Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinuierskú stavbu: "Prešov, ul. Bajkalská- zhýbka pod Torysou".

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

15.03.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
Stavebný úrad 
So sídlom Hlavná 73, 080 O l Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/10488/2017-Su. V Prešove dňa: 07.03.2018 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na 
líniovú inžinuierskú stavbu: 
"Prešov, ul. Bajkalská-zhýbka pod 
Torysou" 
Navrhovateľ: 
Východoslovenská vodárenská spoločnost', a.s. GR Košice 
adresa: 
Komenského 50, 042 48 Košice 
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 21.06.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
líniovej inžinierskej 
stavby: 
"Prešov, ul. Bajkalská-zhýbka pod Torysou" 
v katastrálnom území: 
Prešov 
na pozemku parc. č. 
KN-C 2172/1, KN-C 9827, KN-C 9826/1, KN-C 2171, 
KN-C 9817/1, KN-C 9853, KN-C 
9821/3, KN-C 
9821/2, KN-C 9821/1, KN-C 9402/1, KN-C 9403/8, 
KN-C 9400, KN-C 9401, KN-C 9403/22, KN-C 9398, 
KN-C 
9310/637, KN-C 9310/297, KN-C 9310/312, 
KN-C 9310/330, KN-E 1675/1, KN-E 1675/2, KN-E 
1675/3, KN-E 
3508/102, KN-E 1552/2, k.ú. Prešov, 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad 
podľa § 117 zák. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len 
stavebný zákon), príslušný stavebný úrad, posúdil predložený návrh 
podľa §37 a ďalších 
stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a§ 39a stavebného zákona 
a vykonávacích vyhlášok 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ STAVBY 
"Prešov, ul. Bajkalská-zhýbka pod Torysou" 
Líniová inžinierska stavba "Prešov, ul. Bajkalská -zhýbka pod Torysou" sa bude 
realizovať na pozemkoch podľa evidencie nehnuteľnosti parc. č. KN-C 2172/1, KN-C 9827, 
KN-C 9826/1, KN-C 2171, KN-C 9817/1, KN-C 9853, KN-C 9821/3, KN-C 9821/2, KN-C 
i; 
2 
9821/1, KN-C 9402/1, KN-C 9403/8, KN-C 9400, KN-C 9401, KN-C 9403/22, KN-C 9398, 
KN-C 
9310/637, KN-C 9310/297, KN-C 9310/312, KN-C 9310/330, KN-E 1675/1, KN-E 
1675/2, KN-E 1675/3, KN-E 
3508/102, KN-E 1552/2, k.ú. Prešov. 
Stavebník 
je povinný ku stavebnému konaniu majetkoprávne usporiadať všetky 
pozemky, na ktorých sú umiestnené jednotlivé stavebné objekty. Ku stavebnému konaniu 
musí stavebník 
preukázať, že má k pozemkom iné právo podľa§ 139 ods. l zák. č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení príslušných noviel. 
Inžinierska líniová stavba v kat. úz. 
Prešov, ako je zakreslené v situačnom výkrese v 
mierke 
M=1:500 ktorý vypracoval Ing. Juraj Mobler aje súčasťou dokumentácie pre 
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a tvorí 
nedeliteľnú súčasť tohto 
rozhodnutia. 
Inžinierska líniová stavba 
(ďalej len stavba) "Prešov, ul. Bajkalská -zhýbka pod Torysou" 
pozostáva z týchto stavebných objektov: 
OBJEKT SO Ol -PREPOJOV ACIE VODOVODNÉ POTRUBIE 
Trasa navrhovaného vodovodného potrubia začína napojením na existujúci verejný vodovod 
DN400mm nachádzajúci sa v koridore medzi cestou I/68 a železničnou traťou Kysak
Prešov (ľavý breh vodného toku Torysa). Od bodu napojenia ide súbežne s cestou I/73 (smer 
Prešov-centrum), následne sa odkloní a križuje železničnú trať Kysak-Plaveč (km 21,573) 
a taktiež vodný tok Torysa 
(riečny km 63,340). Križovanie vodného toku končí v areáli 
Štátneho veterinárneho ústavu (pravý breh vodného toku Torysa), kde 
sa trasa odkloní a ide 
súbežne s vodným tokom Torysa (proti smeru toku). Trasa sa v areáli Štátneho veterinárneho 
ústavu (park) 
odkláňa a pokračuje smerom k prešovskému Sídlisku III kopírujúc Bajkalskú 
ulicu. Navrhované potrubie 
končí prepojením na existujúci verejný vodovod DN250mm (LT) 
nachádzajúci sa na prešovskom Sídlisku III (Bajkalská ulica). 
Vodovodné potrubie 
Prepojovacie vodovodné potrubie bude budované z vodovodných rúr celkovej dÍžky 
405,00m, profilu DN/OD 225xl3,4mm (PNlO) z materiálu HDPE. 
Vodomerná šachta 
Na vodovodnom potrubí bude v km 0,005 osadená nová vodomerná šachta. Ide 
o podzemný betónový objekt obdÍžnikového tvaru s vonkajšími rozmermi 
3,30xl,50m. 
