Stavebné povolenie: "Centrum Svetielko na Ul. Mirka Nešpora v meste Prešov", ktorý pozostáva zo stavebných objektov: SO 06- Chodník a SO 07- Odstavné plochy s napojením na miestnu komunikáciu.

Stavebné povolenie

24.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        2 4. C5. lJ'J 
Vyvesene ana _____ ...;....;~:...---
Mesto Prešov 
Zvesené dňa ---------
Hlavná č. 73 PSČ 080 01 
Císlo spisu: SU/7608/126898/2019-Cj V Prešove dňa: 21.04.2019 
Vec 
Viera-Láska-Nádej o.z., Pri hati 18, 080 05 Prešov-žiadosť o stavebné povolenie 
STAVEBNÉ POVOLENIE 
Oznámenie 
stavebného povolenia podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení jeho noviel verejnou 
vyhláškou 
Mesto 
Prešov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 4) 
zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej v texte len "cestný zákon") 
v 
znení neskorších predpisov v súbehu s § 120 stavebného zákona prerokoval predmetnú 
žiadosť v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po 
preskúmaní 
podľa § 62 stavebného zákona rozhodol, že stavba, resp. inžiniersky objekt 
pod pracovným označením: 
"Centrum Svetielko na Ul. Mirka Nešpora v meste Prešov", 
ktorý pozostáva zo stavebných objektov: 
SO 06-Chodník a SO 07-Odstavné plochy s napojením na miestnu 
komunikáciu, 
• ktorej stavebníkmi sú: Viera-Láska-Nádej o.z., Pri hati 18, 080 05 Prešov (ďalej v texte 
len "stavebník"), 
• 
kde predmetom je vybudovanie dopravného napojenia, statická doprava a chodník.pre 
peších, 
• na pozemku parc. č. KN-C 16281/64, 16281/65, 16286 v katastrálnom území Prešov, 
sa podl'a § 66 stavebného zákona a podl'a § 10 
vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
po v o l' uje. 
Na uskutočnenie stavby stavebný úrad určuje tieto podmienky: 
l. Podľa Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov, schválených Mestským 
zastupiteľstvom mesta Prešov uznesením č. 5/2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť 
Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov, schválených Mestským 
zastupiteľstvom mesta Prešov uznesením č. 18/2018 zo dňa 12.12.2018, ktoré nadobudlo 
l 
účinnosť 05.01.2019, sa predmetný pozemok na funkčnej ploche navrhovanej ako plochy 
mčené pre bývanie v bytových domoch, pre ktorú platí záväzný regulatív RL B.5, RL 1.3 
-Statická doprava a RL 2.5-Zásady integrovaného systému hospodárenia s mbánnymi 
vodami. 
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 
súčasťou tohto rozhodnutia, a ktorú vypracoval ZAREMKOM s.r.o., Podjavorinskej 
3384/5, 058 
Ol Poprad; prípadné zmeny sa nesmú uskutočniť bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úradu. 
3. Umiestnenie a realizácia výstavby musí byt' v súlade, a za dodržania adekvátnych 
podmienok uvedených v územnom rozhodnutí, ktoré bolo pre uvedenú stavbu vydané 
mestom Prešov pod 
č. SÚ/4765/104696/2019-Čj dňa 15.04.2019. 
4. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby v zmysle ustanovenia § 75 stavebného zákona 
osobou oprávnenou 
vykonávať geodetické a kartografické činnosti; objekt sa vytýči 
pomocou súradníc zo situácie dodanej v digitálnej forme v realizačnom projekte z PBPP 
stabilizovaných v rámci geodetických prác. 
5. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním; stavebník preukáže zhotoviteľovi 
stavby práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia; stavebník oznámi stavebnému úradu do 
15 dní od mčenia zhotoviteľa jeho 
meno (názov) a sídlo. 
6. Odovzdanie a prevzatie staveniska medzi stavebníkom a zhotoviteľom bude vykonané 
písomnou formou. 
