Výzva na prevzatie písomnosti: Ľubomír Guláš, Prešov.

Výzva na prevzatie písomnosti

24.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                2 /L C6. ZTJ 
Vyvesene ona __________ _ 
Doručenie verejnou vyhláškou 'Zvesené dňa----------
podľa § 26, ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v 
Prešove, Hlavná ul. 
č. 73, 080 01 Prešov 
OSS/116684/7867/2019/BOn 
V Prešove dňa 18.06.2019 
Verejná vyhláška 
o výzve na prevzatie písomnosti 
Adresát písomnosti: Ľubomír Guláš, Prešov. 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto 
oznámenia na Mestskom úrade v Prešove, Jm·ková 24, v Kancelárii sociálneho poradenstva, 
č. dv. 111. 
M:~S oP ~~ov 
Mestsky llrad v 
Presgve OOBOR SOCIÁLNYCH SLUZIE_B 
Oddelenie starost vosb o det· rod•~ U a oyvar P 
080 O~ Pt.:3:v ' 
PhDr. Már(.;;;/.níková, PhD. 
vedúca odboru sociálnych služieb 
Toto 
doručenie verejnou vyhlášlwu musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta 
a zverejnené na internetovej stránke mesta Prešov v rubrike "Elektronická úradná tabuľa". 
Posledný deň stanovenej lehoty je dľíom domčenia. 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)