Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        CJ 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom 
Vydanie: 
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych 
komunikácií na území mesta Prešov 
Strana: 
Mesto Prešov 
1/11 
Mesto 
Prešov podľa § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa § 
6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 
Článok l 
Úvodné ustanovenia 
2 s cs. z:n 
Vyvesené dňa----------
'-'~~P.f!PI"IÓ dl'1i ------------
l. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov (ďalej len "nariadenie") vymedzuje 
úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len 
"parkovacie miesta") na území mesta Prešov (ďalej len "mesto"), spôsob zabezpečenia 
prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, 
spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia. 
2. Na 
účely tohto nariadenia sa rozumie: 
a) 
bytom 
obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s prislušenstvom usporiadaný do 
funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie
1• 
Na účely tohto 
nariadenia sa pod pojmom byt rozumie 
aj rodinný dom; 
b) 
dočasným parkovaním . 
parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácie; 
c) doba spoplatnenia 
časový úsek, počas ktorého je dočasné parkovanie motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií prípustné len za úhradu, ak nariadenie 
alebo osobitný predpis neustanovuje inak; 
d) držitel'om vozidla držiteľ osvedčenia o evidencii časť l. a časť II., ktorý je zapísaný v osvedčení 
o evidencii časť I. a časť II. a oprávnený rozhodovať o použití vozidla; 
v prípade, ak 
je ako vlastník vozidla alebo držiteľ osvedčenia o evidencii, zapísaný 
v 
osvedčení o evidencii časť I. a časť II. jeden z manželov ako fyzická osoba, nie 
fyzická osoba -
podnikateľ, považuje sa za držiteľa vozidla na účely tohto nariadenia, 
počas trvania manželstva, aj druhý z manželov bez ohľadu na skutočnosť, či vozidlo 
patri do bezpodielového spoluvlastníctva manželov; 
e) 
elektronickým parkovacím lístkom 
doklad potvrdzujúci zaplatenie úhrady za 
dočasné parkovanie na parkovacích miestach 
jednotlivých zón pomocou elektronických aplikácií, alebo formou SMS správy; f) miestnymi komunikáciami 
všeobecne pristupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve mesta Prešov a verejné 
priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych 
komunikácie; 
g) motorovým vozidlom 
vozidlo kategórie
3 
Ml a Nl s celkovou dÍžkou do 5,0 m, pričom vozidlá s dÍžkou 
presahujúcou 
5,0 m môžu stáť iba na miestach na to určených dopravným značením; 
h) parkovacou kartou 
1 
§51 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (občiansky zákonník) 
1 
§4b odst. l zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
3 
§ 4 ods. 23 a 4 zákona č. l 0612018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení neskorších predpisov 
J;:;l 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom 
Vydanie: 
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií na území mesta Prešov 
Strana: 
Mesto 
Prešov 2/11 
parkovacia karta povoľujúca dočasné parkovanie motorového vozidla, na ktorej je 
vyznačené evidenčné číslo vozidla (EČV), doba platnosti, tarifné pásmo a príslušná 
zóna, pre ktorú 
je karta vydaná, vyhotovenie karty je len v elektronickej podobe; 
i) parkovacím lístkom 
doklad potvrdzujúci zaplatenie úhrady za dočasné parkovanie na parkovacích miestach 
jednotlivých zón, vydaný parkovacím automatom alebo parkovacím automatom 
závorového systému; 
j) parkovacím systémom 
technické a elektronické prostriedky slúžiace na úhradu parkovného, napr. parkovací 
automat, závorový parkovací systém, systém 
na úhradu parkovného prostredníctvom 
SMS alebo elektronickej mobilnej aplikácie, 
informačný systém združujúci informácie 
o úhradách parkovného a 
umožňujúci kontrolu úhrady parkovného a pod.; 
k) parkovanie vozidla 
dočasné odstavenie vozidla na miestach vyznačených príslušnou dopravnou značkou 
(napr. po dobu nákupu, návštevy, zamestnania, naloženia alebo vyloženia nákladu 
a pod.), alebo odstavenie vozidla 
na miestach vyznačených príslušnou dopravnou 
značkou (spravidla v mieste bydliska vlastníka alebo držiteľa vozidla) po dobu, kedy 
sa vozidlo nepoužíva; 
l) rezidentom 
fyzická osoba, prihlásená na trvalý pobyt
4 
v zóne s regulovaným parkovaním (ďalej 
len "zóna"), alebo ktorá má trvalý pobyt v meste Prešov a je na základe nájomnej 
zmluvy v byte nachádzajúcom sa v zóne nájomníkom a 
súčasne je vlastníkom 
motorového vozidla kategórie 
podľa písm. g) alebo jeho držiteľom na základe 
finančného prenájmu
4; 
rezidentom je aj fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má vozidlo 
evidované na svoju 
živnosť, štatutár právnickej osoby alebo zamestnanec, ktorí majú 
právo 
používať služobné motorové vozidlo na súkromné účely podľa osobitného 
predpisu
5 
a zároveň táto fyzická osoba -podnikateľ, štatutár právnickej osoby alebo 
zamestnanec 
má trvalý pobyt v zóne, alebo má trvalý pobyt v meste Prešov a je na 
základe nájomnej zmluvy v byte, nachádzajúcom sa v zóne, nájomníkom; 
m) tarifné pásmo 
definuje cenovú úroveň spoplatnenia parkovacích miest na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií v zóne; 
n) vyhradené parkovacie miesta 
úseky miestnych komunikácií, na ktorých sú zriadené parkoviská alebo parkovacie 
miesta 
označené zvislou dopravnou značkou lP 16 (Parkovacie miesta s vyhradeným 
státím) v kombinácií s dodatkovou tabul'kou E 
13 alebo E 15
6; 
o) vymedzenými úsekmi 
úseky miestnych komunikácií v zóne s regulovaným parkovaním označené zvislými a 
vodorovnými dopravnými 
značkami, určenými na dočasné parkovanie motorových 
vozidiel 
(ďalej aj ako "parkoviská" alebo "parkovacie miesta"); 
p) zónou s regulovaným parkovaním 
geografický súbor vymedzených úsekov miestnych komunikácií, určených na dočasné 
parkovanie motorových vozidiel, označených príslušnou dopravnou značkou; 
4 
§2 písm. s) zákona č. 595/2003 Z z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov 
5 
§l 9ods. 2 písm. s) zákona č. 595/2003 Z z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov 
6 
Príloha č. l k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o 
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
1:1 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom 
Vydanie: 
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií 
na území mesta Prešov 
Strana: 
Mesto Prešov 
3/11 
3. Dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne regulovaného parkovania (čl. 2 tohto 
nariadenia) 
počas vymedzenej doby (ďalej len "doba spoplatnenia") je prípustné len 
za úhradu, ak toto nariadenie alebo osobitný predpis neustanovuje inak. 