Plocha 
záberu pôdy, na ktorej bude postavená vodomerná šachta (vonkajší rozmer šachty 
4,1x2,3m), bude 
9,43m
2• 
Križovanie so železničnou trat' ou Kysak-Plaveč a vodným tokom Torysa 
Trasa križuje železničnú trať Kysak-Plaveč (km 21,573) a taktiež vodný tok Torysa 
(riečny km 63,340). Križovanie bude realizované bezvýkopovou teclmológiou riadeného 
mikrotunelovania pod 
železničnou trat'ou a korytom vodného toku Torysa v dÍžke 135,0m. 
Do pretlačenej HDPE chráničky DN/OD 315x 18, 7mm sa vodovodné potrubie zasunie. 
Hydrant-kalník 
Na vodovodnom potrubí bude v najnižšom mieste osadený hydrant, ktorý bude slúžiť na 
odkaľ ovanie a vypúšťanie vodovodného potrubia. 
Hydrant-vzdušník 
Na vodovodnom potrubí v najvyššom mieste bude osadený hydrant, ktorý bude slúžiť na 
odvzdušňovanie vodovodného potrubia. 
3 
Uzávery 
Na vodovodnom potrubí budú osadené uzávery 
so zákopovou zemnou teleskopickou 
súpravou, a to na 
začiatku a konci vodovodného potrubia ako aj pred každým hydrantom. 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
l. So vznikajúcim odpadom je stavebník povinný nakladať v zmysle zákona o odpadoch, 
Vyhlášky 
MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti 
a Vyhlášky 
MŽP SR č. 365/2015 Z.z" ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
2. Stavba musí 
spÍňat' podl'a § 15 vyhl. č. 532/2002 Z. z. požiadavky požiarnej bezpečnosti 
podl'a osobitného predpisu vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
technické 
požiadavky na požiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb . 
3. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierských sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. 
uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek 
správcov týchto sietí. 
4. Pred začatím stavebných prác, je navrhovate!' povinný včas zaistiť si u príslušných 
organizácii priebeh inžinierských sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. 
5. Po ukončení stavebných prác na týchto prípojkách je navrhovateľ povinný upraviť povrch 
verejnej komunikácie a chodníka 
do pôvodného stavu. 
6. Po ukončení výstavby bude terén riadne upravený a vysadený vhodnou zeleňou. Terén je 
potrebné 
upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby dažďové 
vody nezatekali na susedné pozemky. 
7. Počas realizácie stavby ajeho prípojok na TI je navrhovateľ povinný zabezpečiť také 
opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedl'ajších 
nehnuteľnostiach. 
8. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné 
náklady. 
9. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 odst. 3) staveb-ného 
zákona a v súlade s 
§ 22 vyhl. č. 532/2002 Z.z .. : Pri zemných prácach nenarušiť stabilitu 
vedľajších stavieb a svahu .. 
10. Stavebník je povinný v zmysle §40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona, 
oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove každý archeologický nález a urobiť 
nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 
ll. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť také opatrenia, aby pri realizácii výstavby nedošlo k 
znehodnocovaniu prirodzených vlastností okolitej pol'nohospodárskej pôdy. Min. 
30 dní 
pred 
začatím zemných prác je nutné požiadať tunajší odbor dopravy, životného prostredia 
a 
KS o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, verejného priestranstva 
a 
verejnej zelene. 
4 
12. Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác vykonať skrývku kultúrnej vrstvy 
pôdy a získanú ornicu 
rozložiť na tú časť parcely, ktorá sa bude aj naďalej 
poľnohospodársky využívať. V prípade výrubu stromovej zelene resp. krovia nad l O m2 
navrhovateľ je povinný si vopred vyžiadať súhlas od mesta Prešov. V zmysle zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a STN 837010 
o ochrane prírody je stavebník povinný trasu situovať minimálne 2,5 m od päty kmeňov 
existujúcej vzrastlej zelene. 
13. Stavenisko je navrhovateľ povim1ý zabezpečiť v zmysle § 43i stavebného zákona a§ 13 
vyhl. č. 532/2002 Z.z. 
14. 
Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom 
úrade po uplynutí 
15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 
Osobitné podmienky 
MsÚ Prešov, Odbor hlavného architekta 
(č. OHAM/12695/2016, zo dňa 03.08.2017) určil: 
l. v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov 
a STN 
83 70 l O o ochrane prírody žiadame trasu prepojovacieho potrubia 
situovať min. 2,5 m od päty kmeňov existujúcej vzrasti ej zelene 
2. podmienky realizácie výkopov v súlade s STN 837010 Vám určí správca verejnej 
zelene a mestských komunikácií 
t.j. Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy, 
životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie komunálnych služieb 
3. pri realizácii nesmie dôjsť k poškodeniu vzrasti ej zelene a jej koreňového systému 
4. ku územnému konaniu predložil' vyjadrenie orgánu ochrany prírody 
5. pred začatím výkopových prác na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov požiadať 
Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie dopravy 
a životného prostredia o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií. 
verejného priestranstva a verejnej zelene najneskôr 
30 dní pred začatím prác 
6. v rámci kolaudačného konania odovzdať Mestu Prešov-Odboru hlavného architekta 
mesta údaje výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov 
skutočného 
vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred 
zakrytím 
(ďalej len porealizačné zameranie stavby"), vypracované oprávnenou 
osobou 
vykonávať geodetické a kartografické činnosti, l x v tlačenej a l x v digitálnej 
forme 
7. oprávnená osoba vypracuje porealizačné zameranie stavby v súlade so zásadami 
tvorby a 
uplatňovania Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a jej prílohou. čl. l 
"Metodika tvorby a aktualizácie Digitálnej technickej mapy mesta 
Prešov", ktoré sú 
prístupné na internetovej stránke mesta 
Prešov www.presov.sk (klientske centrum -
pracovisko 3 
-stavebné 
činnosti -kolaudačné rozhodnutie -prílohy). 
