Oznámenie mesta Prešov: "Výrobný areál BHS - Sonthofen (Slovakia)".

Oznámenie mesta Prešov

21.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                M~S"fO PREŠOV v v 2 1. ľ3. zn 
MESTSKY URAD V PRESO ~sené oUla_~::...::.-.-..-...~.:..._.--
Odbor hlavného architekta mes a • d. 
Hlavná 73 I.V sene na -----~~----. 
080 01 Prešov 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
Váš list číslo l zo dňa Naše číslo Vybavuje /linka Prešov 
OU-PO-OSZP3-2019/026236-02/ZM OHAM/9331/2019 lng.arch. J. Medvecký-Heretik 18.06.2019 
122500/2019 'l'!J 051/31 oo 276 
Mestský úrad v Prešove, Odbor hlavného architekta mesta v súlade s §22 zákona č. 24/2006 
Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
oznamuje verejnosti, že Okresný úrad Prešov, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia ako 
príslušný orgán štátnej správy podl'a § 
5 ods. 1 zákona 
č. 525/2003 Z.z. 
o organizácii miestnej štátnej správy a 
o 
zmene a 
doplnení niektorých 
zákonov, § 3 písm. k) 
a§ 56 písm. b) zákona, podl'a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom, konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
začal správne konanie vo veci 
posudzovania predpokladaných 
vplyvov na životné prostredie zámeru navrhovanej činnosti 
"Výrobný areál BHS -Sonthofen (Slovakia)" 
Navrhovatel'om zámeru je BHS-Sonthofen (Slovakia) s.r.o. Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, 
zastúpená 
spoločnosťou DEL TA Trade ZH s.r.o. Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava v zast. 
Ing. Ivetou Dzurňákovou. 
Umiestnenie navrhovanej činnosti je v extraviláne obce Haniska pri Prešove na pozemkoch 
nachádzajúcich sa v miestnej 
časti Záturecká. 
Do dokumentácie pre zisťovacie konanie môže verejnosť nahliadnuť na Odbore hlavného 
architekta mesta, Jarková ulica č. 24, Prešov, v pracovných dňoch od 8.00 hod do 15.00 
hod. 
Uvedené oznámenie o zámere navrhovanej 
činnosti je zverejnené aj na webovej adrese: 
https://www.enviroportal.sk/skleia/detail/vyrobny-areal-bhs-sonthofen-slovakia-
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zámere doručiť na adresu: 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o 
životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných 
zložiek životného prostredia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov alebo Mesto 
Prešov, Odbor hlavného architekta mesta, Hlavná 73, 080 ~1 Pre v o do 21 dní od 
. ~~~ 
zverejnenia. 
> ·Yu ,y ~ 
ODBOR H , .~. IF! -·-OdO O 1 Pr~:;3 v ~ 
Ing. arch. Mária Cu va 
vedúca odboru 
hlavná architektka mesta 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)