4. Tarifné pásma sú farebne odlíšené a vyznačené písmenami A, B, C, D, R aN. Tarifné 
pásmo A 
je označené červenou farbou, tarifné pásmo B je označené oranžovou farbou, 
tarifné pásmo C 
je označené zelenou farbou, tarifné pásmo D je označené hnedou farbou, 
tarifné pásmo R 
je označené modrou farbou, tarifné pásmo N je označené žltou farbou. 
5. Zóna s plateným parkovaním je vyznačená dopravnými značkami IP 27a (Zóna 
s plateným státím) a 
lP 27b (Koniec zóny s plateným státím), alebo IP 24a (Zóna 
s dopravným obmedzením) a 
lP 24b (Koniec zóny s dopravným obmedzením), v ktorých 
platí dopravné obmedzenie státia len na 
vyznačených parkovacích miestach. 
Zóny sú 
vyznačené arabskými číslicami 1-17. 
Článok 2 
Zóna regulovaného parkovania 
l. Zóny regulovaného parkovania označené číslicami l -17 tvoria miestne komunikácie 
alebo ich 
časti na uliciach mesta podľa prílohy č. l tohto nariadenia. 
2. Grafické znázornenie zón podľa odseku l tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia. 
3. 
Vyznačenie tarifných pásiem označených veľkými písmenami A, B, C, D, R aN a ich 
lokalizácia na uliciach v zónach 
podľa odseku l tvorí prílohu č. 3 tohto nariadenia 
4. Zóny regulovaného parkovania sú 
označené dopravnou značkou lP27a a IP27b (zóna 
s plateným alebo regulovaným státím), s výnimkou vyhradených parkovacích miest, ktoré 
sú 
označené príslušnou dopravnou značkou. 
7 
5. Dočasné parkovanie motorových vozidiel v zónach regulovaného parkovania sa riadi 
osadeným dopravným 
značením: 
a) lP 17a (parkovisko -parkovacie miesta s plateným státím) s dodatkovou tabuľou E 12 
(dodatková tabuľa s upresňujúcim textom) s uvedením farby a čísla tarifného pásma, 
doby spoplatnenia 
dočasného parkovania a príslušným vodorovným dopravným 
značením. (ďalej len "platené parkovacie miesta"); 
b) lP 16 (parkovisko-parkovacie miesta s vyhradeným státím) s dodatkovou tabuľou E 13 
alebo E 15 alebo symbolom tejto dodatkovej tabule (vyhradené státia pre ťažko 
zdravotne postihnuté osoby podl'a osobitného predpisu)
8 
v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi; 
c) 
IP 16 (parkovisko -parkovacie miesta s vyhradeným státím) označujúce parkovisko 
pre rezidentov s dodatkovou 
tabuľou El 3 (dodatková tabuľa s upresňujúcim textom 
"pre vozidlá s platnou rezidentskou parkovacou kartou" a vyznačením čísla zóny); 
d) IP 20b (stanovište TAXI) s dodatkovou tabuľou E 12 (dodatková tabuľa s upresňujúcim 
7 
Príloha č. l k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 912009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o 
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
8 
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov. 
8 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom 
Vydanie: 
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií 
na území mesta Prešov 
Strana: 
Mesto Prešov 4/11 
textom) s 
vyznačením doby vyhradenia státia pre určené vozidlo taxislužby a 
príslušným vodorovným dopravným 
značením. 
Článok 3 
Doba spoplatnenia 
dočasného parkovania 
l. Doba spoplatnenia sa určuje nasledovne: 
a) Na platených parkovacích miestach zaradených do tarifných pásiem A, B, C a D, 
(červené, oranžové, zelené, hnedé) pondelok-piatok: od 8.00 hod. do 18.00 hod., 
sobota od 
8.00 hod. do 12.00 hod, nedel'a, štátne sviatky a dni pracovného pokoja
9 
bezplatne; 
b) parkovacie miesta zaradené dopravným 
značením do tarifného pásma R (modré) pre 
parkovanie rezidentov 
je možné užívať len s príslušnou parkovacou kartou rezidenta 
zóny v 
čase pondelok-piatok od 00.00 hod. do 24.00 hod.; 
c) parkovacie miesta zaradené dopravným značením do tarifného pásma N (žlté) v čase 
pondelok-piatok od 00.00 hod. do 24.00 hod.; 
d) návštevník zóny, ktorý nie je držiteľom rezidenčnej karty (nerezident), môže v čase 
pondelok-piatok od 8.00-16.00 hod. používať parkovacie miesta v zónach č. l -17, 
vyhradených pre rezidentov za úhradu ako v tarifnom pásme 
N. 
