Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: "Obnova bytového domu Volgogradská 94 Prešov".

Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu

20.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná 73, Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/9120/2019-Fa 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Vybavuje: Ing. Franková mária, 
č. tel. 051/3100 535 
e-mail: maria.frankova@presov.sk 
2 r "5 z·J'·J 
Vyvesené dňa ___ J_. -'·-· -· -· ...;._ ___ _ ZvesenP. rlňa --------·--
080 Ol Prešov 
V Prešove dňa: 19.06.2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: 
"Obnova bytového domu Volgogradská 94 Prešov" 
Na Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 117 odst. l) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov bola 
podaná 
dňa 23.019.2019 žiadateľom -Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol 
Prešov na základe splnomocnenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov bytového 
domu 
na Ul. Volgogradská 94 v Prešove žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
pod označením: "Obnova bytového domu Volgogradská 94 Prešov", miesto stavby bytový 
dom Ul. Volgogradská 94, 
Prešov, súpisné č. 4798, na pozemku parc. č. KN C 9204/16, v 
katastrálnom území Prešov. 
Stavebný úrad 
podľa§ 26 odst. l) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s 
§ 
61 odst. 4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie stavebného konania 
všetkým 
účastníkom konania o vydanie stavebného povolenia na stavbu pod označením: 
"Obnova bytového domu Volgogradská 94 Prešov" verejnou vyhláškou. 
Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a 
žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle §6lods. 2 stavebného 
zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatniť najneskoršie do 
7 pracovných dní odo dňa zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej tabule mesta, inak sa na 
neskoršie námietky v zmysle§ 
61 stavebného zákona neprihliadne. 
Podľa §61 ods.5 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje 
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Do 
pokladov rozhodnutia možno nahliadnuť na MsÚ v Prešove-stavebnom úrade /Ul. Jarkova 
č. 26, 2. poschodie, č. d. 302, po predchádzajúcej dohode s pracovníkom č. tel. 051/3100 535/. 
Stavebný úrad v súlade s 
§ 
33 ods.2 správneho poriadku umožňuje účastníkom konania, aby 
sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie. 
Táto vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na stavbu: 
"Obnova bytového domu Volgogradská 94 Prešov" musí byt' vyvesená v súlade 
s ustanovením 
§ 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podl'a § 61 odst. 4) 
2 
stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli mesta Prešov, ktorá sa nachádza na stránke www.presov.sk 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí stavebného 
konania. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom 
konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: 
"Obnova bytového domu Volgogradská 94 Prešov", bola vyvesená na úradnej tabuli 
Mesta Prešov 
2 ~ rr: Z'ľ·
1 
dňa ................... ~ ..... .' .... :· .. ~ .................. . 
1\'IESTO PREŠOV 
.................... M.t~~~ký.. ·x· d ................ . 
R v. ::~~-iL~vBá,f, A~ i 
fPo<älľľ'-~g:S V 
- 1-
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: 
"Obnova bytového domu Volgogradská 94 Prešov", bola zvesená z úradnej tabule Mesta 
Prešov 
dňa .................................................... . 
MESTO PREŠOV 
Mcst§ký úrad 
Hlavn:í č 73 
R®~l}:aJftyp~<tJ>\§ V 
-1.-
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)