Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky č. 2/2019 Územného plánu obce Kokošovce".

Oznámenie mesta Prešov

21.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger




Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
2 i S. ZJ'"J 
Vyv~sené dňa ________ _ 
Zvesené dňa-------
V Prešove 20.6.2019 
OHAM/2019/9561 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
Váš list číslo l zo dňa Naše číslo Vybavuje /linka Prešov 
Mesto Prešov, zastúpené Odborom hlavného architekta mesta, 
podl'a § 6 ods. 5 
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, doručil Mestu 
Prešov podl'a § 6 ods. 2 tohto zákona oznámenie o strategickom 
dokumente 
"Zmeny a doplnky č. 2/2019 Územného plánu obce Kokošovce", 
ktorého obstarávatel'om je obec Kokošovce. 
Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené 
na 
Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie a na 
webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR 
http://www. 
en vi roportal. sk/sk/eia/detai 1/zmeny-doplnky-c-2 -2019-
uzemneho-planu-obce-kokosovce 
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko podl'a § 6 ods. 6 
predmetného zákona doručiť na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, Nám. mieru 
č. 3, 080 01 Prešov, najneskôr 
do 15 dní 
od dňa zverejnenia tohto oznámenia. lU •.S O "ŠOV 
Me.,tský úrad v prf.>či: 
ODBOR lll. '.)~'lO #f!C1 tr .,. 
03001Pr~-
lng. arch. Mária Cutková 
vedúca odboru hlavná architektka mesta 
Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č.2/20 19 Územného plánu obce Kokošovce" 
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 
v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
"Zmeny a doplnky č.2/2019 Územného plánu obce Kokošovce" 
I. Základné údaje o obstarávatel'ovi 
l. Názov: Obec Kokošovce 
2. Identifikačné číslo: 00327271 
3. Adresa sídla: Obec Kokošovce 
082 52 
KOKOŠOVCE 76 
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 
obstarávateľa: 
Mgr. Miroslav Skička, starosta, Obecný úrad Kokošovce, 082 52 Kokošovce 76, č.t.: 051/ 779 8339, 
0903 773 115, e-mail: obeckokošovce@presnet.sk 
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno 
dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie: 
-Ing. Stanislav Imrich, 083 36 Šindliar 138, odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD
zabezpečujúca podľa § 2a stavebného zákona obstarávateľské činnosti pri obstarávaní ZaD č. 2/2019 
Územného plánu obce Kokošovce, 
č.t.: 0917 566 851, e-mail: imrich@inmail.sk 
-Ing.arch. Vladimír Ligus, autorizovaný architekt SKA, 
spracovateľ ZaD č. 2/2019 Územného plánu 
obce Kokošovce, 
č.t.: 0905 242 508, e-mail: urbeko.urbeko@gmail.com 
II. Základné údaje o strategickom dokumente 
l. Názov: 
Zmeny a doplnky č. 2/2019 Územného plánu obce Kokošovce 
2. Charakter: 
Zmeny a doplnky územného plánu obce v zmysle §30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). 
3. Hlavné ciele: 
Cieľom vypracovania Zmien a doplnkov č. 2/2019 územného plánu obce (ďalej ZaD č.2/2019 
ÚPN-0) Kokošovce je doplniť územný plán obce o lokality pre výstavbu rodinných domov vo 
východnej a južnej 
časti obce, aktualizovať územný plán o už zrealizovanú výstavbu cyklistickej 
cestičky a doplniť záväznú časť územného plánu v súvislosti s navrhovanými zmenami. 
4. Obsah: 
Obsah územnoplánovacej dokumentácie vyplýva z Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Dokumentácia ZaD č. 2/2019 
ÚPN-0 Kokošovce je spracovaná v rozsahu: 
-textová 
časť: Sprievodná správa 
Návrh zmien a doplnkov smernej a záväznej 
časti ÚPN-0 
Návrh VZN obce Kokošovce, ktorým sa mení a dopÍňa záväzná časť ÚPN-0 Kokošovce 
-grafická čast': priesvitky s grafickým vyznačením zmien a doplnkov v jednotlivých výkresoch ÚPN 
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č.2/2019 Územného plánu obce Kokošovce" 
5. Uvažované variantné riešenia: 
Variantné riešenia nie sú navrhované. Porovnanie vplyvov na ŽP sa vykoná voči nulovému 
variantu, ktorým 
je platný územný plán. 
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schval'ovania: 
Vecný a časový harmonogram prípravy, spracovania a schval'ovania ÚPN-0 bol stanovený 
nasledovne: 
a) Spracovanie návrhu ZaD č.2/2019 ÚPN-0 : ............................... apríl2019 
b) Prerokovanie návrhu ZaD č.2/2019 ÚPN-0: ................................. máj 2019 
c) Zapracovanie pripomienok k ZaD č.2/2019 ÚPN-0: .................... jún 2019 
ci) Sr.hvále:nie: ZaD r. ?/?OlQ ÚPN-0 ................ júl ?019. 