Článok4 
Podmienky parkovania v zóne regulovaného parkovania 
l. V zóne regulovaného parkovania môžu parkovať iba motorové vozidlá kategórie Ml a Nl 
s celkovou dÍžkou do 5,0 m s výnimkou parkovísk, kde sú označené príslušným 
dopravným 
značením aj parkovacie miesta pre motorové vozidlá kategórie M2 a M3. 
2. Motorovým vozidlám neuvedeným v čl. 4 odsek l je povolené iba zastavenie na čas 
nevyhnutný k naloženiu alebo vyloženiu tovaru alebo osôb. 
3. 
Povinnosť zaplatiť úhradu za dočasné parkovanie sa vzťahuje na osoby používajúce 
motorové vozidlá 
(vodič) dočasne zaparkované na miestnych komunikáciách v zóne 
regulovaného parkovania 
(ďalej len "platitel' úhrady"). Ak vodič nie je známy alebo je 
sporný, platiteľom úhrady podľa predchádzajúcej vety je vlastník motorového vozidla; ak 
vlastník motorového vozidla nie je známy alebo je sporný, platiteľom úhrady podľa 
predchádzajúcej vety, je osoba zapísaná ako jeho držiteľ v evidencii motorových vozidiel. 
4. Dočasné parkovanie vozidiel na miestnych komunikáciách v rámci zóny regulovaného 
parkovania sa riadi podmienkami 
vyznačenými príslušným dopravným značením. 
9 
Zákon č. 24111993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších 
predpisov 
1:;_;1 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom 
Vydanie: 
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií na území mesta 
Prešov 
Strana: 
Mesto Prešov 
5/11 
Článok 5 
Spôsob 
zabezpečenia prevádzky parkovacích miest 
l. Prevádzkovateľom dočasného parkovania na území mesta je mesto Prešov (ďalej len 
,,Prevádzkovateľ"). 
2. Výnos úhrad za dočasné parkovanie je príjmom mesta. 
3. 30% príjmu mesta z výnosu úhrad za dočasné parkovanie je príjmom Fondu mobility. 
4. Prevádzkovateľ vydá Prevádzkový poriadok, ktorý upraví podrobné pravidlá prevádzky 
parkovacích miest, predaja parkovacích lístkov a predaja parkovacích kariet. 
Článok 6 
Spôsob úhrady za 
dočasné parkovanie a jej výška 
l. Výška úhrady za dočasné parkovanie na miestnych komunikáciách v zóne regulovaného 
parkovania 
je stanovená v zmysle prílohy č. 4 tohto nariadenia. 
2. Úhrada za dočasné parkovanie v zóne regulovaného parkovania musí byť zaplatená 
vopred na celý 
čas jednorazového alebo vopred na celý čas opakovaného dočasného 
parkovania motorového vozidla počas doby spoplatnenia (v zmysle čl. 3 tohto nariadenia). 
To neplatí v prípade 
dočasného parkovania na parkoviskách zabezpečených závorovým 
parkovacím systémom, kedy sa úhrada za 
dočasné parkovanie platí pred výjazdom z 
parkoviska. 
3. Úhradu za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií je možné 
realizovať: 
a) zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate príslušného tarifného pásma 
(ďalej len "parkovací lístok"), v tých lokalitách, kde sú parkovacie automaty 
umiestnené; 
b) zakúpením elektronického parkovacieho lístka prostredníctvom internetu (vrátane 
webovej aplikácie pre smartfóny), prostredníctvom SMS platby alebo prostredníctvom 
služby mobilných operátorov 
"prémiová SMS" (ďalej len "elektronický parkovací 
lístok"); 
c) predplatením parkovacej karty do príslušnej zóny regulovaného parkovania podľa 
platného cenníka (ďalej len "parkovacia karta"); 
d) úhradou za dočasné vyhradenie parkovacieho miesta a vyhradenie stanovišťa TAXI. 
4. Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia. 
5. Všetky spôsoby úhrad parkovného sú viazané na jedno evidenčné číslo motorového 
vozidla 
(ďalej len "EČV") a sú neprenosné, s výnimkou dočasne vyhradených miest pre 
konkrétnych 
užívateľov a stanovíšť TAXI, na ktoré je možné viazať viacero evidenčných 
čísiel motorových vozidiel. 
6. Parkovné na parkoviskách so závorovým parkovacím systémom sa platí za čas dočasného 
parkovania motorového vozidla počas doby spoplatnenia a to najskôr l O minút pred 
výjazdom z parkoviska. 
8 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom 
Vydanie: 
parkovaní motorových vozidiel 
na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií 
na území mesta Prešov 
Strana: 
Mesto Prešov 
6/11 
7. Pri úhrade parkovného prostredníctvom parkovacieho automatu je vodič povinný zakúpiť 
si bezodkladne po zaparkovaní motorového vozidla parkovací lístok platný pre plánovanú 
dobu parkovania. Pri kúpe parkovacieho lístka 
je potrebné v automate zadať EČV, pre 
ktoré 
je parkovné uhrádzané. Parkovací lístok umožňuje dočasné parkovanie motorového 
vozidla, ktorého 
EČV je totožné s EČV uvedenom na parkovacom lístku, na parkovacích 
miestach 
Prevádzkovateľa počas doby vyznačenej na tomto lístku. 
