Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2019, ktorým sa ustanovujú dátumy dní, počas ktorých bude zakázané prevádzkovať hazardné hry počas kalendárneho roka 2020.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2019

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                L 6 Cti. tn 
Vyvesené dňa _ _..::...:::;_~,...!;..J.-'-----
"7"oee-""-flffll 
-
~ 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2019, 
. ~ 
ktorým sa ustanovujú dátumy dní, počas ktorých bude 
zakázané 
prevádzkovať hazardné hry počas kalendárneho 
Strana l z l 
Mesto Prešov 
roka 2020 
Mesto Prešov podl'a § 6 ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a § 79 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách 
a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") 
vydáva 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Prešov č. 6/2019, ktorým sa ustanovujú dátumy 
dní, 
počas ktorých bude zakázané prevádzkovať hazardné hry počas kalendárneho roka 
2020 
Článok 1 
Úvodné ustanovenie 
Mesto 
Prešov (ďalej len "mesto") týmto všeobecne záväzným nariadením ustanovuje 
dátumy dní, 
počas ktorých bude zakázané prevádzkovať hazardné hry podl'a § 4 ods. 2 
pís. 
c) a e) až h) a § 5 ods. 12, okrem internetových hier podl'a § 30 zákona, na území 
mesta 
Prešov 
Článok 2 
Dátumy dní, počas ktorých je zakázané prevádzkovať hazardné hry 
Toto všeobecne záväzné nariadenie 
2 4. 06. 2019 
V Prešove dňa ...................... . 01.01.2020 
06.01.2020 
11.04.2020 
12.04.2020 
13.04.2020 
01.05.2020 
08.05.2020 
05.07.2020 
01.09.2020 
15.09.2020 
01.11.2020 
17.11.2020 Článok 3 
Účinnosť 
nadobúda účinnosť pätnást m dňom o)Y\'yhlásenia. 
// 
·') 
/' / 
~4. /~ 
Ing. Anar~uŕčanová 
primátorki' mesta 
(/ 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)