7. Na stavbe bude zavedený stavebný denník, ktorý bude viesť poverená osoba zhotoviteľa, 
a to od prvého dňa prípravných prác, až do ukončenia stavebných prác v zmysle 
ustanovení 
§ 46d stavebného zákona a § 28 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
8. Stavebník je povinný vhodným spôsobom stavbu označiť; na označení bude uvedené, 
ktorý orgán, kedy a pod akým 
číslom stavbu povolil, meno zhotoviteľa stavby s telef. 
kontaktom na stavbyvedúceho. 
9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení a 
dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku v zmysle 
príslušných ustanovení Prílohy 
č. 3 k nariadeniu vlády 510/2001 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku. 
l 
O. Pred zahájením zemných prác stavebník požiada jednotlivých správcov sietí o vytýčenie 
existujúcich vedení; práce potom bude uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
ll. Pri výstavbe musia byt' dodržané ustanovenia stavebného zákona a požiadavky na 
uskutočnenie stavieb najmä § 48 stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhlášky 
MŽP SR 
č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustano"Yl;ljú podrobnosti o všeobecnotechnických 
požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy. 
12. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k 
spôsobeniu škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku a zabezpečí, aby výstavbou 
nebola narušená stabilita iných budov a zariadení. 
13. Zakazuje sa skladovať stavebný materiál počas výstavby na verejných priestranstvách. 
14. Pre stavbu sa môžu používať iba výrobky, ktoré majú také vlastnosti, že zabezpečia: 
hospodárnosť výstavby; požiadavky ochrany zdravia; požiarnej bezpečnosti; bezpečnosti 
práce a technických zariadení; predpokladanú životnosť a úžitkovosť stavby. 
15. Odpad vzniknutý stavebnými prácami stavebník musí likvidovať v súlade so zákonom č. 
59/2015 Z. z., o odpadoch a v súlade s VZN mesta Prešov. 
16. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre 
ochranu záujmov 
spoločnosti pri výstavbe môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to 
oprávnené v zmysle § 45 stavebného zákona. 
2 
l 7. Po ukončení stavby stavebník zabezpečí vypratanie staveniska a uvedie terén do 
náležitého stavu. 
18. Výstavba bude 
ukončená najneskôr do 36 mesiacov, resp. bezpečný prístup k hlavným 
objektom musí 
byť vyhotovený do začatia ich užívania; s výstavbou možno začať po 
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o povolení stavby 
Osobitné podmienky: 
19. Stavebník má na stavenisko zabezpečený prístup z miestnej komunikácie -Ul. Mirka 
Nešpora; zjazd a výjazd na stavenisko musí 
byť priebežne udržiavaný tak, aby bola 
zabezpečená plynulá premávka, a aby sa zamedzilo znečisťovaniu vozovky. 
20. Stavebník je povinný stavenisko zariadiť, usporiadať a vybaviť tak, aby sa stavba mohla 
riadne a 
bezpečne uskutočňovať. 
21. Stavebník je povinný dodržať ustanovenia zák. č. 135/1961 Zb. v znení neskorších 
predpisov, najmä 
dbať na ustanovenie § 19 ods. l uvedeného zákona; komunikácie, ktoré 
budú 
dočasne využívané na stavenisko sa musia udržiavať v náležitom stave. 
22. Stavba bude realizovaná bez 
vylúčenia cestnej dopravy; stavebník, resp. zhotoviteľ stavby 
počas realizácie prác zabezpečí rozmiestnenie dočasného dopravného značenia. 
23. Stavebník, resp. zhotoviteľ bude práce realizovať tak, aby nebola narušená bezpečnosť ani 
plynulosť cestnej premávky. 
24. Výstavbou nesmie 
dôjsť ku škodám na susedných nehnuteľnostiach. 
25. Pri výstavbe je možné používať len stroje a zariadenia, ktoré nespôsobia poškodenie 
komunikácií; komunikácie nesmú 
byť znečisťované prepravovanými materiálmi 
a predmetmi; v prípade 
znečistenia komunikácií stavebník zabezpečí ich bezodkladné 
vyčistenie. 
26. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám 
a pozemkom. 
27. 
V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a 
v blízkosti nadzemných 
objektov 
sa nesmie 
používať vibračný valec, ryhy sa musia kopať ručne. 
28. Zhotoviteľ stavebných prác je povinný dodržiavať ustanovenie Zákonníku práce a 
súvisiacich predpisov týkajúce sa ochrany a 
bezpečnosti práce na stavenisku. 
