Oznámenie o dražbe - miesto dražby: konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov, dátum dražby: 01.06.2018, čas otvorenia dražby: 10:00 hod.

Oznámenie o dražbe

02.05.2018 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        \/;/' ) 
~.,YucA(i;;zd j/Í~f:7UJ.1é' 
.~ ........ ---. 
DRAŽBY & SPRÁ V A POHĽADÁVOK 
OZNÁMENIE O DRAŽBE č. 045/2018 
v zmysle ust.§ 17 zákona č. 527/2002 Z. z. 
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "Zákon o DD") 
Označenie dražobníka: 
Obchodné meno: AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. 
Sídlo: 
Kopčianska 10,851 01 Bratislava 
IČO: 46141 341 
-7.. D5. 7018 
Zapísaný: 
Bank. spojenie: v 
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 72494/B 
4015387138/7500, ČSOB, a.s., !BAN: SK1575000000004015387138 
Zastúpený: 
e-mail: 
Mgr. Marek Piršel, konateľ 
as@aukcnaspolocnost.sk 
Označenie navrhovateľa dražby: 
Obchodné meno: Československá obchodná banka, a.s. 
Sídlo: Žižkova 11, 811 02 Bratislava 
IČO: 36 854140 
!Č DPH: SK7020000218 
Zapísaný: 
Zastúpený: 
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4314/B 
Mgr. Lucia Sládeková, právnik, Oddelenie vymáhania retailových úverov 
JUDr. Daniela Lubyová, právnik, Oddelenie vymáhania retailových úverov 
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby: 
Miesto dražby: konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jar ková č. 1, 080 01 Prešov. 
Dátum dražby: 01.06.2018 
Čas otvorenia dražby: 10:00 hod. 
Čas otvorenia pre 
účastníkov: 09:30 hod 
čas otvorenia dražby pre 
verejnosť: 09:50 hod. 
Podmienka 
vstupu pre verejnosť(§ 11 ods. 7 Zákona o DD): vstupné vo výške 3,30,-EUR/ 1 osoba 
Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na drazôe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje sa 
úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocni teľa. 
Označenie dražby: 
prvá dražba 
Predmet dražby: 
Nehnuteľnosti nachádzajúce 
sa v okrese: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov, zapísané v evidencii Okresného 
úradu Préšov, katastrálny odbor, na liste vlasbúctva č. 3948, a to-konkrétne: 
? rodirrný dom so súpisným číslom 12632 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. "C" č. 6527/2 
o 
výmere 127m', druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
}> garáž so súpisným číslom 12633 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. "C" č. 6527/3 o výmere 39 
m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
? pozemok parc. reg. "C" č. 6527/1 o výmere 548m
2, 
druh pozemku: záhrady, 
? pozemok parc. reg. "C" č. 6527/2 o výmere 127m', druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
? pozemok parc. reg. "C" č. 6527/3 o výmere 39 m
2, 
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako 
"predmet dražby
1
'). 
AUKČNÁ SPOLONOSd s.r_o_, Kopčianska 10,851 Ol Bratislava, IČO: 46141341 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 72494/B, 
tel.: +421 2 21 025 470, e-mail: as@aukcnaspolocnost.sk 
strana 3 
krytinou Bramac na latovarú. Klampiarske konštrukcie tvoria pozinkované žľaby a zvody. Podlaha v garaz1 je z 
keramickej dlažby. 
Dve1·e z garáže do zadnej časti dvora sú plastové EURO, okná sú plastové s izolačným dvojsklom. 
Vráta garáže sú výsuvné segmentové s elektrickým pohonom. 
Zastavaná plocha garáže je 38,98 m2. 
Príslušenstvo domu tvorí najmä: 
l. Bazén 
Bazén je zakopaný pod úroveň terénu. Bazén je laminátový s prestrešenim, t. j. posuvnou strechou z Iexanu na ľahkej 
hliníkovej konštrukcií. Bazén je po záplavách v roku 2014 čiastočne poškodený (prasknuté dno bazéna s poškodenou 
izoláciou dna bazénu). Bazén bol daný do užívania v roku 2005. 
Objem bazéna je 99,19 m'. 
2. Altánok 
Altánok je drevenej konštrukcie z drevených hranolov so sedlovou strechou pokrytou betónovou ťažkou krytinou na 
latovaní. Altánok bol daný do užívania v roku 2005. Zadnú stenu altánku tvorí oplotenie z lomového kameňa. Podlaha v 
altánku je z kamennej bridlice kladenej do betónu s vyšparovarúm cementovou maltou. 
Zastavaná plocha altánku je 18,00 m2. 
Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave. 