MsÚ 
Prešov, Organizačný odbor, Oddelenie komunálnych služieb (00/1072/ 19418/2018 zo 
dňa 01.03.2018) určil: 
l. Spoločnosť Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. požiada obratom orgán 
ochrany prírody -mesto 
Prešov, Odbor dopravy a životného prostredia, Jarkova 24, 
08001 Prešov o výrub stromov, ktoré sú v kolízii so stavbou vodovodu na parcele KNC č. 
9310/330 v k. ú. Prešov a výrub aj náhradnú výsadbu zaň zrealizuje na základe 
5 
rozhodnutia orgánu ochrany prírody na vlastné náklady a zodpovednosť, k stavebnému 
konaniu predloží právoplatné rozhodnutie o výrube drevín. 
2. Trasa bude vedená mimo ochranného pásma zostávajúcich drevín -mimo koreňového 
priestoru drevín v súlade s normou STN 837010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, 
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 
3. Pre ochranu zostávajúcich drevín žiadame dodržať podmienky normy STN 83 7010. 
Rozkopávku žiadame realizovať v súlade s normou STN 83 70 l O mimo koreňového 
priestoru zostávajúcich drevín. Ak to nie je možné, výkop sa musí realizovať ručne 
a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hÍbení výkopov sa nesmú prerušiť 
korene hrubšie ako 3 cm. Tenšie korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom rezné 
miesta sa zahladia a ošetria stromovým balzamom a 
koreňovým stimulátorom. 
4. Vedenie rozkopávky bližšie ako 2,5 mod päty kmeňov stromov budeme považovať za 
poškodenie dreviny. 
5. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo úhynu drevín, budeme žiadať finančnú náhradu 
vo výške spôsobenej spoločenskej škody alebo náhradnú výsadbu drevín. 
6. Z povrchu rozkopávky budú odstránené kamene, stavebná suť, odpad, drôty a pod., ktoré 
by 
sťažovali kosbu verejnej zelene. 
7. Rozkopávku žiadame uviesť do pôvodného stavu zasypaním a primeraným zhutnením 
biologicky aktívnej zeminy s výsevom trávneho semena, jeho uhrabaním 
do pôdy, 
uvalcovaním a zaliatím. 
V prípade poklesu terénu tento je potrebné vyrovnávať 
dosypaním zeminy po dobu minimálne 3 rokov od realizácie rozkopávky tak, aby 
nevznikali terénne depresie, ktoré by 
sťažovali kosbu verejnej zelene. V prípade 
nevyklíčenia trávneho semena, toto je potrebné dosievať do úplného zatrávnenia 
rozkopávky. 
8. Najneskôr päť pracovných dní pred začatím stavebných prác upovedomí spoločnosť 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. správcu verejnej zelene (Oddelenie 
komunálnych služieb mestského úradu v Prešove, Jarkova 26, Prešov) písomne 
a telefonicky na telefónnom 
čísle 05113100278 o plánovanom termíne začatia stavebných 
prác za 
účelom dohľadu nad dodržiavaním podmienok tohto stanoviska. 
9. Spoločnosť Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. odovzdá spätne upravenú 
rozkopávku správcovi verejnej zelene (Oddeleniu komunálnych služieb), o 
čom bude 
vyhotovený písomný záznam. 
MsÚ Prešov, 
Odbor 
správy majetku mesta, oddelenie mestského majetku 
(č. M/2016/132711122272/2016, zo dňa 26.08.2016) určil: 
l. Stavebník dodrží podmienky stanovené MsÚ Prešov, odborom hlavného architekta 
mesta a odborom dopravy, 
ŽP a KS. 
2. Pre vydanie stavebného povolenia je stavebník povinný doložiť Zmluvu o budúcej 
zmluve 
o zriadení vecného bremena na dotknuté pozemky vo vlastníctve mesta. 
3. Stavebník do vydania kolaudačného rozhodnutia je povinný predložiť uzatvorenú 
Zmluvu o zriadení vecného bremena. 
MsÚ Prešov, Odbor D, ŽP. 
(č. ODŽPaKS-129021119428/2016 zo dňa 17.08.2016) určil: 
l) Časové a technické podmienky samotného uloženia vodovodu budú spresnené v povolení na 
6 
zvláštne užívanie miestnych komunikácií a verejného priestranstva, ktoré vydá Mestský úrad 
v Prešove, Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb -oddelenie dopravy 
a životného prostredia na základe žiadosti, ktorú stavebník uplatní min. 30 dní pred začatím 
stavebných prác. 