V ochranných pásmach existujúcich a novozabudovaných inžinierskych sietí je povinný 
postupovať podľa pokynov ich správcov, prípadne projektantov nových sietí. 
29. Stavenisko a 
činnosť na ňom nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie, osobitne 
hlukom, prachom, 
popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými 
odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami. 
30. Práce budú vykonávané s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých dotknutých 
účastníkov a poukázaním na § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení 
neskorších predpisov. 
31. 
Prístupovú komunikáciu je potrebné riešiť v súlade s § 82 ods. l a 3 vyhlášky MV SR č. 
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiamu bezpečnosť pri 
výstavbe a pri užívaní stavieb. 
32. Ak prácami budú obnažené podzemné vedenia, tak následne ku 
konečnému zasypávaniu 
ryhy stavebník resp. 
zhotoviteľ, bude prizývať aj zodpovedných pracovníkov tých 
správcov sietí, ktorých obnažené vedenia majú 
byť zasypané, o čom bude vyhotovený 
písomný záznam. 
33. Stavebník 
počas výstavby nesmie obmedzovať prístup a prejazd obslužných vozidiel, 
najmä vozidiel technickej, zdravotnej a 
hasičskej služby. 
34. 
V prípade, že pri zemných prácach budú nájdené resp. obnažené doposiaľ neznáme 
archeologické objekty alebo nálezy, stavebník, resp. 
zhotoviteľ oznámi každý 
3 
archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove a urobí nevyhnutné 
opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo 
nezničil. 
35. Stavba sa bude môcť užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na písomný 
návrh stavebníka vydá tunajší stavebný úrad; ku 
kolaudačnému konaniu stavebník 
predloží okrem náležitých dokladov 
aj certifikáty od požiarne deliacich konštrukcií podľa 
zákona NR SR č.90/98 Z.z. o stavebných výrobkoch; ďalej atesty a certifikáty všetkých 
výrobkov a materiálov použitých na stavbe. 
36. Stavbu nemožno 
začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť v zmysle 
ustanovenia 
§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok); po 
uplynutí 
15-dňovej lehoty od doručenia tohto rozhodnutia si stavebník zabezpečí 
vyznačenie právoplatnosti stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade. 
Tunajší stavebný úrad 
upozorňuje stavebníka na povinnosť oznámiť stavebnému úradu 
začatie stavby. 
V konaní neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania am zo strany 
dotknutých orgánov chrániacich záujmy 
podľa osobitných predpisov. 
Žiadosť o povolenie stavby bola spoplatnená podľa položky 60 písm. g) zákona č. 
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sumou l 00,-€. Správny poplatok stavebník uhradili do 
pokladne mesta Prešov dňa 21.06.2019, o čom stavebnému úradu predložili Príjmový 
pokladničný doklad č. 42/1394/2019. 
Stavebné povolenie stráca 
platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právnu 
moc sa 
so stavbou nezačne v zmysle § 67 stavebného zákona. 
Odôvodnenie 
Žiadatelia-Viera-Láska-Nádej o.z., Pri hati 18,080 05 Prešov, podali dňa 07.05.2019 
na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie stavby, resp. inžinierskeho 
objektu pod 
označením: "Centrum Svetielko na Ul. Mirka Nešpora v meste Prešov", ktorý 
pozostáva zo stavebných objektov 
SO 06 Chodník a S007-Odstavné plochy s napojením na 
miestnu komunikáciu, na pozemku parc. 
č. KN-C 16281/64, 16281/65, 16286 v katastrálnom 
území 
Prešov. Pre uvedenú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie mestom Prešov pod č. 
SÚ/4765/104696/2019-Čj zo dňa 15. 04.2019. Tunajší stavebný úrad začatie stavebného 
konania verejnou vyhláškou všetkým známym 
účastníkom konania, dotknutým orgánom 
a organizáciám, ktoré chránia verejné záujmy 
podľa osobitných predpisov. Pretože 
stavebnému úradu boli dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť poskytovala dostatočný 
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil od miestneho šetrenia a ústneho 
pojednávania 
podľa§ 61 ods. 2 stavebného zákona. 
