Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "INS _ FTTH_ PO_ PO_ MASA_ OO_ Šalgovík _nova IBV".

Oznámenie o začatí územného konania

19.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/8544/2019-Su 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/3100 533 
e 
-mail: egon.suchar@presov.sk 
1 
9' 
1.
~6. ?•]'] 
Vyvesené dňa _ ___;_;::.:,.....;;.;.:~L ~----
080 
Ol Prešov 
V Prešove dňa: 18.06.2019 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na 
inžinierskú líniovú stavbu: 
"INS _ FTTH_ PO_ PO_ MASA_ OO_ Salgovík _nova IBV" 
Dňa 17.05.2019 podal Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení 
Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Alejová 2, 04011 Košice, na stavebnom úrade návrh 
na vydanie územného povolenia inžinierskej líniovej stavby 
"INS _ 
FTTH _PO_ PO_ MASA_ OO_ Salgovík _nova IBV". 
Stavba bude realizovaná na pozemkoch parc. č.: KN-C 10/2, KN-C 99/2, KN-C 99/3, KN
C 100/45, KN-C 100/5, 
KN-C 434/7, KN-C 306/2, KN-C 4311104, KN-C 431/288, KN-C 
17/3, KN-C 431/244, KN-C 
4311106, KN-C 431/32, KN-C 431/109, KN-C 4311268, KN-C 
431/130, KN-C 4311154, KN-C 301132, KN-C 301/55, KN-C 301/30, KN-C 30119, KN-C 
301/40, KN-C 301/20, KN-C 301/85, KN-C 301/80, KN-C 301/84, KN-C 301183, KN-C 
303/69, KN-E 335/103, KN-E 335/1, KN-E 33711, KN-E 231/31, KN-E 231/29, KN-E 
231/20, KN-E 231/21, KN-E 231/22, k.ú. Šalgovík 
Mesto Prešov , 
podľa § 117 odst.1) stavebného zákona a v súlade s § 3 6 odst. 4) 
stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie územného konania všetkým účastníkom konania o umiestnení inžinierskej líniovej stavby: 
"INS _ FTTH _PO_ PO_ MASA_ OO_ Salgovík _nova IBV" verejnou vyhláškou. 
Zároveň mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 36 odst.1 
stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
Dňa 
16.07.2019 o 09,30 hod 
so stretnutím na: 
Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26, v zasadacej miestnosti na l.poschodií, 
miestnosť č. 217. 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je 
možné nahliadnut' 
pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, 
Stavebnom 
úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe 
vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnut' do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby je potrebné sa vopred telefonicky objednat' 
na tel. číslo 051/3100 533. 
Tým bude umožnené v súlade§ 
33 ods. 2) zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovaf 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého 
si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní 
stavebný úrad neprihliadne. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení 
líniovej inžinierskej stavby, musí byt' vyvesená v súlade s ustanovením 
§ 26 odst. 2) zák. 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podl'a § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 
dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov. 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
kon~nia. 
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom 
konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Úradný záznam 
M.t;S'I'O P HE§ o~, 
STJWE3NÝ ÚflAD 
Hlavná 73, ClElO 01 Prešov 
-1'> 
vedúci stavebného úradu 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli obce Teriakovce a zverejnená na elektronickeJ'Búradn~J· tabuli 
v ~ ll •. ')i•. 
mesta Presov. 1 ~ .• l ; .J 
Dňa ..................................... . 
M~ESTO PR E~~OV 
.......... .t..:'J ··2· -.l .. , 11'~d···· 
>ef~l~tK~itiPO~~is 
, 080 O l P R E Š O V 
Uradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule obce Teriakovce a zvesená z eleUtronickej úradnej 
tabule mesta Prešov. 
Dňa ..................................... . 
MESTO PnPf~o-V 
.... o.-J...J 
........ n ô·s.·t:::·ľi:·'' .. , . .! ~·n······· 
P~fP&t,tlffií ~ P9fim 
080 01 pRE Š O V 
-l-

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)