvať zástupcov našej organizácie a to za stredisko vodovodov Ing. Strelec 
051/7572520 a za stredisko kanalizácií Ing. Angelovič, č. tel.: 051/7572550. 
8. Žiadame zamerať všetky miesta križovania so zariadeniami v našej správe. Polohové 
zameranie v S-JTSK, výškové zameranie v Bpv. Požadujeme zameranie troch bodov 
(bod v mieste križovania a po jednom bode na každú stranu od nášho zariadenia). 
V 
prípade odkrytého nášho zariadenia 
aj dva jeho body. Zameranie bude obsahovať 
súradnice "XY" a absolútnu výšku "Z". Porealizačné zameranie stavby je potrebné 
odovzdať na odd. GIS našej spoločnosti v digitálnej forme. 
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. (č. 1328/2018, zo dňa 3.12.2018) určil: 
Pred zahájením prác objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí 
a zariadení písomne na adrese: 
UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 Ol 
Košice, alebo mailom na adreseftirpak@suptechnic.sk Objednávku žiadame doručiť 
minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. K žiadosti žiadame pripojiť 
toto vyjadrenie. 
9 
lO 
l. Bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. §68 zákona 
č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN. 
2. Preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou 
a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach 
výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou 
opatrnosťou a bezpodmienečne 
nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hÍbiace stroje) v ochrannom pásme 
vo vymedzenej polohy 
telekomunikačných zariadení, tzn. Len ručný výkop 
3. 
Preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú 
polohovú 
odchýlku+-30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy. 
4. V prípade ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými 
zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní 
k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 
0911 409 830, 0911 854 091. 
5. Odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu 
nepovolanou osobou. 
6. V prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných 
zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci resp. zástupcovia spoločnosti 
UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, 
pred 
záhmom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spôtný zásyp sietí UPC 
realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie 
a 
značenie markermi. 
7. Zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC. 
8. Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu. 
9. Žiadame 
dodržať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC. 
l O. Bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení 
spoločnosti UPC na tel. čísla 0911 409 830, 0911 864 091, v prípade poškodenia 
koaxiálneho kábla 
je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími 
distribučnými skriňami. 
Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie pri nadzemných a podzemných 
vedeniach elektronických 
telekomunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov 
nevyžaduje. 
Preto uskutočnenie umiestňovanej stavby nevyžaduje stavebné povolenie vydávané 
podľa ust. § 66 stavebného zákona. To však nezbavuje stavebníka povinnosti zabezpečenia na 
účel uskutočňovania stavby iné, na vec sa vzťahujúce predpísané povolenia, resp. oprávnenia, 
vydávané 
podľa osobitých predpisov. 
Rozhodnutie o námietkach 
účastníkov konania: neboli vznesené. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle 
§ 40 odst. l stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy 
nadobudlo 
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia. 
PredÍženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podl'a § 40 ods. 3 
stavebného zákona , len 
na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej 
lehoty. 
Toto rozhodnutie 
je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa aj účastníkov 
konania. 
lO 
ll 
Odôvodnenie: 
Navrhovateľ -Slovak Telekom, a.s., v zastúpení Nevitel, a.s. podal dňa 4.2.2019 návrh na 
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: "FTTH_PO_IBV _Záhradné sady I" -
líniová inžinierska stavba v kat. úz. Prešov. 
K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov 
a organizácií. 
Mesto 
Prešov-stavebný úrad oznámil podl;a § 36 stavebného zákona dňa 14.2.2019 začatie 
územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a 
dňa 12.3.2019 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Konanie bolo oznámené 
verejnou vyhláškou v meste Prešov od 15.2.2019 do 4.3.2019. 
Svoje súhlasné stanoviská oznámili tieto orgány štátnej správy a správcovia inžinierskych 
sieti: Mestský úrad Prešov 
Odbor hlavného architekta mesta, Mestský úrad Prešov Odbor 
dopravy a životného prostredia, MD a V SR -útvar ved. Hygienika rezortu Košice, Ministerstvo 
Obrany 
SR -agentúra správy majetku, OR HaZZ v Prešove, OÚ Prešov -odb. starostlivosti 
o ŽP, 
OÚ Prešov-odb. krízového riadenia, Ministerstvo Vnútra SR-Centrum podpory Prešov, 
Správa a údržba ciest PSK, 
OÚ Prešov -odb. cestnej dopravy a pozem. komunikácií, Krajský 
pamiatkový úrad Prešov, Mestský úrad v Prešove, 
Organizačný odbor, Oddelenie komunálnych 
služieb, Dopravný podnik mesta Prešov, IL Prešov, s.r.o., 
UPC s.r.o, Antik telecom s.r.o., 
CondorNET s.r.o., Slovanet a.s, Eltodo SK a.s., SWAN KE s.r.o., 
02 Slovakia s.r.o., DSiDATA 
s.r.o, Michlovský, spol. s.r.o., 
O.S.V.O. comp, a.s., SITEL s.r.o., SPP-Distribúcia a.s., VVS a.s. 
závod Prešov, 
VSD a.s., Slovak Telekom a.s., 
Ich požiadavky nie 
sú zamietavé ani protichodné a sú zahrnuté do podmienkovej časti 
rozhodnutia. 
Neboli uplatnené žiadne námietky 
účastníkov konania. 
Toto rozhodnutie 
je v súlade so zákonom NR SR č. 14511995 Zb. o správnych 
poplatkoch v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 59 písmena a) sumou 
vo výške l 
OO €. Bol doložený doklad o zaplatení správneho poplatku na účet mesta Prešov dňa 
07.02.2019. 
Stavebný úrad preskúmaním návrhu s prílohami v územnom konaní a výsledkov konania 
zistil, že navrhovaná stavba a jej umiestnenie nie 
je v rozpore s územným plánom mesta Prešov, 
zodpovedá 
hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., tým hľadiskám neodporuje, 
neohrozuje životné prostredie, verejné záujmy a právom chránené záujmy 
účastníkov konania. 
Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby. Preto, 
na 
základe výsledkov konania, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku územného 
rozhodnutia. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej 
stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní a 
podľa§ 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov 
a zverejnená na 
internete-elektronickej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk) 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby. 
Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. l) zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní podať na mesto Prešov, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 
ll 
12 
V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie podať 
v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: 
"FTTH_PO _IBV _Záhradné sady 1", bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk) 
v 1 4. C). 7 n 
dna .................................................... . 
MESTO PREŠOV 
.............. Mf.'. · >.ý. .. ' rad ............... . 
PečliMťi! ~oél~is 
080 O l P R E S O V 
-l-
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: 
"FTTH_PO_IBV _Záhradné sady 1", bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov (www.presov.sk) 
12 
dňa .................................................... . 
..... M~.~I.Q .. ľREl. 'J.V ............. . 
Pecllr:i~~-, ddnffid 
'fi'ta~na č. 13 
080 Ol PRE š o V 
-1-

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)