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 55/2018 zo dňa 10.03.2018, 
vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Pavlom Jur kom: 
185.000,-EUR (slovom: jednostoosemdesiatpäťtisíc EURO) 
Najnižšie podanie: 
185.000,-EUR (slovom: jednostoosemdesiatpäťtisíc EURO) 
Minimálne prihodenie: 
200,-EUR (slovom: dvesto EURO) 
Výška dražobnej zábezpeky: 
15.000,-EUR (slovom: pätnásťtisíc EURO) 
Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: 
A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania dražby, 
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 4015387138/7500, !BAN: SK1575000000004015387138, vedený v ČSOB, 
a.s., VS: 045), dokladom o úhrade je originál dokumentu "vklad v hotovosti na účet" s označením, že ide o dražobnú 
zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka 
musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet dražobníka, 
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobnika s výhradou prevodu platby po 
doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, 
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu), 
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom. 
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený. 
B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: 
-lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby 
C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: 
-v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. § 19 Zákona o DD 
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: 
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby 
AUKČNÁ SPOLONOSd s.r.o., Kopčianska 10, 851 Ol Bratislava, IČO: 46141341 
zapisaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sro, vložka č.: 72494/B, 
tel.: +421 2 21 025 470, e-mail: as@aukcnaspolocnost.sk 
Vybavuje: JUDr. Barbora Mrázová, PhD., tel.: +421 903 747 587 
Mgr. Mar Piršel 
konal ' 
AUKČNÁ SPOLONOSd s,r,o, 
AUKČNÁ SPOLONOSd s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46141341 
zaplsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 72494/B, 
tel.: +421 2 
21 025 470, e-mail: as@aukcnaspolocnost.sk 
strana 5 
' 
n 
Predmet dražby 
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov, 
zapísané v evidencii Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3948, 
a to konkrétne: 
o rodinný dom so súpisným 
číslom 12632 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. 
reg. 
"C" č. 6527/2 o výmere 127m
2, 
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
o garáž so súpisným 
číslom 12633 s prislušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. "C" 
č. 6527/3 o výmere 39m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
o pozemok parc. reg. 
"C" č. 6527/1 o výmere 548m2, druh pozemku: záhrady, 
o pozemok parc. reg. 
"C" č. 6527/2 o výmere 127 m2, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria, 
o pozemok parc. reg . 
.,C" č. 6527/3 o výmere 39 m
2, 
druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria (ďalej len ako "predmet dražby"). 
Opis predmetu dražby 
1. Rodinný dom so súp. č. 12632 s príslušenstvom, Postavený na par. č. 6527/2 v kat. 
území Prešov. 
Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom nachádzajúci sa na ulici Pod kamennou 
baňou č. 71 v meste Prešov. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 2005. Predmet dražby 
sa nachádza 
na rovinatom pozemku v časti samostatne stojacích rodinných domov. Predmet 
dražby je napojený na verejný rozvod EU, plynu, na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu. 
Predmet dražby je jednopodlažný bez podpivničenia s obytným podkrovím nad celou 
zastavanou plochou predmetu dražby. 
Dispozičné rješsnie: 
V 1.NP sa nachádza zádverie, hala, obývacia izba, kuchyňa s jedálenským kútom, komora, 
kotolňa pod schodiskom, terasa prístupná z jedálne, WC, kúpeľňa a schodište do podkrovia. 
V 
2.NP sa nachádza chodba atypického pôdorysu, 3 x izba, kúpeľňa s WC a balkón prístupný z 
dvoch izieb (orientovaný 
do zadnej časti dvora). 
Zastavaná plocha 1. NP je 124,94 m2. 
Zastavaná plocha 2. NP je 121 ,49 m2. 
Technicko konštrukčné riešenie: 
Základy predmetu dražby sú betónové s vodorovnou a zvislou izoláciou proti vode. Obvodové 
murivo 1. 
NP a podkrovia je murované z pálených tehál Porotherm o hr. 45 cm z vonkajšej 
strany s povrchovou úpravou fasády z minerálnej škrabanej omietky bez 
zateplenia. Priečky 
v predmete dražby sú vybudované z pálených tehál. Strop nad prízemím je železobetónový s 
rovným 
podhľadom, nad podkrovím je strop zateplený z drevených trámov, ktorý je súčasťou 
strešnej konštrukcie so sadrokartónovým podhl'adom. Omietky sú vápenné a štukové. 
Vykurovanie predmetu dražby je riešené ako ústredné s plastohliníkovými rozvodmi, v 1. NP a v 
podkroví je zabezpečené panelovými radiátormi typu Korad a plynovým závesným turbo kotlom, 
ktorý je umiestnený v kotolni 
v prízemí predmetu dražby pod schodiskom. Ohrev teplej úžitkovej 
vody je riešený kotlom ÚVK s vnútorným zásobníkom TÚV. Rozvod studenej vody je riešený z 
verejnej siete, rozvodom z plastového potrubia, vnútorné rozvody 
v predmete dražby sú 
plastové. ELI v 1. NP je zabezpečená rozvodmi 220V a 380V, v podkroví je rozvod ELI 220 V 
napojený cez domový ističový rozvádzač umiestnený v zádverí predmetu dražby. Strecha 
predmetu držby je sedlová z drevených hranolov s krytinou Bramac. Strecha je na latách 
zateplená. Klampiarske konštrukcie 
sú pozinkované a kompletné. Parapety sú taktiež 
pozinkované. 
