Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Karol Holub, Tarasa Ševčenka 23, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

24.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        2 4 ~ Zt3 
Vyvesene ona--- -
MESTO PRE!íOV 
ZvesenP. dňa--------
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: č.k.507731/2019 Prešov 18. 
6. 2019 
, , v 
VEREJNA VYHLASKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Karol Holub 
Tarasa Ševčenka 23 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 
k. 50773112019 zo dňa 4.6.2019 Je uložená na Mestskom úrade 
Prešov, Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt 
účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta 
Prešov 
č. k. 507731/2019 zo dňa 4.6.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 
ods. 2 zákona č. 
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia 
na Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 239 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a 
podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)