Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Nikolas Gaval' bytom Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

02.05.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list číslo 1 zo dňa 
Vec 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo Vybavuje /linka 
Karol Malinovský 
05113100120 
Oznámenie o doručeni písomnosti 
Prešov 
? ['" 
-L, IJ. 
30.04.2018 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade 
s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov oznamuje 
Nikolasovi Gaval'ovi bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môže 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
1\. 
Mestský Urad v Prešove 1 Hlavná 731080 
01 Prešov 1 TeL: +421(51)31001111 Fax. +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
-'-:. 
l_'·. 
~,;,-. 
.• 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)