Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: "Obnova bytového domu Bajkalská 17, 19 Prešov".

Oznámenie o začatí stavebného konania

20.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná 73, Prešov 
2 o r.s. z:n 
Vyvesene ona _______ _ 
Mesto Prešov ZvesenP. dňa-------
Stavebný úrad 
080 O l Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/9124/2019-Fa 
V Prešove dňa: 19. 06. 2019 
Vybavuje: Ing. Franková mária, č. tel. 051/3100 535 
e-mail: maria.frankova@presov.sk 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: 
"Obnova bytového domu Bajkalská 17, 19 Prešov" 
Na Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 117 odst. l) zák. 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov bola 
podaná dňa 03. 04. 2019 žiadateľom -SPRA VBYTKOMFORT, a.s. Prešov, 
Volgogradská 88, 080 
Ol Prešov /správca/ na základe splnomocnenia vlastníkmi bytov a 
nebytových priestorov bytového 
domu na Ul. Bajkalská 17, 19 v Prešove žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia na stavbu pod 
označením: "Obnova bytového domu Bajkalská 
17, 
19 Prešov", miesto 
stavby bytový dom na Ul. Bajkalská 17, 19 v Prešove, súpisné č. 
4862, na pozemku parc. č. KN C 9310/348, v katastrálnom území Prešov. 
Stavebný úrad podľa§ 26 odst. l) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s 
§ 
61 odst. 4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie stavebného konania 
všetkým 
účastníkom konania o vydanie stavebného povolenia na stavbu pod označením: 
"Obnova bytového domu na Ul. Bajkalská 17, 19 Prešov" verejnou vyhláškou. 
Pretože stavebnému úradu 
sú dobre známe pomery na stavenisku a 
žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle §6lods. 2 stavebného 
zákona od miestneho 
zisťovania a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatniť najneskoršie do 
7 pracovných dní odo dňa zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej tabule mesta, inak sa na 
neskoršie námietky v zmysle § 
61 stavebného zákona neprihliadne. 
Podľa §61 ods.5 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje 
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje námietky účastníci konania. Do 
pokladov rozhodnutia možno 
nahliadnuť na MsÚ v Prešove-stavebnom úrade /Ul. Jarkova 
č. 26, 2. poschodie, č. d. 302, po predchádzajúcej dohode s pracovníkom č. tel. 051/3100 535/. 
Stavebný úrad v súlade s 
§ 
33 ods.2 správneho poriadku umožňuje účastníkom konania, aby 
sa pred vydaním rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na stavbu: 
"Obnova bytového domu na Ul. Bajkalská 17, 19 Prešov" musí byt' vyvesená v súlade 
s ustanovením 
§ 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 61 odst. 4) 
2 
stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli mesta Prešov, ktorá sa nachádza na stránke www.presov.sk .. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí stavebného 
konania. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o 
správnom konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší 
budúci pracovný deň. 
Vk--
Ing.Jo 
vedúci staveb ~ o úradu 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: 
"Obnova bytového domu Bajkalská 17, 19 Prešov", bola vyvesená na úradnej tabuli 
Mesta Prešov 
v l i: l•L, 7'ľ·1 
dna .................. :: .... ~· ... .-.; .. -: .................. . 
MESTO PREŠOV 
···············~ii~~~·············· 
. 1-
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: 
"Obnova bytového domu Bajkalská 17, 19 Prešov", bola zvesená z úradnej tabule Mesta 
Prešov 
dňa .................................................... . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)