Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu "Rozvoj účinného systému CK-Jazdecká napojením plynových kotolní K3, K4 a K-Bikoš, Prešov".

Oznámenie o začatí územného konania

24.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná 73, Prešov 
Císlo: 
SU/9621/127408/2019-Cj 
Vybavuje: Martin Čajka 
[gi martin.cajka@presov.sk 
1!1051/3100531 
Mesto 
Prešov 
stavebný úrad 
2" ()o. zrJ 
\lyvesene dna _________ _ 
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 24.06.2019 
VEREJN Á VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu 
Na mesto Prešov, stavebný úrad, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 
§ 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (ďalej v texte len "stavebný zákon"), bol podaný dňa 29.05.2019 
navrhovateľom Spravbytkomfort Prešov, a.s. so sídlom na Ul. Volgogradská č. 88 
v zastúpení 
ČEZ SERVIS, s.r.o. Volgogradská 88, 080 Ol 
Prešov návrh na vydanie 
územného rozhodnutia pre umiestnenie líniovej inžinierskej stavby: "Rozvoj účinného 
systému CK-Jazdecká napojením plynových kotolní K3, K4 a K-Bikoš, Prešov", na 
pozemkoch parc. 
č. KN-C 16226/1, 16226/12, 16226/14, 16226/15, 1622~/16, 16226/18, 
16226/19, 16226/93, 16226/94, 16226/96, 16226/97, 16226/98, 16226/99, 
16226/102, 
16226/111, 16226/112, 9310/297, 9310/301, 9310/304, 9310/312, 9310/322, 9310/323, 
9310/324, 9310/336, 9310/342, 9310/343, 9310/362, 9310/370, 9310/407, 9310/413, 
9310/414, 9310/415, 9310/418, 9310/443, 9310/954, katastrálne územie Prešov. 
Líniová inžinierska stavba sa 
člení v rozsahu nasledovných stavebných objektov 
a prevádzkových súborov a to: 
SO Ol 
-Vonkajšie primárne teplovodné rozvody 
SO 02 -Vonkajšie sekundárne teplovodné rozvody 
PS Ol -Úpravy v OST K2 
PS02-0STK3 
PS03-0STK4 
PS 04 -Združenie kotolne K-Bikoš 
Stavebný úrad 
podľa §26 ods. l) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej 
v texte len "správny poriadok") v znení jeho noviel a v súlade s §36 ods.4) stavebného zákona 
oznamuje 
začatie územného konania verejnou vyhláškou (s veľkým počtom účastníkov 
konania) všetkým účastníkom konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby a súčasne 
nariaďuje v súlade s §36 ods. l stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
22.07.2019 o 10:00 hod. 
so stretnutím pozvaných na: Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarkova č. 26, v zasadacej 
miestnosti 
na l. poschodí, miestnosť č. 217. 
2 
Do predloženého návrhu mozu účastníci konania, ako aj dotknuté orgáný 
a organizácie spolupôsobiace v územnom 
konaní nahliadnut' na Mestskom úrade 
v Prešove, Stavebnom úrade, Jarkova č. 26, Prešov, v kancelárií č. dv. 304, na 2. 
poschodí 
na základe vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnut' do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby je 
potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100531. 
Tým bude umožnené v súlade §33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania, 
aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky. 
Podľa §36 ods. l) stavebného zákona účastníci územného konania môžu svoje 
námietky a pripomienky k predloženému návrhu 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, 
inak sa na ne neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dat' zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným do zápisnice. 
Upozorňuje tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podľa §42 ods. 4) stavebného 
zákona v odvolacom konaní nebude 
prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na 
možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného 
splnomocnenia predloženého pred 
začiatkom tohto ústneho pojednávania. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania, musí byt' 
vyvesená v súlade s ustanovením §26 ods. 2) 
správneho poriadku a podľa §36 ods. 4) 
stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. Do lehoty sa 
nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 správneho poriadku deň, ked' 
došlo 
ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na deň 
pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň. 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú 
inžiniersku stavbu: 
"Rozvoj účinného systému CK-Jazdecká napojením plynových 
kotolní K3, K4 a K-Bikoš, 
Prešov", bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov 
L 
l 'l( }']''' 
t ... ' ..4 
dňa ........................... : ... : .................... . 
MESTO PN.,~· ·; t' 
.................. M , ::!~.'·. í.!i:_.,~ •.•..•.•..•....•.. 
p v;{;J11ťiľ~ ~aa 
oi&tn 1' ~t s 
1\ 
-1-
3 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú 
inžiniersku stavbu: "Rozvoj 
účinného systému CK-Jazdecká napojením plynových 
kotolní K3, K4 a K-Bikoš, Prešov", bola zvesená z úradnej tabuli mesta 
Prešov 
dňa .................................................... . 
MESTO PREŠOV 
""""""""'~ ' ,• r, r • d"""""""""" 
Doručí sa: 
P ečiatkiauf .p;qnpis 
080 O l P R E Š O V 
-1-
l. Splnomocnený zástupca za stavebníka: ČEZ SERVIS, s.r.o., Volgogradská 88, 080 Ol Prešov 
2. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 
3. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
4. Msú Prešov-ODaŽP, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
5. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
6. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
7. SPP -distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
9. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
10.02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 Ol Bratislava-Petržalka 
ll. Slovanet ,a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
12. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 Ol Bratislava 
13. CondorNet, s.r.o., Kováčska l, 080 Ol Prešov 
14. IL Prešov, spol. s r.o., Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
15. O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
16. Technické služby mesta Prešov a.s., Bajkalská 33, 080 Ol Prešov 
17. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 
18. Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., Pionierska 24, 080 05 Prešov 
19. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
20. Okresný 
úrad Prešov, odbor starostlivosti 
o 
ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov . 
21. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova l O, 080 O l Prešov 
22. REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA PREŠOV, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov 
23. OR HaZZ v Prešove, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
24. Mesto Prešov-stavebný úrad-pre spis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)