8. Ak sa EČV zaparkovaného vozidla nezhoduje s EČV uvedeným na parkovacom lístku, 
parkovné nie 
je uhradené. 
9. Parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorových vozidiel na platených 
parkovacích miestach 
Prevádzkovateľa. Rozsah možností dočasného parkovania na 
základe parkovacej karty závisí od typu parkovacej karty a jej územnej platnosti. 
Parkovacia karta nemá 
tlačenú podobu, ale iba formu elektronického záznamu v databáze 
parkovacích kariet vedenej v 
informačnom systéme Prevádzkovateľa. 
l O. V prípade, ak vodič uhradil parkovné niektorým zo spôsobov podľa ods. 3 písm. a) alebo 
b) tohto 
článku a opustí parkovacie miesto pred uplynutím predplatenej doby parkovania, 
je oprávnený do uplynutia tejto predplatenej doby parkovania zastaviť a stáť aj na 
ktoromkoľvek inom parkovisku zóny s plateným parkovaním, na ktorom je podľa cenníka, 
ktorý tvorí prílohu 
č. 4 tohto nariadenia základná sadzba parkovného za l hodinu rovnaká 
alebo nižšia ako základná sadzba parkovného za l hodinu, 
podľa ktorej má uhradené 
parkovné. 
Článok 7 
Doklad o zaplatení úhrady za 
dočasné parkovanie 
l. Dokladom o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie motorového vozidla (viazané na 
EČV)je: 
a) platný parkovací lístok z parkovacieho automatu, 
b) platný elektronický parkovací 
lístok, 
c) pokladničný blok vydaný pokladňou závorového systému, 
d) platná parkovacia karta, 
e) potvrdenie o úhrade za vyhradené parkovacie miesto a 
stanovišťa TAXI. 
2. Elektronický parkovací lístok sa považuje za zakúpený v momente jeho elektronického 
doručenia po príslušnej elektronickej úhrade. V prípade zakúpenia viac ako jedného 
elektronického parkovacieho lístka v prelínajúcom sa 
čase platnosti, platnosť každého 
ďalšieho zakúpeného elektronického parkovacieho lístka nastáva po uplynutí platnosti toho 
prechádzajúceho. 
3. Potvrdením o úhrade vyhradených miest pre konkrétneho užívateľa a stanovišťa TAXI je 
príslušný daňový doklad. Dopravné značenie, ktoré oprávňuje užívateľa k užívaniu 
vyhradeného parkovacieho miesta 
l stanovišťa TAXI, inštaluje prevádzkovateľ zóny 
plateného parkovania na základe príslušnej úhrady. 
c;' 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom 
Vydanie: 
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií na území mesta Prešov 
Strana: 
Mesto 
Prešov 7/11 
Článok 8 
Oslobodenie od úhrady za 
dočasné parkovanie 
l. Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodené: 
a) motorové vozidlá s udelenou výnimkou na základe platných zákonných predpisov
10
, 
b) služobné vozidlá orgánov Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, 
ozbrojených síl a zborov SR a Mestskej polície v Prešove pri služobnom výkone, 
c) služobné vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci a Hasičského a záchranného zboru 
pri služobnom výkone a vozidlá poskytujúce prepravnú službu 
podľa osobitného 
predpisu 
11 
pri služobnom výkone, 
d) služobné vozidlá mesta 
Prešov, 
e) motorové vozidlá označené parkovacím preukazom osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím
12 
za predpokladu splnenia podmienky podľa odseku 3. 
2. Oslobodenie od úhrady sa preukazuje najmä spôsobom označenia služobného motorového 
vozidla alebo služobným preukazom 
vodiča motorového vozidla. 
3. Držiteľ preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje oslobodenie od 
úhrady umiestnením parkovacieho preukazu osoby s 
ťažkým zdravotným postihnutím 
viditeľne za čelné sklo motorového vozidla tak, aby všetky údaje boli čitateľné z vonkajšej 
strany motorového vozidla. 
Článok 9 
Vyhradené parkovacie miesta 
l. Vyhradené parkovacie miesta sa zriaďujú hlavne pre občanov mesta Prešov, ktorí sú 
zdravotne 
ťažko postihnutí. 
2. Vyhradené parkovacie miesto podľa odseku l je možné zriadiť len v prípade, ak žiadateľ 
spÍňa nasledujúce podmienky: 
a) má trvalý pobyt na ulici, kde má byť parkovacie miesto vyhradené; 
b) 
podľa posudku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej UPSVaR) je odkázaný na 
individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom
13
; 
c) má podľa posudku UPSVaR v oblasti mobility obmedzenú alebo zníženú schopnosť 
pohybu a zároveň je odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so 
zabezpečením prevádzky motorového osobného vozidla; 
d) 
je vlastníkom osobného motorového vozidla, na ktoré mu bol poskytnutý finančný 
príspevok na jeho kúpu UPS VaR. 
10 
§140 ods. l písm. b) a nasl. zákona č. 812009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení v spojení 
s§ 40 Vyhlášky Ministerstva vnútra č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva 
zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
" § 42 zákona 
č. 44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
11 
§ 44 zákona č. 812009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a§ 17 zákona č. 
447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 
13 
zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
c;' 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom 
Vydanie: 
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií 
na území mesta Prešov Strana: 
Mesto Prešov 
8/11 
3. Mesto Prešov rozhodne o vyhradení parkovacieho miesta pre konkrétneho užívateľa 
a stanovišťa TAXI na základe dopravnej situácie v danej zóne. 