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom a podkladom: 
V ZaD č.2/2019 ÚPN-0 Kokošovce je rešpektovaná nadradená územnoplánovacia dokumentácia
Územný plán Vel'kého územného celku 
Prešovský kraj /ÚPN VÚC/, ktorý bol schválený uzn. vlády SR 
č. 26811998 a jeho záväzná časť vyhlásená Nariadením vlády SR č. 216/1998 Z.z., Zmeny a doplnky 
ÚPN VÚC Prešovského kraja, schválené vládou SR a ich záväzná časť vyhlásená Nariadením vlády 
SR č.679/2002 Z.z., Zmeny a doplnky 2004, schválené Zastupiteľstvom PSK uzn. č. 228 zo dňa 22. 
06. 2004 a ich záväzná časť vyhlásená VZN PSK č. 4/2004, Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Prešovského 
kraja 
2009, schválené Zastupiteľstvom PSK uzn. č. 588/2009 dňa 27.10.2009 a ich záväzná časť 
vyhlásená VZN PSK č.17/2009, schváleným Zastupiteľstvom PSK uzn. č.589/2009 dňa 27.10.2009 
s účinnosťou od 6.12.2009, a Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Prešovského kraja 2017, ktoré boli 
schválené 
Zastupiteľstvom PSK uznesením č. 525/2017 dňa 19.06.2017. Záväzná časť Zmien 
a doplnkov 
ÚPN VÚC Prešovský kraj 2017 bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením PSK č. 
60/2017 schváleným Zastupiteľstvom PSK uznesením č. 526/2017 dňa 19.06.2017 s účinnosťou od 
19.07.2017. 
8. Orgán kompetentný na je/to prijatie: 
Obecné zastupiteľstvo obce Kokošovce (§ 26, ods. 3 stavebného zákona). 
9. Druh schvaľovacieho dokumentu: 
Uznesenie o schválení ZaD č.2/2019 Územného plánu obce Kokošovce 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kokošovce, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej 
časti 
Územného plánu obce Kokošovce. 
III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné 
prostredie vrátane zdravia 
l. Požiadavky na vstupy: 
Vstupom pre spracovanie ZaD č.2/2019 ÚPN-0 Kokošovce sú Zadanie pre ÚPN-0, schválené 
16.8.2004 uznesením OZ č. 33/2004, Územný plán obce Kokošovce schválený 9.4.2005 uznesením 
Obecného 
zastupiteľstva č.63/2005, ZaD č. 1/2017 ÚPN-0 Kokošovce, schválené uznesením 
Obecného 
zastupiteľstva č. 28/2019 zo dňa 2019, a požiadavky a podklady dodané obcou a 
jednotlivými 
žiadateľmi o zmeny. V priebehu prerokovania územného plánu v súlade s §22 
stavebného zákona budú k nemu 
môcť zaujať stanovisko všetky dotknuté orgány a organizácie aj 
obyvatelia obce. Na zhodnotenie dopadov navhovanej zmeny strategického dokumentu nie sú 
potrebné 
ďalšie podklady. 
2. Údaje o výstupoch: 
Dokumentácia ZaD č.2/2019 Územného plánu obce Kokošovce obsahuje v zmysle 
stavebného zákona návrh zmien a doplnkov smernej a záväznej textovej a grafickej 
časti územného 
plánu. Návrh zmien a doplnkov záväznej 
časti územného plánu v rozsahu podľa§ 12 ods. S vyhlášky 
č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii je rozhodujúcim 
výstupom procesu obstarania tejto aktualizácie 
ÚPD. Dokumentácia obsahuje: 
2 
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č.2/20 19 Územného plánu obce Kokošovce" 
Al textovú časť : Sprievodnú správu 
Návrh zmien a doplnkov textovej (smernej) 
časti ÚPN-0 
Návrh zmien a doplnkov záväznej časti ÚPN-0 
Návrh VZN obce Kokošovce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-0 
BI grafickú časť: výkresy zmien a doplnkov ÚPN-0. 
3. Údaje o ,Priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: 
Uzemnoplánovacia dokumentácia 
je priamym nástrojom na "zlepšenie životného prostredia, 
dosiahnutie ekologickej stability a 
zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja" (§ 2, ods. l, písm. j) 
stavebného zákona v spojitosti s ďalšími písmenami cit. odseku). 
Navrhovaná 
zmena 
funkčného využitia pozemkov nadväzujúca na okrajové časti obce nebude 
mať negatívny dopad na kvalitu životného prostredia v obci. Zasiahne do pôvodného prostredia 
dotknutých pozemkov, ale 
keďže ide o poľnohospodárske pozemky alebo záhrady, nebude to mať 
negatívny vplyv na biodiverzitu územia. Cieľová úprava pozemkov rodinných domov prevažne 
obytnou 
zeleňou a okrasnými a ovocnými stromami bude pozitívne vplývať na životné prostredie 
v obci. Navrhované zastavané plochy budú vybavené kompletným technickým vybavením územia. 