2) Zvláštne užívanie miestnych komunikácií a verejného priestranstva bude povolené na parc. č. 
9310/330,9310/312,93101149,9310/637,2171,2172/1 KN Prešov, ktoré sú vo vlastníctve 
mesta Prešov. Priečnu rozkopávku na miestnej komunikácii (cesta, chodníky) na parc. č. 
9310/312 odporúčame realizovať pretláčaním. 
3) Spätné povrchové úpravy po zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a verejného 
priestranstva 
odovzdať v rámci preberacieho konania cestnému správnemu orgánu -Odbor 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb -oddelenie dopravy a životného 
prostredia a správcovi 
komunikácie SaZÚPC, s.r.o. Prešov. Ku prebcraciemu konaniu stavby sa 
bude vyžadovať doklad o zhutnení pred pokládkou konečnej povrchovej vrstvy asfaltu. 
OÚ Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP (č. 
OU-PO-OSZP3-2016/035088-002/0H-JK, zo dňa 25.08.2016) určil: 
l. So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s § 77 
zákona o odpadoch. 
2. Stavebník zabezpečí zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti -
terénne úpravy alebo uložením na skládku inertných odpadov alebo na skládku, ktorá 
je v rekultivácii. 
3. Stavebník je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov 
s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere 
nebezpečných odpadov a ďalších dokladov potrebných ku kolaudácii. 
4. Ak v priebehu výstavby alebo počas prevádzky budú vznikať nebezpečné druhy 
odpadov v množstve 
väčšom ako l t/rok, je potrebný súhlas na zhromažďovanie 
nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu v zmysle §97 ods l)písm. g)zákona 
o odpadoch s doložením zmlúv o odbere 
nebezpečných odpadov a ďalších dokladov 
potrebných na vydanie predmetného súhlasu. 
Práce s nebezpečným odpadom je 
potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou firmou. 
5. V prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie 
odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie 
v zmysle zákona 
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 
Slovenský pozemkový fond 
(SPFZ/2016/101596 zo dňa 14.10.2016) určil: 
l. Stavebník na dotknutý pozemok najneskôr du vydania kolaudačného rozhodnutia 
zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri 
nehnuteľností a to 
odplatne v prospech 
SPF. súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na 
náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán 
podľa skutočného vedenia a 
uloženia stavby, 
2. K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku v správe SPF, 
3. Po dokončení stavby bude pozemok v správe SPF daný do pôvodného stavu tak. aby 
mohol 
byt" využívaný na doterajší účel, v prípade spôsobenia škôd ich stavebník 
odstráni na svoje náklady, 
4. Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF 
a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý 
pozemok v správe 
SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom 
neobmedzuje 
SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom v správe SPF. 
7 
KR PZ v Prešove, KDI, oddelenie bezpečnosti cestnej premávky (zo dňa 25.07.2017) určil: 
l. V prípade, že samotnou realizáciou predmetnej stavby dôjde k obmedzeniu cestnej 
premávky na pozemných komunikáciách 
je potrebné pred samotnou realizáciou uvedenej 
stavby 
predložiť na KDI projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia k 
schváleniu. 
SVP, š.p. (CS 1993/2016-CZ 14460/49210-Mk zo dňa 04.08.2016) určil: 
l. Montážnu jamu na pravej strane vodného toku Torysa situovať vo vzdialenosti min. 6,0m od 
vzdušnej päty pravostrannej ochrannej hrádze. 
2. Pri riadenom pretlaku 
dodržať min. krytie pod upraveným korytom toku 1,20 m nad hornou hra
nou 
chráničky bez uvažovania prípadných nánosov v dne. 
3. Zahájenie výstavby žiadame oznámiť našej Správe povodia Hornádu a Bodvy v Košiciach, Stre
disko Prešov, Ing. M. Cap, telefón 051/771 
13 67; mobil 0914 365 102 min. 14 dní vopred, za 
účelom určenia dozoru z našej strany, ktorý môže počas realizácie stavby predkladať doplňujúce 
požiadavky. 
4. Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné, výškopisné 
a polohopisné zameranie objektov v dotyku s tokom s uvedením 
riečneho kilometra vodného to
ku. Uvedenú dokumentáciu žiadame 
predložiť aj v digitálnej podobe (súbor* .dgn, * .dwg). 
MDaV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad 
(21944/2017/SŽDD/52460, zo 
dňa 18.07.2017) určil: 
l. Stavebník má povinnosť požiadať MOV SR pre predmetnú stavbu o vydanie súhlasu od 
prevádzkovateľa dráhy ako aj súhlasu MOV SR, v zmysle § 6 ods. l 
zákona 
č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení jeho 
neskorších predpisov, ešte pred vydaním stavebného-vodoprávneho povolenia. 
