Oznámenie o začatí stavebného konania: "IBV Král'ova Hora - za Židovským cintorínom, Prešov".

Oznámenie o začatí stavebného konania

24.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                2 4. rs. ZTJ 
Vyvesene una ___ ....;_;..._...;_~~--
Mesto Prešov 
Zvesené dňa --------
stavebný úrad 
sídlom 
na MsÚ v Prešove, Hlavná č. 73 
PSČ 080 Ol 
Císlo: SU/9579/127332/2019-Cj V Prešove dňa: 24.06.2019 
Oznámenie 
o 
začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne 
pojednávanie 
Dňa 18.06.2019 podal stavebník, ktorým je Danka Vargová, Mukačevská 47,080 Ol 
Prešov na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie inžinierskeho dopravného 
objektu 
pod označením: "IBV Král'ova Hora -za Židovským cintorínom, Prešov", na 
pozemku parc. č. KN-C 16209/50, 16209/436, 16209/437, 16209/438, 16209/596, 
16209/607, 16209/624, 16209/625, 16209/635, 16209/647, 16209/718, 16209/719, 
16209/800, 16209/801, 16209/956, 16209/957, 16209/976, 
katastrálne územie Prešov. 
Pre uvedenú stavbu bolo vydané mestom Prešov rozhodnutie o umiestnení stavby 
pod č. B/8935/2016-Tu dňa 19.07.2016. 
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. 
Mesto Prešov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia§ 3a ods. 4) 
zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej v texte len "cestný zákon") v 
znení neskorších predpisov v súbehu s 
§ 
120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení neskorších predpisov podľa 
ustanovenia §61 ods. l staveného zákona oznamuje začatie stavebného konania verejnou 
vyhláškou dotknutým orgánom a známym 
účastníkom konania a súčasne na prerokovanie 
predloženej žiadosti 
nariad'uje ústne 
pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 
19.07.2019 o 09:00 hod. 
so stretnutím pozvaných na: Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarkova č. 26, v zasadacej 
miestnosti na l. poschodí, miestnost' 
č. 217. 
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatniť najneskoršie 
na stavebnom konaní, 
inak sa na neskoršie 
podané námietky v zmysle § 61 ods. 3 
stavebného 
zákona neprihliadne. 
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní 
alebo pri prerokúvaní územného 
plánu obce alebo územného plánu zóny sa neprihliada. 
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej 
môžu uplatniť 
svoje pripomienky a námietky účastníci konania. Ak niektorý 
z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, predÍži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej 
uplynutím. 
Ak dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko 
k povol'ovanej stavbe, 
má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí 
podl'a 
§ 61 ods. 6 stavebného zákona. 
Účastníci konania, dotknuté orgány a orgány spolupôsobiace v konaní mozu po 
predchádzajúcom telefonickom dohovore (so zodpovedným referentom SÚ) nahliadnuť do 
podkladov pre vydanie rozhodnutia na stavebnom úrade. Ak sa nechá niektorý z účastníkov 
konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc v zmysle § 17 ods. 4 zákona č. 
7111967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len "správny poriadok"). 
Verejná vyhláška bude vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 
dní na úradnej tabuli mesta a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli, ktorá sa nachádza na 
stránke www.presov.sk. Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa 
nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia 
rozhodnutia na úradnú 
tabuľu. 
Ú radný záznam: 
·"s..-ru~sov 
STAVEBNÝ ÚRAD , 
Hlavná 73, 080 01 Pre~ov .. 
-1&-
vedúci stavebného úradu 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "IBV 
Král'ova Hora -za Židovským cintorínom, Prešov" bola vyvesená na úradnej tabuli 
mesta Prešov 
l ~r:. l•l'; 
v 4 ll J __ l .. 
dna .................................................... . 
J;5li..;· .. :; ·: :.c.!.. ............... . 
Pečiffll.R: ·n.; ~dd'>rús 
oso of I[ s.r:c) \' 
-1-
Verejná vyhláška, vktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "IBV 
Král'ova Hora-za Zidovským cintorínom, Prešov", bola zvesená z úradnej tabuli mesta Prešov 
dňa 
····················································· 
MESTO PĽ ;·: . 
Mestd~' l;r· · 
o o •• o o •••• oo. oo. o •••••• o ••••• o •••••• o ••• !~ o o •••• o o •••••••• 
v I~vná č -~ . 
t)Cťil t1iä I~ J2 ilfl/ · 
-1-
2 
Doručí sa: 
l. Stavebník: PhDr. Ing. Danka Vargová, Mukačevská 47, 080 Ol Prešov 
2. MsÚ Prešov -ODaŽP, Jarko vá 24, 080 O l Prešov 
3. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
4. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
5. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 080 Ol Prešov 
6. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 
7. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
8. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
9. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
l 
O. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
ll. 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 Ol Bratislava-Petržalka Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 
08 Bratislava-Ružinov 
12. 
Slovanet ,a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
13. UPC BROADBAND 
SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 Ol Bratislava 
14. CondorNet, s.r.o., 
Kováčska l, 080 Ol Prešov 
15. Technické služby mesta Prešov a.s., Bajkalská 33, 080 Ol Prešov 
16. IL Prešov, spol. s r.o., Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
17. O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
18. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 4 
19. 
Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., Pionierska 24, 080 05 Prešov 
20. 
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove -krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 
Prešov 
21. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 
22. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
23. OR HaZZ v Prešove, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
24. Projektant stavby: Ing. Ján Pariľak, Prostejovská 21, 080 Ol Prešov 
25. Mesto Prešov-spoločný stavebný úrad-pre spis 
3 

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)