Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: hovorca mesta u zamestnávateľa - Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

19.06.2019 / Výberové konania

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

         
 
 
MESTO PREŠOV 
 
 
 
vyhlasuje pracovný pohovor 
 
na obsadenie miesta: 
 
hovorca mesta 
 
u ]DPHVWQiYDWHĐD 
 
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 
 
 
 
1.
 .YDOLILNDþQpSUHGSRNODG\: vysokoškolské vzdelanie II. VWXSĖD 
 
   
 
2.
 Iné kritériá a požiadavky: 
x
 prax v oblasti médií min. 3 roky  
x
 SUHKĐDGY oblasti mediálnej legislatívy 
x
 YãHREHFQêSUHKĐDGR VSRORþHQVNRPGLDQtQD~]HPt6ORYHQVNDD v meste Prešov 
x
 ]QDORVĢ komunálnej politiky v meste Prešov 
x
 Y\QLNDM~FD]QDORVĢVORYHQVNpKRMD]\ND; YêKRGRXMH]QDORVĢDQJOLFNpKRMD]\Na 
x
 YêERUQpRUJDQL]DþQpD NRPXQLNDþQpVFKRSnosti, kultivované vystupovanie a analytické 
myslenie 
x
 znalosti MS Office 
    3. Popis pracovnej pozície: 
x
 koordinácia a prezentácia informácií o dianí v meste, o þLQQRVWLMHKRRUJiQRYR þLQQRVWL
na mestskom úraGHćDOHMOHQÄ0VÒ³) a QDPHVWVNHMSROtFLLćDOHMOHQÄ0V3³ 
x
 monitorovanie, vyhodnocovanie a archivovanie informácií publikovaných v
 
médiách 
a správ uverejnených v miestnej, regionálnej a FHORãWiWQHMWODþL 
x
 ]YHUHMĖRYDQLH ]iNRQQHM LQ]HUFLH D oznamov obsahovo pripravovaných ostatnými 
RUJDQL]DþQêPL~WYDUPL0VÒY
 
printových a elektronických médiách 
x
 organizácia spolupráce primátorky mesta s SUHGVWDYLWHĐPL PLHVWQHM UHJLRQiOQHM
a celoštátnej WODþH]YROiYDQLHD YHGHQLHWODþRYêFKNRQIHUHQFLtprimátorky mesta 
x
 organi]DþQR-WHFKQLFNp ]DEH]SHþHQLH VWUHWQXWí, diskusií a besied predstaYLWHĐRY PHVWD
s jeho RE\YDWHĐPL 
x
 spravovanie a DNWXDOL]iFLDVSUDYRGDMVNHMþDVWLLQWHUQHWRYHMVWUiQN\PHVWD 
x
 poskytovanie informácií o dianí v PHVWH SUH SRWUHE\ PHVWVNpKR LQIRUPDþQpKR FHQWUD
(MIC) 
x
 NRRUGLQiFLDY\GiYDQLDWODþHQpKRSHULRGLNDPHVWD 
 4. Zoznam požadovaných dokladov: 
x
 žLDGRVĢR prijatie do zamestnania (s uvedením telefónneho kontaktu, alebo e-mailovej 
adresy 
x
 životopis 
x
 kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
x
 súhlas k použitiu osoEQêFK~GDMRYSRGĐD]iNRQDþ Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  
 
 
 
 
5
.
 
Dátum a miesto podania žiadostí: Uvedené doklady je potrebné ]DVODĢ na adresu: 
Mestský úrad Prešov 
2GGHOHQLHSRGSRUQêFKþLQQRVWt 
Hlavná 73 
080 01 Prešov
,
 
      
aOHERGRUXþLĢRVREQHGRSRGDWHĐQH0HVWVNpKR~UDGXY Prešove, Hlavná 73 v termíne do  
      
04.07.
2019
 
(štvrtok) do 12.00 hod. v zalepenej obálke s R]QDþHQtPÄ1(279È5$ġ- 
      
PRACOVNÝ
 
 
POHOVOR - HOVORCA MESTA". 
 
   
   
 
 
     
8FKiG]DþL, ktorí EXG~VSĎĖDĢNYDOLILNDþQpSUHGSRNODG\D kritériá, budú pozvaní na 
     
pracovný pohovor.
 
      
 
      
 
 
  
  
6.
 
Predpokladaný termín vzniku pracovného pomeru je: 15.07.2019 
 
     
7. 
Predpokladaná základná mzda: od 1 000,- € do 1 400,- € 
 
 
 
 
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)