ŽSR, Bratislava, GR-odbor expertízy (24439/2017/0420-2 zo dňa 25.08.2017) určil: 
l. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo 
vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (SHM, OR Košice), pri zabezpečovaní 
podkladov pre projektovanie, prípravu a realizáciu stavby: 
v DSP -riešiť pri styku v záujmovom území ochranu podzemných kábelových vedení v správe 
SOZT a SEE Košice (uloženie do chráničiek, rešpektovať ochr. pásma trás káblov ŽSR od 
vytýčenej polohy) 
chráničku riešiť v celej dlžke podchodu najmenej do vzdialenosti 2,0 m od päty násypu s 
hÍbkou uloženia min. 1,5 mod pláne žel, spodku 
stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na 
prevádzku dráhy 
2. Stavebník v stavebnom(vodoprávnom) konaní preukáže iné právo k nehnutel'nostiam ŽSR 
navrhovaným na výstavbu (cestou ŽSR-SHM RP Košice uzatvorí,, Zmluvu o budúcej zmluve o 
zriadení vecného bremena .. . ". 
3.Konštrukcie a materiály stavby je potrebné navrhnúť tak, 
abystavba: 
-odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky 
-nenarušila odvodňovací systém železničných zariadení 
-nenarušila stabilitu železničného telesa 
-nenarušila železničné vedenia 
4. Pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia, je potrebné projekt predmetnej stavby 
8 
s územným rozhodnutím, kópiou tohoto stanoviska i s ďalšími dokladmi(vyjadrenia správcov IS, 
uzavretie nájomného vzťahu k pozemku) predložiť na ŽSR-OR Košice, Sekciu železničných trati a 
stavieb, so žiadosťou o vydanie súhrnného stanoviska ŽSR k dokumentácii pre stavebné povolenie. 
PD doložiť v rozsahu: 
-technickú správu PD pre stavebné povolenie s popisom jej realizácie v ochrannom pásme 
dráhy, s popisom eliminácie možných nepriaznivých vplyvov dráhy na stavbu a vplyvov 
stavby na dráhu 
-prehľadnú situáciu stavby a situáciu umiestnenia časti stavby nachádzajúcej sa v OPO so 
zakreslením všetkých objektov a inžinierskych sieti v mierke 1:500, l: l 000 so zakreslením obvodu 
dráhy, hraníc OPD a staničenia žel. trate 
-charakteristické 
rezy stavbou so zadokumentovaním priestorovej polohy dráhy. 
ŽSR Bratislava, oblastné riaditeľstvo Košice, sekcia OZT Košice (13-151-168/08.2016/KT 
KE, zo 
dňa 01.08.2016) určil: 
a) pred začatím zemných prác vyznačenie polohy podzemného oznamovacieho a 
zabezpečovacieho vedenia a zariadenia priamo na stavenisku -trase. 
b) upovedomenie organizácie, ktorá vydala toto vyjadrenie o 
začatí stavebných prác 
najmenej 14 dní vopred 
c) 
preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce s polohou tohto 
vedenia a zariadenia 
d) upozornenie organizácie vykonávajúcej zemné práce na možnú odchýlku uloženia 
vedenia -zariadenia od výkresovej dokumentácie 
e) upozornenie pracovníkov. aby dbali pri prácach v týchto miestach na 
najväčšiu 
opatrnosť a nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej l m po každej strane 
vyznačenej trasy vedenia -zariadenia, aby nepoužívali žiadne mechanizmy (hÍbiace 
stroje. 
zbíjačky, buldozéry a pod.) 
f) aby odkryté podzemné oznamovacie a zabezpečovacie vedenie a zariadenie ŽSR bolo 
riadne 
zabezpečené proti poškodeniu 
g) aby organizácia vykonávajúca zemné práce zhutnila zeminu pod káblom -káblami, pred 
jeho-ich zakrytím-zahádzaním 
h) aby organizácia vykonávajúca zemné práce vyzvala 
ŽSR OR Košice -Sekcia OZT 
Košice -Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice na kontrolu kábla -káblov pred 
ich zakrytím, 
či vedenie, alebo zariadenie nie je viditeľné poškodené 
i) aby neodkladne ohlásila každé poškodenie podzemného oznamovacieho a 
zabezpečovacieho vedenia a zariadenia ŽSR OR Košice . Sekcii OZT Košice -Stredisku 
miestnej správy a údržby 
KT Košice. ktoré toto vyjadrenie vydalo 
j) aby bolo odhlásené ukončenie stavby ŽSR OR Košice _. Sekcii OZT Košice -Stredisku 
miestnej správy a údržby 
KT Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo 
ŽSR, Bratislava, stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava (0750/2a.l5/2905/2016/RP
KE zo 
dňa 17.08.2016) určil: 
l. Najneskôr pred vydaním stavebného povolenia je vlastník stavby povinný uzatvoriť so 
ŽSR zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorou bude riešené 
užívanie pozemkov v správe 
ŽSR. Podklady so základnými údajmi vrátane súhrnného 
stanoviska 
ŽSR predloží vlastník stavby na ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom, 
Regionálne pracovisko Košice, Štefánikova 
60. Zároveň upozon'iujeme na dodržanie 
povinností vyplývajúcich pre žiadatel'a zo zákona 
Č. 513/2009 Zz. O dráhach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
9 
ŽSR Bratislava, oblastné riaditel'stvo Košice, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky 
(13-151-168/08.2016/KT 
KE, zo dňa 01.08.2016) určil: 
l. Žiadame pred zahájením prác naše vedenia presne vytýčiť a riešiť ich ochranu 
v zmysle STN 
736005, 733050 a STN 347851, aby nedošlo k poškodeniu. Na základe 
tohto 
vytýčenia je potrebné stavbu umiestniť tak, aby v žiadnom prípade nezasahovala 
naše vedenia a bolo dodržané ochranné pásmo našich vedení. 
