Oznámenie o začatí územného konania: "Stavebné úpravy odstavných staní Solivar a Šváby, Parkovisko vnútroblok ul. Lomnická- Švábska 39".

Oznámenie o začatí územného konania

24.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        2 b 1'5 rn 
Vyvesene dna _________ _ 
Obec Petrovany zvesenP.dňa _______ .-........ __ 
stavebný úrad 
so sídlom na MsÚ Prešov, Hlavná 73 PSČ 080 O l 
Číslo: SÚ-S/9106/2019-Fa V Prešove dňa: 21.06.2019 
Vybavuje: Ing. Franková M. 
l2l maria.frankova@presov.sk 
11051/3100535 
VEREJN Á VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre inžiniersku stavbu: 
"Stavebné úpravy odstavných staní Solivar a Šváby, Parkoviskov nútroblok 
v 
ul. Lomnická 
a Svábska 39" 
Na Obec Petrovany, ako príslušný stavebný úrad podľa §119 ods. 3 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej v texte 
len 
"stavebný zákon"), bol podaný dňa 15.04.2019 navrhovateľom 
MsÚ Prešov -odbor 
strategického rozvoja, Hlavná 73, 080 Ol Prešov návrh na vydanie územného rozhodnutia 
pre umiestnenie inžinierskej stavby: "Stavebné 
úpravy odstavných staní Solivar a Šváby, 
Parkovisko 
vnútro blok ul. Lomnická -Švábska 39", na pozemku parc. č. KN-C 2600/11, 
katastrálne územie Solivar (v meste Prešov) s vel'kým počtom účastníkov konania. 
Inžinierska stavba: "Stavebné úpravy odstavných staní Solivar a Šváby, 
Parkovisko 
vnútroblok ul. Lomnická-Švábska 39" sa členení v rozsahu nasledovných 
stavebných objektov a to: 
• 103-00 Parkovisko vnútroblok u. Lomnická-Švábska 39 
• 103-00.1 Verejné osvetlenie ul. Lomnická-Švábska 39 
• 103-00.2 Vegetačné úpravy vnútroblok ul. Lomnická-Švábska 39 
Stavebný úrad 
podľa §26 ods. l) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej 
v texte len "správny poriadok") a v súlade s §36 ods. 4) stavebného zákona, oznamuje začatie 
územného konania všetkým 
účastníkom konania verejnou vyhláškou o umiestnení 
inžinierskej stavby: "Stavebné 
úpravy odstavných staní Solivar a Šváby, Parkovisko 
vnútro blok ul. Lomnická -Švábska 39", na pozemku parc. č. KN C 2600/11, katastrálne 
územie 
Solivar (v meste Prešov). 
Obec Petrovany, 
ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s §36 ods. l 
stavebného zákona, ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
25.07.2019 o 10:00 hod 
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26,. v zasadacej 
miestnosti 
na l. poschodí, miestnosť č. 217 
2 
Do predloženého návrhu môžu účastníci konania, ako aj dotknuté orgány 
a organizácie spolupôsobiace v územnom 
konaní nahliadnuť na Mestskom úrade 
v Prešove, Stavebnom úrade, Jarkova č. 26, Prešov, v kancelárií č. dv. 302, na 2. 
poschodí 
na základe vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnut' do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby je 
potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 05113100535. 
Tým bude umožnené v súlade §33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania, 
aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky. 
Podľa §36 ods. l) stavebného zákona účastníci územného konania môžu svoje 
námietky a pripomienky k predloženému návrhu 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, 
inak sa na ne neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Upozorňuje tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podľa §42 ods. 4) stavebného 
zákona v odvolacom konaní nebude 
prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, · hoci uplatnené mohli byť a tiež na 
možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného 
splnomocnenia predloženého pred 
začiatkom tohto ústneho pojednávania. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania, musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením §26 ods. 2) správneho poriadku a podl'a §36 ods. 4) 
stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk). 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty sa 
nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 správneho poriadku deň, ked' 
došlo 
ku skutočnosti určujúcej začiatoli. lehotv. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší 
budúci pracovný deň. 
tl~-~ 
Ing. Joze 
vedúci stavebne o úradu 
OBEC PETRO'VJ!\NY 
, StiJvebný ú;·.Jd 
so Sidlom na fv1sLJ v Pras._ 
O
"'O 
0 
... ._ " ove 
o 1 PHEsov 
3 
Na vedomie: 
l. Navrhovateľ: MsÚ Prešov-odbor strategického rozvoja, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
2. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
4. MsÚ 
Prešov-OHAM, Jm·ková 24, 080 Ol Prešov 
5. MsÚ Prešov-ODaŽP, Jarková24, 080 Ol Prešov 
6. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
7. Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
8. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove -Krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 
Prešov 
9. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
10. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
ll. REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA PREŠOV, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov 
12. OR HaZZ v Prešove, Požiamická l, 080 O l Prešov 
13. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Odbor výstavby a rutinnej štandartnej služby, 
Detašované pracovisko VÝCHOD, Komenského 39/A, 
040 Ol Košice 
14. O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
15. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36,851 Ol Bratislava 
16. CondorNet, s.r.o., Kováčska l, 080 Ol Prešov 
17. SPRA VBYTKOMFORT a.s. Prešov, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov 
18. Slovanet ,a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
19. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
20. Obec Petrovany, Petrovany 317, 082 53 Petrovany-pre spis 
CO/ 
Mesto Prešov -spoločný obe<;ný úrad 
Ú radný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre inžiniersku 
stavbu: "Stavebné úpravy odstavných staní 
Solivar a 
Šváby, 
Parkovisko vnútroblok ul. 
Lomnická -Švábska 39", bola 
vvvesená na úradnej tabuli mesta 
Prešov 
2 ' '""') 
dňa ............... ~: ..... ~ ... !.: .. · ..................... . 
MESTO PRE~;~~--; 
Pet3iaibloo
a 1;1odpis 
080 Ol PRE S O V 
-1-
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre inžiniersku 
stavbu: "Stavebné úpravy odstavných staní 
Solivar a Šváby, Parkovisko vnútroblok ul. 
Lomnická -Švábska 
39" , bola zvesená z úradnej tabuli mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
MESTO PR-.-~:~)/ 
...•.•••.•..• l B€~~tlŕ~,~~~~d~i·~ ................ . 
080 O l P R E S O V 
-1-
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)