Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 2628/1 v k. ú. Solivar.

Informácia o začatí konania

26.06.2019 / Výrub drevín / krovia

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        M(67235(â29 
 
 
+ODYQi3UHãRY 3UHãRY 
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±??????????????????????????????? 
6SLVþOD a ä3/9698/2/2019/ Ba                        v 3UHãRYHGĖD: 24.06.2019 
 
IQIRUPiFLD o ]DþDWtNRQDQLD 
 
0HVWR3UHãRYDNRSUtVOXãQêRUJiQãWiWQHMVSUiY\YSUYRPVWXSQLYRYHFLDFKRFKUDQ\GUHYtQ  
SRGĐD? 69 ods.1 StVP a), d) a f]iNRQDþ=]R RFKUDQHSUtURG\ a krajiny 
v ]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRYćDOHMOHQÄ]iNRQ³informuje o ]DþDWt VSUivneho konania vo 
YHFLY\GDQLDV~KODVXQDYêUXEGUHYinyGUHYtQ QDV~NURPQRPSR]HPNX . 
 
StrXþQêRSLVSUHGPHWXNRQDQLD 
äLDGDWHĐ YODVWQtN VSUiYFD pozemku, parcely þ C-KN 2628/1 v N~Solivar. 
 
Druh a SRþHWNXVRYdreviny/GUHYtQ : 1 ks smrek  
 
Obvod/y/ NPHĖD/ov : 176 cm 
 
Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/UDVW~par. þ C-KN 2628/1 v N~Solivar. 
 
'{YRGYêUXEX: 9]KĐDGRPQD YHNXYHGHQHMGUHYLQ\GRFKiG]DMHMYSO\YRPN SRãNRG]RYDQLX
na majetku a to WDNåHNPHĖD korene GYtKDM~D limu betyQRY??DEQDRGWRNGD?RYHM vody, 
EHWyQRY~SORFKXQidYRULDP~ULNRplotenia a RKUR]XM~]iNODG\E\WRYpKR domu. 
 
3RGĐD † RGV ]iNRQD VSUiYQ\ RUJiQ XUþXMH OHKRWX QD GRUXþHQLH StVRPQpKR DOHER
HOHNWURQLFNpKRSRWYUGHQLD]iXMPXE\"~?DVWQtNRPY WRPWRVSUiYQRPNRQDQtY ]P\VOH†
RGV]iNRQD? do 5 SUDFRYQêFKGQtRGRGD]YHUHMQHQLDtejto LQIRUPiFLH. 
 
7HUPtQ]YHrejnenia : 26.06.2019 
do 02.07.2019 
 
äLDGRVĢE\Ģ~þDVWQtNRPY WRPWRVSUiYQRPNRQDQtMHSRWUHEQpGRUXþLĢ 
3tVRPQHQDDGUHVX 0VÒ Y 3UHãRYH +ODYQi UHVS SURVWUHGQtFWYRP SRGDQLD
v .OLHQWVNRPFHQWUH-DUNRYiþ3UHãRY 
 
alebo elektronicky v V~ODGHV?RGV]iNRQD?=ER VSUiYQRPNRQDQtVSUiYQ\
poriadok) v ]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRY 
       
           Ing. Stanislav Ondirko 
            YHG~FL odboru 
       dopravy a åLYRWQpKRSURVWUHGLD 
    
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)