ŽSR Bratislava, oblastné 
riaditeľstvo Košice, sekcia elektrotechniky a energetiky 
(1941/2016/SEE/2a.l5-3/474, zo 
dňa 05.08.2016) určil: 
a) zaistí pred začatím zemných prác vytýčenie káblového vedenia priamo na stavenisku (trase) 
u ŽSR,OR Košice, Sekcia EE 
(Štefánikova 60, 041 50 Košice). Pri objednávke vytýčenia 
uveďte číslo nášho vyiadrenia. 
b) upozorní organizáciu, ktorá vydala toto vyjadrenie o začatí stavebných prác najmenej 15 
dní vopred a vyžiada jej dozor pri zemných prácach, 
c) oboznámi preukázateľne pracovníkov, ktorých sa to týka, s polohou tohto vedenia 
(zariadenia), 
d) upozorní na možnú odchýlku skutočnej polohy vedenia (zariadenia) od polohy 
vyplývajúcej z výkresovej dokumentácie (v metroch), 
e) vyzve svojich pracovníkov, aby dbali pri práci v týchto miestach 
na najvyššiu opatrnosť a 
do vzdialenosti l metra po každej strane vytýčenej trasy vedenia (zariadenia) nepoužívali 
žiadne 
mechanizačné prostriedky, 
f) nariadi svojím pracovníkom, aby odkryté podzemné káblové vedenia (zariadenia) riadne 
zaistili proti poškodeniu, 
g) nariadi svojím pracovníkom, aby riadne zhutnili zeminu pod káblom pred jeho zasypaním, 
h) vyzve ŽSR, OR Košice, Sekciu EE pred zásypom ryhy na vykonanie kontroly, či nie je 
vedenie (zariadenie) viditel'ne poškodené, 
i) predloží ku vytýčeniu naše vyjadrenie so situáciou, v ktorej sú zakreslené podzemné 
inžinierske siete (PIS) v našej správe, 
j) okamžite ohlási každé poškodenie podzemného káblového vedenia a zariadenia 
ŽSR, 
OR Košice, Sekcii EE , Upozorňujeme, že nedodržanie týchto podmienok je 
porušením paragrafov 6, 7, 8 a 12 zákona 513/2009 o dráhach. 
O.S.V.O. Comp, a.s. (č. 09 _02/08/2016/MM, zo dňa 09.08.2016) určil: 
l. Pred zahájením zemných prác je potrebné požiadať o vytýčenie káblov verejného 
osvetlenia (p.Goryl Karol, 
0903 608 304) na základe samostatnej objednávky. 
2. V prípade odkrytia kábelového vedenia v našej správe požadujeme, aby sme pri jeho 
spätnom uložení boli prizvaní, a požadujeme, aby bol kábel chránený pred 
mechanickým poškodením uložením 
do chráničky a označený výstražnou fóliou. 
CondorNet, s.r.o. (zo 
dňa 19.08.2016) určil: 
l. Pred začatím stavby je potrebné vopred požiadať o vytýčenie našich kábelových 
vedení. Žiadost' o 
vytýčenie pošlite na adresu Kováčska l, 080 Ol Prešov, prípadne 
kontaktujte p. 
Hyrju-tel. č. 0918 151 514. 
VSD, a.s. 
(č. 16660/2016, zo dňa 28.07.2016) určil: 
l. Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním 
objednávky a mapového podkladu s 
vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú 
lO 
adresu: skripko.stefan@vsds.sk, tel. 055 610 2792, 0917 433 311 -Ing Štefan 
Škripko, alebo stolicny.peter@vsds.sk, tel. 
055 610 2213, 0918 248 563 -Ing. Petr 
Stoličný. 
2. V prípade, že bude laižované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu 
plánovaného výkopu s ním, je 
bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku 
previsu. 
3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu. 
4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými IS musia byt' dodržané 
minimálne vzdialenosti, stanovené v 
STN 73 6005 Zmena a) tab. l ,2. 
5. pred zasypaním odkrytého kábla VSD, a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej 
spoločnosti, kôli kontrole nepoškodeného vedenia. 
6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať min. 2 pracovné dni pred zasypaním 
odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej 
spoločnosti:055/610 2823. 
7. Pri zmene kategórie priestoru äpovrchu) nad jestvujúcimi NN a Vn podzemnými 
vedeniami v zmysle 
STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terénň je potrebné na 
náklady stavebníka 
doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému 
poškodeniu v súlade s normami 
STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005. 
SPP-Distribúcia, a.s. (č.DPPRKe/3960/Uh, zo dňa 26.08.2016) určil: 
l. Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je 
stavebník povinný 
požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je 
potreb.p.é zaslať na adresu: SPP
distribúcia, a.s. Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 ll Bratislava, alebo 
elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webe (www.spp
distribucia.sk 
2. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky 
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti l OO m, alebo ak doba 
vytyčovania nepresiahne l hodinu. 