Vykurovanie bude 
zabezpečené ekologicky vhodnými palivami (zemný plyn, el. energia, biomasa). 
Aktualizovaný návrh zásobovania pitnou vodou rieši celé zastavané územie obce 
aj rekreačnej oblasti 
Sigord. Likvidácia tekutých odpadov z navrhovanej zástavby bude 
zabezpečená v ČOV Dulova Ves. 
Komunálny a separovaný odpad bude vyvážaný zmluvným vývozcom, jednotlivé objekty budú 
vybavené vlastnými zbernými nádobami. 
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: 
Navrhovaná zmena územného plánu nebude mať negatívne dopady na zdravotný stav 
obyvateľov obce. 
5. Vplyvy na chránené územia vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie: 
Katastrálne územie obce Kokošovce vrátane 
súčasného a navrhovaného zastavaného územia 
obce leží prevažne v prvom stupni ochrany 
podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. V katastri obce 
sa nachádza Národná prírodná rezervácia Kokošovská dubina, lesy v severnej a západnej 
časti katastra 
sú 
súčasťou Chráneného vtáčieho územia Slanské vrchy. Navrhovanými zmenami územného plánu 
nebude dotknuté alebo ovplyvnené vyhlásené chránené územie ani územie NA TURA 
2000. Riešené 
lokality sa nachádzajú na plochách v prvom stupni ochrany mimo vyhlásené územia ochrany prírody 
a ich ochranné pásma. Navrhované zmeny územného plánu nebudú 
mať žiadny vplyv na chránené 
územia prírody. 
Návrhom zmien a doplnkov 
č. 112017 územného plánu obce Kokošovce nebudú dotknuté objekty 
pamiatkovej ochrany. Do územného plánu sa 
dopÍňa samostatná kapitola popisujúca ochranu kultúrno
historických hodnôt na území obce. 
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu: 
Uplatnenie dokumentu nepredstavuje riziká z 
hľadiska životného prostredia. 
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: 
Vzhľadom na polohu dotknutej lokality v území, charakter a rozsah návrhu tento nevyvolá 
žiadne vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice. 
IV. Dotknuté subjekty 
l. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení: 
Obyvatelia obce Kokošovce, fyzické a právnické osoby majúce sídlo alebo majetko-právne 
záujmy na území obce. 
2. Zoznam dotknutých subjektov: 
l. Okresný úrad Prešov, Odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov 
2. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie v Prešove, Nám. mieru 2, 080 Ol 
Prešov 
3 
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č.2/2019 Územného plánu obce Kokošovce" 
3. Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 080 Ol Prešov 
4. Okresný úrad Prešov, Odbor opravných prostriedkov, Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov 
5. Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. mieru 2, 080 Ol 
Prešov 
6. Krajský pamiatkový úrad v Prešove, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove, Hollého 5, 080 Ol Prešov 
8. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, Levočská 112, 080 Ol Prešov 
9. Obvodný banský úrad, Timonova 23, 040 Ol Košice 
lO. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie ÚP a ŽP, 
Námestie mieru č.2, 080 Ol Prešov 
11. Obec Kokošovc.e, Hlavná 10, 082 32 Kokošovce 
12. Obec Abranovce, Abranovce 25, 082 32 Kokošovce 
13. Obec Dulova Ves, Dulova Ves 18, 082 32 Kokošovce 
14. Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
15. Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, 080 05 Prešov 
16. Obec Zlatá Baňa, Zlatá Baňa 71, 082 32 Kokošovce 
3. Dotknuté susedné štáty: 
Dokumentom nie sú dotknuté susedné štáty. 
V. Doplňujúce údaje 
l. Mapová a iná grafická dokumentácia: 
Je spracovaná v súlade 
s§ 12, ods. 7 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. ako súčasť ZaD ÚPN-0. 
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu: 
Pre vypracovanie Územného plánu obce Kokošovce boli ako podklad využité Prieskumy a rozbory 
pre 
ÚPN-0 Kokošovce, spracované v r. 2004, Zadanie ÚPN-0 Kokošovce, schválené 16.8.2004, 
ÚPN-0 Kokošovce, schválený 9.4.2005, ÚPN VÚC Prešovského kraja v znení zmien a doplnkov 
2017, schválených Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 525/2017 zo dňa 
19.6.2017, ktorých záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovský kraj 2017 bola vyhlásená 
Všeobecne záväzným nariadením 
PSK č. 60/2017 schváleným Zastupiteľstvom PSK uznesením č. 
526/2017 dňa 19.06.2017 s účinnosťou od 19.07.2017, Územná prognóza Generel dopravnej 
infraštruktúry Prešovského kraja (2015), Koncept 
ÚPN VÚC PSK (2015), prerokovaný v máji 2018, 
a 
ďalšie podklady z archívu spracovateľa. 
VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 
Prešov, apríl2019 
Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu 
obstarávateľa, pečiatka: 
Mgr. Miroslav Skička, starosta 
............ ~/..:~ .................. . 
pečiatka, podpis 
4 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)