Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu oroiektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. úz. Prešov, lokalita Hnevlivá dolina.

Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu

24.06.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        , , " 2 4. rs. tJ'·J 
OKRE SNY URAD PRE SO Vyvesené dna----~--
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR 
Masarykova l O, 080 O 1 Prešov ZvesenP. riň a -----------
Číslo: OU-PO-PL0-2019/001397-157/BJ V Prešove dňa 20.06.2019 
Vec Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu oroiektu jednoduchých 
pozemkových úprav v kat. úz. Prešov, lokalita Hnevlivá dolina 
Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy podľa§ 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách, 
v súlade s ustanovením § 13 ods. l zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, 
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde 
a o pozemkových 
spoločenstvách 
(ďalej iba "zákon") 
zverejňuje 
rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu pre projekt 
jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v 
časti katastrálneho územia Prešov, 
lokalita Hnevlivá dolina 
(ďalej iba "rozdeľovací plán") na dobu 
30 dní. 
Do rozdel'ovacieho plánu je možné nahliadnut' na Mestskom úrade Prešov 
v pracovných 
dňoch počas úradných hodín od 8,00 hod. do 15,00 hod. 
Rozdeľovací plán vychádza zo schváleného registra pôvodného stavu, schválených 
všeobecných zásad 
funkčného usporiadania územia a platných zásad pre umiestnenie nových 
pozemkov. 
V grafickej časti rozdeľovacieho plánu je vyznačené usporiadanie nových 
pozemkov, v písomnej 
časti je register nového stavu. 
Podľa § 13 ods. l zákona okresný úrad doručí rozdeľovací plán podl'a § 12 ods. 9 
zákona združeniu 
účastníkov a zverejní ho na obvyklom mieste 
v obci na 30 dní. Súčasne doručí 
každému účastníkovi, ktorého miesto pobytu je známe, výpis z rozdeľovacieho plánu. 
Podľa § 13 ods. 2 zákona účastníci a združenie účastníkov môžu podať okresnému úradu 
proti 
rozdeľovaciemu plánu a výpisu z rozdel'ovacieho plánu námietky do 30 dní od ich 
zverejnenia alebo 
doručenia. 
l 
<?KRESNÝ 
URAD 
PREŠOV 
Telefón Fax E-mail 
+421/51/748 59 47 +421/51/758 
15 88 Jozef.bujnak@minv.sk Internet 
IČO 
OU-PO-PL0-20 19/00 1397-157/BJ 
2 
Podľa § 13 ods. 6 zákona podmienkou schválenia rozdeľovacieho plánu vo forme 
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav je súhlas účastníkov, ktorí 
vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené pozemkové úpravy. 
Za 
súhlas sa považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená. 
Doručuje sa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Vyvesené od: 
2 4. rs. z:n 
do ...................... .. 
Okresný ~1rad Prešov 
Pozemkový a lesnv c,C:!Jur 
Mas<'-1< va 10, 080 Ol Prešo\ 
,1· 
Ing. Mária ováková 
vedúca odboru 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad 
Hlavná č. 73 
080 O l P R E Š O V 
-l-
pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)