3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení zástupcovi 
prevádzkovateľa SPP-D (p. Karol Koóš, tel.č. 055/242 55 07) 
najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác. 
4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas 
realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, 
najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok 
a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. 
5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon 
kontroly realizácie 
činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 
6. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 mna 
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN73 
3050 
až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne, bez 
použitia strojových mechanizmov. 
7. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník 
povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie 
kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu 
ll 
a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného 
denníka. 
8. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený 
a manipulácia s nimi 
je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 
povolenie 
SPP-D. 
9. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu. 
10. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by 
zmenili jeho doterajšie krytie a hÍbku uloženia, v prípade zmeny. úrovne terénu 
požadujeme všetky zariadenia a poklopy inžinierskych zariadení 
osadiť do novej 
úrovne terénu. 
ll. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí 
byť ihneď ohlásené SPP-Dna tel.č. 0850 ll l 727. 
12. 
Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení 
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia 
uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € až 
150 000,-€. 
13. Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona 
o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 
ako 
aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež 
ustanovenia Technických pravidiel pre plyn 
(TPP) najmä TPP 702 Ol, TPP 702 02. 
14. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 
a/alebo 
bezpečnostných pásiem. 
15. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami 
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle 
STN 
73 6005 a TPP 906 O l. 
16. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 
80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé 
porasty a pod. 
17. Pri prácach v ochrannom pásme VTL plynovodu DN 200 PN 25 žiadame 
kontaktovať pracovníka SPP-D uvedeného v tomto vyjadrení, v bode č. 3. 
Slovak Telekom, a.s. (č. 6611714887, zo dňa 26.05.2016) určil: 
l. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 
Z.z.) a 
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. 
o ochrane proti rušeniu. 
2. Stavebník alebo ním poverená osoba 
je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je 
v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 
sietí, 
vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 
spoločnosti 
povereného správou sieti: Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, 
51/7711551 
12 
3. V zmysle § 66 ods. 7 zákona Č. 35112011 Z.Z. o elektronických komunikáciách sa 
do projektu stavby musí 
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za 
splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 
4. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 35112011 Z. 
z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 
s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie 
je možné preložiť 
zrealizovať prekládku SEK. 
5. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí 
figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 
stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 
projektovaných trasách preldádok podzemných 
telekomu-nikačných vedení 
a zariadení. 
6. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.s., je 
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečit'' nadzemnú sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
7. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
povinnosti 
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v 
platnom znení. 
8. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových 
prác 
je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na 
Valom záujmovom území sa môžu 
nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov. 
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak 
Telekom, a.s., týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 
vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 
9. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykonané Slovak Telekom a.s. na 
základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu 
spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Fabuľa František, Ing. 
frantisek.fabula@telekom,sk, +421 517712188, 
0902614733. V objednávke v 
dvoch vyhotoveniach 
uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum j jeho vydania. 
l 
O. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohradu vyššie uvedených bodov 
dodržať pri svojej čim10sti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti 
Slovak Telekom, a.s. 
ll. Žiadate!' môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. 
Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať 
alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
12. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 
13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v 
13 
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinností požiadať o vytýčenie. 
SpravbytKomfort, a.s. (č. 2417/EM/2016 z dňa 01.08.2016) určil: 
l. Pred začatím prác požadujeme, aby ste nás vyzvali na presné vytýčenie našich sietí. 
2. 
Požadujeme dodržať Zákon 657/2004, § 36 o ochranných pásmach, t.j. l mna každú 
stranu teplovodu. 
UPC Broadband Slovakia s.r.o. 
(č. 928/2016, zo dňa 20.07.2016) určil: 
l. Pred zahájením prác stavebník objedá si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie 
sietí a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 
040 Ol Košice, alebo mailom na adrese ftirpak@upc.sk . Objednávku si žiadame 
doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. K žiadosti 
žiadame 
pripojiť toto vyjadrenie. 
2. Žiadame 
bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 
68 zákona č. 351/20111 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN. 
3. Stavebník 
zabezpečí preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich 
zemné práce s 
vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby 
pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou 
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä 
hÍbiace stroje) v ochrannom pásme 
od vymedzenej polohy telekomunikačných 
zariadení, tzn. len ručný výkop. 
4. Stavebník 
zabezpečí preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich 
zemné práce 
na možnú polohovú odchýlku +-30 cm skutočného uloženia od 
vyznačenej polohy. 
5. V prípade, že dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými 
zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame , aby sme boli vopred prizvaní 
k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 854 091, 0911 
409 830. 
6. Stavebník je povinný odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu 
a poškodeniu nepovolanou osobou. 
7. 
V prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných 
zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti 
UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, 
pred záhrnom 
previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC 
realizovať triedeným štrkom a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie 
mar kermi. 
8. Stavebník zabezpečí zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC. 
9. Stavebník zabezpečí dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa 
nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu. 
l 
O. Žiadame dodržať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia UPC. 
ll. Žiadame bezodkladne oznámiť každé poškodenie telekomunikačných zariadení 
spoločnosti UPC na tel. č. 0903 253 867, 0911 854 091, 0911 409 830, v prípade 
14 
poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma 
najbližšími 
distribučnými skriňami. 