Tunajší stavebný úrad konštatuje, že 
uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie 
sú ohrozené záujmy 
spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené 
záujmy 
účastníkov konania. 
Stavebník má k 
nehnuteľnosti dotknutej výstavbou uzatvorenú nájomnú zmluvu č. 
1/2019 o nájme pozemku s vlastníkom pozemku-mesto Prešov. 
Dokumentácia stavby spÍňa požiadavky určené vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako 
aj sním súvisiacich 
právnych predpisov. 
Podmienky rozhodnutia boli stanovené najmä za účelom zabezpečenia 
ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe, komplexnosti výstavby, dodržania všeobecných 
4 
technických požiadaviek na výstavbu, predpisov a technických noriem, požiadaviek určených 
dotknutými orgánmi a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby ajej užívania na životné 
prostredie ako 
aj na zabezpečenie ochrany zdravia a osôb. Na základe zásady koncentrácie 
stavebného konania 
podľa osobitného predpisu-stavebného zákona, s poukázaním na to, že 
v priebehu stavebného konania neboli v stanovenej lehote vznesené námietky k danej stavbe 
zo strany dotknutých orgánov, platí pravidlo, že ak upovedomený správny orgán alebo 
účastník konania neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko má sa za to, že z hľadiska ním 
sledovaných záujmov s povolením stavby súhlasí. Úprava domnelého súhlasu dotknutého 
orgánu znamená, že neuplatnené stanovisko sa zo zákona považuje za stanovisko súhlasné. 
V priebehu stavebného konania neboli vznesené námietky, 
pričom stavebník vopred 
zabezpečil a ku žiadosti o stavebné povolenie doložil kladné vyjadrenia od: KR PZ, KDI 
v Prešove; MsÚ Prešov-ODaŽP, MsÚ Prešov-OHAM; OR HaZZ Prešov,-ich prípadné 
pripomienky boli akceptované a zapracované o podmienkovej 
časti tohto stavebného 
povolenia. 
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby 
preto rozhodol tak, ako 
je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie 
Podľa§ 53 a nasl. zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie (riadny opravný 
prostriedok), a 
to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajší 
stavebný 
úrad-mesto Prešov, Hlavná č. 73, 080 Ol Prešov. 
Rozhodnutie 
je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 
súdom 
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 
Ú radný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre stavbu: 
"Centrum Svetielko na 
Ul. Mirka Nešpora v meste Prešov", bola vyvesená na úradnej 
tabuli mesta Prešov 
2 4. C5. ZJJ 
dňa ..................................................... . 
........... MEST.O .. ľ.RE~;.).ť. .............. . 
-1 'í~~. 
11vna c. 't3° plS 
080 O l P R E Š O V 
-1-5 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre stavbu: 
"Centrum Svetielko na Ul. Mirka Nešpora v meste Prešov", bola zvesená z úradnej 
tabuli mesta Prešov 
dňa ..................................................... . 
MESTO PREŠOV 
.•..... o •.. o....... . 'J" • , t ••••••••• o o ••• o ••• 
Prílohy 
Overená projektová dokumentácia (l x pre stavebníka a l x pre obec). 
Na vedomie: 
l. Stavebník: Viera-Láska-Nádej o.z., Pri hati 18, 080 05 Prešov 
P eQi!:M~ai~ p:orlpis 
080 O l P R E Š O V 
-1-
2. Projektant stavby: ZAREMKOM s.r.o., Podjavorinskej 3384/5, 058 Ol Poprad 
3. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 
4. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove -krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 
Prešov 
5. OR HaZZ v Prešove, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
6. CondorNet, s.r.o., Kováčska l, 080 Ol Prešov 
7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, tel.: 080023500 
8. Presnet-profi s.r.o., Urbánkova l, 080 O l Prešov, tel.: 0918830726, 051/290 90 91 
9. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
10. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
ll. SPP -distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
12. Msú Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
13. Slovanet ,a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
14. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
15. MsÚ Prešov-ODaŽP, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
16. SPRA VBYTKOMFORT a.s. Prešov, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov 
17. 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 O l Bratislava-Petržalka 
18. Mesto Prešov -stavebný úrad -pre spis 
6 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)