Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: WAWE s.r.o.Naposledy sídlo/pobyt: Sabinovská l, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

02.05.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        • 
. 
. 
. 
Číslo: 100825006/2018 
Dátum: 25.04.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomností: W A WE s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Sabinovská 
l, 080 O l Prešov 
,, .J, 
Písomnosť č. 100765241/2018 zo dňa 18.04.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 7, 
080 O l Prešov 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l 00765241/2018 
zo dňa 18.04.2018 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
s1 môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesema tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 212 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
1;;;1 " c 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
. 
hl"k b l . '"") u i ,, , • . •• ,. 
Tato vy as a o a vyvesena .................................. ~;~:: .... : ... : .. + .. ~.:.:-:.~/ ... -.......................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
;_o 
od 
................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)