Článok 10 
Parkovacie karty-všeobecné ustanovenia 
l. Typy parkovacích kariet: 
a) parkovacia karta "REZIDENT ZÓNY", 
b) parkovacia karta "NEREZIDENT ZÓNY"; 
c) parkovacia karta "NÁVŠTEV A ZÓNY". 
d) parkovacia karta "PÁSMO A" (červená); 
e) parkovacia karta "PÁSMO B" (oranžová); 
f) parkovacia karta "PÁSMO C" (zelená); 
2. Na vydanie parkovacej karty 
podľa odseku l písm. a) až f) tohto článku má nárok žiadateľ, 
ktorý nemá v deň podania žiadosti o predaj niektorej parkovacej karty evidovaný voči 
mestu žiadny nedoplatok na miestnych daniach a nedoplatok za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady. 
Podanie žiadosti o vydanie parkovacej karty podľa odseku l 
písm. a) až 
f) tohto článku nie je po úhrade nedoplatku vylúčené. 
3. Parkovacie karty (d'alej len PK) môžu byť vydané iba pre motorové vozidlá kategórie
14
, 
Ml a Nl s celkovou dÍžkou nepresahujúcou 5,0 m. 
4. PK je možné zakúpiť len elektronicky na obdobie jedného roka odo dňa jej vydania. 
Uvedené neplatí pre PK "NÁVŠTEVA ZÓNY", ktorej platnosť je max. dva po sebe idúce 
pracovné dni. 
5. PK sú vydávané elektronicky ako neprenosné, na konkrétne EČV. Na jedno EČV môže 
byť vydaná iba jedna platná PK. 
6. V zóne s regulovaným parkovaním Prevádzkovateľ vydá rezidentovi na jeden byt jednu 
rezidenčnú kartu. Ak to dovoľujú kapacitné možnosti voľných parkovacích miest 
v príslušnej zóne, možno 
vydať aj druhú resp. ďalšie rezidentské karty na jeden byt podľa 
poradia podaných žiadostí. Pravidlá vydávania PK upraví Prevádzkový poriadok. 
7. Pre stanovenie ceny novej PK podľa odseku l písm. d) tohto článku je rozhodujúce poradie 
podania žiadosti a následného vydania platných 
PK podľa odseku l písm. d) tohto článku 
na byt, kedy cena bude určená na úrovni najlacnejšej nevydanej karty v číselnom rade. 
8. Na predaj PK nie je právny nárok. Prevádzkovateľ má právo pozastaviť predaj PK pre 
vybrané zóny, a to 
dočasne alebo trvalo, o čom vyhotoví písomný oznam pre verejnosť a 
zabezpečí jeho zverejnenie minimálne 14 kalendárnych dní vopred. V prípade, že žiadateľ 
podal žiadosť o predaj PK v čase, kedy bol predaj PK pozastavený, Prevádzkovateľ nevydá 
žiadateľ ovi PK. 
14 
§ 4 ods. 23 a 4 zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
8 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom 
Vydanie: 
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií 
na území mesta Prešov 
Strana: 
Mesto Prešov 
9/11 
Článok ll 
Podmienky vydania parkovacích kariet a ich platnost' 
l. PK "REZIDENT ZÓNY" je určená len pre rezidenta zóny (v zmysle článku l ods. 2. písm. 
l) tohto nariadenia), pre ktorú 
je PK vydaná. Označenie zóny je uvedené arabskou číslicou 
od l do 17, na základe pobytu rezidenta podl'a prílohy č. l tohto nariadenia. Územná 
platnosť PK je určená podl'a článku 2 odseku l resp. prílohy č. l tohto nariadenia. PK platí 
na všetkých parkovacích miestach 
určených dopravným značením v zmysle článku l 
odseku 6 tohto nariadenia s plateným parkovaním s 
vyznačeným tarifným pásmom R. 
V prípade, že v danej zóne nie sú zriadené parkovacie miesta s tarifným pásmom R, môže 
rezident 
používať parkovacie miesta na parkoviskách s iným tarifným pásmom. 
2. PK "NEREZIDENT ZÓNY" je určená pre kohokol'vek-fyzickú alebo právnickú osobu, 
t.j. osobu, ktorá podl'a tohto nariadenia nie 
je rezidentom. Označenie zóny je uvedené 
arabskou 
číslicou od l do 17, pričom PK platí len pre jednu zónu, o ktorú si žiadate l' 
požiada. PK platí iba v zóne, pre ktorú je vydaná a to výhradne na parkoviskách 
označených príslušným dopravným značením v zmysle čl. l odsek 6 toh.to nariadenia s 
plateným parkovaním s 
vyznačeným tarifným pásmom N a v čase 8.00 -16.00 hod. aj na 
parkoviskách s 
vyznačeným tarifným pásmom R. 
3. PK "NÁVŠTEVA ZÓNY" je určená pre úhradu parkovného motorového vozidla osoby, 
ktorá navštívi rezidenta s pobytom v danej zóne. Žiadatel'om o vydanie PK 
"NÁVŠTEV A 
ZÓNY" môže byť len rezident s pobytom v zóne a platnou kartou "REZIDENT ZÓNY", 
pre ktorú má byť PK "NÁVŠTEV A ZÓNY" vydaná. 
4. PK "PÁSMO A" je určená pre kohokoľvek-fyzickú alebo právnickú osobu, rezidenta 
alebo nerezidenta (t.j. osoby, ktorá 
podľa tohto nariadenia nie je rezidentom). PK platí na 
všetkých parkovacích miestach 
so zavedeným parkovacím systémom v meste Prešov pre 
všetky tarifné pásma s výnimkou parkovísk zaradených do tarifného pásma D a tarifného 
pásma R 
určeného pre rezidenčné parkovanie v zónach. 
