Výzva na prevzatie písomnosti: Peter Varga, Prešov.

Výzva na prevzatie písomnosti

17.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                1 7 r~ ')r·; 
Vyvesené dňa _____ "_·_L_ •. __ _ 
Zvesené dňa 
Doručenie verejnou 
vyhláškou -----------
podľa § 26, ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 
ul. č. 73, 080 01 Prešov 
OSS/123531/9100/2019/BOn 
V Prešove dňa 12.06.2019 
Verejná vyhláška 
o výzve na prevzatie písomnosti 
Adresát písomnosti: Peter Varga, Prešov. 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto 
oznámenia na Mestskom 
úrade v Prešove, Jm·ková 24, v Kancelárii sociálneho poradenstva, 
č. dv. 111. 
ltf! ~-~L_~,\,. u • t:-. .. 
Mestský úr.ad v Preš9ve 
nDGOfl SOCIALNYCH SLUZIEf 
Q,..lj·~~:..,ie ~'.arost 'JOS!
1 
o de: 'c:!.. 3 rJ~ :1~·~ 
c~:: :· ... _. 
~l 
PhDr. Mária Hum~ková, PhD. 
vedúca odboru sociálnych služieb 
Toto doručenie verejnou vyhláškou musí byt' vyvesené 15 dní 
na úradnej tabuli mesta 
a zverejnené 
na internetovej stránke mesta Prešov v rubrike "Elektronická úradná tabul'a". 
Posledný deň stanovenej lehoty je dňom doručenia. 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)