Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Bušek, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
vyvt::
i
eilí:una_
,,1vesenédňa_
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
]YPJM
1('(+-'++-&)'(0
4WQRK1(*%'-%)'(0
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:MiroslavBušek
Naposledysídlo/pobyt:,08001Prešov
:YPMKLMPa^%('(+),,/'&)'(0UMB_?((%'-%)'(0HCRJMcCLWL?4?_MSMK[O?BC:OC`MS
6SGCUBMPJ?SMS?.#'/''(:OC`MS%
=BZSMBR#cCNM@TQ?BOCPWQ?LGCHCULWKT#BMOR^RHCP?NYPMKLMPa4?_MSXFM[O?BR:OC`MS^YPJM
('(+),,/'&)'(0UMB_?((%'-%)'(0SCOCHLMRSTFJW`IMRNMBJ?V*,MBP%)UWIML?Č.563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov.
2BOCPWQPGKZcCRJMcCLbNYPMKLMPaNOCSUG?aSJCFMQC(,BLYMBMB_?STSCPCLG?QMFQM
MULWKCLG?L?4?_MSMK[O?BC:OC`MS6SGCUBMPJ?SMS?.#'/!"01Pre1uv:-v--kanceláriiČ206
vúradnýchhodinách.
;MQMMULWKCLGCP?STSCPRHCNMBM@R(,BLY%:MBD?V*,MBP%)UWIML?Č.563/2009Z.z.v
zneníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
.
.
.
.
.._a...........................~.
Mgr
.EvaBartková
správcaII
poverenázastupovanímvedúceho
oddeleniasprávydaní2

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)