5. PK "PÁSMO B" je určená pre kohokol'vek-fyzickú alebo právnickú osobu, rezidenta 
alebo nerezidenta (t.j. osoby, ktorá podl'a tohto nariadenia nie 
je rezidentom). PK platí na 
všetkých parkovacích miestach so zavedeným parkovacím systémom v meste Prešov pre 
tarifné pásma B, C a 
N. 
6. PK "PÁSMO C" je určená pre kohokoľvek -fyzickú alebo právnickú osobu, rezidenta 
alebo nerezidenta (t.j. osoby, ktorá 
podľa tohto nariadenia nie je rezidentom). PK platí na 
všetkých parkovacích miestach so zavedeným parkovacím systémom v meste Prešov pre 
tarifné pásma C a N. 
7. Prevádzkovate!' je povinný vydať minimálne 150 dní pred zavedením regulovaného 
parkovania v jednotlivých zónach prevádzkový poriadok, v ktorom budú uvedené 
podrobnosti o spôsobe vydávania parkovacích kariet (PK), platenia úhrady a kontrole 
zaplatenia úhrady za PK, grafickú situáciu vymedzených úsekov miestnych komunikácií 
určených na dočasné parkovanie v jednotlivých zónach, vrátane vymedzenia tarifných 
c;' 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom 
Vydanie: 
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií na území mesta Prešov 
Strana: 
Mesto Prešov 
10/11 
pásiem a náležitosti potrebných pre vydanie jednotlivých typov PK ako aj povinnosti a 
práva 
držiteľa parkovacej karty. 
8. Držiteľ PK je povinný bezodkladne najneskôr však v lehote do 15 dní informovať 
Prevádzkovateľa o každej zmene údajov, ktoré boli súčasťou žiadosti o PK. 
Článok 12 
Kontrolná činnosť 
l. Kontrolu plnenia ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia v Prešove. 
2. Na kontrolu a 
zodpovednosť za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia sa 
vzťahujú osobitné právne predpisy.
15 
3. Odťahovanie vozidiel je realizované v zmysle osobitného predpisu
16
. 
Článok 13 
Sankcie 
l. Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy
17• 
Článok 14 
Spoločné ustanovenia 
l. Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať dopravno-regulačný systém elektronickej 
registrácie vozidiel za 
účelom dohľadu nad parkovaním a vyhodnocovania aktuálnej 
dopravnej situácie v zóne plateného parkovania. 
2. Nárok na rezidentskú parkovaciu kartu 
podľa tohto nariadenia vzniká len vtedy, ak je 
vozidlo spôsobilé na premávku motorových vozidiel
18 
a má platné povinné zmluvné 
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla
19
• 
3. Systém plateného parkovania bude zavádzaný postupne v tých zónach, ktoré budú na to 
15 
najmä: zákon č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení, zákon 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákon 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v platnom zne
ní, zákon č. 37211990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, zákon č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení. 
16 
§ 43 ods.4 a ods.5 zákona č. 8/2009 Z. z .. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
17 
zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
18 
zákon č. l 06/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
19 
zákon 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 
9 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom 
Vydanie: 
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií 
na území mesta Prešov Strana: 
Mesto Prešov 
11/11 
organizačne a materiálno-technicky pripravené po splnení podmienky uvedenej v čl. ll 
ods. 7. 
4. O zavedení systému regulovaného parkovania v každej zóne rozhoduje mestské 
zastupiteľstvo. 
Článok 15 
Prechodné ustanovenie 
l. Držiteľ parkovacej karty vydanej podľa VZN č. 2/2014 a VZN č. 18/2015 je povinný 
požiadať prevádzkovateľa o vydanie novej PK podľa tohto nariadenia do 30 dní od 
nadobudnutia jeho 
účinnosti. 
2. Ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa rušia všetky doteraz zriadené 
vyhradené parkoviská. 
Článok 16 
Zrušovacie ustanovenia 
l. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2014 o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta 
Prešov v znení Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta 
Prešov č. 18/2015, ktorým sa dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Prešov 
č. 2/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom 
území mesta Prešov. 
Článok 17 
Účinnost' 
l. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa l. júla 2020. 
