Doručenie daňového exekučného príkazu: Ing. Igor Karpáty, Matice Slovenskej 2, 080 01 Prešov, 01.02.1946.

Doručenie daňového exekučného príkazu

18.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
•.'"1COLNÝÚRADPREŠOVVyvesenédňa_
Kpt.Nálepku4,08001PrešovZ ,( dňveSen.:I-'li_
Ing
.IgorKarpáty
MaticeSlovenskej2
08001Prešov
Vášlistčíslo/zodňaCNrRol_Y\
.--0/2*-+,4JeONbaWR*YV[XN
BT^
'
BT^
)
B^af"2./2E^Rr\b
+2'+1
'
-+,4
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Doručeniedaňovéhoexekučnéhopríkazu
9\Y[nm^NQE^Rr\b`nZ`\b_mYNQR_§35ods.1zákonaČ.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)
aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov,doručujefyzickejosobe-Ing.IgorKarpáty,
MaticeSlovenskej2,08001Prešov,01.02.1946DaňovýexekučnýpríkazČ.24686-1/2019zoúň~.2019.
IbRQR[m]l_\Z[\_s_VmoN_`[lXX\[N[VNZNtR]^RbfVNs[N9\Y[\Zm^NQRE^Rr\b'@]`)CjYR]Xa/'E^Rr\b
bYRU\`R,0Q[l\Q\QpNbebR_R[VNbR^RW[RWbeUYjrXe)
.(
;
pplk.JU~~~~I~~J~P
riaditel'colnéhoúru
Telef6n
:051/7357347<Nd5+0,*22-,.4-;(ZNVY5\[Q^RW)Z^af7SV[N[P[N_]^NbN)_Xccc)SV[N[P[N_]^NbN)_X

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)