Okná na všetkých podlažiach predmetu dražby sú plastové EURO s izolačným 
dvojsklom. V 1. NP sa nachádza kúpel'ňa vybavená plastovou vaňou, umývadlom. Povrchové 
úpravy stien kúpeľne ·sú z keramických obkladov do výšky stropu. Podlaha je z keramickej 
dlažby. 
V 1. NP je umiestnené aj samostatné WC kombi s umývadlom. Povrchové úpravy stien 
vo WC sú z keramických obkladov. Podlaha je z keramickej dlažby. Kotolňa pod schodiskom v 
1. NP je vybavená plynovým závesným turbo kotlom so zásobníkovým ohrievačom TÚV. 
Povrchové 
úpravy stien kotolne sú zo štukovej omietky, podlaha kotolne je z keramickej dlažby. 
Kúpel'ňa umiestnená v podkroví je vybavená plastovou vaňou, umývadlom, samostatnou 
sprchou a WC kombi. 
Povrchové úpravy stien kúpel'ne sú z keramických obkladov do výšky 
stropu. 
Podlaha je z keramickej dlažby. Interiérové dvere v predmete dražby sú dyhované na 
báze dreva plné a presklené vložené do obložkových zárubní na báze dreva. Vchodové dvere 
do predmetu dražby 
sú plastové EURO s izolačným dvojsklom a celoobvodovým kovaním. 
Podlahy obytných miestnosti v 1. NP a v podkroví sú s povrchovou úpravou z plávajúcej 
laminátovej podlahy položenej 
na cementový poter. Podlahy príslušenstva v 1. NP a v podkroví 
sú z keramickej dlažby. Kuchyňa v 1.NP je vybavená kuchynskou linkou na báze dreva, 
plynovým sporákom s varnou doskou zapustenou do pracovnej dosky s 
el. rúrou a 
s digestorom, 
plastovým drezom s pákovou kuchynskou stojankovou batériou. 
Podlaha kuchyne je z 
keramickej dlažby položenej na betónový poter, obklad steny 
za kuchynskou linkou je na báze 
dreva. V prízemí predmetu dražby je rozvod zemného plynu na kúrenie a varenie. K premetu 
dražby prislúcha aj kopaná studňa o hÍbke 8 m s elektrickým čerpadlom. 
2. Garáž so súp. č. 12633 s príslušenstvom, postavená na par. č. 6527/3 v kat. území 
Prešov. 
Garáž bola daná do užívania v roku 
2005. Garáž je murovanej konštrukcie z pórobetónových 
tvárnic hrúbky 
15~30 cm. Garáž je vybudovaná na betónových základových pásoch a betónovej 
podmurovke o výške do 50 cm, ktorá je z vonkajšej strany fasády obložená kamennou bridlicou. 
Povrchová úprava fasády je zrealizovaná škrabancu omietkou bez zateplenia, omietka z 
vnútornej strany je s povrchovou úpravou hladká omietka. Garáž má vodorovnú izoláciu proti 
vode. Strop garáže je drevený trámový s rovným sadrokartónovým 
podhľadom. Strecha je 
sedlová na hambálkovom krove a s krytinou Bramac na ratovaní. Klampiarske konštrukcie tvoria 
pozin~ované žl'aby a zvody. Podlaha v garáži je z keramickej dlažby. Dvere z garáže do zadnej 
časti dvora sú plastové EURO, okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Vráta garáže sú 
výsuvné segmentové s elektrickým pohonom. 
Zastavaná plocha garáže je 38,98 m'. 
Príslušenstvo domu tvorí najmä: 
1. Bazén 
Bazén je zakopaný pod úroveň terénu. Bazén je laminátový s prestrešením, t. j. posuvnou 
strechou z lexanu na l'ahkej hliníkovej konštrukcií. Bazén je 
po záplavách v roku 2014 čiastočne 
poškodený (prasknuté dno bazéna s poškodenou izoláciou dna bazénu). Bazén bol daný do 
užívania v roku 
2005. 
Objem 
bazéna je 99,19 m3. 
2. Altánok 
Altánok je drevenej konštrukcie z drevených hranolov so sedlovou strechou pokrytou betónovou 
ťažkou krytinou na latovaní. Altánok bol daný do užívania v roku 2005. Zadnú stenu altánku tvorí 
oplotenie z lomového kameňa. Podlaha v altánku je z kamennej bridlice kladenej do betónu s 
vyšparovaním cementovou maltou. 
Zastavaná plocha altánku je18,00 m'. 
Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave. 
~/Cé'?Za; ~~· 
• 
DRAŽBY&SPRÁVAPOHĽADÁVOK 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)