2 4. 06. 2019 
Príloha č. l k VZN mesta Prešov č. 13/2019 
Zoznam ulíc v jednotlivých zónach regulovaného 
parkovania 
Zóna l 
Hlavná, Jarková, Slovenská, 
Kováčska, Konštantínova, 
Metodova, Svätoplukova, Hurbanistov, 
Kmeťovo 
stromoradie, Vajanského, Grešova, Ku kumštu, Okružná, 
Baštová, Suchomlynská, Šarišská, Floriánova, Tkáčska, 
Weberova, Biskupa Gojdiča, 
Zóna 2 
Šafárikova, Krátka, Dilongova, Námestie národného 
povstania, Moyzesova, 
Sládkovičova, Rumanova, 
Puškinova, Hodžova, Burianova, Jána Hollého, 
Zóna 3 
Rozdelenie 
ulíc v zónach podľa 
orientačných čísel 
Sídlisko duklianskych hrdinov, Záhradná, Požiarnická, Požiamická č. l -ll nepárne čísla 
Tarasa Ševčenka, Zápotockého, Kúpel'ná 
Zóna4 
Masarykova, Partizánska, Kpt. Nálepku, Bayerova, 
Plzenská, Lesík delostrelcov, Raymanova, 
Dostojevského, Janka 
Borodača, Hviezdoslavova, 
Štefánikova, Požiamická, 
Pavlovičovo námestie 
Zóna5 
Pavlovičovo námestie č. 1-21 
Požiarnická č.l5-19 ač.21-27 
Medzinárodného dňa žien, Sedliackého povstania, 17. Pavlovičovo námestie č. 22 -45 
novembra, Železničiarska, Záborského, Pavlovičovo 
námeste, Škultétyho, Námestie l. mája, Budovatel'ská, 
Štúrova 
Zóna6 
Sabinovská, Wolkerova, Bjorsonova, Komenského, 
Čapajevova, Mudroňova, Janouškova, Kotrádova, 
Sabinovská, 
V ese lá, Majakovského 
Zóna 7 
Československej armády, Obrancov mieru, Nábrežná 
Zóna S 
Obrancov 
mieru, Fučíkova, Fraňa Krála, Engelsova, 
Československej armády č. l - 7 nepárne 
čísla, Obrancov mieru č. 1-35 nepáme 
čísla 
Obrancov mieru č. 32 -72 párne čísla, 
l 
Príloha č. l k VZN mesta Prešov č. 13/2019 
Rornbauerova, 
Októbrová, Československej armády, Ceskoslovenskej armády č. 9 -27 
Levočská, Marka Čulena, Ul.l9. januára (pri bytovom nepárne čísla, č. 2 -18 párne čísla, 
dome Fučíkova č. 12-14) Levočská č. 49 -l 07 nepáme čísla 
Zóna9 
Vlada Clementisa, Matice Slovenskej, Volgogradská, 
Námestie 
Kráľovnej pokoja, Mukačevská 
Zóna 10 
Prostejovská, Antona Prídavka, Tomášikova, Šrneralova, 
Bajkalská 
Zóna ll 
Mirka Nešpora 
Zóna 12 
Solivarská, Lesnícka 
Zóna 13 
Urxova, Lomnická, Royova, Švábska, Važecká Švábska č. 29 -71 nepáme čísla 
Zóna 14 
Švábska Švábska č. 24 -80 párne čísla 
Zóna 15 
Sekčovská, Bernolákova, Šoltesovej, V ansovej, Justičná, 
Dubová, Federátov, Smreková, Višňová 
Zóna 16 
Laca Novomeského, Arm. gen. L. Svobodu, Bratislavská, 
Popradská, 
Oravská, Dargovská, Kozmonautov, Martina 
Benku, Zemplínska, Pavla Horova, Alexandra Matušku, 
Zimná 
Zóna 17 
Sibírska, Vihorlatská, Magurská, Čergovská, 
Ďumbierska, Karpatská, Exnárova, Jurkovičova, 
Šrobárova 
Jednotlivé parkovacie karty vydané pre zóny 7 a 8 platia jednotne v obidvoch zónach 7 a 
8. 
Jednotlivé parkovacie karty vydané pre zóny 9, l O a ll platia jednotne pre zóny 9, l O a ll. 
Jednotlivé parkovacie karty vydané pre zóny 12,13 a 14 platia jednotne pre zóny 12,13 a 14. 
2 
Príloha č. 2 k VZN mesta Prešov č. 13/2019 
GRAFICKÝ PLÁN ZÓN REGULOVANÉHO PARKOVANIA NA ÚZEMÍ MESTA PREŠOV 
/ 
,. 
Legenda 
Re:zidentské lok:ility s príslušným číslom 
Príloha č. 3 k VZN mesta Prešov č. 13/2019 
Lokalizácia parkovacích miest v zónach 1.-4. plateného parkovania 
Tarifné pásmo 
na území mesta Prešov v tarifných pásmach A, B, C a D 
Baštová ulica panelové parkovisko Pásmo C -zelené 
Baštová ulica 
uličné parkovanie Pásmo B -oranžové 
Okružná ulica parkovisko pri bývalej hádzanárskej Pásmo C 
-zelené hale 
Jarková ulica 
uličné parkovanie Pásmo A -červené 
Suchomlynská ulica panelové parkovisko Pásmo B -oranžové 
Okružná ulica parkovisko medzi Okružnou a Remscheidskou Pásmo C 
-zelené ulicou 
Okružná ulica pod Bosákovým domom Pásmo B 
-oranžové 
Slovenská ulica 
uličné parkovanie Pásmo A -červené 
Vajanského ulica parkovisko pri cintoríne Pásmo D -hnedé 
Vajanského ulica pri ORPZ Pásmo C -zelené 
Konštantínova ulica 
uličné parkovanie medzi Kováčskou a Pásmo B -oranžové Metodovou ulicou 
Konštantínova ulica 
Uličné parkovanie pri GK2 Pásmo B -oranžové 
Konštantínova ulica 
MUČO Pásmo B -oranžové 
Grešova ulica 
uličné parkovanie Pásmo B -oranžové 
Metodova ulica 
uličné parkovanie Pásmo B -oranžové 
Hlavná ulica 
uličné parkovanie Pásmo A -červené 
Tkáčska ulica Parkovisko Pásmo B -oranžové 
Košická ulica pred budovou 
ZSR Pásmo C 
-zelené 
Bayerova ulica 
uličné parkovanie Pásmo C -zelené 
Dostojevského ulica 
uličné parkovanie Pásmo C -zelené 
Partizánska ulica parkovisko pri Pravoslávnom chráme Pásmo C -zelené 
Ulica Jána Hollého Parkovisko pri vstupe do areálu FNsP Pásmo D 
-hnedé 
Ulica Jána Hollého Parkovisko pozdlž Hollého ul. v areáli FNsP Pásmo D -hnedé 
Capajevova ulica uličné parkovanie Pásmo C -zelené 
Kúpeľná ulica uličné parkovanie Pásmo C -zelené 
Krátka ulica 
uličné parkovanie Pásmo D -hnedé 
Moyzesova ulica (pri veži) parkovisko Pásmo D -hnedé 
Požiarnická ulica 
uličné .R_arkovanie Pásmo B -oranžové 
Hviezdoslavova ulica 
uličné parkovanie Pásmo B -oranžové 
Ul. Janka Borodáča uličné parkovanie Pásmo B -oranžové 
l 
Schéma grafického zobrazenia tarifných pásiem 
A, B, 
c, 
D 
v zónach 
l. 
až 
4. 