Mgr. Matej Kapraľ, Štefániková 13, 080 Ol Prešov (z dňa 17.01.2018) určil: 
l. Stavebník je povinný najneskôr do začatia stavebného konania uzatvoriť so mnou, 
ako vlastníkom budúcich povinných 
nehnuteľností, zmluvu o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena. 
Rozhodnutie o námietkach 
účastníkov konania: neboli vznesené . 
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 
40 odst. l stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy 
nadobudlo 
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia. 
PredÍženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 
ods. 3 stavebného zákona , len na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím 
uvedenej lehoty. 
Toto rozhodnutie je záväzné 
aj pre právnych nástupcov navrhovateľa aj účastníkov 
konania. 
Odôvodnenie: 
Navrhovateľ -Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. GR Košice podal dňa 
21.06.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: "Prešov, ul. 
Bajkalská-zhýbka pod Torysou" -líniová inžinierska stavba, kat. úz. Prešov. 
K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných 
orgánov a organizácií. 
Mesto 
Prešov-stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 28.06.2017 
začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 
štátnej správy a 
dňa 25.07.2017 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. 
Konanie bolo oznámene verejnou vyhláškou v meste Prešov od 30.06.2017 do 15.07.2017. 
Líniová inžinierska stavba 
"Prešov, ul. Bajkalská -zhýbka pod Torysou"je v súlade s 
platným Územným plánom mesta 
Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015, vyhláseným 
Všeobecne záväzným nariadením mesta 
Prešov č. 5/2017, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť 
Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015. 
Svoje súhlasné stanoviská oznámili tieto orgány štátnej správy: MsÚ Prešov -Odbor 
hlavného architekta mesta, MsÚ Prešov-Odbor D, ŽP, MsÚ Prešov-OSMM, MsÚ Prešov
Organizačný odbor -OKS, OÚ Prešov -Odbor starostlivosti o ŽP, DPMP, a.s., 
SpravbytKOMFORT, a.s. Krajský pamiatkový úrad Prešov, O.S.V.O.Comp, a.s., IL s.r.o., 
KRPZKDI, 
VSD, a.s., SPP-Distribúcia,a.s., Slovak Telekom, a.s., VVS, a.s., Orange 
Slovensko, a.s., UPC Broadband Slovakia s.r.o., Site! s.r.o. CondorNet s.r.o., OR HaZZ 
v 
Prešove,., R.Ú.V.Z. Prešov, Ministerstvo Obrany SR, Ministerstvo vnútra SR -Centrum 
podpory 
Prešov, MD a VSR-Dráhový stavebný úrad, ŽSR Bratislava, SVP, š.p. 
Ich požiadavky nie sú zamietavé ani protichodné a sú zahrnuté 
do podmienkovej časti 
rozhodnutia. 
Neboli uplatnené žiadne námietky 
účastníkov konania. 
Stavebný úrad preskúmaním návrhu s prílohami v územnom konaní a výsledkov konania 
zistil, že navrhovaná stavba a jej umiestnenie nie 
je v rozpore s územným plánom mesta 
Prešov, zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., tým hľadiskám 
15 
neodporuje, neohrozuje životné prostredie, verejné záujmy a právom chránené záujmy 
účastníkov konania. 
Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby. Preto, 
na základe výsledkov konania, bolo rozhodnuté tak, ako 
je uvedené vo výroku územného 
rozhodnutia. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej 
stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní a 
podľa§ 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
mesta Prešov a zverejnená na internete-elektronickej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk) 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení inžinierskej 
stavby. 
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s 
§ 54 odst. 
l) zák. č. 7111967 
Zb. o správnom konaní podať na mesto Prešov, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
16 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby: 
"Prešov, ul. Bajkalská-zhýbka pod Torysou", bola vyvesená na úradnej 
tabuli mesta Prešov (www.presov.sk) 
dňa .............. r:'CC.~ :~~ 't'~. ·: ..... ' .. ~ ..... ·~ ........ . 
:·· ' ' •, . ,, .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ... '.I i·:~;~~.;·~~:·~.;;.:.~:::~ .... ·:.!.· ... ~~ ... 
PečiaqR::a h 
1
pÓ_dpŕs ~ " ' · · 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby: 
"Prešov, ul. Bajkalská -zhýbka pod Torysou", bola zvesená z úradnej 
tabule mesta prešov 
(www.presov.sk) 
dňa .................................................... . 
!'_. ,. ) .. / 
•••• o o ••••• o ••• o o ••••••••• o-~._,. o ... !'.-•. •• .• ·:···: ••• ~ o. o •••••• o. 
Pečiatká
1
ä:podpis · 
\ 
//931
0
~ 
\_/ 
9310/839 
8 
~ 
93101643 
+ 
V1l!riaofth 
~ 
ur 
2A4 
05.2017 
D
UR 
-ZHÝBKAPODTORYSOU 
24N/2016 
oba
l 
SITUÁCIA 
NA 
PODKLADE 
KATASTRÁ
L
NEJ 
MAPY 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)