Pásmo A -
Červené 
Pásmo B -
Oranžové 
Pásmo C 
-Zelené 
Pásmo D -Hnedé 
N 
·-. 
··-..._
~ 
'' 
~
. 
··
~
·
:
/ 
··-:
: 
•.. 
·· 
··
' 
'ťr~ 
~~ 
~\S 
(_'"-
"'d ::t g: ~ (')< w ~ < fi 3 ~ tl'l ....... ~ "'d c:ó tl'l< o < (')< -w t::J o -\0 
Príloha č. 4 k VZN mesta Prešov č. 13/2019 
CENNÍK ZA DOČASNÉ PARKOVANIE NA ÚZEMÍ MEST A PREŠOV 
CENY V PARKOVACÍCH AUTOMATOCH, SMS PARKOVANÍ A PRI 
MOBILNÝCH PLATBÁCH 
Parkovací lístok Základná sadzba Maximálna denná sadzba 
1,00 € za prvú začatú hodinu 
tarifné pásmo A 
l ,50 € za druhú začatú hodinu 
18,00 € 
2,00 € za tretiu a každú ďalšiu 
začatú hodinu 
tarifné pásmo B 
0,70 € za každú začatú hodinu 7,00€ 
tarifné pásmo C 0,30 € za každú začatú hodinu 1,00 € 
0,20 € za prvú začatú hodinu 
tarifné pásmo D 
0,40 € za druhú začatú hodinu 
8,00 € 
l ,OO € za tretiu a každú ďalšiu 
začatú hodinu 
tarifné pásmo R 
0,20 € za každú začatú hodinu 
1,00 € 
v čase 8.00 -16.00 hod. 
tarifné pásmo N 
0,20 € za každú začatú hodinu 1,00 € 
V prípade SMS parkovacieho lístka sa základná sadzba a maximálna denná sadzba zvyšuje o l O % 
CENY REZIDENTNÝCH PARKOVACÍCH KARIET (PK) 
Názov parkovacej karty Základná ročná sadzba 
PK REZIDENT ZÓNY l. karta 20,00 € 
PK REZIDENT ZÓNY 2. karta 80,00 € 
PK REZIDENT ZÓNY 3. karta a d'alšia 150,00 € 
PK NEREZIDENT ZÓNY 300,00 € 
CENYOSTANÝCH PARKOVACÍCH KARIET (PK) 
PK NÁVŠTEV A ZÓNY (platí dva po sebe idúce pracovné dni) l 2,00 € 
l 
Príloha č. 4 k VZN mesta Prešov č. 13/2019 
CENY OSTANÝCH PARKOVACÍCH KARIET (PK) 
Názov parkovacej karty Základná 
ročná sadzba 
PK PÁSMO A 1200,00 € 
PK PÁSMO B 700,00 € 
PK PÁSMO c 250,00 € 
CENY VYHRADENÝCH PARKOVACÍCH MIEST (PM) A STANOVÍŠŤ TAXI 
Lokalita vyhradeného PM a stanovišt'a Taxi Základná 
ročná sadzba 
Tarifné pásmo A 1500,00 € 
Tarifné pásmo B 1000,00 € 
Tarifné pásmo C 700,00 € 
ZĽAVY Z PARKOVNÉHO 
Typ 
zľavy Zľava v percentách 
Zľava z ceny PK pre vozidlá na elektrický pohon a vodíkový plyn 50% 
Zľava z ceny PK pre vozidlá s hybridno-elekrickým pohon 10% 
Zľava zo základnej sadzby parkovného v pásme B, C, D, R aN na 
prvé zakúpené parkovné za 
deň, ma:c. na lhod./deň platí pre 50% 
držiteľov akejkoľvek PK REZIDENT ZONY 
Zl' 
ava z ceny PK PÁSMO C pre každú fyzickú osobu, ktorá má 
trvalý 
pobyt
1 
v meste Prešov mimo zóny s regulovaným 
parkovaním a 
súčasne je vlastníkom motorového vozidla kategórie 
podľa písm. g) alebo jeho držitel'om na základe finančného 
prenájmu
2; 
zl' ava z ceny PK PÁSMO C platí aj pre fyzickú osobu -
podnikateľa, ktorá má vozidlo evidované na svoju živnosť, štatutára 50% 
právnickej osoby alebo zamestnanca, ktorý má právo používať 
služobné motorové vozidlo na súkromné účely podľa osobitného 
predpisu
3 
a má trvalý pobyt v meste Prešov mimo zóny 
s regulovaným parkovaním; 
zľava z ceny PK PÁSMO C platí aj pre 
každého držitel'a PK 
REZIDENT ZÓNY 
1 
§3 alebo §4 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších 
predpisov 
2 
§2 písm. s) zákona č. 59512003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov 
3 
§ 19ods. 2 písm. s) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov 
2 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)